Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt AS KOMPETENCJI jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt AS KOMPETENCJI jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki."— Zapis prezentacji:

1 Projekt AS KOMPETENCJI jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie

2

3

4

5

6 Dostrzeżenie luki na rynku Obserwacja bliższego i dalszego otoczenia Know-how

7 Na każdym etapie przed wdrożeniem można pomysł odrzucić i powrócić do fazy poszukiwania I. Poszukiwanie pomysłu II. Ocena i selekcja III. Analiza techniczna i ekonomiczna IV. Testowanie rynku V. Wdrożenie

8 Rozpatrujemy: Produkty całkowicie nowe, które zaspokoją dotychczas niezaspokojone potrzeby Produkty, które dotychczas nie zaspokajały całkowicie potrzeb – substytuty

9 Każdy pomysł trzeba ocenić obiektywnie, poddając wszystkie ostrej selekcji: Do jakiej grupy odbiorców mój produkt jest adresowany? Czy są na rynku takie produkty? Czy dysponuję odpowiednimi zasobami aby wdrożyć mój pomysł ? Skonsultuj z kimś, komu ufasz, Twoje przemyślenia i wątpliwości

10 Z ostrożnością nie należy jednak przesadzać; Zbyt ostrożni Amerykanie patent na tranzystor ocenili jako nie nadający się do powszechnego wykorzystania i odsprzedali go Japończykom

11 Czy technologia produkcji jest dla mnie dostępna? Czy mój produkt może przynieść spodziewane dochody po wdrożeniu do produkcji?

12 Polega na ocenie, czy twój produkt rzeczywiście zaspokaja, założone przez ciebie, potrzeby konsumentów WAŻNE są opinie zebrane od użytkowników lub instytucji przeprowadzających ocenę Możesz testować swój produkt na znajomych lub na rodzinie

13 Musisz koniecznie przygotować ścisły plan działania plan marketingowy biznesplan

14 Oceń własne zasoby i możliwości 1. Jaki jest twój kapitał na stercie? 2. Jakie inne zasoby masz do dyspozycji? 3. Jak długo jesteś w stanie finansować działalność własnej firmy, w przypadku braku dochodów? 4. Jakie masz możliwości sięgnięcia po zewnętrzne źródła finansowania? 5. Czy twój biznes zapewni ci zdolność do spłaty pożyczek, kredytów ? 6. Jakim majątkiem ryzykujesz w razie niepowodzenia w biznesie? 7. Czy twoja najbliższa rodzina jest gotowa wspomóc cie w każdej sytuacji i czy godzi się dzielić z tobą każde ryzyko?

15 Oceń otoczenie przedsiębiorstwa Analiza otoczenia konkurencyjnego, model pięciu sił M. E. Portera

16 Siła przetargowa dostawców Groźba pojawienia się nowych produktów Groźba pojawienia się substytutów Siła przetargowa nabywców Rywalizacja między firmami w sektorze

17 I. Analiza zewnętrzna – określenie szans i zagrożeń II. Analiza wewnętrzna – określenie mocnych i słabych stron Wielowariantowa koncepcja Scenariusz strategiczny pesymistyczny optymistyczny neutralny Weryfikacja scenariusza

18

19 Należy go sporządzić przed rozpoczęciem działalności. Wszystko dokładnie przemyśleć i zaplanować tyle, ile jest możliwe. Pamiętaj ! Po rozpoczęciu działalności firmy, wśród ogromnej ilości codziennych spraw do załatwienia, nie ma czasu na zastanawianie się i planowanie.

20 Wersja na własny użytek – krótki, czytelny schemat – harmonogram z punktami Wersja dla banku, przyszłych wspólników, akcjonariuszy lub jako plan naprawczy – postać rozbudowana

21 1. Streszczenie projektu przedsięwzięcia - cel sporządzenia planu i opis spodziewanych korzyści, - wysokość nakładów potrzebnych do osiągnięcia celu, - krótki opis produktu i rynku, - najważniejsze założenia finansowe.

22 2. Profil i zakres działania firmy 3. Założenia planu strategicznego przedsięwzięcia 4. Plan techniczny 5. Plan marketingowy 6. Plan organizacyjny 7. Plan finansowy 8. Wnioski i podsumowanie

23 Nazwa firmy # Pozwala odróżnić nas od konkurencji # Powinna być nośnikiem pozytywnych skojarzeń Logo firmy Znak graficzny Kolorystyka, projekt graficzny opakowań Kolorystyka wystroju, budynków, środków transportu Pomysł jaki obraz firmy będziemy kreowali

24 Ewidencję działalności gospodarczej prowadzi Ministerstwo Gospodarki Rejestracja przedsiębiorstwa w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) za pośrednictwem strony internetowej www.ceidg.gov.pl lub złożenie wniosku w urzędzie gminy www.ceidg.gov.pl Rejestracja firmy jest bezpłatna

25 Wniosek składamy na formularzu CEIDG – 1, jest on podstawą wpisu do ewidencji oraz stanowi jednocześnie zgłoszenie do: - ZUS lub KRUS - GUS – wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON) - naczelnika właściwego urzędu skarbowego - nadanie numeru identyfikacji podatkowej (NIP) We wniosku należy określić przedmiot wykonywanej działalności zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD) – www.stat.gov.pl

26 Złożenie formularzy ubezpieczeniowych – ZUS ZUA – dokumenty zgłoszenia do ubezpieczeń emerytalnych i zdrowotnych, zgłaszamy siebie i swoich pracowników, można osobiście lub w formie elektronicznej www.zus.pl www.zus.pl

27 Wyrobienie pieczątki firmy; powinna na niej znaleźć się nazwa firmy, imię, nazwisko właściciela i adres. Warto również zamieścić numery REGON i NIP oraz numer telefonu. Założenie konta w banku; potrzebne dotychczas uzyskane dokumenty, pieczątka

28 Pozostałe czynności – w zależności od rodzaju działalności oraz czy zatrudniamy pracowników zgłoszenie do: - Sanepidu lub Państwowej Inspekcji Sanitarnej - Państwowej Inspekcji Pracy - Inspekcji Handlowej - Inspekcji Nadzoru Budowlanego - Komendy Straży Pożarnej Zamówienie odpowiednich druków, formularzy, faktur, pieczątek, materiałów biurowych

29 Wyposażenie firmy w potrzebne maszyny, komputery, meble itp. Ubezpieczenie całego majątku przed wszelkimi nie przewidzianymi zdarzeniami oraz zawarcie polis ubezpieczeniowych rzeczowych i osobowych

30 Umieszczenie we właściwych miejscach szyldów, tablic informacyjnych i reklamowych Zawarcie umów i kontraktów gospodarczych Zapewnienie źródeł finansowania rozruchu gospodarczego firmy Zapewnienie obsługi księgowej i podatkowej

31 Sprawdź, która forma opodatkowania jest dozwolona dla działalności gospodarczej, którą podejmujesz Oblicz, jaki rodzaj opodatkowania będzie najbardziej korzystny Masz do wyboru 1. zasady ogólne według aktualnej skali podatkowej 2. zasady ogólne według jednolitej stawki podatku 3. zryczałtowana formę opodatkowania 4. kartę podatkową

32 według aktualnej skali podatkowej: Podatek jest obliczany od dochodu, czyli różnicy między przychodem a kosztami jego uzyskania według jednolitej stawki podatku: W roku 2011 stawka wynosiła 19%. Przedsiębiorca cały czas płaci taka samą procentową stawkę niezależnie od osiąganego dochodu. Dla ustalenia jego wysokości należy prowadzić księgę przychodów i rozchodów lub księgę rachunkową

33 Podatek jest obliczany od przychodu – czyli koszty działalności gospodarczej nie mają wpływu na jego wysokość. Jest to uproszczona forma rozliczania podatku dochodowego przeznaczona dla niewielkich przedsiębiorstw, przedstawicieli wolnych zawodów (lekarze, pielęgniarki, tłumacze), osób wykonujących działalność usługową. Wysokość stawek podatku jest uzależniona od rodzaju prowadzonej działalności.

34 Jest przeznaczona dla przedsiębiorców prowadzących ściśle określone rodzaje działalności (np. usługi zegarmistrzowskie, krawieckie, drobny handel detaliczny). Wysokość podatku nie wynika z wysokości uzyskiwanego przychodu, ale jest ustalana przez urząd skarbowy w zależności od rodzaju i zakresu prowadzonej działalności, liczby pracowników oraz liczby mieszkańców terenu, na którym jest prowadzona ta działalność. Nie można korzystać z ulg i odliczeń z wyjątkiem odliczeń składek na ubezpieczenie zdrowotne

35 Zasady otwierania i prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce są szczegółowo uregulowane przepisami Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej Potrzebne informacje można znaleźć na stronach internetowych instytucji rządowych lub poradnikach wydawanych przez organizacje wspierające rozwój przedsiębiorczości np. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Można uczestniczyć w bezpłatnym szkoleniu dla osób planujących rozpocząć działalność gospodarczą


Pobierz ppt "Projekt AS KOMPETENCJI jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki."

Podobne prezentacje


Reklamy Google