Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Konwent Starostów Województwa Małopolskiego MAŁOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY 2007- 2013 Kraków, 19 marca 2009 Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Konwent Starostów Województwa Małopolskiego MAŁOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY 2007- 2013 Kraków, 19 marca 2009 Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego."— Zapis prezentacji:

1 Konwent Starostów Województwa Małopolskiego MAŁOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY 2007- 2013 Kraków, 19 marca 2009 Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Funduszy Europejskich

2 KRAJOWA REZERWA WYKONANIA Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Funduszy Europejskich

3 Możliwość pozyskania dodatkowych środków dla Małopolski - nagroda za dotychczasowe wykorzystanie środków w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013 Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Funduszy Europejskich

4 Krajowa rezerwa wykonania 3 % środków z funduszy strukturalnych alokowanych dla państw członkowskich w ramach celów Konwergencja oraz Konkurencyjność regionalna i zatrudnienie może zostać umieszczonych w krajowej rezerwie dla wynagradzania za wykonanie. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Funduszy Europejskich

5 Krajowa rezerwa wykonania Na Regionalne Programy Operacyjne przypada 38,46% krajowej rezerwy wykonania, tj. 512 029 304,58 EUR. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Funduszy Europejskich

6 Krajowa rezerwa wykonania Decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego krajowa rezerwa wykonania przypadająca na RPO będzie rozdysponowana między województwa, które osiągną najlepszy wynik w certyfikowaniu wydatków do KE (% alokacji) w 2009 i 2010 roku. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Funduszy Europejskich

7 Krajowa rezerwa wykonania 4/7 z ww. puli, czyli kwota 292 588 174,05 EUR zostanie rozdzielona w oparciu o wykonanie za rok 2009 3/7 puli, tj. 219 441 130,53 EUR zostanie rozdzielone w oparciu o wykonanie w 2010 roku. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Funduszy Europejskich

8 Krajowa rezerwa wykonania – - z Krajowa rezerwa wykonania – - zasady podziału środków premiowanie pierwszych 5 miejsc, nawet gdy różnica między ostatnim premiowanym i pierwszym niepremiowanym będzie wynosić 1/1000 procenta (ważna jest każda wydana złotówka) aby uzyskać środki z krajowej rezerwy wykonania za wykonanie w 2009 roku, województwo musi spełnić łącznie 2 warunki: 1)będzie jednym z pięciu województw najszybciej wykorzystujących środki UE w 2009 roku - wykorzystanie % (a nie kwotowe) alokacji, 2)poziom wykorzystania alokacji przez województwo wyniesie nie mniej niż 8% w 2009 roku (z uwagi na fakt, iż od poświadczenia wydatków przez IZ do certyfikowania go do KE mija pewien okres, uwzględniane są wydatki certyfikowane do IPOC do końca października 2009) Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Funduszy Europejskich

9 Krajowa rezerwa wykonania – - z Krajowa rezerwa wykonania – - zasady podziału środków zasady dotyczące podziału rezerwy za wykonanie w 2010 roku będą analogiczne; próg wykonania dla 2010 roku zostanie określony do końca III kwartału 2009 roku, przy czym nie będzie niższy niż 10% alokacji (dla 2010 roku, a nie narastająco) jeśli w 2009 roku określony przez MRR próg 8% przekroczy mniej województw, nierozdysponowana pula środków zostanie wliczona do kwoty do podziału na rok 2010; w przypadku, gdy taka sytuacja wystąpi w 2010 roku, nierozdysponowane środki zostaną przeznaczone na programy sektorowe. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Funduszy Europejskich

10 Krajowa rezerwa wykonania – - Krajowa rezerwa wykonania – - podział środków Miejsca premiowane Udział w puli "Premia" za wykonanie w 2009 roku "Premia" za wykonanie w 2010 roku OGÓŁEM I miejsce - nie mniej niż 8% alokacji w 2009 roku; próg wykonania dla 2010 roku zostanie określony do końca III kwartału 2009 roku, przy czym nie będzie niższy niż 10% alokacji 33,33%97 529 391,35 EUR73 147 043,51 EUR170 676 434,86 EUR II miejsce - nie mniej niż 8% alokacji w 2009 roku; jw. w odniesieniu do 2010 roku 26,67%78 023 513,08 EUR58 517 634,81 EUR136 541 147,89 EUR III miejsce - nie mniej niż 8% alokacji w 2009 roku; jw. w odniesieniu do 2010 roku 20,00%58 517 634,81 EUR43 888 226,11 EUR102 405 860,92 EUR IV miejsce - nie mniej niż 8% alokacji w 2009 roku; jw. w odniesieniu do 2010 roku 13,33%39 011 756,54 EUR29 258 817,40 EUR68 270 573,94 EUR V miejsce - nie mniej niż 8% alokacji w 2009 roku; jw. w odniesieniu do 2010 roku 6,67%19 505 878,27 EUR14 629 408,70 EUR34 135 286,97 EUR OGÓŁEM100,00%292 588 174,05 EUR219 441 130,53 EUR512 029 304,58 EUR Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Funduszy Europejskich

11 Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Funduszy Europejskich

12 STAN REALIZACJI MAŁOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO 2007-2013 Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Funduszy Europejskich

13 Konkursy w ramach MRPO Instytucja Organizująca Konkursy ogłosiła 23 konkursy, w tym 4 realizowane przez Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości Łączna kwota dofinansowania przewidziana na ogłoszone konkursy wynosi 1 276 402 568 PLN (w tym 125 663 882 w MCP) Proces wyboru zakończono w ramach 12 konkursów, łącznie wybrano 453 projekty (w tym 329 w MCP) na kwotę dofinansowania w wysokości 957 583 571,72 PLN (w tym 79 361 749,57 mln PLN w MCP) Ponadto Zarząd Województwa Małopolskiego wybrał 7 projektów z Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych na kwotę dofinansowania 154 685 978,00 PLN. Z powyższych podpisano 5 umów na kwotę 114 165 293,88 PLN. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Funduszy Europejskich

14 Nabory zamknięte - - konkursy ze wstępną kwalifikacją projektów: Działania: 4.1 A - Drogi o znaczeniu regionalnym 6.1 B - Projekty w zakresie rekreacji i sportu 6.2 A - Odnowa centrów wsi 7.1 - Gospodarka wodno-ściekowa

15 Nabory zamknięte - - konkursy ze wstępną kwalifikacją projektów: Działanie: 4.1 A, 6.1 B, 6.2 A, 7.1 Kwota na konkurs (mln PLN) Liczba złożonych kart projektów Wartość środków EFRR (mln PLN) Udział % złożonych kart projektów w alokacji Liczba wybranych projektów przez ZWM Wartość wybranych projektów (mln PLN) SUMA440,162861 531,38348%67 566,67 Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Funduszy Europejskich

16 Nabory zamknięte - - konkursy bez wstępnej kwalifikacji projektów Działania: 2.1 A - Małe przedsiębiorstwa 2.1 B - Mikroprzedsiębiorstwa 3.3 A - Rozwój infrastruktury kulturalnej 3.3 B - Organizacja imprez kulturalnych o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym 4.1 C - Drogi powiatowe 6.3 A - Ochrona zdrowia 8.1 - Promocja Małopolski na arenie międzynarodowej 8.2 - Budowa pozycji Małopolski w europejskich sieciach współpracy

17 Nabory zamknięte - - konkursy bez wstępnej kwalifikacji projektów Działanie: 2.1A, 2.1B, 3.3A, 3.3B, 4.1C, 6.3A, 8.1, 8.2 Kwota na konkurs (mln PLN) Liczba złożonych wniosków Wartość środków EFRR (mln PLN) Udział % złożonych wniosków w alokacji Liczba wybranyc h projektów Wartość wybranych projektów (mln PLN) SUMA284,46301545,02192%386390,86 Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Funduszy Europejskich

18 Aktualnietrwającekonkursy Aktualnie trwające konkursy Działanie/ Schemat Kwota na konkurs (mln PLN) Liczba złożonych kart/ wniosków Wartość środków EFRR w alokacji (mln PLN) Udział % złożonych kart/ projektów w dostępnej alokacji Etapy procedury 3.1C Rozwój produktów i oferty turystycznej regionu 38,622995,42247%Ocena formalna pełnej dokumentacji (wnioskodawcy zaproszeni po wstępnej kwalifikacji) 3.2A Dziedzictwo kulturowe i rewaloryzacja układów przestrzennych 48,2725120,62169 % 1.1A Rozwój infrastruktury dydaktycznej szkolnictwa wyższego 73,6342148,17 249,8%Nabór pełnej dokumentacji do 23.03.09 6.1A Projekty realizowane wyłącznie w ramach programów rewitalizacji 118,4454 (KPR) 1 001,15845%Ocena formalna programów rewitalizacji 3.1D Inwestycje w poprawę bazy noclegowej oraz przystosowanie obiektów zabytkowych do celów turystycznych 53,90Nabór kart projektów do 24.03.09 2.1.A Bezpośrednie wsparcie inwestycji w MŚP - małe przedsiębiorstwa 43,84Nabór wniosków do 3.04.09 6.2B Infrastruktura społeczna, w tym edukacyjna i sportowa 65,76Nabór kart projektów 20.03-20.04.09 1.1B Rozwój infrastruktury kształcenia ustawicznego oraz kształcenia zawodowego 43,84Nabór kart projektów 20.03-20.04.09 8.1 Promocja Małopolski na arenie międzynarodowej 3,57Nabór wniosków 20.03-20.04.09

19 Kwestie środowiskowe w projektach MRPO Działania: 4.1 A – Drogi o znaczeniu regionalnym 4.1 C – Drogi powiatowe Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Funduszy Europejskich

20 W dniu 30.01.2009r. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego zakończyło konsultacje projektu Wytycznych w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych Planowany termin wejścia w życie w/w Wytycznych kwiecień 2009r. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Funduszy Europejskich

21 Zgodnie z projektem Wytycznych dla przedsięwzięć, dla których, w ramach prowadzonego przed 15 listopada 2008 r. postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, właściwy organ wydał postanowienia o braku konieczności sporządzenia raportu OOŚ, a następnie stanowisko takie potwierdził w wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, nie ma przeszkód, by przedsięwzięcie realizować na podstawie zgłoszenia budowy (Nie występuje w takim przypadku niezgodność z dyrektywą OOŚ, ponieważ nie będzie realizowane przedsięwzięcie mogące znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu tej dyrektywy) Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Funduszy Europejskich

22 Instytucja Zarządzającą podjęła stosowne kroki w celu weryfikacji zgodności projektów wybranych do dofinansowania m. in. w ramach Działań 4.1 Schemat A, 4.1 Schemat C, 7.1 z zapisami Dyrektywy Rady nr 85/337/EWG z 1985r Rozstrzygnięto przetarg - Świadczenie usług polegających na sporządzeniu opinii eksperckich, dotyczących zgodności z wymogami środowiskowymi projekt ó w drogowych i wodno- ściekowych wybranych do dofinansowania przez Zarząd Wojew ó dztwa Małopolskiego. Usługi polegające na sporządzeniu opinii eksperckich w zakresie zgodności z wymogami środowiskowymi projektów drogowych i wodno-ściekowych wybranych do dofinansowania przez ZWM w ramach MRPO 2007-2013. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Funduszy Europejskich

23 Zgodnie z informacją z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego możliwe jest pospisywane umów o dofinansowanie z Wnioskodawcami przedsięwzięć (przed wejściem w życie Wytycznych), którzy dokonali zgłoszeń budowy przed 15 listopada 2008r, poprzedzonych screeningiem, w ramach którego stwierdzono, że przygotowanie raportu OOŚ nie jest konieczne (najpierw w postanowieniach właściwych organów, a później potwierdzono ten fakt w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach) Wyżej wymieniona sytuacja dotyczy 11 projektów złożonych w ramach Działania 4.1 A i 4.1C. Projekty z nieuregulowanymi zagadnieniami środowiskowymi zostaną poddane weryfikacji przez ekspertów środowiskowych. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Funduszy Europejskich

24 Projekty przyjęte do realizacji (bez MCP) Osie MRPO Liczba projektów przyjętych do realizacji Dotacja rozwojowa Oś 1. Warunki dla rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy. 365 185 601,88 Oś 3. Turystyka i przemysł kulturowy.21102 075 156,25 Oś 4. Infrastruktura dla rozwoju gospodarczego.32510 190 945,00 Oś 5. Krakowski Obszar Metropolitalny.379 844 877,00 Oś 6. Spójność wewnątrzregionalna.48183 142 762,81 Oś 7. Infrastruktura ochrony środowiska.1989 091 729,99 Oś 8. Współpraca międzyregionalna.53 376 728,10 1311 032 907 801,03 Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Funduszy Europejskich

25 Projekty przyjęte do realizacji (bez MCP) - liczba podpisanych umów a wartość przyznanej dotacji Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Funduszy Europejskich

26 Podpisane umowy Osie MRPO Liczba podpisanych um ó w Całkowita wartość projektu Dotacja rozwojowa Płatności zrealizowane Oś 1. Warunki dla rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy 280 089 993,0848 933 851,88 9 203 772,56 Oś 3. Turystyka i przemysł kulturowy16137 374 859,0092 185 722,38 0,00 Oś 4. Infrastruktura dla rozwoju gospodarczego 2135 873 577,0085 055 500,00 8 243 595,15 Oś 5. Krakowski Obszar Metropolitalny294 127 992,0055 575 942,00 19 982 988,55 Oś 6. Sp ó jność wewnątrzregionalna 38254 100 303,22140 860 793,05 0,00 Oś 7. Infrastruktura ochrony środowiska873 282 199,9539 766 111,99 1 477 716,41 Oś 8. Wsp ó łpraca międzyregionalna 11 798 600,001 348 945,00 0,00 69776 647 524,25463 726 866,30 38 908 072,67 Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Funduszy Europejskich 19 DODATKOWYCH UMÓW JEST OBECNIE PRZYGOTOWYWANYCH DO PODPISU

27 Kontraktacja wstrzymana Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Funduszy Europejskich Osie MRPO Liczba projekt ó w Całkowita wartość projektu Dotacja rozwojowaUwagi Oś 1. Warunki dla rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy 124 891 750,0016 251 750,00 nie złożono potwierdzenia zabezpieczenia minimalnego wkładu własnego Oś 3. Turystyka i przemysł kulturowy 12 275 234,00796 781,00 Beneficjent wystąpił z prośbą o wstrzymanie procesu kontraktacji Oś 4. Infrastruktura dla rozwoju gospodarczego (projekty drogowe) 28606 055 354,00365 141 545,00 brak dostosowania dokumentacji projektowej do wymog ó w OOŚ Oś 5. Krakowski Obszar Metropolitalny 144 728 600,0024 268 935,00 nie złożono potwierdzenia zabezpieczenia minimalnego wkładu własnego Oś 6. Sp ó jność wewnątrzregionalna 215 912 269,007 775 494,00brak pozwolenia na budowę Oś 7. Infrastruktura ochrony środowiska 866 948 931,0035 581 007,00 brak dostosowania dokumentacji projektowej do wymog ó w OOŚ Oś 8. Wsp ó łpraca międzyregionalna 31 598 655,001 160 533,10 nie dostarczono um ó w z partnerami 43701 975 793,00411 693 295,10

28 Działanie 4.1 A – drogi o znaczeniu regionalnym Działanie 4.1 C– drogi powiatowe

29 Stan umów w działaniach 4.1A i 4.1C DZIAŁANIE Liczba wybranych projektów Liczba umów podpisanych Liczba projektów przekazanych do przygotowania umowy Liczba projektów problemowych 4.1 A14111212 4.1 C170116 RAZEM311228 Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Funduszy Europejskich

30 Działanie 4.1 A – drogi o znaczeniu regionalnym Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Funduszy Europejskich Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Funduszy Europejskich

31 Umowy podpisane Województwo Małopolskie pn Modernizacja drogi woj. nr 776 Kraków - Proszowice – Ostrów; Wartość projektu: 116 000 000 zł Wartość dofinansowania ze środków dotacji rozwojowej: 75 400 000 zł Gmina Miejska Kraków Wartość projektu: 19 873 577 zł Wartość dofinansowania ze środków dotacji rozwojowej: 9 655 500 zł Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Funduszy Europejskich

32 Umowy w przygotowaniu Gmina Chrzanów pn. Budowa obwodnicy płn. – wsch. Chrzanowa Wartość projektu: 85 262 930 zł Wartość dofinansowania ze środków dotacji rozwojowej: 55 198 900 zł Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Funduszy Europejskich

33 Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Funduszy Europejskich Lp Numer projektu WnioskodawcaTytuł projektu Wartość projektu Kwota dofinansowania Działanie 4.1 A – Drogi o znaczeniu regionalnym Projekty do przekazania do podpisania umów na podstawie informacji z MRR 1 MRPO.04. 01.01-12- 062/08 Województwo Małopolskie Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 957 od Białki do Nowego Targu etap I 50 000 000,00 zł32 500 000,00 zł 2 MRPO.04. 01.01-12- 047/08 Powiat Oświęcimski Przebudowa dróg powiatowych Nr 1907K, 1902K w Chełmku na odcinku od DW Nr 780 do autostrady A4 18 306 145,00 zł11 898 994,00 zł

34 Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Funduszy Europejskich Lp Numer projektu WnioskodawcaTytuł projektu Wartość projektu Kwota dofinansowania Działanie 4.1 A – Drogi o znaczeniu regionalnym Projekty do przekazania do podpisania umów po dokonaniu uzupełnień dokumentów środowiskowych 1 MRPO.04. 01.01-12- 055/08 Województwo Małopolskie Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 964 Kasina-Uście Solne etap I 38 690 000,00 zł25 148 499,00 zł 2 MRPO.04. 01.01-12- 054/08 Powiat Nowotarski Poprawa dostępu do uzdrowiska Szczawnica przez budowę mostu na Dunajcu jako I etap porządkowania ruchu drogowego w miejscowości Krościenko n/D 13 000 000,00 zł8 449 998,00 zł

35 Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Funduszy Europejskich L.pL.p Numer projektu Wnioskodawca Tytuł projektuWartość projektuKwota dofinansowaniaUwagi Działanie 4.1 A – Drogi o znaczeniu regionalnym Projekty do sprawdzenia przez ekspertów środowiskowych 1 MRPO.0 4.01.01- 12- 052/08 Powiat Tatrzański Wzmocnienie turystyczne Podhala przez remont i modernizację spójnej sieci dróg regionalnych Powiatu Tatrzańskiego pod wspólną nazwą GÓRAL*SKI 50 917 895,00 zł30 784 960,00 zł Zgłoszenie na budowę wydane wcześniej niż została przeprowadzona procedura OOŚ 2 MRPO.0 4.01.01- 12- 050/08 Powiat Limanowski Przebudowa drogi powiatowej nr 1555 K Łososina Dolna – Ujanowice – Młynne przebiegającej przez Powiaty Limanowski i Nowosądecki. 23 213 638,00 zł15 088 865,00 zł Brak przeprowadzenia jednego postępowania dla całości przedsięwzięcia. 3 MRPO.0 4.01.01- 12- 058/08 Województwo Małopolskie Modernizacja drogi woj. nr 933 na odcinku Brzeszcze – Chrzanów wraz z budową wiaduktu w m. Kroczymiech 72 100 000,00 zł46 865 000,00 zł Zgłoszenie na budowę wydane wcześniej niż została przeprowadzona procedura OOŚ. 4 MRPO.0 4.01.01- 12- 060/08 Województwo Małopolskie Modernizacja drogi woj. nr 780 Kraków - Chełmek, etap II 40 000 000,00 zł26 000 000,00 zł Brak przeprowadzenia jednego postępowania dla całości przedsięwzięcia.

36 Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Funduszy Europejskich L.pL.p Numer projektu WnioskodawcaTytuł projektuWartość projektuKwota dofinansowaniaUwagi Działanie 4.1 A – Drogi o znaczeniu regionalnym Projekty do sprawdzenia przez ekspertów środowiskowych 5 MRPO.0 4.01.01- 12- 049/08 Powiat Olkuski Modernizacja dróg powiatowych poprzez usprawnienie połączeń pomiędzy drogą krajową nr 94, a drogami wojewódzkimi w powiecie olkuskim 19 557 062,00 zł12 712 090,00 zł Zgłoszenie na budowę wydane wcześniej niż została przeprowadzona procedura OOŚ. 6 MRPO.0 4.01.01- 12- 065/08 Powiat Gorlicki Poprawa dostępu komunikacyjnego do strefy aktywności gospodarczej z ominięciem centrum Gorlic – przebudowa dróg powiatowych nr 1486K i 1488K 7 700 002,00 zł5 005 001,00 zł Zgłoszenie na budowę wydane wcześniej niż została przeprowadzona procedura OOŚ. 7 MRPO.0 4.01.01- 12- 048/08 Powiat Suski Poprawa dostępności dla rozwoju gospodarczego i wzmocnienie regionalnej sieci drogowej poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 1677 Zubrzyca-Łętownia 25 587 763,00 zł13 432 046,00 zł Zgłoszenie na budowę wydane wcześniej niż została przeprowadzona procedura OOŚ. 8 MRPO.0 4.01.01- 12- 063/08 Województwo Małopolskie Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 980 Jurków - Biecz 60 435 00,00 zł39 282 750,00 zł Pozwolenie na budowę wydane wcześniej niż została przeprowadzona procedura OOŚ.

37 Działanie 4.1 C – drogi powiatowe Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Funduszy Europejskich

38 Umowy w przygotowaniu Powiat Suski pn. Poprawa dostępności transportu dla rozwoju gospodarczego powiatu suskiego poprzez przebudowę dróg: K 1702 Kuków-Tarnawa i 1704 Muchak- Śleszowice Wartość projektu: 13 036 277 zł Wartość dofinansowania ze środków dotacji rozwojowej: 4 795 000 zł Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Funduszy Europejskich

39 Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Funduszy Europejskich Lp. Numer projektu Nazwa Wnioskodawcy Tytuł projektuWartość projektuKwota dofinansowania Działanie 4.1 C – drogi powiatowe Projekty do przekazania do podpisania umów o dofinansowanie na podstawie pisma z MRR. 1 MRPO.04.01.03 -12-013/08 Powiat Oświęcimski Przebudowa drogi powiatowej Nr 1897 K (Oświęcim - Głębowice) 11 957 673,00 zł5 921 406,00 zł 2 MRPO.04.01.03 -12-018/08 Powiat Wielicki Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2039K na długości 1,7 km w miejscowości Brzegi i Kokotów wraz z przebudową obiektu mostowego na Drwini Długiej 9 031 385,00 zł5 326 711,00 zł

40 Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Funduszy Europejskich Lp. Numer projektu Nazwa Wnioskodawcy Tytuł projektuWartość projektuKwota dofinansowania Działanie 4.1 C – drogi powiatowe Projekty do przekazania do podpisania umów o dofinansowanie na podstawie pisma z MRR. 3 MRPO.04.01.0 3-12-019/08 Powiat Chrzanowski Przebudowa i remont ciągów części dróg powiatowych Powiatu Chrzanowskiego przebiegających na obszarach gmin Alwernia, Chrzanów i Trzebinia 19 744 00,00 zł10 000 000,00 zł 4 MRPO.04.01.0 3-12-012/08 Powiat Wadowicki Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1730K położonej na terenie Gmin Kalwaria Zebrzydowska i Stryszów 5 170 747,00 zł3 102 448, 00 zł

41 Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Funduszy Europejskich Lp.Numer projektu Nazwa Wnioskodawcy Tytuł projektuWartość projektuKwota dofinansowania Projekty, z którymi będzie można podpisać umowę po dokonaniu uzupełnień dokumentów środowiskowych 1 MRPO.04.01.03- 12-011/08 Powiat Wadowicki Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr: 1737K, 1738K położonych na terenie Gminy Andrychów 7 963 746, 00 zł4 260 604, 00 zł 2 MRPO.04.01.03- 12-020/08 Powiat Bocheński Przebudowa i modernizacja ciągu dróg powiatowych nr K1424, K1428, K2091, K1435, K2093 na odcinku Węzeł Autostradowy Bochnia - Uście Solne 12 990 588,00 zł 7 077 271,00 zł

42 Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Funduszy Europejskich Lp.Numer projektu Nazwa Wnioskodawcy Tytuł projektuWartość projektuKwota dofinansowania Projekty, z którymi będzie można podpisać umowę po dokonaniu uzupełnień dokumentów środowiskowych 3 MRPO.04.01.03- 12-004/08 Powiat Dąbrowski Przebudowa drogi powiatowej nr 1313K Dąbrowa Tarnowska- Żelichów na odcinku Dąbrowa Tarnowska- Żelichów 10 338 460,00 zł6 199 999,00 zł 4. MRPO.04.01.03- 12-003/08 Powiat Olkuski Modernizacja dróg powiatowych na terenie Powiatu Olkuskiego stanowiących alternatywę dla drogi krajowej nr 94. 18 800 000,00 zł9 700 800,00 zł

43 Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Funduszy Europejskich Lp.Lp. Numer projektu WnioskodawcaTytuł projektu Wartość projektu Kwota dofinansowania uwagi Działanie 4.1 C – drogi powiatowe Projekty, które muszą być sprawdzone przez ekspertów środowiskowych 1 MRPO.04.0 1.03-12- 005/08 Powiat Brzeski Przebudowa dróg powiatowych na terenie Powiatu Brzeskiego 12 308 907,00 zł5 800 060,00 zł Zgłoszenie na budowę wydane wcześniej niż została przeprowadzona procedura OOŚ 2 MRPO.04.0 1.03-12- 021/08 Powiat Gorlicki Przebudowa dróg do uzdrowisk Powiatu Gorlickiego - drogi powiatowe nr 1489K Sękowa - Rozdziele i nr 1498K Ropa-Wysowa Zdrój- Blecharka-Granica Państwa 12 467 000,00 zł6 988 000,00 zł Zgłoszenie na budowę wydane wcześniej niż została przeprowadzona procedura OOŚ 3 MRPO.04.0 1.03-12- 001/08 Powiat Miechowski Udrożnienie systemu komunikacyjnego Powiatu Miechowskiego - część II 15 604 650,00 zł9 362 790,00 zł Zgłoszenie dla odcinka Książ Wielki-Książ Mały- Zarszyn zostało uzyskane przed wydaniem dec. środowiskowej

44 Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Funduszy Europejskich Lp.Lp. Numer projektu WnioskodawcaTytuł projektu Wartość projektu Kwota dofinansowania uwagi Działanie 4.1 C – drogi powiatowe Projekty, które muszą być sprawdzone przez ekspertów środowiskowych 4 MRPO.04.0 1.03-12- 014/08 Powiat Myślenicki Poprawa atrakcyjności turystyczno- gospodarczej Powiatu Myślenickiego poprzez modernizację infrastruktury drogowej 6 907 996,00 zł4 200 000,00 zł Zgłoszenia na budowę wydane wcześniej niż została przeprowadzona procedura OOŚ 5 MRPO.04.0 1.03-12- 016/08 Powiat Proszowicki Usprawnienie systemu transportu drogowego w wyniku przebudowy dróg powiatowych Nr 1274K Proszowice - Koszyce i 1275K Książnice Małe- Łapszów 10 000 000,00 zł5 828 000,00 zł Zgłoszenie na budowę wydane wcześniej niż została przeprowadzona procedura OOŚ

45 Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Funduszy Europejskich Lp.Lp. Numer projektu WnioskodawcaTytuł projektu Wartość projektu Kwota dofinansowania uwagi Działanie 4.1 C – drogi powiatowe Projekty, które muszą być sprawdzone przez ekspertów środowiskowych 6 MRPO.04.0 1.03-12- 008/08 Powiat Nowotarski Usprawnienie transportu drogowego na obszarach kluczowych dla rozwoju społ.-gosp. obejmujące modernizację odcinków dróg powiat. Powiatu Nowotarskiego 23 250 000,00 zł7 697 000,00 zł Zgłoszenie na budowę wydane wcześniej niż została przeprowadzona procedura OOŚ 7 MRPO.04.0 1.03-12- 007/08 Powiat Limanowski Modernizacja odcinków dróg powiatowych Nr 1625K, 1626K, 1630K, 1629K, 1628K w rejonie Gmin Mszana Dolna i Niedźwiedź. 4 673 943,00 zł3 038 063,00 zł Zgłoszenie na budowę wydane wcześniej niż została przeprowadzona procedura OOŚ 8 MRPO.04.0 1.03-12- 017/08 Powiat Tatrzański Przebudowa drogi powiatowej Czarny Dunajec - Poronin nr K1651 5 338 754,00 zł3 470 190,00 zł Zgłoszenie na budowę wydane wcześniej niż została przeprowadzona procedura OOŚ

46 Stan umów w działaniu 6.3 DZIAŁANIE Liczba wybranych projektów Liczba umów podpisanych Liczba projektów przekazanych do przygotowania umowy Liczba projektów problemowych 6.3.A14130 RAZEM14130

47 Umowy w przygotowaniu Towarzystwo Przyjaciół chorych "Hospicjum im. św. Łazarza Wartość projektu: 5 108 682 zł Wartość dofinansowania ze środków dotacji rozwojowej: 3 012 628 zł Zespół Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej Wartość projektu: 15 641 866 zł Wartość dofinansowania ze środków dotacji rozwojowej: 9 385 119 zł Szpital Powiatowy w Limanowej Wartość projektu: 16 06 9108 zł Wartość dofinansowania ze środków dotacji rozwojowej: 9 186 758,81 zł

48 Konkursy planowane do ogłoszenia w 2009 Ilość konkursów: 26 (w tym MCP - 7) Wartość dofinansowania: 358 677 828 euro (w tym MCP - 57 921 080 euro) Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Funduszy Europejskich

49 Harmonogram płatności zgodnie z deklaracjami Beneficjentów (wyłącznie projekty przyjęte do realizacji) Oś priorytetowa2009 rok2010 rok2011 rok2012 rok 12345 Priorytet 1. Warunki dla rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy 52 710 505,6611 256 215,231 218 881,000,00 Priorytet 3. Turystyka i przemysł kulturowy45 105 296,4145 777 399,028 732 665,180,00 Priorytet 4. Infrastruktura dla rozwoju gospodarczego248 438 949,06184 374 601,5460 860 235,0316 517 080,12 Priorytet 5. Krakowski Obszar Metropolitalny62 397 308,0013 516 664,003 923 097,000,00 Priorytet 6. Sp ó jność wewnątrzregionalna77 260 693,5659 675 169,9416 688 031,001 893 075,00 Priorytet 7. Infrastruktura ochrony środowiska37 692 317,3536 245 992,223 855 718,350,00 Priorytet 8. Wsp ó łpraca międzyregionalna2 732 815,31643 912,790,00 Suma og ó łem 526 337 885,35351 489 954,7495 278 627,5618 410 155,12 Suma og ó łem narastająco 526 337 885,35877 827 840,09973 106 467,65991 516 622,77 Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Funduszy Europejskich

50 Płatności dla projektów przyjętych do realizacji Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Funduszy Europejskich

51 Płatności dla projektów, dla których podpisano umowy Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Funduszy Europejskich

52 Płatności dla projektów, dla których wstrzymano podpisywanie umów Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Funduszy Europejskich

53 Dane dotyczące przetargów wynikające z deklaracji Beneficjentów Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Funduszy Europejskich

54 Informacje dotyczące przetargów Znaczne opóźnienia w rozpoczynaniu procedury przetargowej w stosunku do informacji zawartych we wnioskach aplikacyjnych Nie rozpoczynanie procedury przetargowej przed podpisaniem umowy o dofinansowanie realizacji projektu Z analizy przedstawionych harmonogramów płatności i harmonogramów dotyczących przetargów wynikają duże rozbieżności w planowanych kwotach płatności Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Funduszy Europejskich

55 Płatności zrealizowane Wartość wypłaty DZ. 7.1 MRPOGmina Koniusza 4 444,67 DZ. 7.1 MRPOGmina Wielka Wieś 1 414 054,50 DZ. 7.1 MRPOMiasto i Gmina Szczawnica 44 839,24 DZ. 7.1 MRPOGmina Osiek 14 378,00 Projekty kluczowe DZ. 1.1 MRPO Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu 9 203 772,56 DZ. 4.1 MRPOGmina Miejska Kraków 8 243 595,15 DZ. 5.2 MRPOOpera Krakowska 17 957 661,66 DZ. 5.2 MRPOMuzeum Lotnictwa Polskiego 2 025 326,89 RAZEM38 908 072,67 Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Funduszy Europejskich

56 Płatności w trakcie realizacji Wartość wypłaty DZ. 3.3A MRPOGmina Stary Sącz 2 188 578,00 DZ. 3.3B MRPOGmina Miejska Kraków 294 360,00 DZ. 3.3B MRPOTeatr Groteska 75 510,00 DZ. 3.3B MRPO Małopolskie Centrum Kultury "SOKÓŁ" w Nowym Sączu 205 433,70 DZ. 3.3B MRPO Małopolskie Centrum Kultury "SOKÓŁ" w Nowym Sączu 196 462,50 DZ. 3.3B MRPOMuzeum Lotnictwa Polskiego 245 085,00 DZ. 6.3AB MRPOSPZOZ Brzesko 704 961,00 Projekty kluczowe DZ. 1.1 MRPOPapieska Akademia Teologiczna 556 612,80 DZ. 5.2 MRPOMuzeum Lotnictwa Polskiego 10 769 983,00 RAZEM15 236 986,00 Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Funduszy Europejskich

57 Wnioski o płatności w trakcie weryfikacji Od początku roku 2009r zostało złożonych 9 wniosków o płatność rozliczających kwotę 26 355 351,58 zł (w tym EFRR 16 205 096,74 zł. Aktualnie weryfikacji formalno-merytorycznej oraz finansowo- księgowej podlegają wszystkie złożone wnioski o płatność.

58 Dostępne aktualnie środki na finansowanie projektów MRPO 128 519 191 PLN - środki z dotacji celowej zgłoszone jako niewygasające z 2008 roku (bez MCP i PT) Zgodnie z deklaracją MRR – środki z dotacji rozwojowej na 2009 rok zostaną przekazane dopiero po wykorzystaniu środków niewygasających 1 414 892,72 PLN – środki z dotacji rozwojowej na 2009 rok – tylko środki na wydatki bieżące – działanie 3.3.b i oś 8 Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Funduszy Europejskich

59 Harmonogram płatności projektów przyjętych do realizacji w ramach MRPO 2007-2013 Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Funduszy Europejskich

60 Małopolska na tle innych województw Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Funduszy Europejskich

61 Małopolska na tle innych Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Funduszy Europejskich

62 Małopolska na tle innych Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Funduszy Europejskich

63 Małopolska na tle innych Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Funduszy Europejskich

64 Małopolska na tle innych Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Funduszy Europejskich

65 Małopolska na tle innych Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Funduszy Europejskich

66 Rekomendacje Instytucji Zarządzającej MRPO 2007-20013 Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Funduszy Europejskich

67 Rekomendacje Instytucji Zarządzającej MRPO Realizacja projektów winna być zdecydowanie przyspieszona W tym celu należy dołożyć wszelkich starań by wyłanianie wykonawców robót i podpisywanie z nimi umów następowało nie później niż w terminach zaplanowanych na etapie tworzenia projektu. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Funduszy Europejskich

68 Rekomendacje Instytucji Zarządzającej MRPO Rozpoczęcie realizacji projektów nie może ulec opóźnieniu Nieuzasadnionym jest wstrzymywanie rozpoczęcia procedury przetargowej do czasu podpisania umowy o dofinansowanie projektu. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Funduszy Europejskich

69 Rekomendacje Instytucji Zarządzającej MRPO Ocena strategiczna projektów składanych do IZ MRPO w kolejnych naborach będzie bazować na ocenie realizacji przez Beneficjentów obecnie wdrażanych projektów w ramach MRPO. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Funduszy Europejskich

70 Rekomendacje Instytucji Zarządzającej MRPO Dostępne środki finansowe w ramach MRPO wystarczą na pokrycie deklarowanych płatności do kwietnia 2009 Beneficjenci są zobowiązani do wnioskowania wyłącznie na wydatki ponoszone w okresie do kwietnia 2009 Koniecznym jest aneksowanie umów celem dostosowania wysokości wypłat zaliczek do wysokości dostępnych środków Koniecznym jest szybkie certyfikowanie środków stąd wypłaty na wydatki dotychczas poniesione będą dokonywane wyłącznie na zasadzie refundacji wydatków Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Funduszy Europejskich

71 Rekomendacje Instytucji Zarządzającej MRPO Z uwagi na potrzebę monitorowania płatności dokonywanych w ramach środków jakimi dysponuje IZ MRPO na realizację projektów, płatności dla Beneficjentów, na podstawie podpisanych umów o dofinansowanie projektów, będą dokonywane wyłącznie po uzyskaniu informacji o zakończeniu procedury przetargowej - wyłonieniu wykonawcy i podpisaniu z nim umowy. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Funduszy Europejskich

72 Rekomendacje Instytucji Zarządzającej MRPO W ramach usprawnienia procesu płatności dokonywanych ze środków jakimi dysponuje IZ MRPO na realizację projektów, środki na dofinansowanie projektów przekazywane w formie zaliczek Beneficjenci są zobowiązani rozliczać bez zbędnej zwłoki. Rekomendowany okres rozliczeniowy – 1 miesiąc Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Funduszy Europejskich

73 Rekomendacje Instytucji Zarządzającej MRPO Zaliczka jest instrumentem zapewniającym płynność finansową Beneficjentów realizujących projekty w ramach MRPO. Nieuzasadnionym jest wnioskowanie o zaliczki w bardzo małej kwocie stanowiącym promile przyznanej dotacji: Przykład: 1.Wartość dotacji 8 000 000,00 PLN; kwota zaliczki 44 800, 00PLN; 0,56% 1.Wartość dotacji 6 131 407,00 PLN; kwota zaliczki 15 941, 66PLN; 0,26% 1.Wartość dotacji 1 977 112,12 PLN; kwota zaliczki 4 349, 65PLN; 0,22% Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Funduszy Europejskich

74 Rekomendacje Instytucji Zarządzającej MRPO Z uwagi na możliwość pozyskania przez IZ MRPO dodatkowych środków z Krajowej rezerwy wykonania, koniecznym staje się rozliczanie przez Beneficjentów maksymalnej kwoty w terminie do 30 września 2009 udzielonej dotacji rozwojowej. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Funduszy Europejskich

75 Rekomendacje Instytucji Zarządzającej MRPO Z uwagi na potrzebę monitorowania realizacji umów o dofinansowanie projektów w ramach MRPO, wszelkie zmiany planowane w projektach winny być zgłaszane przez Beneficjentów niezwłocznie po zaistnieniu warunków do ich wprowadzenia. Przykład: Beneficjent zgłosił zmiany dotyczące zwiększenia wydatków na promocję o 77 473,56 PLN (wniosek zakładał już pierwotnie 156 110 PLN w ramach promocji). Beneficjent uzasadnił potrzebę wprowadzenia zmiany uprzednim przeoczeniem możliwości promowania projektu na antenie telewizji regionalnej. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Funduszy Europejskich

76 Rekomendacje Instytucji Zarządzającej MRPO Z uwagi na potrzebę monitorowania prawidłowej realizacji umów o dofinansowanie projektów w ramach MRPO, informacje o planowanych zmianach w projektach będą poddawane wnikliwej analizie przez IZ MRPO celem stwierdzenia zasadności wprowadzania zgłaszanych zmian. Zgoda na wydłużenie realizacji projektu, opóźnienie w ponoszeniu wydatków będzie udzielana wyłącznie w przypadkach niezależnych od Beneficjenta. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Funduszy Europejskich

77 Dziękuję za uwagę Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Funduszy Europejskich


Pobierz ppt "Konwent Starostów Województwa Małopolskiego MAŁOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY 2007- 2013 Kraków, 19 marca 2009 Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google