Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zgodnie z Uchwałą Nr 233/2009 Rady Ministrów z dnia 28 października 2008 r. oraz Uchwałą Nr 157/2009 Rady Ministrów z dnia 15 września 2009r. zmieniającą

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zgodnie z Uchwałą Nr 233/2009 Rady Ministrów z dnia 28 października 2008 r. oraz Uchwałą Nr 157/2009 Rady Ministrów z dnia 15 września 2009r. zmieniającą"— Zapis prezentacji:

1

2 Zgodnie z Uchwałą Nr 233/2009 Rady Ministrów z dnia 28 października 2008 r. oraz Uchwałą Nr 157/2009 Rady Ministrów z dnia 15 września 2009r. zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą Narodowy program przebudowy dróg lokalnych Narodowy program przebudowy dróg lokalnych Założenia na 2008 – mld zł rocznie z budżetu państwa 1 mld zł rocznie z budżetów jst Dotacje na drogi gminne i powiatowe Nabór wniosków w roku poprzedzającym realizację i finansowanie

3

4 Nowa Uchwała – najistotniejsze zmiany na 2010 i 2011 rok o skorelowanie potrzeb jst w zakresie inwestycji drogowych w poszczególnych województwach, poprzez przyjęcie na lata podziału środków dotacji pomiędzy województwa, uwzględniającego powierzchnię i liczbę ludności województw oraz łączną długość znajdujących się na ich obszarze dróg gminnych i powiatowych o twardej nawierzchni, było dla województwa świętokrzyskiego tys. zł. > jest tys. zł. o doprecyzowanie zapisów określających zasady podziału środków dotacji przyznanych dla województwa oraz ograniczenie dopuszczalnej zmiany przez wojewodę proporcji podziału kwoty dotacji na drogi gminne i drogi powiatowe z 15 % do 5 %, o ustalenie dla miast na prawach powiatu limitu dwóch wniosków podlegających rozpatrzeniu z puli dróg powiatowych, o ustalenie dla miast na prawach powiatu limitu dwóch wniosków podlegających rozpatrzeniu z puli dróg powiatowych, o zmiana zasad punktacji według poszczególnych kryteriów merytorycznych oceny wniosków o dofinansowanie (wpływ na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego 0-15 pkt, spójność z siecią dróg na obszarze województwa 0-10 pkt, współpraca jednostek samorządu terytorialnego 0-5 pkt),

5 Województwo i 2011 Różnica dolnośląskie kujawsko - pomorskie lubelskie lubuskie łódzkie małopolskie mazowieckie opolskie podkarpackie podlaskie pomorskie śląskie świętokrzyskie warmińsko – mazurskie wielkopolskie zachodnio – pomorskie OGÓŁEM Rozdysponowanie środków dotacji pomiędzy województwa dokonuje minister właściwy do spraw administracji publicznej. Podział środków dotacji na 2010r. i 2011r. w porównaniu z 2009r. przedstawia się następująco (w tysiącach złotych):

6 Harmonogram programu Lata ogłoszeniewnioskiocenazastrzeżenia rozpatrywanie zastrzeżeń listy projektów Realizacja i rozliczenie 2008r. 2009r. 31 X XI XII XII XII XII r. 2010r. 1 VIII 2009 od 1 IX do 30 IX 2009 do 30 X 2009 do 7 XI 2009do 14 XI 2009 do 28 XI r. 2011r. 1 VIII IX X XI XI XI

7 HARMONOGRAM - edycja 2009/2010 do 28. XI – zatwierdzenie listy przez do 28. XI – zatwierdzenie listy przez ministra właściwego do 31. III r. - przetargi do 31. III r. - przetargi do 30. XI r. - realizacja do 30. XI r. - realizacja do 31. XII r. - rozliczenie końcowe do 31. XII r. - rozliczenie końcowe

8

9 Wymagane załączniki do wniosku: Kopia zgłoszenia i załącznika nr 1(Prawo do dysponowania gruntami)/ pozwolenia na budowę; Kopia zgłoszenia i załącznika nr 1(Prawo do dysponowania gruntami)/ pozwolenia na budowę; Kopie uchwał organów stanowiących dotyczących zabezpieczenia środków w budżecie JST; Kopie uchwał organów stanowiących dotyczących zabezpieczenia środków w budżecie JST; Kopie uchwały organu stanowiącego o nadaniu drodze kategorii drogi gminnej lub powiatowej ( w przypadku braku numeru); Kopie uchwały organu stanowiącego o nadaniu drodze kategorii drogi gminnej lub powiatowej ( w przypadku braku numeru); Oświadczenie w zakresie oddziaływania na środowisko przyrodniczne ( Natura 2000), Oświadczenie w zakresie oddziaływania na środowisko przyrodniczne ( Natura 2000), Mapka lokalizacyjna z zaznaczonym zadaniem do realizacji. Mapka lokalizacyjna z zaznaczonym zadaniem do realizacji.

10

11 Zmiany w Uchwale dot. oceny merytorycznej: wpływ realizacji projektu na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego (wnioskodawca musi na podstawie faktów, np. Danych Policji, w jaki sposób realizacja wniosku wpłynie na poprawę bezpieczeństwa i w jakiej skali, poprzez oszacowanie liczby osób – beneficjentów projektu) w skali ocen od 0 do 15 punktów; wpływ realizacji projektu na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego (wnioskodawca musi na podstawie faktów, np. Danych Policji, w jaki sposób realizacja wniosku wpłynie na poprawę bezpieczeństwa i w jakiej skali, poprzez oszacowanie liczby osób – beneficjentów projektu) w skali ocen od 0 do 15 punktów; Spójność drogi objętej wnioskiem z siecią dróg na obszarze województwa (preferowane będą projekty: w przypadku powiatów – dotyczące dróg dojazdowych do dróg wojewódzkich i krajowych, a w przypadku gmin – dotyczące dróg dojazdowych do dróg powiatowych, wojewódzkich i krajowych) w skali od 0 do 10 punktów; Spójność drogi objętej wnioskiem z siecią dróg na obszarze województwa (preferowane będą projekty: w przypadku powiatów – dotyczące dróg dojazdowych do dróg wojewódzkich i krajowych, a w przypadku gmin – dotyczące dróg dojazdowych do dróg powiatowych, wojewódzkich i krajowych) w skali od 0 do 10 punktów; współpraca między jednostkami samorządu terytorialnego (preferowane będą projekty realizowane w partnerstwie pomiędzy gminami lub między gminą a powiatem albo między sąsiadującymi powiatami, lub w partnerstwie z podmiotami gospodarczymi) w skali ocen od 0 do 5 punktów; współpraca między jednostkami samorządu terytorialnego (preferowane będą projekty realizowane w partnerstwie pomiędzy gminami lub między gminą a powiatem albo między sąsiadującymi powiatami, lub w partnerstwie z podmiotami gospodarczymi) w skali ocen od 0 do 5 punktów;

12 Karta oceny merytorycznej NPPDL Obszar oceny wniosku Kryteria Skala (było) Skala obecnie 1) Wpływ realizacji projektu na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego 1. Wykonanie oświetlenia ulicznego 0-2 pkt max 15 pkt 2. Budowa chodników 0-2 pkt 3. Podniesienie parametrów technicznych i użytkowych 0-2 pkt 4. Przebudowa skrzyżowań 0-2 pkt 5. Inne środki poprawy bezpieczeństwa (np. oświetlone przejście dla pieszych, budowa zatok, usunięcie przeszkód będących w skrajni drogowej, oznakowanie poziome grubowarstwowe, skala projektu) 0-2 pkt 2) Spójność drogi objętej wnioskiem z siecią dróg na obszarze województwa 1. Łączność z drogami wyższej kategorii 0-5 pkt max 10 pkt 2. Zamierzenia etapowe z określonym efektem końcowym 0-3 pkt 3. Czy droga objęta projektem jest wykorzystywana przez komunikację zbiorową lub ułatwia dojazd do obiektów użyteczności publicznej/ lokalnych ośrodków gospodarczych 0-2 pkt 3) Współpraca między jednostkami samorządu terytorialnego 1. Współfinansowanie projektu przez partnerów (uwzględniając procentowy udział partnerów w projekcie) 0-10 pkt max 5 pkt RAZEM 30 pkt

13 :41 Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych Uchwała Nr 157/2009 Rady Ministrów z dnia 15 września 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą "Narodowy program przebudowy dróg lokalnych 2008– 2011" Uchwała Nr 157/2009 Rady Ministrów z dnia 15 września 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą "Narodowy program przebudowy dróg lokalnych 2008– 2011" Wojewoda Świętokrzyski Bożentyna Pałka - Koruba zaprasza Panie/Panów: Prezydentów/Burmistrzów/Wójtów/Starostów na spotkanie w sprawie kolejnej edycji Programu Wieloletniego pn. Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych ", w dniu 23 września 2009 roku na godz s. 12 budynek B ("okrąglak") Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach. Wojewoda Świętokrzyski Bożentyna Pałka - Koruba zaprasza Panie/Panów: Prezydentów/Burmistrzów/Wójtów/Starostów na spotkanie w sprawie kolejnej edycji Programu Wieloletniego pn. Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych ", w dniu 23 września 2009 roku na godz s. 12 budynek B ("okrąglak") Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach. Wytyczne do wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach NPPDL edycja 2009 Wytyczne do wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach NPPDL edycja 2009 KOMUNIKAT KOMUNIKAT Informujemy, że zgodnie z wytyczną z 26 marca 2009 r., otrzymaną z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, beneficjenci projektów realizowanych w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych są zobowiązani do wykonania tablicy informującej o realizacji projektu w ramach programu. Powyższe zostanie uwzględnione w umowie o dofinansowanie projektu w latach Wykonanie tablicy powinno zostać sfinansowane ze środków własnych wnioskodawcy. Tablica powinna być: 1. wykonana z trwałych materiałów, 2. umieszczona w pobliżu realizowanej inwestycji, 3. zawierać co najmniej nazwę projektu oraz informację o jego realizacji w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – Informujemy, że zgodnie z wytyczną z 26 marca 2009 r., otrzymaną z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, beneficjenci projektów realizowanych w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych są zobowiązani do wykonania tablicy informującej o realizacji projektu w ramach programu. Powyższe zostanie uwzględnione w umowie o dofinansowanie projektu w latach Wykonanie tablicy powinno zostać sfinansowane ze środków własnych wnioskodawcy. Tablica powinna być: 1. wykonana z trwałych materiałów, 2. umieszczona w pobliżu realizowanej inwestycji, 3. zawierać co najmniej nazwę projektu oraz informację o jego realizacji w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – Wojewoda Świętokrzyski informuje, iż został zmieniony wzór WNIOSKU O DOFINASOWANIE oraz INSTRUKCJA DO JEGO WYPEŁNIENIA dla II - edycji PROGRAMU WIELOLETNIEGO pn. NARODOWY PROGRAM PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH ". Wojewoda Świętokrzyski informuje, iż został zmieniony wzór WNIOSKU O DOFINASOWANIE oraz INSTRUKCJA DO JEGO WYPEŁNIENIA dla II - edycji PROGRAMU WIELOLETNIEGO pn. NARODOWY PROGRAM PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH ".

14 W związku z powyższym wnioskodawcy programu proszeni są, o wnikliwą analizę : czy sporządzają wniosek o dofinansowanie na właściwym formularzu. Ponadto Wojewoda Świętokrzyski informuje, iż jest procedowana zmiana do Uchwały Rady Ministrów z dnia 28 października 2008 r. w sprawie ustanowienia Programu Wieloletniego pn. Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011 W związku z powyższym wnioskodawcy programu proszeni są, o wnikliwą analizę : czy sporządzają wniosek o dofinansowanie na właściwym formularzu. Ponadto Wojewoda Świętokrzyski informuje, iż jest procedowana zmiana do Uchwały Rady Ministrów z dnia 28 października 2008 r. w sprawie ustanowienia Programu Wieloletniego pn. Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011 Projektowane najważniejsze zmiany do w/w ustawy: - podział środków dotacji pomiędzy województwa będzie dokonywany z uwzględnieniem powierzchni i liczby ludności województw oraz łącznej długości znajdujących się na ich obszarze dróg gminnych i powiatowych o twardej nawierzchni, Projektowane najważniejsze zmiany do w/w ustawy: - podział środków dotacji pomiędzy województwa będzie dokonywany z uwzględnieniem powierzchni i liczby ludności województw oraz łącznej długości znajdujących się na ich obszarze dróg gminnych i powiatowych o twardej nawierzchni, - - miasta na prawach powiatu składają wnioski wyłącznie w ramach puli powiatowej, - zmiana wagi punktowej: kryterium partnerstwo - z 10 do 5 pkt, - zmiana wagi punktowej: kryterium bezpieczeństwo - z 10 do 15 pkt. WYMAGANE DOKUMENTY: WYMAGANE DOKUMENTY: 1. Wniosek o dofinansowanie, 2. Zgłoszenie o zamiarze prac budowlanych" lub Pozwolenie na budowę", 3. Oświadczenie Samorządu Powiatowego, Gminnego w zakresie oddziaływania przedsięwzięcia /zadania/ na Środowisko Przyrodnicze (NATURA 2000), 4. Uchwała intencyjna organu stanowiącego o zagwarantowaniu środków na realizację projektu, 5. Mapka lokalizacyjna z zaznaczonym zadaniem do realizacji. 1. Wniosek o dofinansowanie, 2. Zgłoszenie o zamiarze prac budowlanych" lub Pozwolenie na budowę", 3. Oświadczenie Samorządu Powiatowego, Gminnego w zakresie oddziaływania przedsięwzięcia /zadania/ na Środowisko Przyrodnicze (NATURA 2000), 4. Uchwała intencyjna organu stanowiącego o zagwarantowaniu środków na realizację projektu, 5. Mapka lokalizacyjna z zaznaczonym zadaniem do realizacji. Wojewoda Świętokrzyski informuje o zbliżającym się terminie naboru wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Wieloletniego pn. Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych " przebudowy, budowy lub remontów dróg powiatowych i gminnych realizowanych w 2010 roku. Wojewoda Świętokrzyski informuje o zbliżającym się terminie naboru wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Wieloletniego pn. Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych " przebudowy, budowy lub remontów dróg powiatowych i gminnych realizowanych w 2010 roku. Obowiązujące na lata wzory wniosków o dofinansowanie, a także nowe instrukcje wypełniania wniosków udostępniane będą na stronie Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego niezwłocznie po przyjęciu ich przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Wnioski będą przyjmowane w Wydziale Zarządzania Funduszami Europejskimi ŚUW od 1 do 30 września 2009 roku, w pok. 740, VII piętro (sekretariat). Obowiązujące na lata wzory wniosków o dofinansowanie, a także nowe instrukcje wypełniania wniosków udostępniane będą na stronie Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego niezwłocznie po przyjęciu ich przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Wnioski będą przyjmowane w Wydziale Zarządzania Funduszami Europejskimi ŚUW od 1 do 30 września 2009 roku, w pok. 740, VII piętro (sekretariat).

15 ILOŚĆ PODPISANYCH UMÓW W EDYCJI Wszystkich Powiatów - 26 umów 74 Gminy - 81 umów

16 ILOŚĆ ZŁOŻONYCH WNIOSKÓW (pośrednich i końcowych) O PŁATNOŚĆ W EDYCJI 2008 / 2009 POWIATY 57 POWIATY 57 GMINY 33 GMINY 33 Razem: 90 w tym 37 pośrednich oraz 53 końcowych Razem: 90 w tym 37 pośrednich oraz 53 końcowych Środki przekazane do beneficjentów: ,15 zł, co stanowi 34,26 %

17 ILOŚĆ ZŁOŻONYCH SPRAWOZDAŃ W EDYCJI ILOŚĆ ZŁOŻONYCH SPRAWOZDAŃ W EDYCJI POWIATY 10 POWIATY 10 GMINY 43 GMINY 43 Razem: 53 Razem: 53

18 W ramach programu w latach w Polsce możliwa będzie budowa około 6 tys. km dróg gminnych i powiatowych ŻYCZYMY SUKCESÓW W REALIZACJI PROGRAMU


Pobierz ppt "Zgodnie z Uchwałą Nr 233/2009 Rady Ministrów z dnia 28 października 2008 r. oraz Uchwałą Nr 157/2009 Rady Ministrów z dnia 15 września 2009r. zmieniającą"

Podobne prezentacje


Reklamy Google