Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SYSTEMU POWSZECHNEGO UBEZPIECZENIA

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SYSTEMU POWSZECHNEGO UBEZPIECZENIA"— Zapis prezentacji:

1 SYSTEMU POWSZECHNEGO UBEZPIECZENIA
REORGANIZACJA SYSTEMU POWSZECHNEGO UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO

2 Dlaczego reorganizacja?
Uporządkowanie struktury organizacyjnej systemu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego – jako jednego z podstawowych elementów realizacji konstytucyjnej gwarancji prawa do ochrony zdrowia Dysfunkcja w zakresie podziału kompetencji i zadań podmiotów administrujących sektora ochrony zdrowia - nakładanie się zadań i kompetencji poszczególnych instytucji systemu, a w szczególności Prezesa NFZ i Ministra Zdrowia Powołanie organu regulacyjnego odpowiadającego za zarządzanie i nadzór nad rynkiem wewnętrznym usług zdrowotnych (rozdzielenie funkcji płatnika od funkcji regulatora)

3 Dlaczego reorganizacja?
Brak systemu taryfikacji świadczeń niezależnego od instytucji płatnika Brak skoordynowanego na poziomie województwa systemu planowania potrzeb zdrowotnych oraz skutecznych narzędzi niwelowania nierówności w dostępie do świadczeń opieki zdrowotnej jak również planowania działań inwestycyjnych Brak narzędzi gwarantujących długookresową stabilność finansową systemu ubezpieczenia zdrowotnego

4 Zmiany instytucjonalne
Przekształcenie Oddziałów Wojewódzkich NFZ w regionalne fundusze zdrowia posiadające osobowość prawną + wprowadzenie w ustawie możliwości ich dobrowolnego łączenia Likwidacja Centrali NFZ, AOTM i CMJ jako odrębnych instytucji oraz powołanie Urzędu Ubezpieczeń Zdrowotnych Przeniesienie funkcji regulacyjnych i nadzorczych do Urzędu Ubezpieczeń Zdrowotnych

5 Zmiany instytucjonalne
Powołanie Rady Ubezpieczenia Zdrowotnego na czele z Ministrem Zdrowia Utworzenie Funduszu Rezerwowego Systemu Ubezpieczenia Zdrowotnego jako elementu zapewniającego długookresową stabilność finansową systemu

6 Planowanie potrzeb zdrowotnych
Wojewódzkie mapy oceny potrzeb zdrowotnych sporządzane nie rzadziej niż raz na 3 lata Mapy wojewódzkie będzie opracowywał wojewoda przy udziale działającej przy nim Rady do spraw Oceny Potrzeb Zdrowotnych Wytyczne odnośnie do treści oraz metodologii opracowywania wojewódzkich map oceny potrzeb zdrowotnych określi Minister Zdrowia w drodze rozporządzenia

7 Planowanie infrastruktury medycznej w województwie
Wydawanie przez wojewodę opinii na temat celowości podejmowania nowych inwestycji w infrastrukturę medyczną oraz tworzenia nowych jednostek lub komórek organizacyjnych przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego Opinia wydawana na wniosek zainteresowanego podmiotu po uzyskaniu stanowiska regionalnego funduszu zdrowia Przy wydawaniu opinii uwzględniana będzie wojewódzka mapa oceny potrzeb zdrowotnych oraz dane z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą Posiadanie pozytywnej opinii wojewody będzie warunkiem skutecznego ubiegania się o zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z regionalnym funduszem zdrowia


Pobierz ppt "SYSTEMU POWSZECHNEGO UBEZPIECZENIA"

Podobne prezentacje


Reklamy Google