Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Departament Wdrażania.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Departament Wdrażania."— Zapis prezentacji:

1 Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Departament Wdrażania Programu Regionalnego Oddział Oceny Formalnej Projektów

2 Kryteria wyboru projektów dla Działania 2.2 Poprawa dostępności do regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego (drogi wojewódzkie w miastach na prawach powiatu, powiatowe i gminne) Schemat I – Drogi w granicach administracyjnych miast powyżej 50 tysięcy mieszkańców Schemat II – Drogi w granicach administracyjnych miast poniżej 50 tysięcy mieszkańców oraz na obszarach wiejskich

3 ETAP I – PRESELEKCJA 1. Ocena formalna NrNazwa kryteriumT/N/ND 1Wniosek złożono we właściwej instytucji 2 Wniosek złożono w terminie określonym w ogłoszeniu o konkursie 3 Wniosek sporządzono na obowiązującym formularzu 4 Wniosek złożono w odpowiedzi na właściwe ogłoszenie o konkursie 5 Wnioskodawca złożył w danym konkursie jeden projekt 6 Zgodność okresu realizacji z okresem programowym (tj. do 30 czerwca 2015 roku) 7 Kompletność wniosku i załączników 8 Beneficjent jest uprawniony do ubiegania się o wsparcie w ramach konkursu

4 ETAP I – PRESELEKCJA 1. Ocena formalna NrNazwa kryteriumT/N/ND 9 Wnioskodawca nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie (na podstawie art. 211 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych) 10 Typ projektu zgodny z rodzajami projektów przewidzianych do realizacji w ramach działania 11 Wskaźniki adekwatne do typu projektu 12 Analiza pomocy publicznej – zgodność z odpowiednim programem pomocowym 13 Poziom dofinansowania projektu ze środków EFRR nie przekracza odpowiedniego % kosztów kwalifikowalnych przewidzianej dla działania

5 ETAP I – PRESELEKCJA 1. Ocena formalna NrNazwa kryteriumT/N/ND 14 Projekt zakłada pozytywny lub neutralny wpływ na polityki horyzontalne (w szczególności zrównoważony rozwój i równość szans) 15 Projekt zakłada pozytywny lub neutralny wpływ na objęte, potencjalne lub projektowane obszary NATURA Kwalifikowalność kosztów 17 Projekt dotyczy ciągu drogowego o minimalnej długości 500 metrów 18 Koszty infrastruktury towarzyszącej infrastrukturze drogowej nie stanowią więcej niż 30% kosztów kwalifikowalnych 19 Zgodność z linią demarkacyjną z innymi programami

6 ETAP I – PRESELEKCJA 1. Ocena formalna NrNazwa kryteriumT/N/ND 20 Nośność drogi ( zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi dotyczącymi parametrów technicznych projektowanych obiektów) Zagadnienie podlegające ocenie w Schemacie I: 21 Droga przebiega w granicach administracyjnych miast powyżej 50 tys. mieszkańców i łączna wartość dofinansowania nie przekracza 20 mln PLN Zagadnienie podlegające ocenie w Schemacie II: 21 Droga przebiega w granicach administracyjnych miast poniżej 50 tys. mieszkańców lub na obszarach wiejskich

7 ETAP I – PRESELEKCJA 2. Ocena strategiczna Elementy wspólne dla Schematu I i II: NrNazwa kryteriumPunktacjaRazem 1Projekt wpisuje się w cele działania T/NKryteria dopuszczające 2 Zgodność z aktualną Strategią Rozwoju Województwa Wielkopolskiego T/N 3 Zgodność z aktualną strategią sektorową na poziomie regionalnym (jeżeli istnieje) T/N 4 Realne jest osiągnięcie wskaźników określonych we wniosku T/N

8 ETAP I – PRESELEKCJA 2. Ocena strategiczna NrNazwa kryteriumPunktacjaRazem 5 Osiągnięcie wartości wskaźników określonych we wniosku wpłynie na osiągnięcie docelowych wartości wskaźników działania - nieznacznie – 1 pkt - w stopniu umiarkowanym – 2 pkt. - wyraźnie – 3 pkt. 1/2/33

9 NrNazwa kryteriumPunktacjaRazem 6 Komplementarność projektu z innymi zrealizowanymi lub realizowanymi od 2004 r. ze środków własnych bądź ze środków europejskich 0 pkt., gdy projekt nie jest komplementarny 2 pkt., gdy projekt jest komplementarny 0/22 7 Projekt prowadzący do zmniejszenia liczby wypadków drogowych – wpływ na poprawę bezpieczeństwa ruchu 0-99 ETAP I – PRESELEKCJA 2. Ocena strategiczna

10 NrNazwa kryteriumPunktacjaRazem 8 Projekt stanowi kontynuację budowy/przebudowy innej drogi gminnej, powiatowej, wojewódzkiej poza granicami gminy, powiatu, województwa – zapewnienie ciągłości odcinka bezpośrednio przylegającego do granic gminy, powiatu, województwa 0 pkt., gdy nie stanowi kontynuacji 2 pkt., gdy stanowi kontynuację (nie wcześniejszą niż z 2004 roku) 0/22 ETAP I – PRESELEKCJA 2. Ocena strategiczna

11 NrNazwa kryteriumPunktacjaRazem 9 Spójność z istniejącym, realizowanym lub przewidywanym do realizacji układem komunikacyjnym (bezpośrednie połączenie z drogą wyższej kategorii – tylko jedną) - brak połączenia – 0 pkt - z drogą powiatową – 3 pkt - z drogą wojewódzką – 6 pkt - z drogą krajową – 9 pkt 0/3/6/99 ETAP I – PRESELEKCJA 2. Ocena strategiczna

12 NrNazwa kryteriumPunktacjaRazem 10 Wpływ projektu na poprawę warunków ekonomicznych i atrakcyjność inwestycyjną obszaru, na którym będzie realizowany Współdziałanie w realizacji projektu (jst, PKP,) Tak - 2 pkt; Nie - 0 pkt. 0/22 12 Zwiększenie przepustowości drogi Obiekty mostowe, wiadukty, dwupoziomowe skrzyżowania Wpływ realizacji projektu na funkcjonowanie komunikacji w regionie ETAP I – PRESELEKCJA 2. Ocena strategiczna Kryteria dla Schematu I:

13 ETAP I – PRESELEKCJA 2. Ocena strategiczna Kryteria dla Schematu I: NrNazwa kryteriumPunktacjaRazem 15 Średniodobowe natężenie ruchu na modernizowanych odcinkach lub nowobudowanych odcinkach realizowanych w ramach projektów (SDR): - powyżej – 8pkt – – 6 pkt – – 4 pkt – – 2pkt - poniżej – 0 pkt. 0/2/4/6/88

14 ETAP I – PRESELEKCJA 2. Ocena strategiczna Kryteria dla Schematu II: NrNazwa kryteriumPunktacjaRazem 10 Wpływ projektu na poprawę warunków ekonomicznych i atrakcyjność inwestycyjną obszaru, na którym będzie realizowany poprzez: - budowę obwodnic – 2 pkt - objęcie zasięgiem projektu terenów inwestycyjnych, aktywizację gospodarczą 2 pkt -dostęp do infrastruktury społecznej 2 pkt - inne np. ekonomiczne – 4 pkt

15 ETAP I – PRESELEKCJA 2. Ocena strategiczna Kryteria dla Schematu II: NrNazwa kryteriumPunktacjaRazem 11 Długość drogi (budowanej lub modernizowanej): - powyżej 4km – 10 pkt - od 2 km do 4 km – 8 pkt. - od 1,51 km do 2 km – 6 pkt. - od 1,01 km do 1,5 km – 4 pkt. - od 0,51 km do 1 km – 2 pkt 2/4/6/8/ Współdziałanie w realizacji projektu (jst, PKP,) Tak - 4 pkt, Nie - 0 pkt. 0/44

16 ETAP I – PRESELEKCJA 2. Ocena strategiczna NrNazwa kryteriumPunktacjaRazem 13 Wpływ realizacji projektu na funkcjonowanie komunikacji w regionie Zakwalifikowanie drogi do kategorii G – 9 pkt Z – 6 pkt L – 3 pkt D – 0 pkt 0/3/6/99

17 ETAP II Ranking projektów i wstępny wybór do dofinansowania

18 ETAP III – Przesłanie przez beneficjenta pełnej dokumentacji – Ocena formalna NrNazwa kryteriumT/N/ND 1 Dokumentację złożono w terminie 2 Dokumentacja jest kompletna 3 Zgodność z kryteriami formalnymi z I etapu oceny formalnej 4 Zgodność zakresu rzeczowego (dopuszczalne 5% odchyleń w porównaniu z wnioskiem preselekcyjnym) 5 Zgodność zakresu finansowego (dopuszczalna rozbieżność w kosztach inwestycji 15% w porównaniu z wnioskiem preselekcyjnym)

19 ETAP III – Przesłanie przez beneficjenta pełnej dokumentacji – Ocena formalna NrNazwa kryteriumT/N/ND 6 Spójność informacji zawartych we wniosku z informacjami w załącznikach 7 Prawidłowo wykonane obliczenia 8 Odpowiedni harmonogram rzeczowo-finansowy (zapisy dotyczące zakresu rzeczowego są zgodne z zapisami harmonogramu finansowego) 9 Właściwa informacja i promocja projektu 10 Odpowiednie zabezpieczenie finansowe inwestycji

20 ETAP III – Przesłanie przez beneficjenta pełnej dokumentacji – Ocena merytoryczna NrNazwa kryteriumT/N/ND 1 Zgodność podstawowych parametrów technicznych z obowiązującymi aktami prawnymi dotyczącymi realizowanych inwestycji 2 Właściwie przygotowana analiza ekonomiczno- finansowa

21 ETAP III – Przesłanie przez beneficjenta pełnej dokumentacji – Ocena merytoryczna NrNazwa kryteriumT/N/ND 3Trwałość projektu Czy wiarygodność finansowa Beneficjenta umożliwia realizację projektu? Czy zdolność instytucjonalna Beneficjenta gwarantuje sprawną realizację projektu (doświadczenie, struktura organizacyjna, zaplecze techniczne, kadra zaangażowana w realizację i obsługę projektu)? Czy założenia odnośnie finansowania projektu po jego zakończeniu są realne i gwarantują stabilność finansową projektu w okresie 5 lat od momentu jego zakończenia?

22 ETAP III – Przesłanie przez beneficjenta pełnej dokumentacji – Ocena merytoryczna NrNazwa kryteriumT/N/ND 4 Zasadność proponowanych w projekcie rozwiązań technicznych/technologicznych (analiza wariantowa) 5 Wszystkie planowane wydatki są niezbędne do osiągnięcia celu projektu 6 Uzasadniona wysokość kosztów kwalifikowanych 7 Zbieżność informacji zawartych w studium wykonalności i w dokumentacji technicznej 8 Projekt wpływa pozytywnie lub neutralnie na polityki horyzontalne (w szczególności zrównoważony rozwój i równość szans) 9 Projekt zakłada pozytywny lub neutralny wpływ na objęte, potencjalne lub projektowane obszary NATURA 2000

23 ETAP IV Podpisanie umowy

24 Marlena Sierszchulska Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Departament Wdrażania Programu Regionalnego ul. Strzelecka 49, Poznań tel , fax Dziękuję Państwu za uwagę.


Pobierz ppt "Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Departament Wdrażania."

Podobne prezentacje


Reklamy Google