Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KONWENCJA PRAW DZIECKA

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KONWENCJA PRAW DZIECKA"— Zapis prezentacji:

1 KONWENCJA PRAW DZIECKA

2 20 listopada 1989 r. Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych uchwaliło Konwencję o Prawach Dziecka, zwaną też Konstytucją Praw Dziecka. Postanowienia Konwencji dotyczą dziecka, które nie ukończyło 18 lat.

3 ZAŁOŻENIA KONSTYTUCJI:
Dziecko jest samodzielnym podmiotem. Ze względu na swoją niedojrzałość psychiczną i fizyczną wymaga szczególnej opieki i ochrony prywatnej. Dziecko, jako istota ludzka wymaga poszanowania jego tożsamości, godności i prywatności.

4 Rodzina jest najlepszym środowiskiem wychowania dziecka.
Państwo ma wspierać rodzinę, a nie wyręczać w jej funkcjach.

5 ZASADY KONWENCJI: Zasada dobra dziecka - wszystkie działania podejmowane są w interesie dziecka; Zasada równości - wszystkie dzieci są równe wobec prawa, niezależnie od ich cech (koloru skóry, narodowości, płci itp.);

6 Zasada poszanowania praw i odpowiedzialności obojga rodziców za rozwój i wychowanie dziecka; zgodnie z nią ochronie podlega rodzina i prawa obojga rodziców do decydowania o sprawach dziecka Zasada pomocy państwa w zabezpieczeniu odpowiednich warunków socjalnych i zdrowotnych rodziny.

7 UCZNIU POZNAJ SWOJE PRAWA I DBAJ, BY INNI ICH PRZESTRZEGALI
PAMIĘTAJ O NICH I DBAJ, BY INNI ICH PRZESTRZEGALI

8 1. Prawo do informacji - teoria Masz prawo być informowanym z różnych źródeł, taka informacja nie może podlegać cenzurze z wyjątkiem koniecznych ograniczeń, np. ze względu na wiek czy zdolności percepcyjne. Masz prawo do informacji dotyczących Ciebie, np. o zapadających w szkole decyzjach - przeniesienie do innej klasy, oceny, skutki różnych decyzji, kary i nagrody. Pamiętaj, że: Prawo do informacji może być ograniczone ze względu m.in. na: poszanowanie praw i reputację innych osób albo dla ochrony bezpieczeństwa lub porządku publicznego.

9 Prawo do informacji – w praktyce:
Dyrektor zapewnia uczniom możliwość zapoznania się ze statutem. Powinieneś być też informowany o środkach, jakie przysługują Ci w przypadku naruszenia twoich praw. Szkoła powinna Cię poinformować o podejmowanych w Twojej sprawie decyzjach, np. o przeniesieniu do innej klasy. Na Twoją lub rodziców prośbę wystawiona ocena powinna być krótko uzasadniona. Masz prawo wiedzieć, jaka będzie ocena okresowa lub roczna. Informacja taka musi być przekazana przez każdego nauczyciela w sposób i w terminie określonym w statucie szkoły. Masz prawo poznać kryteria oceniania zachowania oraz wiedzieć, jakie są możliwości odwołania od ustalonej oceny, poprawienia jej lub przystąpienia do egzaminu poprawkowego.

10 Prawo do nauki - teoria To po prostu stworzenie warunków do nauki dla każdego. Zgodnie z Konstytucją RP: "Każdy ma prawo do nauki. Nauka do 18. roku życia jest obowiązkowa. [...]. Państwo zobowiązane jest do tego, aby nauczanie podstawowe było bezpłatne.

11 Prawo do nauki – w praktyce:
Masz zapewniony swobodny dostęp na zajęcia lekcyjne. Zakazane jest ograniczanie tego prawa, np. wyproszenie Cię z klasy lub nie wpuszczenie do sali lekcyjnej z jakiegokolwiek powodu. Masz prawo do pomocy w nauce, a także do pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym np. do udziału w zajęciach wyrównawczych. Jeśli jesteś zdolny, po spełnieniu określonych warunków, masz prawo do indywidualnego toku lub programu nauki. Nikt nie może Ci zabronić zapisania się do organizacji i stowarzyszeń działających na terenie szkoły.

12 Wolność religii lub przekonań - teoria To możliwość uzewnętrzniania (lub nie ujawnienia) przekonań religijnych i światopoglądowych. Chodzi też o równe traktowanie niezależnie od wyznawanej religii i światopoglądu i tolerancję wobec mniejszości religijnej, kulturowej oraz etnicznej. Pamiętaj, że: Dziecko ma prawo do wolności myśli, sumienia i wyznania, ale rodzicom przysługuje prawo ukierunkowania dziecka i pieczy nad korzystaniem przez nie z przysługującej mu wolności. Ograniczenie uzewnętrzniania wyznania lub przekonań może być wprowadzone ze względu np. na ochronę bezpieczeństwa publicznego, porządku publicznego, zdrowia i moralności, praw i wolności innych osób.

13 Wolność religii i przekonań w praktyce:
- uczniowie mogą uczestniczyć w lekcjach religii lub etyki. Te lekcje organizowane są przez szkołę na życzenie rodziców lub uczniów. Nie uczestniczenie w nauce religii lub etyki nie może być powodem dyskryminacji przez kogokolwiek. Masz prawo do swobody wyrażania myśli i przekonań, jeśli nie naruszasz tym dobra innych osób. Nie możesz być zmuszany do uczestniczenia w obrzędach religijnych. Nie można Ci tego również zabronić.

14 Wolność wypowiedzi i wyrażania opinii – teoria To wolność posiadania i głoszenia bez przeszkód własnych poglądów na każdy temat i w dowolnej formie. Pamiętaj, że: Prawo to może zostać ograniczone wobec naruszenia dóbr innych osób, a także ze względu na ochronę zdrowia i moralności. W większości statutów, w częściach dotyczących uprawnień samorządu uczniowskiego, rady szkoły, rady rodziców zawarte są przepisy dające możliwość złożenia wniosków i opinii dotyczących funkcjonowania szkoły.

15 Wolność wypowiedzi i wyrażania opinii – praktyka:
Masz prawo do wypowiadania opinii na temat programów i metod nauczania oraz spraw ważnych w życiu szkoły, klasy, samorządu. Masz prawo do wyrażenia opinii i przedstawienia stanowiska we własnej sprawie (np. w sytuacji konfliktu) lub w sprawie decyzji dotyczących twojego kolegi. O ile nie narusza dobra innych osób, możesz wygłaszać kontrowersyjne poglądy i opinie niezgodne z kanonem nauczania. Możesz np. wypowiadać własne sądy i opinie o bohaterach historycznych, literackich. Ale to nie zwalnia cię jednak od znajomości materiału nauczania. Poglądy i opinie kontrowersyjne lub niezgodne z poglądami nauczyciela nie mogą mieć wpływu na okresowe oceny merytoryczne. Masz prawo do przedstawiania radzie szkoły, radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi wniosków i opinii we wszystkich sprawach szkoły, także w dotyczących podstawowych praw uczniów.

16 Wolność od przemocy fizycznej i psychicznej To zakaz stosowania jakichkolwiek form przemocy fizycznej i nakaz poszanowania twojej godności (m.in. zakaz obrażania, poniżania, wyśmiewania, stosowania presji psychicznej). Nikt nie może być poddany torturom ani nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu albo karaniu. Pamiętaj, że: Nie dotyczy to np. sytuacji wymierzenia klapsa przez rodzica, jeżeli mieści się to w granicach tzw. dopuszczalnego karcenia i nie ma znamion bicia czy znęcania się.

17 Wolność od przemocy – praktyka:
Szkoła musi cię chronić przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej. Nauczyciel nie może zwracać się do ciebie w sposób obraźliwy. Wszelkie kary, jakie stosuje się w szkole, muszą być zapisane w statucie szkoły i nie mogą naruszać nietykalności osobistej oraz godności ucznia. Masz prawo być jednakowo oceniany i traktowany bez względu na wygląd zewnętrzny, status rodzinny, społeczny czy inny. Masz prawo do jednakowego traktowania w sytuacji konfliktu (np. nauczyciel - uczeń), a także masz zawsze prawo dowiedzenia swoich racji.

18 Prawo do ochrony prywatności - teoria
Masz prawo do tajemnicy życia prywatnego i rodzinnego.

19 Prawo do ochrony prywatności – praktyka:
Szkoła ma prawo wiedzieć tylko tyle o uczniu, np. o jego sytuacji materialnej, ile uczeń i rodzice chcą o tym sami powiedzieć. Wszelkie informacje dotyczące twojego życia prywatnego, np. sytuacji materialnej, stanu zdrowia, wyników testów psychologicznych, informacje dotyczące rodziny - wykształcenie rodziców, ewentualne problemy, np. alkoholizm, rozwód itd. znane wychowawcy czy innym pracownikom szkoły, nie mogą być rozpowszechniane.

20 Prawo do ochrony zdrowia - teoria
Generalnie chodzi o higieniczne warunki nauki. Masz prawo do odpoczynku, czasu wolnego, rozrywki i zabawy.

21 Prawo do ochrony zdrowia w praktyce:
Rozkład lekcji powinien być ustalany z uwzględnieniem: równomiernego rozłożenia zajęć w poszczególnych dniach w tygodniu, różnorodności zajęć w każdym dniu, nie łączenia w kilkugodzinne lekcje zajęć z tego samego przedmiotu, z wyjątkiem przedmiotów, których program tego wymaga. Nad bezpieczeństwem uczniów w czasie przerw powinni czuwać nauczyciele. W klasie powinna być odpowiednia temperatura. W przypadku braku możliwości zapewnienia minimalnej temperatury (+15o C ) dyrektor szkoły musi zawiesić czasowo zajęcia.

22 Prawo do odpowiedniego standardu życia - teoria
Jeżeli jesteś w trudnej sytuacji materialnej, masz prawo do otrzymywania pomocy finansowej.

23 Prawo do odpowiedniego standardu życia - praktyka
Pieniądze na ten cel powinien zapewnić organ prowadzący szkołę, np. samorząd. Masz prawo do: stypendium socjalnego, korzystania z posiłków w stołówce i do zasiłków losowych. Jeżeli jesteś zdolny, masz prawo do stypendium za wyniki w nauce.

24 W przypadku łamania Twoich praw z pomocą rodziców możesz odwołać się od krzywdzącej Ciebie decyzji do organu prowadzącego szkołę (np. samorządu) lub nadzorującego (kuratorium, ministerstwo), a także do sądu Możesz też zwrócić się o pomoc do rzecznika praw obywatelskich lub rzecznika praw dziecka.

25 Prawa proceduralne - teoria To możliwość dochodzenia swoich praw, czyli m.in. możliwość obrony. Pamiętaj, że: W szkole muszą istnieć jasne procedury odwołania od decyzji nauczyciela, dyrektora, rady pedagogicznej.

26 Prawa proceduralne w praktyce:
Niedopuszczalne jest stosowanie kar nie zapisanych w statucie oraz kar, które w momencie dokonania przewinienia nie były w nim umieszczone. Wymierzenie kary bez dania uczniowi możliwości obrony jest naruszeniem prawa do obrony i może być podstawą do uchylenia kary. W statucie powinna być zawarta droga prawna odwołania się od wymierzonej kary.


Pobierz ppt "KONWENCJA PRAW DZIECKA"

Podobne prezentacje


Reklamy Google