Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PRAWA DZIECKA.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PRAWA DZIECKA."— Zapis prezentacji:

1 PRAWA DZIECKA

2 KAŻDY OBYWATEL* POWINIEN PRZESTRZEGAĆ PRAW DZIECKA !!!
Obywatelstwo – więź prawna łącząca człowieka z państwem, na mocy której człowiek ma określone prawa i obowiązki wobec państwa, a państwo ma obowiązki i prawa wobec jednostki.

3 Prawa i wolności przysługują wszystkim, a więc także dzieciom
Prawa i wolności przysługują wszystkim, a więc także dzieciom. W świetle prawa dziecko to osoba mająca mniej niż 18 lat, a więc także każdy uczeń szkoły średniej. Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych uchwaliło Konwencję o Prawach Dziecka - dokument zawierający zapis podstawowych praw dzieci. Polska ratyfikowała tę konwencję, dodając do niej swoje zastrzeżenia i deklaracje określające, jak niektóre jej zapisy będą rozumiane przez polskie władze.

4 Konwencja o prawach dziecka
Międzynarodowa konwencja przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 20 listopada 1989 r. Jest to dokument obowiązujący w niemal wszystkich państwach świata (z wyjątkiem m.in. USA). W konwencji o prawach dziecka zostały spisane wszystkie prawa dziecka. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

5 Treść konwencji dobra dziecka,
Składa się z preambuły i 54 artykułów. Katalog sformułowano kierując się następującymi zasadami: dobra dziecka, równości (wszystkie dzieci są równe wobec prawa bez względu na pochodzenie, płeć, narodowość, itd.), poszanowania praw i odpowiedzialności obojga rodziców (państwo respektuje autonomię rodziny i ingeruje tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach według określonych procedur), pomocy państwa (państwo zobowiązane jest do podejmowania wszelkich działań ustawodawczo-administracyjnych dla realizacji praw uznanych w konwencji).

6 Konwencja ustanawia status dziecka oparty na następujących założeniach:
dziecko jest samodzielnym podmiotem, ale ze względu na swoją niedojrzałość psychiczną i fizyczną wymaga szczególnej opieki i ochrony prawnej, dziecko jako istota ludzka wymaga poszanowania jego tożsamości, godności i prywatności, rodzina jest najlepszym środowiskiem wychowania dziecka, państwo ma wspierać rodzinę, a nie wyręczać ją w jej funkcjach.

7 Prawa i wolności osobiste Prawa socjalne Prawa kulturalne
Katalog praw i wolności obejmuje prawa cywilne, socjalne, kulturalne, polityczne i z założenia w niewielkim zakresie uwzględnia prawa ekonomiczne (dziecko winno się uczyć, a nie pracować). W skład tego wchodzą: Prawa i wolności osobiste Prawa socjalne Prawa kulturalne

8 Prawa i wolności osobiste:
prawo do życia i rozwoju, prawo do tożsamości (nazwisko, imię, obywatelstwo, wiedza o własnym pochodzeniu), prawo do wolności, godności, szacunku, nietykalności osobistej, prawo do swobody myśli, sumienia i wyznania, prawo do wyrażania własnych poglądów i występowania w sprawach dziecka dotyczących, w postępowaniu administracyjnym i sądowym, prawo do wychowywania w rodzinie i kontaktów z rodzicami w przypadku rozłączenia z nimi, prawo do wolności od przemocy fizycznej lub psychicznej, prawo nie rekrutowania do wojska poniżej 15 roku życia.

9 Prawa socjalne: prawo do odpowiedniego standardu życia,
prawo do ochrony zdrowia, prawo do zabezpieczenia socjalnego, prawo do wypoczynku, czasu wolnego, rozrywki i zabawy

10 Prawa kulturalne: prawo do nauki (bezpłatnej i obowiązkowej w zakresie szkoły podstawowej), prawo do korzystania z dóbr kultury, prawo do informacji, prawo do znajomości swoich praw.

11

12 Komitet Ochrony Praw Dziecka Jest organizacją pozarządową, nie przynoszącą zysków. Działalność Komitetu jest apolityczna i ma charakter służby społecznej, chroniącej dziecko przed krzywdą  i naruszaniem jego podstawowych praw i interesów. Misją KOPD jest ochrona praw i interesów dziecka. Głównym celem KOPD jest pomoc dziecku krzywdzonemu i jego rodzinie. Oferta KOPD adresowana jest do rodzin i w szerokim zakresie do dzieci - ofiar przemocy emocjonalnej, fizycznej i seksualnej oraz zaniedbań i niewłaściwej opieki.

13 Dla realizacji ochrony dziecka, jego praw i interesów Komitet podejmuje następujące działania:
1. prowadzi działalność interwencyjną, kontrolną i profilaktyczną  oraz edukacyjno- szkoleniową; 2. upowszechnia znajomość praw dziecka, ujawnia ich naruszanie w życiu rodzinnym i społecznym; 3. podejmuje inicjatywy i działania na rzecz doskonalenia systemu ochrony praw dziecka; 4. broni praw indywidualnych i zbiorowych dziecka, dba o prawidłowe stosowanie wobec dziecka przepisów prawa; 5. inicjuje i rozwija specjalistyczne formy pomocy rodzinie, prowadzi własne placówki jak: ośrodki interwencyjne, opiekuńczo – wychowawcze, interwencji kryzysowej, mediacyjne, poradnie dla dzieci i rodzin i inne; 6. organizuje i prowadzi różne formy wypoczynku  dla dzieci i młodzieży; 7. podejmuje działania na rzecz ochrony praw dzieci niepełnosprawnych; 8. udziela wszechstronnej pomocy dzieciom i ich rodzinom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych; 9. podejmuje wszelkie inne działania zmierzające do ochrony interesów dziecka, w tym m.in. działania z zakresu profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy.

14 I na koniec wiersz podsumujący całą prezentacje oraz słowa Jana Pawła II „Dzieci są wiosną rodziny społeczeństwa, nadzieją, która ciągle kwitnie.” Autor pracy: Kamil Perlik z klasy II D


Pobierz ppt "PRAWA DZIECKA."

Podobne prezentacje


Reklamy Google