Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Konwent Starostów Województwa Małopolskiego MAŁOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY 2007- 2013 Kraków, 19 marca 2009 Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Konwent Starostów Województwa Małopolskiego MAŁOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY 2007- 2013 Kraków, 19 marca 2009 Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego."— Zapis prezentacji:

1 Konwent Starostów Województwa Małopolskiego MAŁOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY Kraków, 19 marca 2009 Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Funduszy Europejskich

2 KRAJOWA REZERWA WYKONANIA Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Funduszy Europejskich

3 Możliwość pozyskania dodatkowych środków dla Małopolski - nagroda za dotychczasowe wykorzystanie środków w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Funduszy Europejskich

4 Krajowa rezerwa wykonania 3 % środków z funduszy strukturalnych alokowanych dla państw członkowskich w ramach celów Konwergencja oraz Konkurencyjność regionalna i zatrudnienie może zostać umieszczonych w krajowej rezerwie dla wynagradzania za wykonanie. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Funduszy Europejskich

5 Krajowa rezerwa wykonania Na Regionalne Programy Operacyjne przypada 38,46% krajowej rezerwy wykonania, tj ,58 EUR. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Funduszy Europejskich

6 Krajowa rezerwa wykonania Decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego krajowa rezerwa wykonania przypadająca na RPO będzie rozdysponowana między województwa, które osiągną najlepszy wynik w certyfikowaniu wydatków do KE (% alokacji) w 2009 i 2010 roku. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Funduszy Europejskich

7 Krajowa rezerwa wykonania 4/7 z ww. puli, czyli kwota ,05 EUR zostanie rozdzielona w oparciu o wykonanie za rok /7 puli, tj ,53 EUR zostanie rozdzielone w oparciu o wykonanie w 2010 roku. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Funduszy Europejskich

8 Krajowa rezerwa wykonania – - z Krajowa rezerwa wykonania – - zasady podziału środków premiowanie pierwszych 5 miejsc, nawet gdy różnica między ostatnim premiowanym i pierwszym niepremiowanym będzie wynosić 1/1000 procenta (ważna jest każda wydana złotówka) aby uzyskać środki z krajowej rezerwy wykonania za wykonanie w 2009 roku, województwo musi spełnić łącznie 2 warunki: 1)będzie jednym z pięciu województw najszybciej wykorzystujących środki UE w 2009 roku - wykorzystanie % (a nie kwotowe) alokacji, 2)poziom wykorzystania alokacji przez województwo wyniesie nie mniej niż 8% w 2009 roku (z uwagi na fakt, iż od poświadczenia wydatków przez IZ do certyfikowania go do KE mija pewien okres, uwzględniane są wydatki certyfikowane do IPOC do końca października 2009) Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Funduszy Europejskich

9 Krajowa rezerwa wykonania – - z Krajowa rezerwa wykonania – - zasady podziału środków zasady dotyczące podziału rezerwy za wykonanie w 2010 roku będą analogiczne; próg wykonania dla 2010 roku zostanie określony do końca III kwartału 2009 roku, przy czym nie będzie niższy niż 10% alokacji (dla 2010 roku, a nie narastająco) jeśli w 2009 roku określony przez MRR próg 8% przekroczy mniej województw, nierozdysponowana pula środków zostanie wliczona do kwoty do podziału na rok 2010; w przypadku, gdy taka sytuacja wystąpi w 2010 roku, nierozdysponowane środki zostaną przeznaczone na programy sektorowe. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Funduszy Europejskich

10 Krajowa rezerwa wykonania – - Krajowa rezerwa wykonania – - podział środków Miejsca premiowane Udział w puli "Premia" za wykonanie w 2009 roku "Premia" za wykonanie w 2010 roku OGÓŁEM I miejsce - nie mniej niż 8% alokacji w 2009 roku; próg wykonania dla 2010 roku zostanie określony do końca III kwartału 2009 roku, przy czym nie będzie niższy niż 10% alokacji 33,33% ,35 EUR ,51 EUR ,86 EUR II miejsce - nie mniej niż 8% alokacji w 2009 roku; jw. w odniesieniu do 2010 roku 26,67% ,08 EUR ,81 EUR ,89 EUR III miejsce - nie mniej niż 8% alokacji w 2009 roku; jw. w odniesieniu do 2010 roku 20,00% ,81 EUR ,11 EUR ,92 EUR IV miejsce - nie mniej niż 8% alokacji w 2009 roku; jw. w odniesieniu do 2010 roku 13,33% ,54 EUR ,40 EUR ,94 EUR V miejsce - nie mniej niż 8% alokacji w 2009 roku; jw. w odniesieniu do 2010 roku 6,67% ,27 EUR ,70 EUR ,97 EUR OGÓŁEM100,00% ,05 EUR ,53 EUR ,58 EUR Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Funduszy Europejskich

11 Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Funduszy Europejskich

12 STAN REALIZACJI MAŁOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Funduszy Europejskich

13 Konkursy w ramach MRPO Instytucja Organizująca Konkursy ogłosiła 23 konkursy, w tym 4 realizowane przez Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości Łączna kwota dofinansowania przewidziana na ogłoszone konkursy wynosi PLN (w tym w MCP) Proces wyboru zakończono w ramach 12 konkursów, łącznie wybrano 453 projekty (w tym 329 w MCP) na kwotę dofinansowania w wysokości ,72 PLN (w tym ,57 mln PLN w MCP) Ponadto Zarząd Województwa Małopolskiego wybrał 7 projektów z Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych na kwotę dofinansowania ,00 PLN. Z powyższych podpisano 5 umów na kwotę ,88 PLN. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Funduszy Europejskich

14 Nabory zamknięte - - konkursy ze wstępną kwalifikacją projektów: Działania: 4.1 A - Drogi o znaczeniu regionalnym 6.1 B - Projekty w zakresie rekreacji i sportu 6.2 A - Odnowa centrów wsi Gospodarka wodno-ściekowa

15 Nabory zamknięte - - konkursy ze wstępną kwalifikacją projektów: Działanie: 4.1 A, 6.1 B, 6.2 A, 7.1 Kwota na konkurs (mln PLN) Liczba złożonych kart projektów Wartość środków EFRR (mln PLN) Udział % złożonych kart projektów w alokacji Liczba wybranych projektów przez ZWM Wartość wybranych projektów (mln PLN) SUMA440, ,38348%67 566,67 Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Funduszy Europejskich

16 Nabory zamknięte - - konkursy bez wstępnej kwalifikacji projektów Działania: 2.1 A - Małe przedsiębiorstwa 2.1 B - Mikroprzedsiębiorstwa 3.3 A - Rozwój infrastruktury kulturalnej 3.3 B - Organizacja imprez kulturalnych o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym 4.1 C - Drogi powiatowe 6.3 A - Ochrona zdrowia Promocja Małopolski na arenie międzynarodowej Budowa pozycji Małopolski w europejskich sieciach współpracy

17 Nabory zamknięte - - konkursy bez wstępnej kwalifikacji projektów Działanie: 2.1A, 2.1B, 3.3A, 3.3B, 4.1C, 6.3A, 8.1, 8.2 Kwota na konkurs (mln PLN) Liczba złożonych wniosków Wartość środków EFRR (mln PLN) Udział % złożonych wniosków w alokacji Liczba wybranyc h projektów Wartość wybranych projektów (mln PLN) SUMA284, ,02192%386390,86 Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Funduszy Europejskich

18 Aktualnietrwającekonkursy Aktualnie trwające konkursy Działanie/ Schemat Kwota na konkurs (mln PLN) Liczba złożonych kart/ wniosków Wartość środków EFRR w alokacji (mln PLN) Udział % złożonych kart/ projektów w dostępnej alokacji Etapy procedury 3.1C Rozwój produktów i oferty turystycznej regionu 38,622995,42247%Ocena formalna pełnej dokumentacji (wnioskodawcy zaproszeni po wstępnej kwalifikacji) 3.2A Dziedzictwo kulturowe i rewaloryzacja układów przestrzennych 48, ,62169 % 1.1A Rozwój infrastruktury dydaktycznej szkolnictwa wyższego 73, ,17 249,8%Nabór pełnej dokumentacji do A Projekty realizowane wyłącznie w ramach programów rewitalizacji 118,4454 (KPR) 1 001,15845%Ocena formalna programów rewitalizacji 3.1D Inwestycje w poprawę bazy noclegowej oraz przystosowanie obiektów zabytkowych do celów turystycznych 53,90Nabór kart projektów do A Bezpośrednie wsparcie inwestycji w MŚP - małe przedsiębiorstwa 43,84Nabór wniosków do B Infrastruktura społeczna, w tym edukacyjna i sportowa 65,76Nabór kart projektów B Rozwój infrastruktury kształcenia ustawicznego oraz kształcenia zawodowego 43,84Nabór kart projektów Promocja Małopolski na arenie międzynarodowej 3,57Nabór wniosków

19 Kwestie środowiskowe w projektach MRPO Działania: 4.1 A – Drogi o znaczeniu regionalnym 4.1 C – Drogi powiatowe Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Funduszy Europejskich

20 W dniu r. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego zakończyło konsultacje projektu Wytycznych w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych Planowany termin wejścia w życie w/w Wytycznych kwiecień 2009r. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Funduszy Europejskich

21 Zgodnie z projektem Wytycznych dla przedsięwzięć, dla których, w ramach prowadzonego przed 15 listopada 2008 r. postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, właściwy organ wydał postanowienia o braku konieczności sporządzenia raportu OOŚ, a następnie stanowisko takie potwierdził w wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, nie ma przeszkód, by przedsięwzięcie realizować na podstawie zgłoszenia budowy (Nie występuje w takim przypadku niezgodność z dyrektywą OOŚ, ponieważ nie będzie realizowane przedsięwzięcie mogące znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu tej dyrektywy) Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Funduszy Europejskich

22 Instytucja Zarządzającą podjęła stosowne kroki w celu weryfikacji zgodności projektów wybranych do dofinansowania m. in. w ramach Działań 4.1 Schemat A, 4.1 Schemat C, 7.1 z zapisami Dyrektywy Rady nr 85/337/EWG z 1985r Rozstrzygnięto przetarg - Świadczenie usług polegających na sporządzeniu opinii eksperckich, dotyczących zgodności z wymogami środowiskowymi projekt ó w drogowych i wodno- ściekowych wybranych do dofinansowania przez Zarząd Wojew ó dztwa Małopolskiego. Usługi polegające na sporządzeniu opinii eksperckich w zakresie zgodności z wymogami środowiskowymi projektów drogowych i wodno-ściekowych wybranych do dofinansowania przez ZWM w ramach MRPO Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Funduszy Europejskich

23 Zgodnie z informacją z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego możliwe jest pospisywane umów o dofinansowanie z Wnioskodawcami przedsięwzięć (przed wejściem w życie Wytycznych), którzy dokonali zgłoszeń budowy przed 15 listopada 2008r, poprzedzonych screeningiem, w ramach którego stwierdzono, że przygotowanie raportu OOŚ nie jest konieczne (najpierw w postanowieniach właściwych organów, a później potwierdzono ten fakt w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach) Wyżej wymieniona sytuacja dotyczy 11 projektów złożonych w ramach Działania 4.1 A i 4.1C. Projekty z nieuregulowanymi zagadnieniami środowiskowymi zostaną poddane weryfikacji przez ekspertów środowiskowych. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Funduszy Europejskich

24 Projekty przyjęte do realizacji (bez MCP) Osie MRPO Liczba projektów przyjętych do realizacji Dotacja rozwojowa Oś 1. Warunki dla rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy ,88 Oś 3. Turystyka i przemysł kulturowy ,25 Oś 4. Infrastruktura dla rozwoju gospodarczego ,00 Oś 5. Krakowski Obszar Metropolitalny ,00 Oś 6. Spójność wewnątrzregionalna ,81 Oś 7. Infrastruktura ochrony środowiska ,99 Oś 8. Współpraca międzyregionalna , ,03 Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Funduszy Europejskich

25 Projekty przyjęte do realizacji (bez MCP) - liczba podpisanych umów a wartość przyznanej dotacji Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Funduszy Europejskich

26 Podpisane umowy Osie MRPO Liczba podpisanych um ó w Całkowita wartość projektu Dotacja rozwojowa Płatności zrealizowane Oś 1. Warunki dla rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy , , ,56 Oś 3. Turystyka i przemysł kulturowy , ,38 0,00 Oś 4. Infrastruktura dla rozwoju gospodarczego , , ,15 Oś 5. Krakowski Obszar Metropolitalny , , ,55 Oś 6. Sp ó jność wewnątrzregionalna , ,05 0,00 Oś 7. Infrastruktura ochrony środowiska , , ,41 Oś 8. Wsp ó łpraca międzyregionalna , ,00 0, , , ,67 Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Funduszy Europejskich 19 DODATKOWYCH UMÓW JEST OBECNIE PRZYGOTOWYWANYCH DO PODPISU

27 Kontraktacja wstrzymana Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Funduszy Europejskich Osie MRPO Liczba projekt ó w Całkowita wartość projektu Dotacja rozwojowaUwagi Oś 1. Warunki dla rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy , ,00 nie złożono potwierdzenia zabezpieczenia minimalnego wkładu własnego Oś 3. Turystyka i przemysł kulturowy , ,00 Beneficjent wystąpił z prośbą o wstrzymanie procesu kontraktacji Oś 4. Infrastruktura dla rozwoju gospodarczego (projekty drogowe) , ,00 brak dostosowania dokumentacji projektowej do wymog ó w OOŚ Oś 5. Krakowski Obszar Metropolitalny , ,00 nie złożono potwierdzenia zabezpieczenia minimalnego wkładu własnego Oś 6. Sp ó jność wewnątrzregionalna , ,00brak pozwolenia na budowę Oś 7. Infrastruktura ochrony środowiska , ,00 brak dostosowania dokumentacji projektowej do wymog ó w OOŚ Oś 8. Wsp ó łpraca międzyregionalna , ,10 nie dostarczono um ó w z partnerami , ,10

28 Działanie 4.1 A – drogi o znaczeniu regionalnym Działanie 4.1 C– drogi powiatowe

29 Stan umów w działaniach 4.1A i 4.1C DZIAŁANIE Liczba wybranych projektów Liczba umów podpisanych Liczba projektów przekazanych do przygotowania umowy Liczba projektów problemowych 4.1 A C RAZEM Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Funduszy Europejskich

30 Działanie 4.1 A – drogi o znaczeniu regionalnym Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Funduszy Europejskich Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Funduszy Europejskich

31 Umowy podpisane Województwo Małopolskie pn Modernizacja drogi woj. nr 776 Kraków - Proszowice – Ostrów; Wartość projektu: zł Wartość dofinansowania ze środków dotacji rozwojowej: zł Gmina Miejska Kraków Wartość projektu: zł Wartość dofinansowania ze środków dotacji rozwojowej: zł Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Funduszy Europejskich

32 Umowy w przygotowaniu Gmina Chrzanów pn. Budowa obwodnicy płn. – wsch. Chrzanowa Wartość projektu: zł Wartość dofinansowania ze środków dotacji rozwojowej: zł Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Funduszy Europejskich

33 Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Funduszy Europejskich Lp Numer projektu WnioskodawcaTytuł projektu Wartość projektu Kwota dofinansowania Działanie 4.1 A – Drogi o znaczeniu regionalnym Projekty do przekazania do podpisania umów na podstawie informacji z MRR 1 MRPO /08 Województwo Małopolskie Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 957 od Białki do Nowego Targu etap I ,00 zł ,00 zł 2 MRPO /08 Powiat Oświęcimski Przebudowa dróg powiatowych Nr 1907K, 1902K w Chełmku na odcinku od DW Nr 780 do autostrady A ,00 zł ,00 zł

34 Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Funduszy Europejskich Lp Numer projektu WnioskodawcaTytuł projektu Wartość projektu Kwota dofinansowania Działanie 4.1 A – Drogi o znaczeniu regionalnym Projekty do przekazania do podpisania umów po dokonaniu uzupełnień dokumentów środowiskowych 1 MRPO /08 Województwo Małopolskie Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 964 Kasina-Uście Solne etap I ,00 zł ,00 zł 2 MRPO /08 Powiat Nowotarski Poprawa dostępu do uzdrowiska Szczawnica przez budowę mostu na Dunajcu jako I etap porządkowania ruchu drogowego w miejscowości Krościenko n/D ,00 zł ,00 zł

35 Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Funduszy Europejskich L.pL.p Numer projektu Wnioskodawca Tytuł projektuWartość projektuKwota dofinansowaniaUwagi Działanie 4.1 A – Drogi o znaczeniu regionalnym Projekty do sprawdzenia przez ekspertów środowiskowych 1 MRPO /08 Powiat Tatrzański Wzmocnienie turystyczne Podhala przez remont i modernizację spójnej sieci dróg regionalnych Powiatu Tatrzańskiego pod wspólną nazwą GÓRAL*SKI ,00 zł ,00 zł Zgłoszenie na budowę wydane wcześniej niż została przeprowadzona procedura OOŚ 2 MRPO /08 Powiat Limanowski Przebudowa drogi powiatowej nr 1555 K Łososina Dolna – Ujanowice – Młynne przebiegającej przez Powiaty Limanowski i Nowosądecki ,00 zł ,00 zł Brak przeprowadzenia jednego postępowania dla całości przedsięwzięcia. 3 MRPO /08 Województwo Małopolskie Modernizacja drogi woj. nr 933 na odcinku Brzeszcze – Chrzanów wraz z budową wiaduktu w m. Kroczymiech ,00 zł ,00 zł Zgłoszenie na budowę wydane wcześniej niż została przeprowadzona procedura OOŚ. 4 MRPO /08 Województwo Małopolskie Modernizacja drogi woj. nr 780 Kraków - Chełmek, etap II ,00 zł ,00 zł Brak przeprowadzenia jednego postępowania dla całości przedsięwzięcia.

36 Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Funduszy Europejskich L.pL.p Numer projektu WnioskodawcaTytuł projektuWartość projektuKwota dofinansowaniaUwagi Działanie 4.1 A – Drogi o znaczeniu regionalnym Projekty do sprawdzenia przez ekspertów środowiskowych 5 MRPO /08 Powiat Olkuski Modernizacja dróg powiatowych poprzez usprawnienie połączeń pomiędzy drogą krajową nr 94, a drogami wojewódzkimi w powiecie olkuskim ,00 zł ,00 zł Zgłoszenie na budowę wydane wcześniej niż została przeprowadzona procedura OOŚ. 6 MRPO /08 Powiat Gorlicki Poprawa dostępu komunikacyjnego do strefy aktywności gospodarczej z ominięciem centrum Gorlic – przebudowa dróg powiatowych nr 1486K i 1488K ,00 zł ,00 zł Zgłoszenie na budowę wydane wcześniej niż została przeprowadzona procedura OOŚ. 7 MRPO /08 Powiat Suski Poprawa dostępności dla rozwoju gospodarczego i wzmocnienie regionalnej sieci drogowej poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 1677 Zubrzyca-Łętownia ,00 zł ,00 zł Zgłoszenie na budowę wydane wcześniej niż została przeprowadzona procedura OOŚ. 8 MRPO /08 Województwo Małopolskie Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 980 Jurków - Biecz ,00 zł ,00 zł Pozwolenie na budowę wydane wcześniej niż została przeprowadzona procedura OOŚ.

37 Działanie 4.1 C – drogi powiatowe Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Funduszy Europejskich

38 Umowy w przygotowaniu Powiat Suski pn. Poprawa dostępności transportu dla rozwoju gospodarczego powiatu suskiego poprzez przebudowę dróg: K 1702 Kuków-Tarnawa i 1704 Muchak- Śleszowice Wartość projektu: zł Wartość dofinansowania ze środków dotacji rozwojowej: zł Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Funduszy Europejskich

39 Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Funduszy Europejskich Lp. Numer projektu Nazwa Wnioskodawcy Tytuł projektuWartość projektuKwota dofinansowania Działanie 4.1 C – drogi powiatowe Projekty do przekazania do podpisania umów o dofinansowanie na podstawie pisma z MRR. 1 MRPO /08 Powiat Oświęcimski Przebudowa drogi powiatowej Nr 1897 K (Oświęcim - Głębowice) ,00 zł ,00 zł 2 MRPO /08 Powiat Wielicki Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2039K na długości 1,7 km w miejscowości Brzegi i Kokotów wraz z przebudową obiektu mostowego na Drwini Długiej ,00 zł ,00 zł

40 Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Funduszy Europejskich Lp. Numer projektu Nazwa Wnioskodawcy Tytuł projektuWartość projektuKwota dofinansowania Działanie 4.1 C – drogi powiatowe Projekty do przekazania do podpisania umów o dofinansowanie na podstawie pisma z MRR. 3 MRPO /08 Powiat Chrzanowski Przebudowa i remont ciągów części dróg powiatowych Powiatu Chrzanowskiego przebiegających na obszarach gmin Alwernia, Chrzanów i Trzebinia ,00 zł ,00 zł 4 MRPO /08 Powiat Wadowicki Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1730K położonej na terenie Gmin Kalwaria Zebrzydowska i Stryszów ,00 zł , 00 zł

41 Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Funduszy Europejskich Lp.Numer projektu Nazwa Wnioskodawcy Tytuł projektuWartość projektuKwota dofinansowania Projekty, z którymi będzie można podpisać umowę po dokonaniu uzupełnień dokumentów środowiskowych 1 MRPO /08 Powiat Wadowicki Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr: 1737K, 1738K położonych na terenie Gminy Andrychów , 00 zł , 00 zł 2 MRPO /08 Powiat Bocheński Przebudowa i modernizacja ciągu dróg powiatowych nr K1424, K1428, K2091, K1435, K2093 na odcinku Węzeł Autostradowy Bochnia - Uście Solne ,00 zł ,00 zł

42 Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Funduszy Europejskich Lp.Numer projektu Nazwa Wnioskodawcy Tytuł projektuWartość projektuKwota dofinansowania Projekty, z którymi będzie można podpisać umowę po dokonaniu uzupełnień dokumentów środowiskowych 3 MRPO /08 Powiat Dąbrowski Przebudowa drogi powiatowej nr 1313K Dąbrowa Tarnowska- Żelichów na odcinku Dąbrowa Tarnowska- Żelichów ,00 zł ,00 zł 4. MRPO /08 Powiat Olkuski Modernizacja dróg powiatowych na terenie Powiatu Olkuskiego stanowiących alternatywę dla drogi krajowej nr ,00 zł ,00 zł

43 Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Funduszy Europejskich Lp.Lp. Numer projektu WnioskodawcaTytuł projektu Wartość projektu Kwota dofinansowania uwagi Działanie 4.1 C – drogi powiatowe Projekty, które muszą być sprawdzone przez ekspertów środowiskowych 1 MRPO /08 Powiat Brzeski Przebudowa dróg powiatowych na terenie Powiatu Brzeskiego ,00 zł ,00 zł Zgłoszenie na budowę wydane wcześniej niż została przeprowadzona procedura OOŚ 2 MRPO /08 Powiat Gorlicki Przebudowa dróg do uzdrowisk Powiatu Gorlickiego - drogi powiatowe nr 1489K Sękowa - Rozdziele i nr 1498K Ropa-Wysowa Zdrój- Blecharka-Granica Państwa ,00 zł ,00 zł Zgłoszenie na budowę wydane wcześniej niż została przeprowadzona procedura OOŚ 3 MRPO /08 Powiat Miechowski Udrożnienie systemu komunikacyjnego Powiatu Miechowskiego - część II ,00 zł ,00 zł Zgłoszenie dla odcinka Książ Wielki-Książ Mały- Zarszyn zostało uzyskane przed wydaniem dec. środowiskowej

44 Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Funduszy Europejskich Lp.Lp. Numer projektu WnioskodawcaTytuł projektu Wartość projektu Kwota dofinansowania uwagi Działanie 4.1 C – drogi powiatowe Projekty, które muszą być sprawdzone przez ekspertów środowiskowych 4 MRPO /08 Powiat Myślenicki Poprawa atrakcyjności turystyczno- gospodarczej Powiatu Myślenickiego poprzez modernizację infrastruktury drogowej ,00 zł ,00 zł Zgłoszenia na budowę wydane wcześniej niż została przeprowadzona procedura OOŚ 5 MRPO /08 Powiat Proszowicki Usprawnienie systemu transportu drogowego w wyniku przebudowy dróg powiatowych Nr 1274K Proszowice - Koszyce i 1275K Książnice Małe- Łapszów ,00 zł ,00 zł Zgłoszenie na budowę wydane wcześniej niż została przeprowadzona procedura OOŚ

45 Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Funduszy Europejskich Lp.Lp. Numer projektu WnioskodawcaTytuł projektu Wartość projektu Kwota dofinansowania uwagi Działanie 4.1 C – drogi powiatowe Projekty, które muszą być sprawdzone przez ekspertów środowiskowych 6 MRPO /08 Powiat Nowotarski Usprawnienie transportu drogowego na obszarach kluczowych dla rozwoju społ.-gosp. obejmujące modernizację odcinków dróg powiat. Powiatu Nowotarskiego ,00 zł ,00 zł Zgłoszenie na budowę wydane wcześniej niż została przeprowadzona procedura OOŚ 7 MRPO /08 Powiat Limanowski Modernizacja odcinków dróg powiatowych Nr 1625K, 1626K, 1630K, 1629K, 1628K w rejonie Gmin Mszana Dolna i Niedźwiedź ,00 zł ,00 zł Zgłoszenie na budowę wydane wcześniej niż została przeprowadzona procedura OOŚ 8 MRPO /08 Powiat Tatrzański Przebudowa drogi powiatowej Czarny Dunajec - Poronin nr K ,00 zł ,00 zł Zgłoszenie na budowę wydane wcześniej niż została przeprowadzona procedura OOŚ

46 Stan umów w działaniu 6.3 DZIAŁANIE Liczba wybranych projektów Liczba umów podpisanych Liczba projektów przekazanych do przygotowania umowy Liczba projektów problemowych 6.3.A14130 RAZEM14130

47 Umowy w przygotowaniu Towarzystwo Przyjaciół chorych "Hospicjum im. św. Łazarza Wartość projektu: zł Wartość dofinansowania ze środków dotacji rozwojowej: zł Zespół Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej Wartość projektu: zł Wartość dofinansowania ze środków dotacji rozwojowej: zł Szpital Powiatowy w Limanowej Wartość projektu: zł Wartość dofinansowania ze środków dotacji rozwojowej: ,81 zł

48 Konkursy planowane do ogłoszenia w 2009 Ilość konkursów: 26 (w tym MCP - 7) Wartość dofinansowania: euro (w tym MCP euro) Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Funduszy Europejskich

49 Harmonogram płatności zgodnie z deklaracjami Beneficjentów (wyłącznie projekty przyjęte do realizacji) Oś priorytetowa2009 rok2010 rok2011 rok2012 rok Priorytet 1. Warunki dla rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy , , ,000,00 Priorytet 3. Turystyka i przemysł kulturowy , , ,180,00 Priorytet 4. Infrastruktura dla rozwoju gospodarczego , , , ,12 Priorytet 5. Krakowski Obszar Metropolitalny , , ,000,00 Priorytet 6. Sp ó jność wewnątrzregionalna , , , ,00 Priorytet 7. Infrastruktura ochrony środowiska , , ,350,00 Priorytet 8. Wsp ó łpraca międzyregionalna , ,790,00 Suma og ó łem , , , ,12 Suma og ó łem narastająco , , , ,77 Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Funduszy Europejskich

50 Płatności dla projektów przyjętych do realizacji Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Funduszy Europejskich

51 Płatności dla projektów, dla których podpisano umowy Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Funduszy Europejskich

52 Płatności dla projektów, dla których wstrzymano podpisywanie umów Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Funduszy Europejskich

53 Dane dotyczące przetargów wynikające z deklaracji Beneficjentów Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Funduszy Europejskich

54 Informacje dotyczące przetargów Znaczne opóźnienia w rozpoczynaniu procedury przetargowej w stosunku do informacji zawartych we wnioskach aplikacyjnych Nie rozpoczynanie procedury przetargowej przed podpisaniem umowy o dofinansowanie realizacji projektu Z analizy przedstawionych harmonogramów płatności i harmonogramów dotyczących przetargów wynikają duże rozbieżności w planowanych kwotach płatności Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Funduszy Europejskich

55 Płatności zrealizowane Wartość wypłaty DZ. 7.1 MRPOGmina Koniusza 4 444,67 DZ. 7.1 MRPOGmina Wielka Wieś ,50 DZ. 7.1 MRPOMiasto i Gmina Szczawnica ,24 DZ. 7.1 MRPOGmina Osiek ,00 Projekty kluczowe DZ. 1.1 MRPO Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu ,56 DZ. 4.1 MRPOGmina Miejska Kraków ,15 DZ. 5.2 MRPOOpera Krakowska ,66 DZ. 5.2 MRPOMuzeum Lotnictwa Polskiego ,89 RAZEM ,67 Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Funduszy Europejskich

56 Płatności w trakcie realizacji Wartość wypłaty DZ. 3.3A MRPOGmina Stary Sącz ,00 DZ. 3.3B MRPOGmina Miejska Kraków ,00 DZ. 3.3B MRPOTeatr Groteska ,00 DZ. 3.3B MRPO Małopolskie Centrum Kultury "SOKÓŁ" w Nowym Sączu ,70 DZ. 3.3B MRPO Małopolskie Centrum Kultury "SOKÓŁ" w Nowym Sączu ,50 DZ. 3.3B MRPOMuzeum Lotnictwa Polskiego ,00 DZ. 6.3AB MRPOSPZOZ Brzesko ,00 Projekty kluczowe DZ. 1.1 MRPOPapieska Akademia Teologiczna ,80 DZ. 5.2 MRPOMuzeum Lotnictwa Polskiego ,00 RAZEM ,00 Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Funduszy Europejskich

57 Wnioski o płatności w trakcie weryfikacji Od początku roku 2009r zostało złożonych 9 wniosków o płatność rozliczających kwotę ,58 zł (w tym EFRR ,74 zł. Aktualnie weryfikacji formalno-merytorycznej oraz finansowo- księgowej podlegają wszystkie złożone wnioski o płatność.

58 Dostępne aktualnie środki na finansowanie projektów MRPO PLN - środki z dotacji celowej zgłoszone jako niewygasające z 2008 roku (bez MCP i PT) Zgodnie z deklaracją MRR – środki z dotacji rozwojowej na 2009 rok zostaną przekazane dopiero po wykorzystaniu środków niewygasających ,72 PLN – środki z dotacji rozwojowej na 2009 rok – tylko środki na wydatki bieżące – działanie 3.3.b i oś 8 Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Funduszy Europejskich

59 Harmonogram płatności projektów przyjętych do realizacji w ramach MRPO Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Funduszy Europejskich

60 Małopolska na tle innych województw Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Funduszy Europejskich

61 Małopolska na tle innych Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Funduszy Europejskich

62 Małopolska na tle innych Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Funduszy Europejskich

63 Małopolska na tle innych Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Funduszy Europejskich

64 Małopolska na tle innych Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Funduszy Europejskich

65 Małopolska na tle innych Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Funduszy Europejskich

66 Rekomendacje Instytucji Zarządzającej MRPO Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Funduszy Europejskich

67 Rekomendacje Instytucji Zarządzającej MRPO Realizacja projektów winna być zdecydowanie przyspieszona W tym celu należy dołożyć wszelkich starań by wyłanianie wykonawców robót i podpisywanie z nimi umów następowało nie później niż w terminach zaplanowanych na etapie tworzenia projektu. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Funduszy Europejskich

68 Rekomendacje Instytucji Zarządzającej MRPO Rozpoczęcie realizacji projektów nie może ulec opóźnieniu Nieuzasadnionym jest wstrzymywanie rozpoczęcia procedury przetargowej do czasu podpisania umowy o dofinansowanie projektu. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Funduszy Europejskich

69 Rekomendacje Instytucji Zarządzającej MRPO Ocena strategiczna projektów składanych do IZ MRPO w kolejnych naborach będzie bazować na ocenie realizacji przez Beneficjentów obecnie wdrażanych projektów w ramach MRPO. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Funduszy Europejskich

70 Rekomendacje Instytucji Zarządzającej MRPO Dostępne środki finansowe w ramach MRPO wystarczą na pokrycie deklarowanych płatności do kwietnia 2009 Beneficjenci są zobowiązani do wnioskowania wyłącznie na wydatki ponoszone w okresie do kwietnia 2009 Koniecznym jest aneksowanie umów celem dostosowania wysokości wypłat zaliczek do wysokości dostępnych środków Koniecznym jest szybkie certyfikowanie środków stąd wypłaty na wydatki dotychczas poniesione będą dokonywane wyłącznie na zasadzie refundacji wydatków Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Funduszy Europejskich

71 Rekomendacje Instytucji Zarządzającej MRPO Z uwagi na potrzebę monitorowania płatności dokonywanych w ramach środków jakimi dysponuje IZ MRPO na realizację projektów, płatności dla Beneficjentów, na podstawie podpisanych umów o dofinansowanie projektów, będą dokonywane wyłącznie po uzyskaniu informacji o zakończeniu procedury przetargowej - wyłonieniu wykonawcy i podpisaniu z nim umowy. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Funduszy Europejskich

72 Rekomendacje Instytucji Zarządzającej MRPO W ramach usprawnienia procesu płatności dokonywanych ze środków jakimi dysponuje IZ MRPO na realizację projektów, środki na dofinansowanie projektów przekazywane w formie zaliczek Beneficjenci są zobowiązani rozliczać bez zbędnej zwłoki. Rekomendowany okres rozliczeniowy – 1 miesiąc Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Funduszy Europejskich

73 Rekomendacje Instytucji Zarządzającej MRPO Zaliczka jest instrumentem zapewniającym płynność finansową Beneficjentów realizujących projekty w ramach MRPO. Nieuzasadnionym jest wnioskowanie o zaliczki w bardzo małej kwocie stanowiącym promile przyznanej dotacji: Przykład: 1.Wartość dotacji ,00 PLN; kwota zaliczki , 00PLN; 0,56% 1.Wartość dotacji ,00 PLN; kwota zaliczki , 66PLN; 0,26% 1.Wartość dotacji ,12 PLN; kwota zaliczki 4 349, 65PLN; 0,22% Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Funduszy Europejskich

74 Rekomendacje Instytucji Zarządzającej MRPO Z uwagi na możliwość pozyskania przez IZ MRPO dodatkowych środków z Krajowej rezerwy wykonania, koniecznym staje się rozliczanie przez Beneficjentów maksymalnej kwoty w terminie do 30 września 2009 udzielonej dotacji rozwojowej. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Funduszy Europejskich

75 Rekomendacje Instytucji Zarządzającej MRPO Z uwagi na potrzebę monitorowania realizacji umów o dofinansowanie projektów w ramach MRPO, wszelkie zmiany planowane w projektach winny być zgłaszane przez Beneficjentów niezwłocznie po zaistnieniu warunków do ich wprowadzenia. Przykład: Beneficjent zgłosił zmiany dotyczące zwiększenia wydatków na promocję o ,56 PLN (wniosek zakładał już pierwotnie PLN w ramach promocji). Beneficjent uzasadnił potrzebę wprowadzenia zmiany uprzednim przeoczeniem możliwości promowania projektu na antenie telewizji regionalnej. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Funduszy Europejskich

76 Rekomendacje Instytucji Zarządzającej MRPO Z uwagi na potrzebę monitorowania prawidłowej realizacji umów o dofinansowanie projektów w ramach MRPO, informacje o planowanych zmianach w projektach będą poddawane wnikliwej analizie przez IZ MRPO celem stwierdzenia zasadności wprowadzania zgłaszanych zmian. Zgoda na wydłużenie realizacji projektu, opóźnienie w ponoszeniu wydatków będzie udzielana wyłącznie w przypadkach niezależnych od Beneficjenta. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Funduszy Europejskich

77 Dziękuję za uwagę Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Funduszy Europejskich


Pobierz ppt "Konwent Starostów Województwa Małopolskiego MAŁOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY 2007- 2013 Kraków, 19 marca 2009 Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google