Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

U SŁUGI D ORADZTWA W Z AKRESIE U SŁUG I D OTACJI I NWESTYCYJNYCH U SŁUGI DORADZTWA W ZAKRESIE U LG I D OTACJI I NWESTYCYJNYCH Wsparcie z Funduszy Strukturalnych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "U SŁUGI D ORADZTWA W Z AKRESIE U SŁUG I D OTACJI I NWESTYCYJNYCH U SŁUGI DORADZTWA W ZAKRESIE U LG I D OTACJI I NWESTYCYJNYCH Wsparcie z Funduszy Strukturalnych."— Zapis prezentacji:

1 U SŁUGI D ORADZTWA W Z AKRESIE U SŁUG I D OTACJI I NWESTYCYJNYCH U SŁUGI DORADZTWA W ZAKRESIE U LG I D OTACJI I NWESTYCYJNYCH Wsparcie z Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej na lata 2007 – 2013 Regionalne Forum Biznesu Poznań, 6 LISTOPADA 2007 r.

2 2 Plan prezentacji 1. Regionalna pomoc publiczna w latach 2007-2013 2. Regionalny Program Operacyjny Województwa Wielkopolskiego 3. Dotacje na nowe inwestycje i działania B+R 4. Dotacje na ochronę środowiska 5. Dotacje na szkolenia

3 3 1.Regionalna pomoc publiczna w latach 2007-2013

4 4 Fundusze strukturalne Fundusze strukturalne wspierają regiony, w których PKB per capita jest niższe niż 75% średniego poziomu PKB w UE Wsparcie dostępne dla Polski w latach 2007-2013 – ponad 67 mld EUR (90 mld EUR włączając środki krajowe) Nowe programy wsparcia zostały zaakceptowane przez Komisję Europejską (obecnie w fazie wdrażania)

5 5 Możliwości uzyskania wsparcia w Polsce – intensywność pomocy regionalnej Firmy mogą korzystać z różnego rodzaju pomocy publicznej, jednakże całkowita pomoc na inwestycję nie może przekroczyć limitów obliczonych jako maksymalna intensywność pomocy regionalnej pomnożona przez wartość kosztów inwestycji kwalifikujących się do wsparcia lub dwuletnich kosztów nowoutworzonych miejsc pracy powstałych w wyniku realizacji nowej inwestycji Warszawa do 31 grudnia 2010od 1 stycznia 2011 Legenda Maksymalna intensywność wsparcia: 50%* 40%* 30%* Warszawa * Dla sektora MSP intensywność podwyższa się o: 20 pkt proc. dla mikro i małych przedsiębiorstw 10 pkt proc. dla średnich przedsiębiorstw

6 6 Wytyczne w sprawie krajowej pomocy regionalnej 2007 – 2013 – wybrane regulacje Zgodnie z nowymi Wytycznymi w sprawie krajowej pomocy regionalnej na lata 2007 – 2013 –inwestycja może się rozpocząć wyłącznie wtedy, gdy beneficjent przed rozpoczęciem prac nad realizacją projektu złożył wniosek o przyznanie pomocy, a organ odpowiedzialny za zarządzanie programem potwierdził następnie na piśmie, że projekt z zastrzeżeniem szczegółowej weryfikacji wniosku, zasadniczo kwalifikuje się do pomocy ponieważ spełnia kryteria określone w programie –rozpoczęcie prac oznacza rozpoczęcie robót budowlanych lub pierwsze zobowiązanie firmy do zamówienia urządzeń, pomijając wstępne analizy wykonalności –z wyjątkiem MSP i przejęć aktywa zakupywane w ramach inwestycji muszą być nowe

7 7 2. Regionalny Program Operacyjny Województwa Wielkopolskiego

8 8 Środki dostępne w ramach RPO województwa wielkopolskiego Priorytet Wkład wspólnoty (tys. EUR)Udział % 1. Konkurencyjność przedsiębiorstw328 88726% 2. Infrastruktura komunikacyjna493 36139% 3. Środowisko przyrodnicze173 82114% 4. Rewitalizacja obszarów problemowych54 0604% 5. Infrastruktura dla kapitału ludzkiego121 2849% 6. Turystyka i środowiska kulturowe61 4705% 7. Pomoc techniczna39 9093% Suma1 272 792100%

9 9 Priorytet 1: Konkurencyjność przedsiębiorstw Budżet priorytetu (mln EUR): 329 Wspierane projekty: –Dotacje inwestycyjne dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw wspierające w szczególności: innowacje przedsięwzięcia stosujące technologie informatyczne i komunikacyjne (ICT) w zarządzaniu przedsiębiorstwem działalność B+R w przedsiębiorstwach utrzymywanie istniejących i tworzenie nowych miejsc pracy tworzenie firm na terenach o niskim poziomie przedsiębiorczości wzrost eksportu usługi związane z turystyką przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów środowiska

10 10 Priorytet 1: Konkurencyjność przedsiębiorstw Wspierane projekty (cd.): –Tworzenie i rozwój instytucji wspierających rozwój innowacji i nowych technologii oraz sieci tych instytucji –Transfer technologii –Wsparcie tworzenia nowych i rozwoju istniejących ośrodków wspierania przedsiębiorczości oraz ich sieci –Tworzenie i rozwój inkubatorów przedsiębiorczości i parków przemysłowych –Wsparcie udziału przedsiębiorców w targach, misjach i wystawach –Elektroniczne portale biznesowe i bazy danych –Dotacje na tworzenie i rozwój powiązań kooperacyjnych przedsiębiorców, tzw. klastrów, o zasięgu lokalnym lub regionalnym –Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Beneficjenci: przedsiębiorcy / MSP Podmioty zarządzające parkami technologicznymi

11 11 Priorytet 2: Infrastruktura komunikacyjna Wspierane projekty –Rozbudowa infrastruktury lotniska Poznań Ławica –Budowa szkieletowych lokalnych i regionalnych sieci szerokopasmowych łączonych z siecią szerokopasmową na poziomie centralnym –Systemy bezprzewodowego dostępu do Internetu –Platformy elektroniczne na poziomie regionalnym i lokalnym –Publiczne Punkty Dostępu do Internetu –Projekty z zakresu e-administracji, e-zdrowia, e-kultury, e-edukacji Beneficjenci (m.in.): jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia szkoły wyższe jednostki naukowe instytucje kultury organizacje pozarządowe zakłady opieki zdrowotnej działające w publicznym systemie ochrony zdrowia

12 12 Priorytet 3: Środowisko przyrodnicze Budżet priorytetu (mln EUR): 174 Wspierane projekty: –Tworzenie kompleksowych systemów gospodarki odpadami –Oczyszczanie ścieków - projekty oznaczone w Krajowym Programie Ograniczania Ścieków Komunalnych –Inwestycje służące eliminowaniu szkodliwych oddziaływań poprzez ograniczanie i zapobieganie emisjom zanieczyszczeń do środowiska –Rewitalizacja terenów zdegradowanych na cele przyrodnicze wraz z przygotowaniem terenu do rekultywacji –Budowa i modernizacja lokalnych systemów grzewczych ( w tym urządzenia filtrujące gazy i odpylające) –Budowa i modernizacja systemów zaopatrzenia w energię elektryczną oraz gaz energię cieplną –Przedsięwzięcia na rzecz wykorzystywania alternatywnych źródeł energii – o mocy do 50 MW Beneficjenci (m.in.): przedsiębiorcy / MSP

13 13 Priotytet 4: Rewitalizacja obszarów problemowych Budżet priorytetu (mln EUR): 54 Wspierane projekty: –Kompleksowa odnowa obszarów miejskich (projekty w miastach do 50 tys. mieszkańców –Inwestycje w podstawową infrastrukturę techniczną i społeczną –Rewitalizacja zdegradowanych terenów poprzemysłowych i powojskowych na cele inne niż środowiskowe –Zagospodarowanie, rozbudowa i modernizacja obiektów i terenów poprzemysłowych i powojskowych na cele turystyczne Beneficjenci (m.in.): przedsiębiorcy / MSP

14 14 Priorytet 5: Infrastruktura dla kapitału ludzkiego Budżet priorytetu (mln EUR): 121 Wspierane projekty: –Inwestycje z zakresu infrastruktury edukacji (także infrastruktura socjalna i sportowa) –Wyposażenie placówek edukacyjnych w nowoczesny sprzęt –Inwestycje w regionalną i lokalną infrastrukturę ochrony zdrowia –Wyposażenie placówek medycznych w nowoczesny sprzęt Beneficjenci (m.in.): jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia szkoły wyższe osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły i placówki oświatowe jednostki naukowe organizacje pozarządowe zakłady opieki zdrowotnej działające w publicznym systemie ochrony zdrowia kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i innych związków wyznaniowych

15 15 Priorytet 6: Turystyka i środowisko kulturowe Budżet priorytetu (mln EUR): 62 Wspierane projekty: –Projekty z zakresu utrzymania i ochrony dziedzictwa kulturowego o znaczeniu regionalnym i lokalnym –Rozwój regionalnej i lokalnej infrastruktury kulturalnej –Infrastruktura turystyczna i rekreacyjna –Budowa infrastruktury na potrzeby turystyki kongresowej i konferencyjnej –Budowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury sportowo-rekreacyjnej, służącej rozwojowi aktywnych form wypoczynku, przyczyniającej się do podniesienia walorów turystycznych obszaru Beneficjenci (m.in.): przedsiębiorcy / MSP

16 16 3. Dotacje na nowe inwestycje i działania B+R

17 17 Wsparcie działań B+R Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Działanie 1.4 Wsparcie projektów celowych Budżet działania (środki UE w mln EUR): 331 Działania: –projekty badawcze w priorytetowych obszarach nauki i technologii, –projekty badawcze ukierunkowane na bezpośrednie zastosowanie w praktyce; –projekty celowe, tj. projekty obejmujące przedsięwzięcia techniczne, technologiczne lub organizacyjne, realizowane przez podmioty mające zdolność do bezpośredniego zastosowania wyników projektu w praktyce –wsparcie ochrony własności przemysłowej tworzonej w ośrodkach badawczych mających siedzibę w Polsce w wyniku prac B+R dofinansowanych z budżetu nauki Działanie realizowane jest komplementarnie z Działaniem 4.1 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R Beneficjenci: MŚP (prace nad dołączeniem dużych przedsiębiorstw)

18 18 Wsparcie działań B+R Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Działanie 4.2 Stymulowanie działalności B+R przedsiębiorstw oraz wsparcie w zakresie wzornictwa przemysłowego Budżet działania (środki UE w mln EUR): 186 Działania: –wsparcie w zakresie rozwoju działalności B+R w przedsiębiorstwach, w tym przekształcenia przedsiębiorcy w CBR oraz zakup środków trwałych związanych z B+R –wsparcie w zakresie opracowania wzoru przemysłowego lub użytkowego i wdrożenia go do produkcji; Dofinansowanie: –maks. 21 mln PLN dla części inwestycyjnej projektu, –maks. 1 mln PLN w części szkoleniowej projektu –Maks. 400 tyś PLN w części doradczej projektu Minimalna wartość projektu – 400 tyś PLN w części inwestycyjnej Beneficjenci: przedsiębiorcy

19 19 Kredyt technologiczny Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Działanie 4.3 Kredyt technologiczny Budżet działania (środki UE w mln EUR): 348 Kredyt przeznaczony na finansowanie inwestycji technologicznych tj.: –zakupu nowej technologii, jej wdrożenia i uruchomienia w oparciu o nią produkcji nowych / zmodernizowanych wyrobów lub świadczenia nowych / zmodernizowanych usług, lub –wdrożenia własnej nowej technologii i uruchomienia w oparciu o nią produkcji nowych / zmodernizowanych wyrobów lub świadczenia nowych / zmodernizowanych usług Za nową technologię uważa się wiedzę technologiczną w postaci wartości niematerialnych i prawnych, w szczególności wyniki badań naukowych i prac rozwojowych, która umożliwia wytwarzanie nowych lub udoskonalonych wyrobów lub usług i która nie jest stosowana na świecie dłużej niż 3 lata Do 4 mln PLN kwoty kredytu może zostać umorzone (maks. 50% kredytu) Beneficjent: BGK, grupa docelowa: MŚP

20 20 Wsparcie inwestycji Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Działanie 4.4 – Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym –działanie polega na wsparciu przedsiębiorstw produkcyjnych i usługowych w zakresie nowych inwestycji oraz niezbędnych dla ich realizacji projektów doradczych i szkoleniowych, obejmujących nabycie rozwiązań technologicznych / organizacyjnych stosowanych na świecie nie dłużej niż 3 lata –budżet działania (środki UE w mln EUR): 1 207 –wspierane projekty powinny umożliwiać: zastosowanie nowych rozwiązań technologicznych w produkcji i usługach, jak również rozwiązań prowadzących do zmniejszenia szkodliwego oddziaływania na środowisko oraz wprowadzenie nowych, dodatkowych produktów lub zasadniczej zmiany dotychczasowego procesu produkcyjnego

21 21 Wsparcie inwestycji Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Działanie 4.4 – Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym MINIMUMMAXIMUM Wartość projektu8 mln PLN160 mln PLN Wysokość wsparcia: część inwestycyjna część szkoleniowa - zgodnie z mapą pomocy regionalnej 35% kosztów kwalifikowanych dla dużych przedsiębiorstw 45% kosztów kwalifikowanych dla MSP Wartość wsparcia: część inwestycyjna część szkoleniowa 2,4 mln PLN 40 mln PLN 1 mln PLN

22 22 Wsparcie inwestycji Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Działanie 4.4 – Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym –75% środków zostanie przeznaczone na wsparcie projektów z sektora MSP –wnioskodawca przesyła (drogą elektroniczną) wstępny opis projektu, a po jego akceptacji – wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami (w wersji papierowej i elektronicznej) –wnioski poddane są procedurze konkursowej –proces oceny trwa ok. 3 miesięcy i obejmuje: ocenę formalną ocenę ekonomiczną (wyłącznie, jeśli wnioskodawca nie posiada promesy / umowy kredytowej) ocenę merytoryczną –wniosek musi spełniać 100% kryteriów wejścia

23 23 Wsparcie inwestycji Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Działanie 4.4 – Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym Kryteria wejścia –projekt dotyczy inwestycji początkowej związanej z powstaniem nowego lub znacząco ulepszonego produktu / usługi lub zasadniczej zmiany dotychczasowego procesu produkcyjnego –wg. badań rynku istnieje popyt na nowy produkt lub usługę –wnioskodawca posiada zdolność finansową i techniczną do realizacji projektu –wnioskodawca dysponuje licencjami, pozwoleniami, koncesjami niezbędnymi do realizacji inwestycji –wykorzystane rozwiązania są stosowane na świecie nie dłużej niż 3 lata –zgodność projektu z politykami horyzontalnymi UE (ochrona środowiska, równość szans, rozwój społeczeństwa informacyjnego)

24 24 Wsparcie inwestycji Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Działanie 4.4 – Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym Kryteria oceny projektu –wdrożenie technologii znanej i stosowanej na świecie nie dłużej niż 1 rok –doświadczenie we wdrażaniu rozwiązań innowacyjnych –wzrost eksportu 3 lata po zakończeniu projektu – powyżej 20% –nowe rozwiązania organizacyjne prowadzące do poprawy produktywności i efektywności –technologia użyta w projekcie zostanie objęta procesem ochrony praw własności przemysłowej –prawo własności przemysłowej stosowane w inwestycji zarejestrowane w Polsce lub zagranicą –wykorzystano wyniki prac B i R –utworzono własny dział B i R lub nawiązano współpracę z jednostką B i R –utworzenie nowych miejsc pracy w wyniku realizacji projektu –pomyślna realizacja projektu dofinansowanego ze środków UE w ostatnich 3 latach –wnioskodawca z sektora MSP –certyfikaty jakości i zarządzania środowiskiem lub czystej produkcji –pozytywny wpływ na środowisko, równość szans, rozwój społeczeństwa informacyjnego lub BHP

25 25 Wsparcie inwestycji Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Działanie 4.5 – Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki –poprawa pozycji konkurencyjnej gospodarki poprzez zwiększenie liczby inwestycji o dużym potencjale innowacyjnym w sektorach produkcyjnym i nowoczesnych usług –budżet działania (mln EUR): 1 023 (na lata 2007 – 2013) –wspierane projekty powinny spełniać następujące warunki: a)Sektor produkcyjny nowe inwestycje o charakterze innowacyjnym, których koszty kwalifikowane są nie mniejsze niż 160 mln PLN i wzrost zatrudnienia netto jest nie mniejszy niż 200 osób lub Maksymalna wysokość wsparcia – 10% wydatków kwalifikowanych b)Centra usług nowoczesnych nowe inwestycje typu: centra usług wspólnych, centra IT – wzrost zatrudnienia netto jest nie mniejszy niż 200 osób lub nowe inwestycje typu centra badawczo-rozwojowe – wzrost zatrudnienia netto jest nie mniejszy niż 10 osób Maksymalna wysokość wsparcia – 50%

26 26 Paszport do eksportu Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Działanie 6.1 Paszport do eksportu Budżet działania (środki UE w mln EUR): 78 Instrument wsparcia: doradztwo i pomoc w promocji przedsiębiorstwa Program obejmuje następujący pakiet usług dla przedsiębiorców: –Obowiązkowe doradztwo obejmujące 40 godzin nieodpłatnego konsultingu –Do wyboru co najmniej jeden z poniższych instrumentów: udział w imprezach targowo- wystawienniczych w charakterze wystawcy udział w branżowych misjach gospodarczych za granicą, mających na celu wyszukiwanie i dobór partnerów na rynkach docelowych uzyskanie niezbędnych dokumentów uprawniających do wprowadzenia towarów lub usług na wybrany rynek zagraniczny. Maksymalne wsparcie: 100 tys. PLN dla indywidualnego przedsiębiorcy

27 27 4. Dotacje na ochronę środowiska

28 28 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Działanie 4.1 Wsparcie systemów zarządzania środowiskowego –Budżet działania (środki UE w mln EUR) 10,0 –Cel: Rozpowszechnienie systemów zarządzania środowiskowego objętych certyfikacją Działanie 4.3 Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie wdrażania Najlepszych Dostępnych Technik (BAT) –Budżet działania (środki UE w mln EUR) 55 –Cel: Zapobieganie powstawaniu i redukcja zanieczyszczeń różnych komponentów środowiska poprzez dostosowanie istniejących instalacji do wymogów BAT Działanie 4.4 Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie gospodarki wodno- ściekowej –Budżet Działania (środki UE w mln EUR) 12,5 –Cel: ograniczanie ładunku zanieczyszczeń (w szczególności substancji niebezpiecznych) odprowadzanych przez przemysł do środowiska wodnego oraz zmniejszenie ilości nieoczyszczonych ścieków przemysłowych odprowadzanych do wód lub do ziemi Działanie 4.5 Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie ochrony powietrza –Budżet działania (środki UE w mln EUR) 62,5 –Cel: poprawa jakości powietrza poprzez obniżenie wielkości emisji substancji zanieczyszczających z obiektów spalania paliw o mocy większej od 50 MW

29 29 Wsparcie inwestycji dotyczących wykorzystania odnawialnych źródeł energii Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Oś priorytetowa X – Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku –cel główny: poprawa bezpieczeństwa energetycznego państwa w zakresie oddziaływania sektora energetyki na środowisko –cel szczegółowy: wzrost wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych, w tym biopaliw –budżet osi priorytetowej (środki UE w mln EUR): 732 –beneficjenci: przedsiębiorcy i ich związki podmioty sektora finansów publicznych organizacje pozarządowe i ich związki kościoły i związki wyznaniowe

30 30 Wsparcie inwestycji dotyczących wykorzystania odnawialnych źródeł energii Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Oś priorytetowa X – Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku –Działanie 10.4 Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych Cel: wzrost wykorzystania źródeł odnawialnych do produkcji energii elektrycznej i cieplnej –Działanie 10.5 Wytwarzanie biopaliw ze źródeł odnawialnych Cel: ograniczenie emisji zanieczyszczeń wynikających ze spalania paliw płynnych poprzez zwiększenie produkcji biopaliw –Działanie 10.6 Rozwój przemysłu dla OZE Cel: ułatwienie rozwoju energetyki odnawialnej poprzez rozwój przemysłu produkującego urządzenia służące do wytwarzania paliw i energii ze źródeł odnawialnych –Działanie 10.7 Sieci ułatwiające odbiór energii ze źródeł odnawialnych Cel: ułatwienie rozwoju energetyki odnawialnej poprzez budowę sieci umożliwiających odbiór energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych

31 31 5. Dotacje na szkolenia

32 32 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 2.1 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki Budżet działania (środki UE w mln EUR): 428 Cel: Podnoszenie i dostosowywanie do wymogów gospodarki opartej na wiedzy kwalifikacji pracowników i przedsiębiorców Typy wspieranych projektów: –Szkolenia i studia podyplomowe ogólnopolskie i ponadregionalne zamknięte projekty szkoleń (ogólnych i specjalistycznych) i doradztwa dla firm przygotowane w oparciu o indywidualne strategie rozwoju firm ogólnopolskie i ponadregionalne otwarte projekty szkoleń (ogólnych i specjalistycznych) i doradztwa dla pracowników przedsiębiorstw delegowanych przez pracodawców studia podyplomowe dla pracowników przedsiębiorstw delegowanych przez pracodawców –Partnerstwo na rzecz promocji podnoszenia kwalifikacji zawodowych projekty ponadregionalne dotyczące promowania podnoszenia kwalifikacji zawodowych realizowane w partnerstwie m.in. przez organizacje pracodawców i związki zawodowe

33 33 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Budżet priorytetu (środki UE w mln EUR): 1 080 Cel: Podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności osób pracujących do potrzeb regionalnej gospodarki Typy wspieranych projektów (m.in.): –wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw szkolenia ogólne i specjalistyczne oraz doradztwo związane ze szkoleniami dla kadr zarządzających i pracowników przedsiębiorstw, w zakresie m.in.: zarządzania, identyfikacji potrzeb w zakresie kwalifikacji pracowników, organizacji pracy, zarządzania BHP, elastycznych form pracy doradztwo dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), w tym dla osób samozatrudnionych, w zakresie m.in. ekonomii, finansów lub rachunkowości wsparcie dla pracodawców przechodzących procesy adaptacyjne i modernizacyjne w realizacji programów zwolnień monitorowanych (outplacement)

34 34 Podsumowanie Pierwsze rundy składania wniosków o wsparcie są spodziewane na początku 2008 r. Zgodnie z nowymi przepisami można ubiegać się o wsparcie m.in. w następujących obszarach: –nowe inwestycje, –innowacje, –ochrona środowiska, –projekty badawczo-rozwojowe, –szkolenia. Przed rozpoczęciem prac projektowych nad nową inwestycją należy złożyć wniosek o wsparcie oraz uzyskać wstępne potwierdzenie kwalifikowalności projektu Przed pojawieniem się pierwszych rund aplikacyjnych sugerujemy dokonanie przeglądu Państwa całościowych działań inwestycyjnych i wstępne wybranie najbardziej odpowiednich źródeł wsparcia Alternatywnie, sugerujemy dostosowanie zidentyfikowanych przez Państwa działań do najciekawszych możliwości wsparcia

35 35 Wybrani Klienci, którym pomogliśmy uzyskać dotacje

36 36 Amica Wronki S.A. Dotacja na inwestycje – rozbudowa zakładu produkującego sprzęt AGD. Asystowaliśmy w procesie ubiegania się o wsparcie finansowe z programu wsparcia nowych inwestycji. Dzięki naszym wysiłkom przedsiębiorstwo otrzymało dotację inwestycyjną na projekt o wartości 88 mln PLN oraz wsparcie na utworzenie 45 nowych miejsc pracy. Dofinansowanie o wartości 23 mln PLN Elektrownia Rybnik S.A. Dotacja na ochronę środowiska - wykonanie instalacji mokrego odsiarczania spalin w elektrowni. Zespół Ernst & Young weryfikował dokumentację aplikacyjną przekazaną przez klienta. Dofinansowanie o wartości 20 mln PLN Nasze największe projekty związane z pozyskiwaniem środków publicznych na przedsięwzięcia inwestycyjne

37 © 2007 Ernst & Young All Rights Reserved. Ernst & Young is a registered trademark. www.ey.com/pl E RNST & Y OUNG Paweł Tynel Manager Dział Ulg i Dotacji Inwestycyjnych Tel: +48 22 557 75 64 Fax: +48 22 557 70 01 E-mail: Pawel.Tynel@pl.ey.com Paweł Porada Doświadczony Konsultant Dział Ulg i Dotacji Inwestycyjnych Tel: +48 32 760 77 29 Fax: +48 32 760 77 10 E-mail: Pawel.Porada@pl.ey.com


Pobierz ppt "U SŁUGI D ORADZTWA W Z AKRESIE U SŁUG I D OTACJI I NWESTYCYJNYCH U SŁUGI DORADZTWA W ZAKRESIE U LG I D OTACJI I NWESTYCYJNYCH Wsparcie z Funduszy Strukturalnych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google