Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Departament Wdrażania.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Departament Wdrażania."— Zapis prezentacji:

1 Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Departament Wdrażania Programu Regionalnego Oddział Oceny Formalnej Projektów

2 Kryteria wyboru projektów dla Działania 2.2 Poprawa dostępności do regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego (drogi wojewódzkie w miastach na prawach powiatu, powiatowe i gminne) Schemat I – Drogi w granicach administracyjnych miast powyżej 50 tysięcy mieszkańców Schemat II – Drogi w granicach administracyjnych miast poniżej 50 tysięcy mieszkańców oraz na obszarach wiejskich

3 ETAP I – PRESELEKCJA 1. Ocena formalna NrNazwa kryteriumT/N/ND 1Wniosek złożono we właściwej instytucji 2 Wniosek złożono w terminie określonym w ogłoszeniu o konkursie 3 Wniosek sporządzono na obowiązującym formularzu 4 Wniosek złożono w odpowiedzi na właściwe ogłoszenie o konkursie 5 Wnioskodawca złożył w danym konkursie jeden projekt 6 Zgodność okresu realizacji z okresem programowym (tj. do 30 czerwca 2015 roku) 7 Kompletność wniosku i załączników 8 Beneficjent jest uprawniony do ubiegania się o wsparcie w ramach konkursu

4 ETAP I – PRESELEKCJA 1. Ocena formalna NrNazwa kryteriumT/N/ND 9 Wnioskodawca nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie (na podstawie art. 211 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych) 10 Typ projektu zgodny z rodzajami projektów przewidzianych do realizacji w ramach działania 11 Wskaźniki adekwatne do typu projektu 12 Analiza pomocy publicznej – zgodność z odpowiednim programem pomocowym 13 Poziom dofinansowania projektu ze środków EFRR nie przekracza odpowiedniego % kosztów kwalifikowalnych przewidzianej dla działania

5 ETAP I – PRESELEKCJA 1. Ocena formalna NrNazwa kryteriumT/N/ND 14 Projekt zakłada pozytywny lub neutralny wpływ na polityki horyzontalne (w szczególności zrównoważony rozwój i równość szans) 15 Projekt zakłada pozytywny lub neutralny wpływ na objęte, potencjalne lub projektowane obszary NATURA 2000 16 Kwalifikowalność kosztów 17 Projekt dotyczy ciągu drogowego o minimalnej długości 500 metrów 18 Koszty infrastruktury towarzyszącej infrastrukturze drogowej nie stanowią więcej niż 30% kosztów kwalifikowalnych 19 Zgodność z linią demarkacyjną z innymi programami

6 ETAP I – PRESELEKCJA 1. Ocena formalna NrNazwa kryteriumT/N/ND 20 Nośność drogi ( zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi dotyczącymi parametrów technicznych projektowanych obiektów) Zagadnienie podlegające ocenie w Schemacie I: 21 Droga przebiega w granicach administracyjnych miast powyżej 50 tys. mieszkańców i łączna wartość dofinansowania nie przekracza 20 mln PLN Zagadnienie podlegające ocenie w Schemacie II: 21 Droga przebiega w granicach administracyjnych miast poniżej 50 tys. mieszkańców lub na obszarach wiejskich

7 ETAP I – PRESELEKCJA 2. Ocena strategiczna Elementy wspólne dla Schematu I i II: NrNazwa kryteriumPunktacjaRazem 1Projekt wpisuje się w cele działania T/NKryteria dopuszczające 2 Zgodność z aktualną Strategią Rozwoju Województwa Wielkopolskiego T/N 3 Zgodność z aktualną strategią sektorową na poziomie regionalnym (jeżeli istnieje) T/N 4 Realne jest osiągnięcie wskaźników określonych we wniosku T/N

8 ETAP I – PRESELEKCJA 2. Ocena strategiczna NrNazwa kryteriumPunktacjaRazem 5 Osiągnięcie wartości wskaźników określonych we wniosku wpłynie na osiągnięcie docelowych wartości wskaźników działania - nieznacznie – 1 pkt - w stopniu umiarkowanym – 2 pkt. - wyraźnie – 3 pkt. 1/2/33

9 NrNazwa kryteriumPunktacjaRazem 6 Komplementarność projektu z innymi zrealizowanymi lub realizowanymi od 2004 r. ze środków własnych bądź ze środków europejskich 0 pkt., gdy projekt nie jest komplementarny 2 pkt., gdy projekt jest komplementarny 0/22 7 Projekt prowadzący do zmniejszenia liczby wypadków drogowych – wpływ na poprawę bezpieczeństwa ruchu 0-99 ETAP I – PRESELEKCJA 2. Ocena strategiczna

10 NrNazwa kryteriumPunktacjaRazem 8 Projekt stanowi kontynuację budowy/przebudowy innej drogi gminnej, powiatowej, wojewódzkiej poza granicami gminy, powiatu, województwa – zapewnienie ciągłości odcinka bezpośrednio przylegającego do granic gminy, powiatu, województwa 0 pkt., gdy nie stanowi kontynuacji 2 pkt., gdy stanowi kontynuację (nie wcześniejszą niż z 2004 roku) 0/22 ETAP I – PRESELEKCJA 2. Ocena strategiczna

11 NrNazwa kryteriumPunktacjaRazem 9 Spójność z istniejącym, realizowanym lub przewidywanym do realizacji układem komunikacyjnym (bezpośrednie połączenie z drogą wyższej kategorii – tylko jedną) - brak połączenia – 0 pkt - z drogą powiatową – 3 pkt - z drogą wojewódzką – 6 pkt - z drogą krajową – 9 pkt 0/3/6/99 ETAP I – PRESELEKCJA 2. Ocena strategiczna

12 NrNazwa kryteriumPunktacjaRazem 10 Wpływ projektu na poprawę warunków ekonomicznych i atrakcyjność inwestycyjną obszaru, na którym będzie realizowany 0-1010 11 Współdziałanie w realizacji projektu (jst, PKP,) Tak - 2 pkt; Nie - 0 pkt. 0/22 12 Zwiększenie przepustowości drogi 0-88 13 Obiekty mostowe, wiadukty, dwupoziomowe skrzyżowania 0-88 14 Wpływ realizacji projektu na funkcjonowanie komunikacji w regionie 0-1212 ETAP I – PRESELEKCJA 2. Ocena strategiczna Kryteria dla Schematu I:

13 ETAP I – PRESELEKCJA 2. Ocena strategiczna Kryteria dla Schematu I: NrNazwa kryteriumPunktacjaRazem 15 Średniodobowe natężenie ruchu na modernizowanych odcinkach lub nowobudowanych odcinkach realizowanych w ramach projektów (SDR): - powyżej 10 000 – 8pkt. - 5 000 – 10 000 – 6 pkt. - 3 500 – 5 000 – 4 pkt. - 2 000 – 3 500 – 2pkt - poniżej 2 000 – 0 pkt. 0/2/4/6/88

14 ETAP I – PRESELEKCJA 2. Ocena strategiczna Kryteria dla Schematu II: NrNazwa kryteriumPunktacjaRazem 10 Wpływ projektu na poprawę warunków ekonomicznych i atrakcyjność inwestycyjną obszaru, na którym będzie realizowany poprzez: - budowę obwodnic – 2 pkt - objęcie zasięgiem projektu terenów inwestycyjnych, aktywizację gospodarczą 2 pkt -dostęp do infrastruktury społecznej 2 pkt - inne np. ekonomiczne – 4 pkt 0-1010

15 ETAP I – PRESELEKCJA 2. Ocena strategiczna Kryteria dla Schematu II: NrNazwa kryteriumPunktacjaRazem 11 Długość drogi (budowanej lub modernizowanej): - powyżej 4km – 10 pkt - od 2 km do 4 km – 8 pkt. - od 1,51 km do 2 km – 6 pkt. - od 1,01 km do 1,5 km – 4 pkt. - od 0,51 km do 1 km – 2 pkt 2/4/6/8/ 10 12 Współdziałanie w realizacji projektu (jst, PKP,) Tak - 4 pkt, Nie - 0 pkt. 0/44

16 ETAP I – PRESELEKCJA 2. Ocena strategiczna NrNazwa kryteriumPunktacjaRazem 13 Wpływ realizacji projektu na funkcjonowanie komunikacji w regionie Zakwalifikowanie drogi do kategorii G – 9 pkt Z – 6 pkt L – 3 pkt D – 0 pkt 0/3/6/99

17 ETAP II Ranking projektów i wstępny wybór do dofinansowania

18 ETAP III – Przesłanie przez beneficjenta pełnej dokumentacji – Ocena formalna NrNazwa kryteriumT/N/ND 1 Dokumentację złożono w terminie 2 Dokumentacja jest kompletna 3 Zgodność z kryteriami formalnymi z I etapu oceny formalnej 4 Zgodność zakresu rzeczowego (dopuszczalne 5% odchyleń w porównaniu z wnioskiem preselekcyjnym) 5 Zgodność zakresu finansowego (dopuszczalna rozbieżność w kosztach inwestycji 15% w porównaniu z wnioskiem preselekcyjnym)

19 ETAP III – Przesłanie przez beneficjenta pełnej dokumentacji – Ocena formalna NrNazwa kryteriumT/N/ND 6 Spójność informacji zawartych we wniosku z informacjami w załącznikach 7 Prawidłowo wykonane obliczenia 8 Odpowiedni harmonogram rzeczowo-finansowy (zapisy dotyczące zakresu rzeczowego są zgodne z zapisami harmonogramu finansowego) 9 Właściwa informacja i promocja projektu 10 Odpowiednie zabezpieczenie finansowe inwestycji

20 ETAP III – Przesłanie przez beneficjenta pełnej dokumentacji – Ocena merytoryczna NrNazwa kryteriumT/N/ND 1 Zgodność podstawowych parametrów technicznych z obowiązującymi aktami prawnymi dotyczącymi realizowanych inwestycji 2 Właściwie przygotowana analiza ekonomiczno- finansowa

21 ETAP III – Przesłanie przez beneficjenta pełnej dokumentacji – Ocena merytoryczna NrNazwa kryteriumT/N/ND 3Trwałość projektu Czy wiarygodność finansowa Beneficjenta umożliwia realizację projektu? Czy zdolność instytucjonalna Beneficjenta gwarantuje sprawną realizację projektu (doświadczenie, struktura organizacyjna, zaplecze techniczne, kadra zaangażowana w realizację i obsługę projektu)? Czy założenia odnośnie finansowania projektu po jego zakończeniu są realne i gwarantują stabilność finansową projektu w okresie 5 lat od momentu jego zakończenia?

22 ETAP III – Przesłanie przez beneficjenta pełnej dokumentacji – Ocena merytoryczna NrNazwa kryteriumT/N/ND 4 Zasadność proponowanych w projekcie rozwiązań technicznych/technologicznych (analiza wariantowa) 5 Wszystkie planowane wydatki są niezbędne do osiągnięcia celu projektu 6 Uzasadniona wysokość kosztów kwalifikowanych 7 Zbieżność informacji zawartych w studium wykonalności i w dokumentacji technicznej 8 Projekt wpływa pozytywnie lub neutralnie na polityki horyzontalne (w szczególności zrównoważony rozwój i równość szans) 9 Projekt zakłada pozytywny lub neutralny wpływ na objęte, potencjalne lub projektowane obszary NATURA 2000

23 ETAP IV Podpisanie umowy

24 www.wrpo.wielkopolskie.pl e-mail: info.wrpo@wielkopolskie.pl Marlena Sierszchulska Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Departament Wdrażania Programu Regionalnego ul. Strzelecka 49, 61-846 Poznań tel. 061 858 1211, fax 061 858 1220 Dziękuję Państwu za uwagę.


Pobierz ppt "Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Departament Wdrażania."

Podobne prezentacje


Reklamy Google