Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 Małopolska 2010-2011.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 Małopolska 2010-2011."— Zapis prezentacji:

1 Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 Małopolska 2010-2011

2 CELE PROGRAMU Wsparcie przebudowy, budowy lub remontu kluczowych odcinków dróg gminnych i powiatowych prowadzące do zwiększenia płynności ruchu i poprawy bezpieczeństwa komunikacyjnego Wsparcie tworzenia powiązań sieci dróg powiatowych i gminnych z siecią dróg wojewódzkich i krajowych, prowadzące do zwiększenia dostępności lokalnych ośrodków gospodarczych.

3 Harmonogram na lata 2009-2010 08.2010 r.Ogłoszenie w Internecie o naborze wniosków w ramach Programu Wieloletniego na 2010 r. 1 – 30.09.2010 r.Nabór wniosków na rok 2010 do 30.10.2010 r.Rozpatrywanie i ocena wniosków przez komisje wojewódzkie; Ogłoszenie przez wojewodów list rankingowych wniosków do 7.11.2010 r.Zgłaszanie przez wnioskodawców zastrzeżeń do list rankingowych do 14.11.2010 r.Rozpatrywanie ich przez komisje wojewódzkie. do 28.11.2010 r.Zatwierdzenie list rankingowych 2010 r. przez ministra właściwego do spraw administracji publicznej do 31.03.2011 r.Rozstrzygnięcie przetargów na realizację inwestycji 2011 r. do 30.11.2011 r.Realizacja inwestycji 2011 r. do 31.12.2011 r.Rozliczenie inwestycji 2011 r.

4 Przyjęcie wniosków Od 1 do 30 września br. pok. 62, parter Godziny przyjmowania wniosków: poniedziałek od 9.00 – 17.00 wtorek – piątek od 7.30 – 15.30

5 Główne założenia programu Program dotyczy dróg gminnych i powiatowych Rodzaje zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach programu: przebudowa i remont dróg budowa drogi W ramach kwot przyznanych dla województwa, dokonuje się podziału środków pomiędzy gminy a powiaty po 50 % - w uzasadnionych przypadkach wojewoda może dokonać zmian proporcji nie więcej jednak niż o 15 %. Przedmiotem dofinansowania może być w danym roku budżetowym 1 projekt inwestycyjny zgłoszony przez zarządcę drogi gminnej i 2 projekty zgłoszone przez powiat.

6 Najczęściej popełniane błędy formalne we wnioskach o dofinansowanie I edycji NPPDL Brak wskazania finansowania wnioskowanego zadania w projekcie budżetu (zbyt ogólny zapis – np. remont dróg) Brak aktualnego zgłoszenia lub pozwolenia na budowę Zgłoszenie zawierające inny zakres robót niż wniosek Dołączone do wniosku dokumenty potwierdzały wykonanie robót stanowiących przedmiot wniosku i objętych przedstawionym pozwoleniem na budowę Wniosek dotyczył przebudowy drogi krajowej Brak wystarczających środków własnych Brak podpisu skarbnika, wniosek przysłany pocztą (brak możliwości weryfikacji wniosku przy składaniu dokumentów) Niedokładne wskazanie wnioskowanego projektu na dołączonej mapie Kwoty podawane w zł. a nie w tys. zł.

7 Rodzaje zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach programu przebudowa i remont dróg wykonanie robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, w przypadku dróg są dopuszczalne zmiany charakterystycznych parametrów w zakresie niewymagającym zmiany granic pasa drogowego budowa drogi wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego dołączenie do wniosku zgłoszenia lub pozwolenia na budowę dołączenie do wniosku pozwolenia na budowę

8 Ustawa z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych (Dz. U. 2007 r. Nr 19, poz. 115-tekst jednolity) Art. 19 § 4. Zarządzanie drogami publicznymi może być przekazywane między zarządcami w trybie porozumienia, regulującego w szczególności wzajemne rozliczenia finansowe.

9 Merytoryczne obszary oceny wniosków 1.Wpływ projektu na poprawę bezpieczeństwa 2.Spójność drogi objętej wnioskiem z siecią dróg na obszarze województwa 3.Współpraca między jednostkami samorządu terytorialnego i innymi partnerami

10 1. Wpływ projektu na poprawę bezpieczeństwa 12345 Kryterium wprowadzenie oświetlenia ulicznego budowa chodników podniesienie parametrów technicznych i użytkowych przebudowa skrzyżowań (w tym instalacja sygnalizacji świetlnej) inne urządzenia bezpieczeństwa (np. oświetlone przejścia dla pieszych, budowa zatok) opis także za przebudowę oświetlenia (doprowadzenie do spełnienie wymogów technicznych) 1 - za remont lub przebudowę, w niezabudowanym terenie - pobocze zgodne z obowiązującymi warunkami techn. 2 - za budowę (w tym rozbudowę do min. parametrów wynikających z przep. techn.), np. podniesienie nośności, normatywne szerokości, podniesienie parametrów odwodnienia, normatywne łuki, likwidacja lokalnych zwężeń (przepusty, mostki) – oceniane korelacje np. skanalizowanie wlotów (poszerzenie), sygnalizacja, rondo np. separacja ruchu pieszego, bariery ochronne, zatoki przystankowe, wyznaczenie nowych przejść, oznakowanie poziome grubowarstwowe, punktowe oświetlenie przejść punkty 0-2 0-51

11 2.Spójność drogi objętej wnioskiem z siecią dróg na obszarze województwa 1234 KryteriumDługość odcinka Łączność z drogami wyższej kategorii zamierzenie etapowe czy droga objęta projektem jest wykorzystywana przez zbiorową komunikacje opis 0-2km - 1, 2-4km - 2, pow.4km - 3 bezpośrednia łączność z drogami wyższej kategorii – do 2, bezpośrednia łączność przebudowanego lub remontowanego odcinka z drogą wyższej kategorii – 0-2 pow.6 km- 1, pow.10km- 2. droga objęta projektem wykorzystywana przez komunikację zbiorową punkty 0-30-40-21

12 3.Współpraca między jednostkami samorządu terytorialnego i innymi partnerami 123 Kryterium współfinansowanie projektu przez parterów Inne formy współpracy z parterami kontynuacja projektu objętego odrębnymi wnioskami opis współpraca miedzy jednostkami samorządu terytorialnego, w jednym ciągu drogowym o łącznej długości: do 2 km – 1 pkt, powyżej 2 km – 2 pkt partnerstwo z podmiotami gospodarczymi –(tylko finansowe), punkty zależne od wkładu finansowego: Do 5% - 1 pkt, powyżej 5% - 2 pkt Kontynuacja projektu odrębnymi wnioskami – 1 pkt, punkty0-2 1

13 Dodatkowe 10 pkt Dodatkowe punkty zostaną przyznane, po podpisaniu przez Prezesa Rady Ministrów uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011, za wniosek dotyczący drogi zniszczonej bądź uszkodzonej w 2010 r. w wyniku powodzi lub osunięć ziemi wywołanych opadami atmosferycznymi.

14 Wymagania dodatkowe dotyczące wniosku NPPDL do edycji 2009-2010 Wypełnienie karty informacyjnej zadania Wskazanie przedmiotowej drogi na mapie, w skali min.1:5000 poświadczona za zgodność z oryginałem, kserokopia dokumentu, potwierdzającego ujęcie danego odcinka drogi w protokole Komisji Wojewódzkiej ds. weryfikowania szacunku strat spowodowanych przez klęski żywiołowe w infrastrukturze komunalnej.

15 Karta informacyjna zadania I Obszar oceny 1 Wprowadzenie oświetlenia ulicznego tak/nie* Budowa na odcinku ……….km Przebudowa, remont, podniesienie parametrów technicznych*, na odcinku ………….km Spełnienie obowiązujących warunków technicznych tak/nie* Oświetlenie uliczne w sztukach (lub natężenie oświetlenia w lx) było …..…będzie……., 2 Wprowadzenie chodników tak/nie* Obszar zabudowany/niezabudowany* - wg ustawy Prawo o ruchu drogowym Budowa, przebudowa, remont* chodnika, na odcinku……… Wykonanie pobocza zgodne z obowiązującymi warunkami technicznymi tak/nie*, na odcinku.......... 3 Podniesienie parametrów technicznych tak/nie* Podniesienie nośności tak/nie* było……, będzie…… Wprowadzenie normatywnej szerokość tak/nie* było……., będzie…….. Podniesienie parametrów odwodnienia tak/nie* Wprowadzenie normatywnych łuków tak/nie* Likwidacja zwężeń tak/nie* Inne……………………………………………..……………………………………

16 I Obszar oceny cd. 4 Przebudowa skrzyżowań tak/nie* Skanalizowanie, poszerzenie wlotów tak/nie* Budowa sygnalizacji tak/nie* Budowa ronda tak/nie* Inne……………………………….………………………………………………… 5 Inne urządzenia bezpieczeństwa tak/nie* Separacja ruchu pieszego tak/nie* na długości…….. Bariery ochronne tak/nie* na długości…….. Budowa zatok tak/nie* ile…… Nowe przejścia dla pieszych tak/nie* ile…… Punktowe oświetlenie przejść tak/nie* ile……. Oznakowanie poziome grubowarstwowe tak/nie* Inne urządzenia techniczne………………………………………………………… Karta informacyjna zadania

17 II Obszar oceny 1 Długość odcinka 0-2km, 2-4 km, powyżej 4 km* 2 Bezpośrednia łączność drogi z (ilość) …….drogami wyższej kategorii – jakimi……………………… Bezpośrednia łączność przebudowanego lub remontowanego odcinka z (ilość) ……..drogami wyższej kategorii –jakimi………….………… 3 Zamierzenie etapowe tak/nie* Efekt końcowy powyżej 6km/ powyżej 10 km* 4 Droga wykorzystywana przez komunikację zbiorową tak/nie* Karta informacyjna zadania

18 III Obszar oceny 1 Współpraca z innymi jednostkami samorządu terytorialnego tak/nie* Wspólnie realizowany ciąg drogowy o długości ………………km. 2 Partnerstwo z innymi podmiotami gospodarczymi tak/nie* Wkład finansowy parterów-kwota …………………zł – co stanowi ……………% całkowitej kwoty inwestycji 3 Kontynuacja projektu objętego odrębnymi wnioskami tak/nie* - ilość wniosków odrębnych ……….. Karta informacyjna zadania

19 Czy wnioskiem została objęta droga zniszczona lub uszkodzona w wyniku powodzi lub osunięciu ziemi wywołanych opadami atmosferycznymi w 2010 r.? tak/nie* Jeżeli tak, proszę podać numer protokołu sporządzony przez Komisję Wojewódzką ds. weryfikowania szacunku strat spowodowanych przez klęski żywiołowe w infrastrukturze komunalnej. …………………………………………………… Dodatkowe punkty

20 Załączniki – ilość ……. szt. 1. mapka sytuacyjna z oznaczoną lokalizacją odcinka drogi będącego przedmiotem wniosku (skala min. 1:5000) 2. strona nr …. protokołu znak: (Pieczątki i podpisy osób upoważnionych z ramienia wnioskodawcy.) Karta informacyjna zadania

21 Jeżeli JST chce, by dotacją z budżetu państwa objęty został nadzór inwestorski, musi wpisać nadzór inwestorski w harmonogramie rzeczowo – finansowym we wniosku aplikacyjnym; Jeżeli JST chce wykorzystać różnicę pomiędzy wnioskowaną kwotą dotacji a kwotą dotacji po przetargu do sfinansowania II etapu projektu (zapisanego poprawnie we wniosku aplikacyjnym), musi mieć przewidzianą w SIWZ możliwość uwzględnienia robót uzupełniających; Prośba o precyzyjne, dokładne, szczegółowe i konkretne konstruowanie harmonogramów rzeczowo finansowych; Mając na uwadze zapewnienie trwałości projektów, uwzględniając występujące corocznie nawałnice i podtopienia prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na opracowanie właściwego odwodnienia dróg (rowy, przepusty), W przypadku większych inwestycji sugeruje się aby w SIWZ uwzględnić rozłożenie płatności dla wykonawcy w transzach, po zakończeniu kolejnych etapów realizacji zadania. Rozłożenie wniosków o płatność proporcjonalnie w ciągu realizacji zadania nie spowoduje skumulowania płatności w ostatnich miesiącach i może pozytywnie wpłynąć na obniżenie wartości zadania podczas przetargu (np. wykonawca otrzymujący płatności w transzach nie musi brać dużego kredytu – może chętniej podjąć się realizacji zadania). Uwagi i sugestie Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW do wniosków aplikacyjnych składanych przez gminy w ramach Programu:

22 Środki dotacji dla województwa małopolskiego 2009 r.2010 r.2011 r. 62 500 tys. zł71 595 tys. zł. Podział środków dotacji w latach 2010-2011 uwzględnia parametry: -ludnościowo-obszarowy (procentowy udział liczby ludności województwa w liczbie ludności kraju oraz udział powierzchni ogólnej województwa w powierzchni ogólnej kraju), -drogowy (procentowy stosunek łącznej długości dróg gminnych i powiatowych o twardej nawierzchni na obszarze województwa do łącznej długości takich dróg na obszarze kraju).

23 Informacja dotycząca III edycji NPPDL w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim Barbara Gędźba 012-392 15 11 Przemysław Trzepałka 012-392 16 62 e-mail: drogi@malopolska.uw.gov.pl Sporządził: Przemysław Trzepałka


Pobierz ppt "Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 Małopolska 2010-2011."

Podobne prezentacje


Reklamy Google