Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Stany nagłe w pediatrii. Zatrzymanie krążenia i oddechu Przyczyny: -wypadki (w tym utonięcia) -SIDS (śmierć łóżeczkowa) -Aspiracja ciała obcego -Infekcje.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Stany nagłe w pediatrii. Zatrzymanie krążenia i oddechu Przyczyny: -wypadki (w tym utonięcia) -SIDS (śmierć łóżeczkowa) -Aspiracja ciała obcego -Infekcje."— Zapis prezentacji:

1 Stany nagłe w pediatrii

2 Zatrzymanie krążenia i oddechu Przyczyny: -wypadki (w tym utonięcia) -SIDS (śmierć łóżeczkowa) -Aspiracja ciała obcego -Infekcje (dróg oddechowych, o.u.n) -Wstrząs -Nagły wzrost ciśnienia śródczaszkowego (infekcje, krwiak, obrzęk mózgu)

3 Objawy: -utrata świadomości, sinica -Zatrzymanie oddechu -Niewyczuwalne tętno na dużych tętnicach (t. szyjna, ramienna) -Nieoznaczalne ciśnienie krwi -Szerokie sztywne źrenice (przy dłużej trwającym niedotlenieniu) Zatrzymanie krążenia i oddechu

4 Postępowanie natychmiastowe: ABCD A: (airway- udrożnienie dróg oddechowych) B: breathing – oddychanie C: Circulation – krążenie D: drugs – leki stosowane w reanimacji Zatrzymanie krążenia i oddechu

5

6

7 Leki podawane w reanimacji: Leki podawane w reanimacji: (dojście dożylne – obwodowe, centralne ew. doszpikowo) Adrenalina: lek I-go rzutu (i.v., dotchawiczo, doszpikowo). Dawkowanie – początkowo- 10 mcg/kg iv, brak reakcji – po 3 min100 mcg/kg, dotchawiczo 100 mcg/kg Atropina: - objawowa bradykardia, iv, dotchawiczo, doszpikowo, początkowe dawkowanie: 10 mcg/kg – 20 mcg/kg (dawka minimalna – 01 mg, maksymalna 1 – 2 mg) Dwuwęglany: podanie dopiero po uzyskaniu skutecznej wentylacji i perfuzji (uwaga: hiperkapnia, nasilenie kwasicy wewnątrzkomórkowej), iv, doszpikowo, 1 mmol/kg w wodzie destylowanej w stos. 1:1, dalsze dawkowanie gdy pH <7,25 wg gazometrii Lidokaina: wskazania- migotanie komór i częstoskurcz komorowy. 1-3 mg/kg/h we wlewie kroplowym (można powtórzyć 3x w odstępie 5 min) Zatrzymanie krążenia i oddechu

8 Defibrylacja: przy migotaniu komór, zagrażających życiu tachykardiach (EKG) – stosowana po podaniu adrenaliny, NaHCO3 i dobrym natlenowaniu Dawkowanie: 2J/kg, brak efektu – natychmiastowe podanie tej samej dawki, kontynuacja masażu serca, następnie 4J/kg Zatrzymanie krążenia i oddechu

9 Dalsze postępowanie: -badanie kliniczne -Rtg klp (ocena płuc, położenia rurki intubacyjnej, cewnika) -Badania laboratoryjne: gazometria, jonogram, mocznik, kreatynina, białko całk. morfologia, koagulogram (DIC), -EKG Zatrzymanie krążenia i oddechu

10 Dalsze postępowanie: -Cewnik w żyle centralnej -Cewnik dotętniczy (ocena RR, gazometrii) -Cewnik do pęcherza (ocena diurezy, cel >1ml/kg/h): gdy oligo-anuria dopamina 2- 5mcg/kg/min („dawka nerkowa”) -Pomiar temperatury -Sonda dożołądkowa -Kontrola SO2, pO2 (100 – 120 mmHg), pCO2 (30 – 35 mmHg) -Bilans płynów -Leczenie choroby podstawowej Zatrzymanie krążenia i oddechu

11 Wstrząs Rodzaje: Hipowolemiczny: przyczyna- utrata wody i elektrolitów, krwawienia, utrata plazmy (wymioty, biegunka, oparzenia, udar cieplny, moczówka prosta, urazy, operacje, krwotoki, zespół nerczycowy) Związany z zaburzeniami dystrybucji: posocznica, anafilaksja, wstrząs neurogenny, zatrucie lekami

12 Wstrząs Rodzaje: Kardiogenny: wrodzone wady serca, arytmie, urazy, zapalenie mięśnia sercowego, kardiomiopatie, niedokrwienna choroba mm sercowego, toksyczność leków (barbiturany, opiaty, fenytoina) Wstrząs z ucisku: tamponada osierdzia, prężna odma opłucnowa

13 Objawy: -skóra – zimna, marmurkowana, sinica, obniżone napięcie, obniżenie napełniania włośniczkowego -Strach, apatia, -Tachykardia, tętno o niskiej amplitudzie -Tachypnoe, oddech kwasiczy -Ciśnienie – obniżone lub prawidłowe -Oliguria, anuria Wstrząs

14 Wyrównany: centralizacja krążenia, zachowanie funkcji najważniejszych narządów Niewyrównany: niedokrwienie narządów, zaburzenia czynnościowe komórek, dysfunkcja narządów Nieodwracalny: całkowita niewydolność mechanizmów kompensacyjnych, utrata czynności narządów niezbędnych do życia (zwłaszcza serca) Wstrząs

15 Kontrola Kontrola: HR, RR (co 15- 30 min), oddechów, SO2, stanu świadomości, diurezy, bad. Laboratoryjne: mocznik, kreatynina, elektrolity, glikemia, mleczany, koagulogram, transaminazy, bilirubina, amylaza, morfologia, CRP, gazometria (tętnicza), posiewy (krwi, moczu i inne) Rtg klp, EKG, temp. ciała Oznaczyć grupę krwi i wykonać próbę krzyżową Wstrząs

16 Bezzwłoczne rozpoczęcie leczenia!!!  ABCD (w razie konieczności)  Podaż O2  Zabezpieczyć dojście do żyły  Ułożenie wstrząsowe (nogi wysoko, głowa nisko)  Poprawa objętości wyrzutowej serca: - wzrost obciążenia wstępnego (hipowolemia) – podaż płynów (0,9% NaCl – 20 ml/kg, 5% albuminy, plazma – 10ml/kg) - podniesienie kurczliwości (wstrząs kardiogenny) –podaż amin katecholowych - terapia antyarytmiczna - zastosowanie amin katecholowych o działaniu naczynioskurczowym Wstrząs

17 Aminy katecholowe: -Adrenalina (wskazana we wstrząsie kardiogennym lub z zaburzeń dystrybucji) 0,05 – 1 mcg/kg/min -Dobutamina : działanie inotropowe (w niewydolności m sercowego) 5 – 20 mcg/kg/min -Noradrenalina (wstrząs z zaburzeń dystrybucji) 0,05 – 1 mcg/kg/min -Dopamina : zwykle stosowana w dawce 2-5 mcg/kg/min w celu utrzymania perfuzji nerkowej Wstrząs

18 Leczenie: Korekcja zaburzeń metabolicznych (elektrolity- hipokalcemia, hipomagnezemia, hipofosfatemia, hipo, hiperkaliemia, kwasica pH < 7,25) Leczenie choroby zasadniczej Leczenie zaburzeń krzepnięcia (DIC) Leczenie ostrej niewydolności nerek Żywienie parenteralne Wstrząs

19 Anafilaktyczny: - ukąszenia, leki, preparaty krwi, alergeny pokarmowe, inhalacyjne - objawy: świąd skóry, pokrzywka, obrzęk naczynioruchowy, stridor wdechowy (obrzęk kratni), stridor wydechowy, wydłużony wydech (skurcz oskrzeli), tachykardia, zaburzenia rytmu, hipotensja, wymioty biegunka Wstrząs

20

21 Anafilaktyczny: Leczenie: - lek pierwszego rzutu – Adrenalina (iv, dotchawiczo lub sc) -glikokortykoidy – prednizolon 10mg/kg -Leki przeciwhistaminowe: klemastyna 0,0025 – 0,05 mg/kg) -Płyny iv (0,9% NaCl - 20 ml/kg przez 10 min) Wstrząs

22

23 Septyczny: -egzo i endotoksyny bakteryjne -Etiologia zależna od wieku: noworodki paciorkowce z gr B, E.coli, dzieci małe i w wieku szkolnym Hemophilus infl. Paciorkowce, gronkowce, Neisseria -Powikłania – często DIC, niewydolność wielonarządowa, zespół Watrehouse’a- Friderichsena Wstrząs

24

25 Septyczny Leczenie: -wczesna intubacja i wentylacja -Płyny iv -Antybiotyki o szerokim spektrum działania -Wyrównanie kwasicy -Prednizolon 20 mg/kg iv -Katecholaminy (adrenalina, noradrenalina) -Profilaktyka i leczenie DIC Wstrząs

26 Kardiogenny: -rtg klp: kardiomegalia, bierne przekrwienie -EKG objawy przerostu, zaburzenia przewodnictwa -Echo serca anomalie strukturalne, zaburzenia kurczliwości -Badania lab. Jak powyżej dodatkowo CK, CK-MB, troponina T lub I -Konieczny krwawy pomiar RR Wstrząs

27 Kardiogenny: Leczenie -Ułożenie chorego z uniesiona górna połową ciała -Uwaga na przeciążenie płynowe -Podaż tlenu -Sedacja -Katecholaminy o działaniu inotropowym(adrenalina, dobutamina) -Obniżenie obciążenia następczego (nitrogliceryna 1 – 5 mcg/kg/min, nitroprusydek sodu 1-10 mcg/kg/min -Diuretyki -Leczenie przeciwarytmiczne -Inhibitory fosfodiesterazy: amrinon 3 – 10 mcg/kg/min we wlewie -Wyrównywanie zaburzeń elektrolitowych -Dowóz kalorii Wstrząs

28 Ostra niewydolność oddechowa Niewydolność oddechowa: stwierdzenie hipoksemii (pO2 we krwi tętniczej 50 mmHg) Etiologia – zróżnicowana,właściwe rozpoznanie pozwala na prawidłowe postępowanie

29 Przyczyny: 1.Zaburzenia wentylacji o typie obturacyjnym: -obturacja górnych dróg oddechowych anomalie wrodzone, (np.zarośnięcie nozdrzy tylnych, płetwa krtaniowa, zwężenie krtani), aspiracja ciała obcego, stan zapalny, alergiczny obrzęk krtani, przerost migdałków, procesy rozrostowe -obturacja dolnych dróg oddechowych Anomalie rozwojowe, aspiracja ciała obcego, zakażenia (krztusiec, RSV, inne wirusowe, bakteryjne), astma oskrzelowa, dysplazja oskrzelowo płucna Ostra niewydolność oddechowa

30

31 2. Zaburzenia wentylacji o typie restrykcyjnym: -choroby miąższu płuc: hipoplazja płuc, RDS, odma opłucnowa, obrzęk płuc, wysięk opłucnowy -nieprawidłowości w budowie ścian klatki piersiowej i inne choroby: przepuklina przeponowa, brak żeber, niedorozwój klatki piersiowej, kyfoskolioza, mysatenia gravis, dystrofia mięśniowa, otyłość znacznego stopnia Ostra niewydolność oddechowa

32

33 3. Zaburzenia powodujące nieefektywna wymianę gazową: -Zaburzenia upośledzające dyfuzję: obrzęk płuc, zwłóknienie śródmiąższowe, kolagenozy, pneumocystoza (ARDS – we wstrząsie, u topielców) -Depresja ośrodka oddechowego: urazy głowy, neuroinfekcje, przedawkowanie leków uspokajających, ciężka zamartwica, tężec Ostra niewydolność oddechowa

34 Objawy: -Płucne: tachypnoe, cechy duszności, osłuchowo ściszenie szmerów oddechowych, lub ich brak -Neurologiczne: bóle głowy, niepokój, drażliwość, drgawki, śpiączka -Układ krążenia: niedociśnienie, bradykardia, w przypadku przewlekania objawów: niewydolność serca, obrzęk pluc Ostra niewydolność oddechowa

35 Warunkiem pełnego wyzdrowienia jest usunięcie przyczyny niewydolności. 1.Tlenoterapia: stosowanie możliwie najniższych stężeń tlenu (uzyskanie pO2 we krwi tętniczej > 60 mmHg). W razie konieczności intubacja 2.Drożność dróg oddechowych (usuwanie zalęgającej wydzieliny, stosowanie leków rozszerzających oskrzela, usunięcie ciała obcego, w razie konieczności stosowanie rurki intubacyjnej) 3.Nawilżanie powietrza 4.Intubacja i mechaniczna wentylacja z dodatnimi ciśnieniami Ostra niewydolność oddechowa

36 Zespół krupu Ostre zapalenia krtani zwężające jej światło. Jest to zespół chorobowy obejmujący ostre stany dotyczące krtani w mniejszym stopniu tchawicę i oskrzela

37 Objawy: Kaszel szczekający Chrypka Duszność wdechowa Zaburzenia oddychania Zespół krupu obejmuje następujące stany chorobowe: -Ostre zapalenie krtani -Ostre zapalenie nagłośni -Laryngotracheobronchitis Zespół krupu

38 1.Ostre zapalenie krtani: Etiologia: wirusowa: wirusy grypy, Rhinowirusy, adenowirusy. Bakteryjna: Streptococcus B-hemolizujący z gr. A, Corynebacterium dyphteriae Cechy kliniczne: zwykle łagodny przebieg, z wyjątkiem niemowląt (zaburzenia oddychania, świst krtaniowy) Rozpoznanie: laryngoskopowo: obrzęk i przekrwienie błony śluzowej Leczenie: objawowe – nawilżanie powietrza, inhalacje: Adrenalina. W zakażeniach bakteryjnych - antybiotykoterapia Zespół krupu

39 Ostre zapalenie nagłośni: Etiologia: H. Influenzae Objawy: nagły początek, wysoka gorączka, zaburzenia oddychania (duszność, „barani bek”) wymuszona pozycja siedząca, ślinotok Rozpoznanie: szybka diagnostyka, obrzęknięta, wiśniowo-czerwona nagłośnia, badanie radiologiczne- charakterystyczny „objaw rękawiczki”, posiewy (wymaz z nagłośni, posiew krwi), testy immunologiczne w kier. H. Influenzae, we krwi leukocytoza z przesunięciem w lewo Leczenie: zapewnienie prawidłowej wentylacji (nierzadko konieczna intubacja!), antybiotykoterapia 7 – 10 dni (ampicylina, cefalosporyny III generacji, czasem chloramfenikol) niewskazane podawanie epinefryny i glikokortykoidów SZCZEPIENIA PROFILAKTYCZNE!!! Zespół krupu

40

41 Laryngotracheobronchitis: Etiologia: najczęściej wirusowa (wirusy paragrypy) Objawy: powolny początek i przebieg, objawy najbardziej nasilone w nocy. Początkowo objawy infekcji kataralnej, później szczekający kaszel, świst wdechowy, zaburzenia oddychania, gorączka zwykle niewysoka, chrypka, bezgłos Rozpoznanie: na podstawie objawów klinicznych (w rtg – zwężenie podgłośniowe krtani) Leczenie: poprawa wentylacji: nawilżanie, hospitalizacja w przypadku znacznej duszności, Inhalacje: 2,5% epinefryna, kortykosteroidy w nebulizacji oraz ogólnie. Nie stosować leków uspokajających, wykrztuśnych, antyhistaminików Zespół krupu

42 Stan padaczkowy Stan padaczkowy: to długotrwała aktywność drgawkowa, której czas trwania określa się na podstawie braku odzyskiwania świadomości między kolejnymi drgawkami. Najgroźniejszy jest stan padaczkowy z napadami tonicznymi, który stanowi 70 –90% przypadków u dzieci. Stan padaczkowy jest ostrym stanem zagrożenia życia ze znacznym wskaźnikiem umieralności.

43 Przyczyny stanów padaczkowych: -organiczne uszkodzenie mózgu o różnej etiologii -ZOMR, ZM -Wewnątrzczaszkowe procesy rozrostowe -Krwawienie śródczaszkowe -Schorzenia zwyrodnieniowe OUN -Choroby metaboliczne (cukrzyca) -Niektóre choroby somatyczne -Nagłe odstawienie leków przeciw-padaczkowych -Zatrucie lekami -Schorzenia wirusowe przebiegające z gorączką Stan padaczkowy

44 Przyczyny wystąpienia stanu padaczkowego po raz pierwszy w życiu u dziecka dotychczas nie chorującego na padaczkę: -guz mózgu -Uraz czaszkowo-mózgowy -ZOMR -Nadciśnienie tętnicze -Mocznica -Ostre zaburzenia wodno-elektrolitowe (hiponatremia) -Choroby metaboliczne -Hipoglikemia -Zatrucie grzybami, lekami Stan padaczkowy

45 Głównym problemem zagrażającym życiu w czasie stanu padaczkowego jest niewydolność oddechowa, uwarunkowana nadmiarem wydzieliny w świetle oskrzeli, obturacją dróg oddechowych oraz możliwością zachłyśnięcia się treścią pokarmową. Stan padaczkowy

46 Leczenie: 1. Zapewnienie drożności dróg oddechowych (odsysanie, tlenoterapia) oraz stabilizacja podstawowych funkcji życiowych 2. Leki p-drgawkowe: Diazepam 0,3-0,5 mg/kg, wlew max 10 mg/min, w ciągłym wlewie 1mg/kg/godz Klonazepam 0,05 – 0,1 mg/kg/dawkę, o ile nie ma poprawy Midazolam 0,3 mg/kg/dawkę w bolusie przez 3-5 min – 0,25 mg/kg, Fenytoina 10 - 18 mg/kg iv wlew kroplowy max 50 mg/min, Fenobarbital 5 – 10 mg/kg/dawkę iv (50 – 100 mg/min), Lorazepam (0,05 –0,1mg/kg w ciagu 2 min), Walproinian sodu: 15mg/kg iv w powolnym wlewie Stan padaczkowy

47 3. Leczenie przeciwobrzękowe: Mannitol 20% 5ml/kg/dawkę iv (3-4 x na dobę), Deksametazon 0,3 – 0,8 mg/kg/24godz iv (3-4 dawki), Furosemid 0,5 – 1mg/kg/dawkę (3/4 x dobę) 4. Leczenie przeciwgorączkowe: Paracetamol 15mg/kg/dawkę, Ibuprofen 2,5-5 mg/kg/dawkę, Pyralgin 0,25-1,0 g/dobę pr, ew okłady ochładzające 5. W razie utrzymywania się stanu padaczkowego: Przeniesienie chorego do oddziału intensywnej terapii (intubacja, znieczulenie ogólne – tiopental, fenobarbital) Stan padaczkowy

48 Badania: -krew: glukoza, jony, gazometria, poziom leków, morfologia, transaminazy, mocznik, kreatynina, amoniak -Dno oka -CT lub MRI ośrodkowego układu nerwowego -Nakłucie lędźwiowe -EEG -Toksykologia (krew, mocz) Monitorowanie: - EKG, RR, pulsoksymetria, EEG Stan padaczkowy

49

50 Stan astmatyczny Stan astmatyczny jest to ciężkie rozlane zwężenie oskrzeli, które przejściowo nie ustępuje pod wpływem leczenia konwencjonalnego (wziewne B2-mimetyki)

51 Objawy: Duszność wydechowa, kaszel, lęk W badaniu przedmiotowym: tachypnoe, tachykardia, sinica, wdechowe ustawienie klatki piersiowej, nad polami płucnymi liczne świsty czasem furczenia, nierzadko znaczne ściszenie szmeru pęcherzykowego związane z rozdęciem płuc, obecność tętna paradoksalnego Stan astmatyczny

52 Punktacja Parametr012 SinicaBrakPrzy 0 2 21%Przy O 2 21% PaO2 mmHg70 – 100 (O 2 21%) < 70 (O 2 21%)< 70 (O 2 40%) Wdechowe szmery oddechowe W normieNiewyraźne lub nieobecne ściszone Praca dodatkowych mięśni oddechowych BrakUmiarkowanaMaksymalna Świst wydechowyNieobecnyUmiarkowanyWyraźnie obecny Czynność OUNPrawidłowaDepresja lub pobudzenie śpiączka  >5 pkt zagrażająca niewydolność oddechowa  > 7 pkt niewydolność oddechowa

53 Leczenie: - konieczne monitorowanie HR, RR, SaO2 -tlenoterapia -B2 mimetyki (w nebulizacji : Salbutamol 50 – 150 mcg/kg w pierwszej godz. leczenia można powtórzyć co 15 min, potem w razie konieczności co 1 h, potem co 6 godz. -W ciężkich przypadkach: Salbutamol iv 0,5 – 5 mcg/kg/min), adrenalina sc -Glikokortykoidy: metylprednizolon 1 – 2 mg/kg w bolusie potem co 6h ¼ dawki, hydrokortyzon 2 – 4mg/kg co 6h -Nawodnienie -Gdy brak efektu możliwe zastosowanie Aminofiliny 5 mg/kg/dawkę co 8 h (ostatnio zastosowanie kontrowersyjne) Stan astmatyczny

54 Leczenie: -heliox (mieszanina helu (60 lub 80%) i tlenu) dużo mniejsza gęstość, łatwiejsze przedostawanie się do pęcherzyków płucnych, zmniejszenie wysiłku oddechowego -W przypadku pogarszania się stanu ogólnego, stwierdzenia cech niewydolności oddechowej konieczna intubacja i mechaniczna wentylacja Stan astmatyczny


Pobierz ppt "Stany nagłe w pediatrii. Zatrzymanie krążenia i oddechu Przyczyny: -wypadki (w tym utonięcia) -SIDS (śmierć łóżeczkowa) -Aspiracja ciała obcego -Infekcje."

Podobne prezentacje


Reklamy Google