Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Główne założenia nowego Systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Przemyśl, 5 grudnia 2008 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Główne założenia nowego Systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Przemyśl, 5 grudnia 2008 r."— Zapis prezentacji:

1 Główne założenia nowego Systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Przemyśl, 5 grudnia 2008 r.

2 Nowy System gospodarowania odpadami komunalnymi 1.Główne zagrożenia związane z obecnym stanem gospodarki odpadami komunalnymi 2.Założenia nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi 3.Ramy prawne 4.Najważniejsze założenia nowego systemu 5.Zalety nowego systemu Plan prezentacji

3 Nowy System gospodarowania odpadami komunalnymi –Niewykorzystanie 1 015 740 049 z Funduszu Spójności przewidzianych na realizację działania 2.1 Programu Operacyjnego Infrastruktura Środowisko oraz 289 388 715 z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przewidzianych na realizację regionalnych programów operacyjnych, –Niewywiązanie się przez Polskę zobowiązań nałożonych Traktatem akcesyjnym związanych z osiągnięciem limitów odzysku odpadów opakowaniowych oraz ograniczenia ilości odpadów przeznaczonych do składowania 1. Główne zagrożenia związane z pozostawieniem obecnej regulacji gospodarki odpadami komunalnymi

4 Nowy System gospodarowania odpadami komunalnymi Projekt dokumentu rządowego p.t. Założenia nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi opracowany przez grupę roboczą powołaną przez członków kierownictw MI, MŚ i MRR (koordynacja). Dnia 28.10 projekt Założeń skierowano do konsultacji społecznych. Termin zakończenia konsultacji - 30.11. Po zaakceptowaniu założeń przez Radę Ministrów na ich podstawie zostanie przygotowany projekt ustawy. Przewidywany termin skierowania projektu do Sejmu – wiosna 2009 r. 2. Założenia nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi

5 Nowy System gospodarowania odpadami komunalnymi System gospodarowania odpadami komunalnymi zostanie uregulowany w nowym akcie prawnym - ustawie o gospodarowaniu odpadami komunalnymi (kwestia do ustalenia). Wprowadzenie zmian będzie wymagało nowelizacji: – ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, – ustawy o odpadach, – ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 3. Ramy prawne

6 Nowy System gospodarowania odpadami komunalnymi a) Regiony gospodarowania odpadami komunalnymi b) Odzysk i unieszkodliwianie odpadów zadaniem własnym samorządu województwa zlecanym samorządom gmin, o ile utworzą one związki międzygminne zrzeszające gminy z danego regionu. c) Opłata za odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych 4. Najważniejsze założenia

7 Nowy System gospodarowania odpadami komunalnymi Na podstawie wojewódzkiego planu gospodarki odpadami województwa będą podzielone na regiony gospodarowania odpadami komunalnymi (liczące min. 150 tys. mieszkańców). W regionie działają instalacje do przygotowania lub przekształcania odpadów komunalnych, którym zapewnia się odpowiedni strumień odpadów komunalnych przyznając ich operatorom prawa wyłączne. Prawa wyłączne przyznaje sejmik województwa tylko operatorom instalacji spełniających najlepsze dostępne techniki (BAT). 4a. Regiony gospodarowania odpadami komunalnymi

8 Nowy System gospodarowania odpadami komunalnymi Samorząd województwa albo związek międzygminny pokrywa koszty operatorów instalacji związane z odzyskiem lub unieszkodliwianiem odpadów komunalnych na podstawie zawartych z nimi umów. Koszty operatorów ustalane są indywidualnie dla każdego regionu gospodarki odpadami komunalnymi na podstawie: – kosztów odzysku lub unieszkodliwiania odpadów w instalacjach przyjmujących odpady z danego regionu – danych dotyczących masy odpadów komunalnych odebranych w danym regionie w poprzednich okresach. 4b. Odzysk i unieszkodliwianie odpadów zadaniem własnym samorządu województwa

9 Nowy System gospodarowania odpadami komunalnymi Realizacja zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi finansowane są z opłaty za odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych. Zobowiązanym z tytułu opłaty jest właściciel nieruchomości w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Wysokość opłaty uiszczanej przez właściciela nieruchomości jest uzależniona od masy albo objętości (do ustalenia) odpadów wytworzonych przez mieszkańców danej nieruchomości. 4c. Opłata za odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych

10 Nowy System gospodarowania odpadami komunalnymi Lepsza redukcja masy odpadów komunalnych podlegających składowaniu, Uniezależnienie kosztów odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych od kosztów ich transportu (transport odbywa się na zasadach obecnych), Uszczelnienie systemu poprzez zmniejszenie zainteresowania transportujących odpady komunalnych zaniżaniem masy odpadów kierowanych do odzysku lub unieszkodliwiania. 5. Najważniejsze zalety nowego systemu

11 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Ul. Wspólna 2/4 www.mrr.gov.pl www.funduszestrukturalne.gov.pl Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Główne założenia nowego Systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Przemyśl, 5 grudnia 2008 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google