Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zarys możliwości udziału PKO BP S.A. w działaniach związanych z wykorzystaniem środków pomocowych z Unii Europejskiej w sektorze MSP Katowice, 24.06.04.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zarys możliwości udziału PKO BP S.A. w działaniach związanych z wykorzystaniem środków pomocowych z Unii Europejskiej w sektorze MSP Katowice, 24.06.04."— Zapis prezentacji:

1

2 Zarys możliwości udziału PKO BP S.A. w działaniach związanych z wykorzystaniem środków pomocowych z Unii Europejskiej w sektorze MSP Katowice, 24.06.04 r.

3 Koszty realizacji polityki regionalnej UE w Polsce w ramach Narodowego Planu Rozwoju* Zarys możliwości udziału PKO BP S.A. w działaniach związanych z wykorzystaniem środków pomocowych z Unii Europejskiej Zaangażowanie łączne - 16 709,7 mln euro 11 368,8 mln euro - wkład unijny 3 522,9 mln euro - wkład publiczny 1 818,0 mln euro - wkład prywatny * wyrażone w cenach z 1999 r.

4 Montaż finansowy Klasyfikacja kosztów projektu przez pryzmat ich kwalifikowalności Określenie możliwości wniesienia na rzecz projektu wkładów w naturze Określenie źródeł prefinansowania projektu Określenie źródeł współfinansowania projektu Dobór innych instrumentów finansowych i produktów bankowych ułatwiających i usprawniających przebieg realizacji projektu Zarys możliwości udziału PKO BP S.A. w działaniach związanych z wykorzystaniem środków pomocowych z Unii Europejskiej

5 Klasyfikacja kosztów projektu przez pryzmat ich kwalifikowalności - koszty niekwalifikowane Przykładowe koszty niekwalifikowane: 1.OPŁATY FINANSOWE Odsetki od debetu (inne niż wydatki na subsydiowanie odsetek w celu ograniczenia kosztów pożyczek dla przedsiębiorstw realizowanych w ramach zaakceptowanej pomocy państwa dla przedsiębiorstw), opłaty od transakcji finansowych, prowizje i ryzyko różnic kursowych oraz inne wydatki finansowe nie są kwalifikowane do współfinansowania przez fundusze strukturalne. 2.GRZYWNY, KARY FINANSOWE, ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE ZE SPORAMI SĄDOWYMI 3.PODATEK VAT Z wyjątkiem przypadków, gdy jest on autentycznie i definitywnie wytworzony przez końcowego beneficjenta Zarys możliwości udziału PKO BP S.A. w działaniach związanych z wykorzystaniem środków pomocowych z Unii Europejskiej

6 Klasyfikacja kosztów projektu przez pryzmat ich kwalifikowalności - koszty kwalifikowane do określonej wysokości Przykładowe koszty kwalifikowane do określonej wysokości: 1. Koszty zakupu ziemi niezabudowanej. 2. Przygotowanie dokumentacji technicznej. Zarys możliwości udziału PKO BP S.A. w działaniach związanych z wykorzystaniem środków pomocowych z Unii Europejskiej

7 Klasyfikacja kosztów projektu przez pryzmat ich kwalifikowalności - koszty kwalifikowane Przykładowe koszty kwalifikowane: 1.Uzbrojenie terenu. 2.Prace budowlano-montażowe, prace ziemne, prace hydrauliczne, prace wykończeniowe itp. 3.Zakup wyposażenia i instalacji niezbędnych dla właściwego funkcjonowania obiektów i zainstalowanych w nim na stałe maszyn i urządzeń. 4.Nadzór inżynierski. Zarys możliwości udziału PKO BP S.A. w działaniach związanych z wykorzystaniem środków pomocowych z Unii Europejskiej

8 Koszt kwalifikowane/niekwalifikowane projektu Zarys możliwości udziału PKO BP S.A. w działaniach związanych z wykorzystaniem środków pomocowych z Unii Europejskiej

9 Klasyfikacja kosztów projektu przez pryzmat ich kwalifikowalności - podstawy prawne ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 1260/1999 z dnia 21 czerwca 1999 r. ustanawiające ogólne przepisy w sprawie Funduszy Strukturalnych ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 448/2004 z dnia 10 marca 2004r. ustanawiające szczegółowe zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 1260/1999 dotyczące warunków, jakie muszą spełniać wydatki na działania współ finansowane z funduszy strukturalnych i wycofujące ROZPORZĄDZENIE NR1145/2003 Uzupełnienia Programów Operacyjnych Podręczniki procedur wdrażania poszczególnych programów operacyjnych Rozstrzygnięcia instytucji odpowiedzialnymi za wdrażanie pomocy unijnej Zarys możliwości udziału PKO BP S.A. w działaniach związanych z wykorzystaniem środków pomocowych z Unii Europejskiej

10 Określenie możliwości wniesienia na rzecz projektu wkładów w naturze Wkłady w naturze mogą mieć charakter: udostępnienia ziemi, nieruchomości, wyposażenia i materiałów; badań i działań specjalistycznych; niepłatnej pracy wykonywanej przez wolontariuszy. Zarys możliwości udziału PKO BP S.A. w działaniach związanych z wykorzystaniem środków pomocowych z Unii Europejskiej

11 Baza do określenia stopy dofinansowania Zarys możliwości udziału PKO BP S.A. w działaniach związanych z wykorzystaniem środków pomocowych z Unii Europejskiej

12 Stopa współfinansowania projektów ze strony UE Stopa współfinansowania projektów uzależniona jest od: - regionu w którym realizowany jest projekt; -specyfiki realizowanego projektu w ramach konkretnego działania danego Programu Operacyjnego; - generowania przez dany projekt zysku. Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady z 21 czerwca 1999 r. wprowadzające ogólne przepisy dotyczące funduszy strukturalnych (1260/1999/WE) Determination of the rate of assistance for revenue-generating investments under the Structural Funds - how to apply Article 29(4) of Council regulation (EC) No 1260/1999 in cases of investment in infrastructure Zarys możliwości udziału PKO BP S.A. w działaniach związanych z wykorzystaniem środków pomocowych z Unii Europejskiej

13 Tabela montażu finansowego Zarys możliwości udziału PKO BP S.A. w działaniach związanych z wykorzystaniem środków pomocowych z Unii Europejskiej

14 Przebieg realizacji projektu (aspekty finansowe) - złożenia Beneficjent ostateczny (odbiorca pomocy) pomiot wnioskujący : MSP Cel projektu: projekt inwestycyjny Realizacja projektu:w ramach SPO - Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw Zarys możliwości udziału PKO BP S.A. w działaniach związanych z wykorzystaniem środków pomocowych z Unii Europejskiej

15 Wybór adekwatnego PO/Priorytetu/Działania Nazwa Programu Operacyjnego SPO - Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw Rodzaj pomocy Dotacje (bezzwrotne wsparcie finansowe) Nazwa Priorytetu Bezpośrednie wsparcie przedsiębiorstw Nazwa działania Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez inwestycje Max. wysokość pomocy (w % kwalifikujących się kosztów) Zróżnicowanie – zgodnie z mapą pomocy regionalnej (maksymalnie 50%), lecz nie mniej niż 10 tys. PLN i nie więcej niż 1 250 tys. PLN. Zarys możliwości udziału PKO BP S.A. w działaniach związanych z wykorzystaniem środków pomocowych z Unii Europejskiej

16 Cel projektu działania modernizacyjne w małych i średnich przedsiębiorstwach, wdrażanie wspólnych przedsięwzięć inwestycyjnych podejmowanych przez przedsiębiorstwa, zakup wyników prac badawczo-rozwojowych i/lub praw własności przemysłowej przez przedsiębiorstwa, wdrażanie i komercjalizację technologii i produktów innowacyjnych, zastosowanie i wykorzystanie technologii gospodarki elektronicznej, zastosowanie i wykorzystanie technologii informatycznych i komunikacyjnych (ICT) w procesach zarządzania przedsiębiorstwem, dostosowywanie technologii i produktów do wymagań dyrektyw unijnych, zwłaszcza norm zharmonizowanych i prawodawstwa w zakresie BHP. Zarys możliwości udziału PKO BP S.A. w działaniach związanych z wykorzystaniem środków pomocowych z Unii Europejskiej

17 Przebieg realizacji projektu aspekty finansowe - założenia Przewidywany czas trwania projektu: 12 miesięcy Przewidywany koszt realizacji projektu: 1 000 000 zł Wysokość kosztu kwalifikowanego projektu zdeklarowana we wniosku: 700 000 zł Wnioskowana stopa dofinansowania projektu ze środków UE 25% Wolne środki własne MSP: 500 000 zł Zarys możliwości udziału PKO BP S.A. w działaniach związanych z wykorzystaniem środków pomocowych z Unii Europejskiej

18 Klasyfikacja kosztów projektu Koszt nr 1 (zakup sprzętu - hardware): 400 000 zł Koszt nr 2 (zakup oprogramowania - software): 500 000 zł Koszt nr 3 (prace montażowe i instalacyjne): 50 000 zł Koszt nr 4 (przygotowanie dokumentacji technicznej) 50 000 zł ------------- Suma kosztów realizacji projektu: 1 000 000 zł - koszty niekwalifikowane - 300 000 zł ----------- koszty kwalifikowane inwestycji 700 000 zł Zarys możliwości udziału PKO BP S.A. w działaniach związanych z wykorzystaniem środków pomocowych z Unii Europejskiej

19 Obliczenie stopy dofinansowania unijnego Przewidywany koszt realizacji projektu: 1 000 000 zł Wysokość kosztu kwalifikowanego projektu zdeklarowana we wniosku: 700 000 zł Wnioskowana stopa dofinansowania projektu ze środków UE: 25% Wysokość dofinansowania projektu ze środków UE: 25% z 700 000 zł = 175 000 zł Zarys możliwości udziału PKO BP S.A. w działaniach związanych z wykorzystaniem środków pomocowych z Unii Europejskiej

20 Potrzeby kapitałowe MSP (wkład własny/prefinansowanie) Wkład unijny w ramach projektu (prefinansowanie): 175 000 zł Środki własne znajdujące się w dyspozycji MSP: 500 000 zł Potrzeby kapitałowe MSP w ramach finansowania wkładu własnego (współfinansowanie): 325 000 zł Zarys możliwości udziału PKO BP S.A. w działaniach związanych z wykorzystaniem środków pomocowych z Unii Europejskiej

21 Rodzaje kredytów potencjalnie użytecznych przy realizowaniu projektów unijnych Kredyty pomostowe - prefinansowanie projektu (wkład UE/publiczny) Kredyty inwestycyjne - współfinansowanie projektu (wkład własny) Zarys możliwości udziału PKO BP S.A. w działaniach związanych z wykorzystaniem środków pomocowych z Unii Europejskiej

22 Specyfika płatności ze strony UE na rzecz projektów - wariant I Zarys możliwości udziału PKO BP S.A. w działaniach związanych z wykorzystaniem środków pomocowych z Unii Europejskiej

23 Specyfika płatności ze strony UE na rzecz projektów - wariant II Zarys możliwości udziału PKO BP S.A. w działaniach związanych z wykorzystaniem środków pomocowych z Unii Europejskiej

24 Określenie źródeł prefinansowania projektu Uwzględnienie specyfiki płatności ze strony UE na rzecz projektów Określenie warunków udzielenia kredytu pomostowego, bądź wskazanie innego źródła finansowania projektu (np. emisja obligacji) Wystawienie promesy kredytowej Udzielenie kredytu/transzy kredytu w momencie zakontraktowania projektu przez beneficjenta Zarys możliwości udziału PKO BP S.A. w działaniach związanych z wykorzystaniem środków pomocowych z Unii Europejskiej

25 Kredyt pomostowy PKO BP S.A. Przeznaczenie kredytu - finansowanie przedsięwzięć dofinansowywanych ze środków strukturalnych Unii Europejskiej Okres kredytowania - elastyczny, nie pobiera się prowizji od wcześniejszej spłaty kredytu Kwota kredytu - do 100% kwoty dofinansowania projektu (na podstawie podpisanej umowy o dofinansowanie projektu ze środków strukturalnych) Zabezpieczenie kredytu - cesja praw z umowy o dofinansowanie projektu – obligatoryjne; Fundusz Poręczeń Unijnych; inne zabezpieczenia Oprocentowanie - preferencyjne Prowizja - preferencyjna Zarys możliwości udziału PKO BP S.A. w działaniach związanych z wykorzystaniem środków pomocowych z Unii Europejskiej

26 Zaawansowany montaż finansowy Pożądany przy większych projektach Uzależniony od stabilności systemu okresowych płatności oraz przewidywalności płatności związanych z realizacją projektu Sprzedaż pakietowej obsługi finansowej projektu (kredyt pomostowy/kredyt finansujący wkład własny) Zarys możliwości udziału PKO BP S.A. w działaniach związanych z wykorzystaniem środków pomocowych z Unii Europejskiej

27 Przewidywane rozłożenie wydatków w czasie w ramach realizowanego projektu Zarys możliwości udziału PKO BP S.A. w działaniach związanych z wykorzystaniem środków pomocowych z Unii Europejskiej

28 Określenie źródeł współfinansowania projektu Uwzględnienie specyfiki realizacji projektów współfinansowanych ze strony UE Określenie warunków udzielenia kredytu finansującego wkład własny bądź też określenie innych źródeł współfinansowania (np. emisja obligacji) Wystawienie promesy kredytowej Udzielenie kredytu w momencie zakontraktowania projektu przez beneficjenta Zarys możliwości udziału PKO BP S.A. w działaniach związanych z wykorzystaniem środków pomocowych z Unii Europejskiej

29 Kredyt finansujący wkład własny PKO BP S.A. Okres kredytowania - wychodzący poza okres realizacji projektu - spłata rat kredytu - karencja do 12 miesięcy Udział własny w projekcie - w zależności od statusu beneficjenta i typu projektu. Zabezpieczenie kredytu - FPU, standardowe zabezpieczenia. Oprocentowanie - preferencyjna (pakiet z kredytem pomostowym) Prowizja - preferencyjna (pakiet z kredytem pomostowym) Zarys możliwości udziału PKO BP S.A. w działaniach związanych z wykorzystaniem środków pomocowych z Unii Europejskiej

30 Inne przydatne produkty i usługi bankowe uzupełniające pakiet Program Europejski Zarys możliwości udziału PKO BP S.A. w działaniach związanych z wykorzystaniem środków pomocowych z Unii Europejskiej Instrumenty zabezpieczające przed ryzykiem kursowym Wydzielony rachunek projektu Akredytywa Gwarancja Doradztwo

31 Instrumenty zabezpieczające przed ryzykiem walutowym (kursowym) podczas realizacji projektu Instrumenty pochodne: a. Transakcje typu forward b. Opcje walutowe Zarys możliwości udziału PKO BP S.A. w działaniach związanych z wykorzystaniem środków pomocowych z Unii Europejskiej www.pkobp.pl www.korporacje.pkobp.pl


Pobierz ppt "Zarys możliwości udziału PKO BP S.A. w działaniach związanych z wykorzystaniem środków pomocowych z Unii Europejskiej w sektorze MSP Katowice, 24.06.04."

Podobne prezentacje


Reklamy Google