Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Warunki uzyskania dofinansowania z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Prezentacja przygotowana na podstawie zatwierdzonej wersji PO IiŚ

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Warunki uzyskania dofinansowania z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Prezentacja przygotowana na podstawie zatwierdzonej wersji PO IiŚ"— Zapis prezentacji:

1 Warunki uzyskania dofinansowania z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Prezentacja przygotowana na podstawie zatwierdzonej wersji PO IiŚ

2 Świlcza, grudnia Plan prezentacji 1. Informacje ogólne o Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 2. Rola WFOŚiGW w Rzeszowie we wdrażaniu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w perspektywie Omówienie I i II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. 4. Proponowane zmiany w perspektywie

3 Świlcza, grudnia Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Głównym celem Programu jest podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej.

4 Świlcza, grudnia Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 5 grudnia 2007r. Komisarz ds. polityki regionalnej Danuta Hibner podpisała decyzję Komisji Europejskiej przyjmującą do realizacji Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata Jest to największy program w historii Unii Europejskiej.

5 Świlcza, grudnia Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko FINANSOWANIE Na realizację Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata zostanie przeznaczonych 37,6 mld euro. Ze środków Unii Europejskiej będzie pochodziło 27,9 mld euro, w tym: Fundusz Spójności – ,4 mln euro (79%) Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 5,737,3 mln euro (21%), zaś wkład krajowy – 9,7 mld euro

6 Świlcza, grudnia Alokacja na środowiskowe osie priorytetowe (wkład UE w mln euro)

7 Świlcza, grudnia System Zarządzania- oś 1 i 2 Instytucja Zarządzająca – MRR Instytucja Pośrednicząca – MŚ Instytucja Wdrażająca: - projekty > 25 mln euro NFOŚiGW - projekty <25 mln euro WFOŚiGW Instytucja Certyfikująca – MRR Instytucja odpowiedzialna za otrzymanie płatności dokonanych przez KE - MF

8 Świlcza, grudnia Rola WFOŚiGW w pozyskiwaniu środków unijnych Instytucja Wdrażająca I i II oś priorytetową PO IiŚ Na mocy Porozumienia podpisanego 25 czerwca 2007r. przez Ministra Środowiska indywidualnie z każdym z Wojewódzkich Funduszy, Fundusze pełnią funkcję Instytucji Wdrażającej dla I i II osi priorytetowej PO IiŚ dla projektów o wartości poniżej 25 mln euro.

9 Świlcza, grudnia Zadania Instytucji Wdrażającej 1. W zakresie przygotowania i oceny projektów: Monitorowanie przygotowania i ocena projektów umieszczonych w indykatywnym wykazie indywidualnych projektów kluczowych, w tym dużych, Przyjmowanie i dokonywanie oceny wniosków składanych w procedurze konkursowej, Uczestniczenie w pracach grup roboczych do spraw oceny projektów na wniosek Instytucji Pośredniczącej, Zawieranie we własnym imieniu z beneficjentem umów o dofinansowanie projektów w ramach PO IiŚ.

10 Świlcza, grudnia Zadania Instytucji Wdrażającej 2. W zakresie działań kontrolnych: Przygotowywanie planu kontroli u beneficjentów na dany rok, Przeprowadzanie kontroli projektów zgodnie z wytycznymi, Wykrywanie nieprawidłowości, Sporządzanie informacji pokontrolnych i przekazywanie ich wraz z zaleceniami do Instytucji Pośredniczącej.

11 Świlcza, grudnia Zadania Instytucji Wdrażającej 3. W zakresie kontroli zamówień publicznych Weryfikacja spełniania przez beneficjenta gotowości w zakresie zamówień publicznych Opiniowanie dokumentacji przetargowej Kontrola prowadzenia postępowania przetargowego od jego wszczęcia do rozliczenia umowy

12 Świlcza, grudnia Zadania Instytucji Wdrażającej 4. W zakresie monitorowania i sprawozdawczości Bieżące monitorowanie projektów Sporządzanie informacji miesięcznych, sprawozdań okresowych, rocznych, końcowych Monitorowanie rezultatów i oddziaływań przez 5 lat Gromadzenie informacji finansowych i statystycznych

13 Świlcza, grudnia Zadania Instytucji Wdrażającej 5. W zakresie zarządzania finansowego i rozliczania projektu Prowadzenie systemu księgowego zgodnie z instrukcją wykonawczą Przyjmowanie, weryfikacja i zatwierdzanie wniosków o płatność Zatwierdzanie wydatków kwalifikowanych poniesionych przez beneficjentów Opracowywanie zbiorczego wniosku o płatność Dokonywanie płatności zaliczkowych, pośrednich, końcowych Odzyskiwanie i zwrot środków nieprawidłowo wypłaconych

14 Świlcza, grudnia Zadania Instytucji Wdrażającej 6. W zakresie informacji i promocji Prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych zgodnie z Planem Komunikacji Informowanie beneficjentów o zasadach wypełniania obowiązków informacyjnych Monitorowanie i kontrolowanie wypełniania obowiązków informacyjnych przez beneficjentów

15 Świlcza, grudnia Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa finansowana z Funduszu Spójności Działanie1.1 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej RLM Działanie dotyczy budowy, rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków komunalnych oraz budowy i modernizacji systemów kanalizacji zbiorczej, oraz systemów zaopatrzenia w wodę w aglomeracjach powyżej RLM ujętych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych. Rodzaje beneficjentów: · jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, · podmioty świadczące usługi wodno-ściekowe w ramach realizacji obowiązków własnych gmin.

16 Świlcza, grudnia Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa finansowana z Funduszu Spójności Wartość projektu: Projekty realizowane w aglomeracjach powyżej RLM bez względu na wartość Poziom dofinansowania Dofinansowanie wynosi maksymalnie 85% kwalifikujących się wydatków.

17 Świlcza, grudnia Kryteria podstawowe Strategiczny charakter projektu Kwalifikowalność projektu i beneficjenta Zgodność projektu z celami NSRO, programem operacyjnym, strategiami, Skala oddziaływania Dostępność środków w ramach alokacji

18 Świlcza, grudnia Warunki uzyskania wsparcia dla osi priorytetowej I Specyficzne kryteria formalne: Wskaźnik koncentracji – min 120 os./km nowobudowanej sieci kanalizacyjnej z wyjątkiem obszarów, o których mowa w § 3 ust.5 rozp. Min. Środowiska z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji (Dz. U nr. 283 poz ze zm.) Studium wykonalności przygotowane zgodnie z obowiązującymi wytycznymi dla okresu programowania 2007 – 2013 Zgodność z KPOŚK Przygotowanie dokumentacji* * w przypadku zadań realizowanych wg Czerwonej Książki FIDIC (lub równoważnej) - wartość zadań inwestycyjnych posiadających pozwolenia na budowę i dokumentację przetargową dla kontraktów na roboty w stosunku do całkowitej wartości zadań planowanych do realizacji wg warunków kontraktowych Czerwonej Książki FIDIC– min. 40 % W przypadku zadań realizowanych wg Żółtej Książki FIDIC – dokumentacja przetargowa dla wszystkich zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w ramach warunków kontraktowych projektuj i buduj

19 Świlcza, grudnia Warunki uzyskania wsparcia dla osi priorytetowej I Z zakresu rzeczowego projektów ubiegających się o wsparcie z Funduszu Spójności należy wyłączyć działania inwestycyjne na obszarach kwalifikujących się do wsparcia w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata tj. zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzania i oczyszczania ścieków dotyczące: gminy wiejskiej lub gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców lub gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców; Nie dopuszcza się realizowania projektów grupowych (właścicielem wytworzonego majątku musi być jeden beneficjent); Nie przewiduje się wspierania indywidualnych projektów dotyczących systemów zaopatrzenia w wodę lub budowy kanalizacji deszczowej; Projekty z zakresu budowy sieci wodociągowej lub kanalizacji deszczowej – konieczne jest, aby stanowiły element uzupełniający całego projektu; Do wsparcia kwalifikują się projekty, które swoim zakresem obejmują ponad 50% inwestycji związanych z kanalizacją sanitarną i oczyszczalniami ścieków;

20 Świlcza, grudnia Warunki uzyskania wsparcia dla osi priorytetowej I Kryteria merytoryczne I stopnia: Wielkość aglomeracji (w RLM) Wypełnienie przez aglomerację wymogów dyrektywy 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991r. w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych Budowa kanalizacji - Liczba osób, którym zapewniona zostanie możliwość przyłączenia (w RLM) Modernizacja kanalizacji – km sieci, która ma zostać zmodernizowana w stosunku do km istniejącej sieci kanalizacyjnej (w km) Wskaźnik koncentracji w Mk/km) Przygotowanie projektu - gotowość do realizacji inwestycji (własność gruntów, stan prawny beneficjenta i przygotowanie instytucjonalne do wdrażania – powołanie Pełnomocnika ds. realizacji projektu oraz jednostki realizującej projekt, wartość zadań inwestycyjnych posiadających pozwolenia na budowę w stosunku do wartości wszystkich zadań, wartość kontraktów posiadających dokumentacje przetargową w stosunku do całkowitej wartości projektu)

21 Świlcza, grudnia Oś priorytetowa II: Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi finansowana z Funduszu Spójności Działanie 2.1 Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych. W ramach działania budowana będzie instalacja umożliwiająca przygotowanie odpadów do procesów odzysku, w tym recyklingu lub unieszkodliwiania poszczególnych rodzajów odpadów komunalnych w procesach innych niż składowanie. Ponadto tworzenie kompleksowych systemów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, w szczególności niebezpiecznych, a także wielkogabarytowych i budowlanych.

22 Świlcza, grudnia Oś priorytetowa II: Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi finansowana z Funduszu Spójności W ramach działania wspierane będą przede wszystkim zakłady zagospodarowania odpadów (ZZO) o przepustowości wystarczającej do przyjmowania i przetwarzania odpadów z obszaru zamieszkałego minimum przez 150 tys. mieszkańców i powinny spełniać w zakresie technicznym kryteria najlepszej dostępnej techniki. ZZO winny zapewniać co najmniej następujący zakres usług: instalacje do końcowej utylizacji odpadów np. mechaniczno- biologiczne lub termiczne przekształcanie zmieszanych odpadów komunalnych i pozostałości z sortowni lub składowanie przetworzonych zmieszanych odpadów komunalnych (jako opcja najmniej preferowana); kompostowanie odpadów zielonych, sortowanie poszczególnych frakcji odpadów komunalnych zbieranych selektywnie (opcjonalnie), zakład demontażu odpadów wielkogabarytowych (opcjonalnie), zakład przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (opcjonalny).

23 Świlcza, grudnia Oś priorytetowa II: Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi finansowana z Funduszu Spójności Rodzaje beneficjentów: podmioty świadczące usługi z zakresu zadań własnych jst, jednostki samorządu terytorialnego i ich związki Wartość projektu: Projekty dla instalacji i systemów gospodarki odpadami powyżej mieszkańców bez względu na wartość. Poziom dofinansowania Maksymalnie 85% kwalifikujących się wydatków, w przypadku pomocy publicznej wynikać będzie z dopuszczalnego pułapu tej pomocy.

24 Świlcza, grudnia Warunki uzyskania wsparcia dla osi priorytetowej II, działanie 2.1 Specyficzne kryteria formalne: Projekt z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi obsługujący minimalnie 150 tys. mieszkańców Studium wykonalności przygotowane zgodnie z obowiązującymi wytycznymi dla okresu programowania 2007 – Zgodność z (krajowymi, wojewódzkimi) planami gospodarki odpadami Przygotowanie dokumentacji – wartość zadań inwestycyjnych posiadających pozwolenia na budowę w stosunku do wartości wszystkich zadań i wartość kontraktów posiadających dokumentację przetargową w stosunku do całkowitej wartości projektu – min. 40 % całkowitej wartości projektu. Wszystkie projekty realizowane w ramach działania powinny zawierać społeczne kampanie edukacyjne związane z zarządzaniem odpadami;

25 Świlcza, grudnia Warunki uzyskania wsparcia dla osi priorytetowej II, działanie 2.1 Kryteria merytoryczne I stopnia: Obsługiwana liczba mieszkańców Masa odpadów kierowana do instalacji przetwarzania odpadów (w ciągu roku) Sposób redukcji odpadów ulegających biodegradacji Odsetek przetworzonych odpadów kierowanych na składowiska odpadów Koszt rekultywacji w stosunku do całkowitego kosztu inwestycji Przygotowanie projektu - gotowość do realizacji inwestycji (własność gruntów, stan prawny beneficjenta i przygotowanie instytucjonalne do wdrażania powołanie pełnomocnika ds. realizacji projektu oraz jednostki realizującej projekt, wartość zadań inwestycyjnych posiadających pozwolenia na budowę w stosunku do wartości wszystkich zadań, wartość kontraktów posiadających dokumentację przetargową w stosunku do całkowitej wartości projektu)

26 Świlcza, grudnia Oś priorytetowa II: Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi finansowana z Funduszu Spójności Działanie 2.2.: Przywracanie terenom zdegradowanym wartości przyrodniczych i ochrona brzegów morskich Rodzaje projektów: rekultywacja terenów powojskowych oraz zdegradowanych przez przemysł i górnictwo na cele przyrodnicze, Projekty związane z zabezpieczeniem osuwisk modernizacja i budowa umocnień brzegowych, Rodzaje beneficjentów: jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, podmioty świadczące usługi z zakresu zadań własnych jst, wojsko, wojewodowie, PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne, urzędy morskie, podmioty odpowiedzialne za realizację zadań wymienionych na liście indykatywnej,

27 Świlcza, grudnia Warunki uzyskania wsparcia dla osi priorytetowej II, działanie 2.2 Specyficzne kryteria formalne: Studium wykonalności przygotowane zgodnie z obowiązującymi wytycznymi dla okresu programowania 2007 – Przygotowanie dokumentacji – wartość zadań inwestycyjnych posiadających pozwolenia na budowę w stosunku do wartości wszystkich zadań i wartość kontraktów posiadających dokumentację przetargową w stosunku do całkowitej wartości projektu – min. 40 % całkowitej wartości projektu. Wymóg, aby obecny właściciel gruntu, którego dotyczy projekt, nie był odpowiedzialny za powstanie zanieczyszczenia lub degradację środowiska (nie dotyczy wojska).

28 Świlcza, grudnia Warunki uzyskania wsparcia dla osi priorytetowej II, działanie 2.2 Kryteria merytoryczne I stopnia: Projekty z zakresu rekultywacji terenów: Przyczyna degradacji środowiska Powierzchnia zrekultywowanego terenu Forma degradacji Przywrócenie wartości przyrodniczej Przygotowanie projektu - gotowość do realizacji inwestycji

29 Świlcza, grudnia Warunki uzyskania wsparcia dla osi priorytetowej II, działanie 2.2 Kryteria merytoryczne I stopnia Projekty z zakresu osuwisk: Powierzchnia osuwiska Charakter szkodliwości osuwisk dla środowiska Przygotowanie projektu - gotowość do realizacji inwestycji Projekty z zakresu ochrony brzegów morskich: Pozytywny wpływ projektu na środowisko Zgodność z Programem ochrony brzegów morskich Trwałość projektu i wykonalność instytucjonalna Przygotowanie projektu - gotowość do realizacji inwestycji

30 Świlcza, grudnia Nabory wniosków o dofinansowanie Dla obu osi priorytetowych dokumenty programowe przewidują dwa tryby naboru wniosków o dofinansowanie: Tryb indywidualny- lista projektów kluczowych dla PO IiŚ, Tryb konkursowy.

31 Świlcza, grudnia Proponowane zmiany w nowym okresie programowania Wyeliminowanie wartości progowej projektów w odniesieniu do gospodarki wod-kan oraz gospodarki odpadowej, Okres kwalifikowalności kosztów od 1 stycznia 2007r. Wprowadzenie zasady n+3, po 2010 roku n+2, Nowy sposób wyliczenia luki finansowej Zatwierdzanie przez Komisję Europejską tylko dużych projektów, dla środowiska są projekty > 25 mln euro, w pozostałych dziedzinach >50 mln euro, Dla projektów poniżej 25 mln euro decyzja o dofinansowaniu będzie podejmowana przez Instytucję Pośredniczącą dla danej osi priorytetowej, Zrezygnowano z realizacji oddzielnych projektów z zakresu przygotowania dokumentacji niezbędnej do wnioskowania i realizacji przedsięwzięcia, przygotowanie dokumentacji będzie kosztem kwalifikowanym w ramach danego projektu

32 Dziękujemy za uwagę

33 Zainteresowanych zapraszamy do biura WFOŚiGW w Rzeszowie ul. Zygmuntowska 9 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 Dokumenty są dostępne na stronie internetowej


Pobierz ppt "Warunki uzyskania dofinansowania z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Prezentacja przygotowana na podstawie zatwierdzonej wersji PO IiŚ"

Podobne prezentacje


Reklamy Google