Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

FUNDUSZE EUROPEJSKIE kredytowanie projektów Instytut Kształcenia Podyplomowego przy Szkole Wyższej im.P.Włodkowica w Płocku mgr Ewa Janiszewska Bank Zachodni.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "FUNDUSZE EUROPEJSKIE kredytowanie projektów Instytut Kształcenia Podyplomowego przy Szkole Wyższej im.P.Włodkowica w Płocku mgr Ewa Janiszewska Bank Zachodni."— Zapis prezentacji:

1 FUNDUSZE EUROPEJSKIE kredytowanie projektów Instytut Kształcenia Podyplomowego przy Szkole Wyższej im.P.Włodkowica w Płocku mgr Ewa Janiszewska Bank Zachodni WBK SA

2 Programy Operacyjne 2007-2013 Szczegółowy podział funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w Polsce w układzie poszczególnych programów operacyjnych kształtuje się w następujący sposób: PO Infrastruktura i Środowisko – 41,9% całości środków (27,9 mld euro), PO Infrastruktura i Środowisko – 41,9% całości środków (27,9 mld euro), 16 Regionalnych Programów Operacyjnych – 24,9% całości środków (16,6 mld euro), 16 Regionalnych Programów Operacyjnych – 24,9% całości środków (16,6 mld euro), PO Kapitał Ludzki – 14,6% całości środków (9,7 mld euro), PO Kapitał Ludzki – 14,6% całości środków (9,7 mld euro), PO Innowacyjna Gospodarka –12,4% całości środków (8,3 mld euro), PO Innowacyjna Gospodarka –12,4% całości środków (8,3 mld euro), PO Rozwój Polski Wschodniej – 3,4% całości środków (2,3 mld euro), PO Rozwój Polski Wschodniej – 3,4% całości środków (2,3 mld euro), PO Pomoc Techniczna - 0,8% całości środków (0,5 mld euro). PO Pomoc Techniczna - 0,8% całości środków (0,5 mld euro). PO Europejskiej Współpracy Terytorialnej - (0,7 mld euro) PO Europejskiej Współpracy Terytorialnej - (0,7 mld euro)

3 Informacje ogólne PO Innowacyjna Gospodarka Cele i priorytety programu Głównym celem Programu jest rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez realizację następujących celów szczegółowych: Zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw Zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw Wzrost konkurencyjności polskiej nauki Wzrost konkurencyjności polskiej nauki Zwiększenie roli nauki w rozwoju gospodarczym Zwiększenie roli nauki w rozwoju gospodarczym Zwiększenie udziału innowacyjnych produktów polskiej gospodarki w rynku międzynarodowym Zwiększenie udziału innowacyjnych produktów polskiej gospodarki w rynku międzynarodowym Tworzenie trwałych i lepszych miejsc pracy Tworzenie trwałych i lepszych miejsc pracy Wzrost wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych w gospodarce Wzrost wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych w gospodarce

4 Najważniesze działania dotyczące wsparcia przedsiębiorczości realizowane w ramach PO Innowacyjna Gospadarka Działanie 1.4. Wsparcie projektów celowych i 4.1. Wsparcie wdrożeń rynków prac B+R Działanie 1.4. Wsparcie projektów celowych i 4.1. Wsparcie wdrożeń rynków prac B+R Działanie 1.4. Wsparcie projektów celowych i 4.1. Wsparcie wdrożeń rynków prac B+R Działanie 1.4. Wsparcie projektów celowych i 4.1. Wsparcie wdrożeń rynków prac B+R Działanie 3.1. Inicjowanie działalności innowacyjnej Działanie 3.1. Inicjowanie działalności innowacyjnej Działanie 3.1. Inicjowanie działalności innowacyjnej Działanie 3.1. Inicjowanie działalności innowacyjnej Działanie 4.2. Stymulowanie działalności B+R przedsiębiorstw oraz wsparcie w zakresie wzornictwa przemysłowego Działanie 4.2. Stymulowanie działalności B+R przedsiębiorstw oraz wsparcie w zakresie wzornictwa przemysłowego Działanie 4.2. Stymulowanie działalności B+R przedsiębiorstw oraz wsparcie w zakresie wzornictwa przemysłowego Działanie 4.2. Stymulowanie działalności B+R przedsiębiorstw oraz wsparcie w zakresie wzornictwa przemysłowego Działanie 4.4. Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym Działanie 4.4. Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym Działanie 4.4. Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym Działanie 4.4. Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym Działanie 5.1. Wspieranie powiazań kooperacyjnych o zanaczeniu ponadregionalnym Działanie 5.1. Wspieranie powiazań kooperacyjnych o zanaczeniu ponadregionalnym Działanie 5.1. Wspieranie powiazań kooperacyjnych o zanaczeniu ponadregionalnym Działanie 5.1. Wspieranie powiazań kooperacyjnych o zanaczeniu ponadregionalnym Działanie 8.1.Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej Działanie 8.1.Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej Działanie 8.1.Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej Działanie 8.1.Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej Działanie 8.2. Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B Działanie 8.2. Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B Działanie 8.2. Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B Działanie 8.2. Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B

5 Wykaz dużych i kluczowych projektów dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Projekty kluczowe stanowią przedsięwzięcia inwestycyjne, których realizacja jest niezwykle istotna z punktu widzenia osiągnięcia strategicznych celów rozwojowych dla danego sektora gospodarki bądź regionu Projekty duże zgodnie z zapisami art. 39 rozporządzenia Rady nr 1083/2006, stanowią inwestycje o wartości powyżej 25 mln euro w przypadku sektora ochrony środowiska, oraz 50 mln euro w pozostałych sektorach gospodarki.

6 Wykaz dużych i kluczowych projektów dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Wykaz projektów kluczowych w POIiŚ zawiera 421 projektów o łącznym całkowitym koszcie 47,2 mld EUR Indykatywny wykaz dużych projektów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko zawiera 234 projekty o łącznym całkowitym koszcie 41,6 mld EUR

7

8 ZARZĄDZANIE PROGRAMEM Instytucją Zarządzającą Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko jest Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

9 Najważniejsze działania PO Infrastruktura i Środowisko 4.1. Wsparcie systemów zarządzania środowiskowego 4.1. Wsparcie systemów zarządzania środowiskowego 4.1. Wsparcie systemów zarządzania środowiskowego 4.1. Wsparcie systemów zarządzania środowiskowego 4.2. Racjonalizacja gospodarki zasobami i odpadami 4.2. Racjonalizacja gospodarki zasobami i odpadami 4.2. Racjonalizacja gospodarki zasobami i odpadami 4.2. Racjonalizacja gospodarki zasobami i odpadami 4.3. Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie wdrażania najlepszych dostępnych technik (BAT) 4.3. Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie wdrażania najlepszych dostępnych technik (BAT) 4.3. Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie wdrażania najlepszych dostępnych technik (BAT) 4.3. Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie wdrażania najlepszych dostępnych technik (BAT) 4.4. Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie gospodarki wodno – ściekowej 4.4. Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie gospodarki wodno – ściekowej 4.4. Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie gospodarki wodno – ściekowej 4.4. Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie gospodarki wodno – ściekowej 4.5. Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie ochrony powietrza 4.5. Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie ochrony powietrza 4.5. Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie ochrony powietrza 4.5. Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie ochrony powietrza 4.6. Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie odzysku i unieszkodliwiania odpadów poużytkowych lub niebezpiecznych 4.6. Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie odzysku i unieszkodliwiania odpadów poużytkowych lub niebezpiecznych 4.6. Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie odzysku i unieszkodliwiania odpadów poużytkowych lub niebezpiecznych 4.6. Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie odzysku i unieszkodliwiania odpadów poużytkowych lub niebezpiecznych

10 c.d. 9.1. Zapewnienie sprawnego dostępu drogowego do największych ośrodków miejskich na terenie wschodniej Polski 9.1. Zapewnienie sprawnego dostępu drogowego do największych ośrodków miejskich na terenie wschodniej Polski 9.1. Zapewnienie sprawnego dostępu drogowego do największych ośrodków miejskich na terenie wschodniej Polski 9.1. Zapewnienie sprawnego dostępu drogowego do największych ośrodków miejskich na terenie wschodniej Polski 10.1. Wysokosprawne wytwarzanie energii 10.1. Wysokosprawne wytwarzanie energii 10.1. Wysokosprawne wytwarzanie energii 10.1. Wysokosprawne wytwarzanie energii 10.2. Efektywna dystrybucja energii 10.2. Efektywna dystrybucja energii 10.2. Efektywna dystrybucja energii 10.2. Efektywna dystrybucja energii 10.3. Termomodernizacja obiektów użytecznosci publicznej 10.3. Termomodernizacja obiektów użytecznosci publicznej 10.3. Termomodernizacja obiektów użytecznosci publicznej 10.3. Termomodernizacja obiektów użytecznosci publicznej 10.4. Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych 10.4. Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych 10.4. Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych 10.4. Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych 10.5. Wytwarzanie biopaliw ze źródeł odnawialnych 10.5. Wytwarzanie biopaliw ze źródeł odnawialnych 10.5. Wytwarzanie biopaliw ze źródeł odnawialnych 10.5. Wytwarzanie biopaliw ze źródeł odnawialnych 10.6. Rozwój przemysłu dla OZE 10.6. Rozwój przemysłu dla OZE 10.6. Rozwój przemysłu dla OZE 10.6. Rozwój przemysłu dla OZE 10.7. Sieci ułatwiające odbiór energii ze źródeł odnawialnych 10.7. Sieci ułatwiające odbiór energii ze źródeł odnawialnych 10.7. Sieci ułatwiające odbiór energii ze źródeł odnawialnych 10.7. Sieci ułatwiające odbiór energii ze źródeł odnawialnych

11 Program Rozwoju Województw Polski Wschodniej Cel Programu Podniesienie konkurencyjności gospodarczej i społecznej województw Polski wschodniej tj.: lubelskiego, lubelskiego, podkarpackiego, podkarpackiego, podlaskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego. warmińsko-mazurskiego. ok. 2,2 mld euro - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. ok. 2,2 mld euro - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. Stanowi to ok. 3,6 % całości środków na lata 2007-2013. Stanowi to ok. 3,6 % całości środków na lata 2007-2013. Podział środków finansowych według województwa: Podział środków finansowych według województwa: - lubelskie: ok. 235 mln euro - podkarpackie: ok. 225 mln euro - podlaskie: ok. 129 mln euro - świętokrzyskie: ok. 129 mln euro - warmińsko-mazurskie: ok. 153 mln euro - lubelskie: ok. 235 mln euro - podkarpackie: ok. 225 mln euro - podlaskie: ok. 129 mln euro - świętokrzyskie: ok. 129 mln euro - warmińsko-mazurskie: ok. 153 mln euro Obszary: Nowoczesna gospodarka - ok. 41 % całości środków, Miejskie ośrodki wzrostu - ok. 23% całości środków, Drogi wojewódzkie - ok. 27% całości środków, Pomoc techniczna - ok. 4% całości środków. Obszary: Nowoczesna gospodarka - ok. 41 % całości środków, Miejskie ośrodki wzrostu - ok. 23% całości środków, Drogi wojewódzkie - ok. 27% całości środków, Pomoc techniczna - ok. 4% całości środków.

12 PO Kapitał Ludzki 2007-2013 Cel Programu - umożliwienie pełnego wykorzystania potencjału zasobów ludzkich, poprzez wzrost zatrudnienia i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw i ich pracowników, poniesienie poziomu wykształcenia społeczeństwa, zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego oraz wsparcie dla budowy struktur administracyjnych państwa. Cel Programu - umożliwienie pełnego wykorzystania potencjału zasobów ludzkich, poprzez wzrost zatrudnienia i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw i ich pracowników, poniesienie poziomu wykształcenia społeczeństwa, zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego oraz wsparcie dla budowy struktur administracyjnych państwa. Źródło finansowania: Źródło finansowania: 8 125 900 tys. euro - Europejski Fundusz Społeczny 1 433 982 euro - środki krajowe RAZEM: 9 559 882 tys euro Stanowi to ok. 13,7% całości środków na lata 2007- 2013. Stanowi to ok. 13,7% całości środków na lata 2007- 2013.

13 PO Europejskiej Współpracy Terytorialnej 2007-2013 Cel: - W ramach Programu współpracy przygranicznej, celem jest zwiększanie konkurencyjności obszarów przygranicznych oraz poprawa jakości życia mieszkańców. - W ramach Programu współpracy transnarodowej, celem jest realizacja ponadnarodowych projektów w zakresie gospodarki wodnej, poprawa dostępności regionów i wspierania zaawansowanych technologii komunikacyjno-informatycznych, przeciwdziałania katastrofom naturalnym i technologicznym, rozwoju sieci współpracy naukowej i technologicznej. - W ramach Programu współpraca międzyregionalna, celem jest poprawa efektywności polityki regionalnej przez wspieranie sieci współpracy oraz wymianę doświadczeń między regionami z terytorium całej UE (innowacyjność, technologie, środowisko, zapobieganie ryzyka, odnowa zasobów miejskich).

14 c.d. Źródło finansowania Źródło finansowania Ok. 0,6 mld euro - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Stanowi to ok. 1% całości środków na lata 2007-2013. Stanowi to ok. 1% całości środków na lata 2007-2013.

15 Klienci Instytucjonalni Klienci Instytucjonalni Kredyty unijne: Kredyt inwestycyjny unijny Kredyt inwestycyjny unijny Kredyt Biznes Ekspres Unijny Kredyt Biznes Ekspres Unijny

16 KREDYT INWESTYCYJNY UNIJNY 1. Przeznaczenie: Finansowanie inwestycji, na którą kredytobiorca będzie się ubiegał o uzyskanie dotacji z funduszy unijnych Finansowanie inwestycji, na którą kredytobiorca będzie się ubiegał o uzyskanie dotacji z funduszy unijnych

17 c.d. 2. Kwota kredytu a) standardowo do wysokości 80% planowanych nakładów inwestycyjnych b) max.do wysokości 95% planowanych nakładów inwestycyjnych, każdorazowo negocjowana z Bankiem, w zależnościod zdolności kredytowej b) max.do wysokości 95% planowanych nakładów inwestycyjnych, każdorazowo negocjowana z Bankiem, w zależnościod zdolności kredytowej 3. Waluta: PLN, USD, EUR, CHF, GBP PLN, USD, EUR, CHF, GBP

18 c.d. 4. Okres kredytowania 4. Okres kredytowania a. do 15 lat, nie dłużej jednak niż okres amortyzacji przedmiotu finansowania w przypadku finansowania zakupu, budowy, rozbudowy, przebudowy, nadbudowy, adaptacji i modernizacji nieruchomości przy jednoczesnym zabezpieczeniu w formie hipoteki na kredytowanej nieruchomości, a. do 15 lat, nie dłużej jednak niż okres amortyzacji przedmiotu finansowania w przypadku finansowania zakupu, budowy, rozbudowy, przebudowy, nadbudowy, adaptacji i modernizacji nieruchomości przy jednoczesnym zabezpieczeniu w formie hipoteki na kredytowanej nieruchomości, b. do 10 lat, nie dłużej jednak niż okres amortyzacji finansowanego środka trwałego, w przypadku finansowania zakupu lub modernizacji środków trwałych innych niż wymienione w punkcie a) b. do 10 lat, nie dłużej jednak niż okres amortyzacji finansowanego środka trwałego, w przypadku finansowania zakupu lub modernizacji środków trwałych innych niż wymienione w punkcie a)

19 c.d. 5. Uruchomienie jednorazowo lub w transzach 5. Uruchomienie jednorazowo lub w transzach 6. Spłata kapitału Standardowo w ratach, z możliwością karencji w spłacie kapitału do 18 miesięcy Harmonogram spłat kredytu nie powinien uwzględniać terminu i kwoty wypłaty Dotacji W przypadku zabezpieczenia kredytu cesją z Umowy Dotacji wypłata dotacji umniejsza zadłużenie z tytułu kredytu. Standardowo w ratach, z możliwością karencji w spłacie kapitału do 18 miesięcy Harmonogram spłat kredytu nie powinien uwzględniać terminu i kwoty wypłaty Dotacji W przypadku zabezpieczenia kredytu cesją z Umowy Dotacji wypłata dotacji umniejsza zadłużenie z tytułu kredytu.

20 c.d. 7. Spłata odsetek w okresach miesięcznych, kwartalnych lub półrocznych 8. Zabezpieczenie 7. Spłata odsetek w okresach miesięcznych, kwartalnych lub półrocznych 8. Zabezpieczenie Na zasadach ogólnych, do uzgodnienia z Bankiem Na zasadach ogólnych, do uzgodnienia z Bankiem

21 BIZNES EXPRESS UNIJNY 1. Przeznaczenie 1. Przeznaczenie Finansowanie przedsięwzięcia, na które kredytobiorca będzie się ubiegał o uzyskanie dotacji z funduszy unijnych Finansowanie przedsięwzięcia, na które kredytobiorca będzie się ubiegał o uzyskanie dotacji z funduszy unijnych 2. Kwota kredytu W zależności od oceny zdolności kredytowej, maksymalnie do kwoty 500.000,00 zł W zależności od oceny zdolności kredytowej, maksymalnie do kwoty 500.000,00 zł 3. Waluta PLN 4. Okres kredytowania do 5 lat 3. Waluta PLN 4. Okres kredytowania do 5 lat

22 c.d. 5. Uruchomienie jednorazowo lub w transzach 6. Spłata kapitału 5. Uruchomienie jednorazowo lub w transzach 6. Spłata kapitału Sandardowo w ratach, z możliwością karencji w spłacie kapitału do 6 miesięcy Harmonogram spłat kredytu nie powinien uwzględniać terminu i kwoty wypłaty Dotacji Sandardowo w ratach, z możliwością karencji w spłacie kapitału do 6 miesięcy Harmonogram spłat kredytu nie powinien uwzględniać terminu i kwoty wypłaty Dotacji 7. Spłata odsetek w okresach miesięcznych 8. Zabezpieczenie do uzgodnienia z bankiem 7. Spłata odsetek w okresach miesięcznych 8. Zabezpieczenie do uzgodnienia z bankiem

23 http://www.tvncnbc.pl/ http://www.mrr.gov.pl http://www.funduszestrukturalne.gov.pl/

24 Dziękuję bardzo za uwagę Różowego dnia życzę Różowego dnia życzę


Pobierz ppt "FUNDUSZE EUROPEJSKIE kredytowanie projektów Instytut Kształcenia Podyplomowego przy Szkole Wyższej im.P.Włodkowica w Płocku mgr Ewa Janiszewska Bank Zachodni."

Podobne prezentacje


Reklamy Google