Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prawa Człowieka - „Wszyscy ludzie rodzą się wolni

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prawa Człowieka - „Wszyscy ludzie rodzą się wolni"— Zapis prezentacji:

1 Prawa Człowieka - „Wszyscy ludzie rodzą się wolni
i równi pod względem swej godności i swych praw. Są oni obdarzeni rozumem i sumieniem oraz powinni postępować w stosunku do siebie wzajemnie w duchu braterstwa.” Artykuł 1 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka

2 UCHWALENIE POWSZECHNEJ DEKLARACJI PRAW CZŁOWIEKA
10 GRUDZIEŃ - UCHWALENIE POWSZECHNEJ DEKLARACJI PRAW CZŁOWIEKA

3 10 grudnia 1948 roku Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych przyjęło i proklamowało Powszechną Deklarację Praw Człowieka. Zawiera ona 30 artykułów, które zobowiązują państwa do zapewnienia swoim obywatelom przysługujących ludziom praw. Uchwalenie Deklaracji jest pierwszym przypadkiem stworzenia przez międzynarodową organizację - ONZ dokumentu o uniwersalnym znaczeniu. Deklaracja jest pierwszym dokumentem, który tak szczegółowo określał prawa i podstawowe wolności człowieka.

4 PRAWA DZIECKA

5 KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA -
jest podstawowym dokumentem mówiącym o prawach dziecka. Uchwalona przez ONZ i przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych w dniu 20 listopada 1989r. obowiązuje w Polsce od 30 września 1991r. Istnienie takiego dokumentu potwierdza fakt, że dzieci wymagają specjalnej ochrony, stałego polepszania warunków ich rozwoju, wychowania w pokoju i bezpieczeństwie.

6 Instytucja Rzecznika Praw Dziecka
Funkcję Rzecznika Praw Dziecka w Polsce pełni p. Marek Michalak, który objął to stanowisko 25 lipca 2008r. Rzecznik wykonując swoje uprawnienia, kieruje się: zasadą dobra dziecka - wszystkie działania podejmowane są w najlepiej pojętym interesie dziecka, zasadą równości - troską o ochronę praw każdego dziecka, zasadą poszanowania odpowiedzialności, praw i obowiązków obojga rodziców za rozwój i wychowanie dziecka.

7 Czym zajmuje się Rzecznik Praw Dziecka?
Rzecznik stoi na straży praw dziecka, a w szczególności: - prawa do życia i ochrony zdrowia, - prawa do wychowania w rodzinie, - prawa do godziwych warunków socjalnych, - prawa do nauki. Rzecznik podejmuje działania na rzecz zapewnienia dziecku pełnego i harmonijnego rozwoju, z poszanowaniem jego godności i podmiotowości (art. 3 ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka). Wypełnienie tych zadań wymaga ochrony dziecka przed wszelkimi przejawami przemocy, okrucieństwa, wyzysku, a także przed demoralizacją, zaniedbaniem i innymi formami niewłaściwego traktowania.

8 Prawa człowieka zapisane w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka:
prawo do wolności i równości pod względem swej godności i swych praw prawo do życia, wolności i bezpieczeństwa swej osoby prawo do jednakowej ochrony prawnej prawo do ochrony przeciwko ingerencji w życie prywatne, rodzinne, domowe, czy też uwłaczaniu honorowi lub dobremu imieniu prawo do posiadania własności prawo do wolności myśli, sumienia i wyznania prawo do wolności opinii i do jej wyrażania, do poszukiwania, otrzymywania i rozpowszechniania informacji i poglądów wszelkimi środkami prawo do spokojnego zgromadzania i stowarzyszania się

9 prawo do uczestniczenia w rządzeniu swym krajem bezpośrednio lub poprzez swobodnie wybranych przedstawicieli prawo do pracy, do swobodnego wyboru miejsca pracy, do odpowiednich i zadowalających warunków pracy oraz do ochrony przed bezrobociem prawo do wypoczynku, w tym do rozsądnego ograniczenia godzin pracy prawo do poziomu życia zapewniającego zdrowie i dobrobyt jemu i jego rodziny prawo do nauki prawo do swobodnego uczestniczenia w życiu kulturalnym swojej społeczności, do korzystania ze zdobyczy kultury, do uczestniczenia w postępie nauki i do korzystania z jej dobrodziejstw każdy człowiek ma obowiązki wobec społeczeństwa, bez którego niemożliwy jest swobodny i pełny rozwój jego osobowości

10 Prawa wywodzące się z Konwencji o prawach dziecka:
Prawo do życia i rozwoju – oznacza, że nikogo nie wolno pozbawić życia, a dorośli muszą stworzyć dziecku warunki do prawidłowego rozwoju. Mamy też obowiązek dbać o własne życie i nie narażać siebie i innych na niebezpieczeństwo.

11 Prawo do życia bez przemocy i poniżania – oznacza, że bicie, znęcanie, okrutne i poniżające traktowanie są niedopuszczalne i karalne. Musimy jednak pamiętać, że z każdym prawem wiążą się też obowiązki. I tak na przykład jeżeli chcemy, by inni szanowali naszą godność, do której mamy prawo, my także musimy szanować godność innych.

12 Prawo do wychowania w rodzinie –
oznacza, że nikomu nie wolno zabrać dziecka od rodziców, chyba że z bardzo ważnych powodów. Gdyby zdarzyło się, że rodzice będą osobno, dziecko ma prawo do kontaktów z obojgiem rodziców.

13 Każdy ma prawo do swobodnego wyrażania swoich poglądów we wszystkich sprawach jego dotyczących oraz prawo do swobodnej wypowiedzi (poszukiwanie, otrzymywanie i przekazywanie informacji oraz idei wszelkiego rodzaju).

14 Prawo do swobody myśli, sumienia, religii - oznacza, że jeśli dziecko jest wystarczająco świadome - samo decyduje o swoim światopoglądzie. Wcześniej jedynie rodzice mają prawo nim kierować.

15 Prawo do nauki - oznacza, że dziecko może uczyć się tak długo, jak pozwalają na to jego zdolności.

16 Prawo do tożsamości – oznacza, że dziecko musi mieć nazwisko, obywatelstwo, poznać swoje pochodzenie, mając 13 lat musi być zapytane o zgodę, gdyby miało zostać adoptowane, a także gdyby miało mieć zmienione nazwisko.

17 Prawo do informacji – oznacza, że dziecko powinno poznać swoje prawa, powinno mieć dostęp do różnych źródeł wiedzy.

18 Prawo do prywatności – oznacza, że dziecko może dysponować własnymi rzeczami, ma prawo do tajemnicy korespondencji, nikomu nie wolno bez bardzo ważnych powodów wkraczać w jego sprawy osobiste i rodzinne.

19 Prawo do stowarzyszenia –
oznacza, że możesz należeć do organizacji młodzieżowych

20 Prawo do ochrony zdrowia – oznacza, że każdy człowiek, niezależnie od sytuacji materialnej, ma prawo do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej. Mamy też obowiązek dbać o zdrowie własne i innych.

21 Każdy człowiek ma prawo do ochrony przeciwko ingerencji w życie prywatne, rodzinne, domowe, czy też uwłaczaniu honorowi lub dobremu imieniu.

22 Każdy człowiek ma prawo do swobodnego uczestniczenia w życiu kulturalnym swojej społeczności, do korzystania ze zdobyczy kultury, do uczestniczenia w postępie nauki i do korzystania z jej dobrodziejstw.

23 Każdy ma prawo do nauki ukierunkowanej na:
pełny rozwój osobowości, talentów oraz zdolności umysłowych i fizycznych rozwijanie szacunku dla praw człowieka i podstawowych swobód rozwijanie szacunku dla rodziców, jego tożsamości kulturowej, języka i wartości oraz innych kultur przygotowanie do odpowiedniego życia w duchu zrozumienia, pokoju, tolerancji, przyjaźni rozwijanie poszanowania środowiska naturalnego.

24 PRAWA UCZNIA W SZKOLE WYNIKAJĄCE Z PRAW CZŁOWIEKA
prawo do znajomości swoich praw prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej w porozumieniu z dyrektorem prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej prawo do korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej

25 prawo ucznia do pomocy materialnej o charakterze socjalnym lub motywacyjnym
prawo uczniów szczególnie uzdolnionych do indywidualnych programów nauczania wolność wypowiadania poglądów i opinii, w tym w sprawach ucznia wolność myśli, sumienia i wyznania wolność zrzeszania się wolność od poniżającego traktowania i karania prawo do życzliwego i podmiotowego traktowania ochrona prywatności ucznia równe traktowanie wobec prawa szkolnego.


Pobierz ppt "Prawa Człowieka - „Wszyscy ludzie rodzą się wolni"

Podobne prezentacje


Reklamy Google