Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zaplanujemy Twoją karierę zawodową… Anglojęzyczne Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Lęborku 1992-2007.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zaplanujemy Twoją karierę zawodową… Anglojęzyczne Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Lęborku 1992-2007."— Zapis prezentacji:

1 Zaplanujemy Twoją karierę zawodową… Anglojęzyczne Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Lęborku 1992-2007

2 OFERTA EDUKACYJNA Innowację łączymy z tradycją. Mając na uwadze dotychczasowe osiągnięcia i doświadczenia edukacyjne ASLO, analizując zmieniające się przepisy prawa oświatowego,w tym wymagania dotyczące nowej matury stworzyliśmy nowy ramowy program nauczania, który od września 2007 zapewnia każdemu uczniowi realizację podstawy programowej kształcenia ogólnokształcącego oraz umożliwia poszerzenie wybranego zakresu wiedzy w formach fakultatywnych w wymiarze łącznym 34 godzin zajęć tygodniowo w cyklu 3-letnim. Nowa oferta edukacyjna nie tylko daje podstawę rozwoju językowego, ale również w większym stopniu stwarza możliwość rozszerzenia programu z poszczególnych przedmiotów maturalnych realizowanych w bardzo małych zespołach międzyklasowych. Tym samym umożliwia realizację opracowanego dla każdego ucznia Indywidualnego planu kariery zawodowej.

3 OFERTA EDUKACYJNA L.p.Przedmiot Klasa 1Klasa 2Klasa 3 Cały rokI semestrII semestrCały rokfakultetyobowiązk owe 1.Język polski455 +2f 314 2.Język angielski5555---15 3.Język niemiecki4443f38 4.Historia322 + 2f 5f 6f 5 5.Wiedza o społeczeństwie---222 6.Wiedza o kulturze1---1 7.Matematyka433 +2 f3 + 3f410 8.Fizyka222f 12f 16f 3 9.Chemia222 f3 10.Biologia222f3 11.Geografia222 f3 12.Technologia informacyjna222f 3f2 13.Przysposobienie obronne----22--- 2 14.Religia1111-----4 15.Podstawy przedsiębiorczości---- 2 2 16.Wychowanie fizyczne3333---9 17.Godzina z wychowawcą1111---3 RAZEM363828 + 17f20 + 27f3589 Ramowy plan nauczania - ASLO

4 Zaplanujemy Twoją karierę zawodową. Nowatorski program skierowany do przyszłych maturzystów umożliwia zdiagnozowanie potrzeb indywidualnych ucznia z uwzględnieniem jego zainteresowań i predyspozycji psychofizycznych w celu wskazania konkretnych deficytowych zawodów bądź drogi kariery. Określenie po pierwszym roku nauki przez pedagoga szkolnego indywidualnej oceny zawodowej ucznia oraz wskazanie propozycji przyszłych kierunków kształcenia umożliwia opracowanie Indywidualnego planu kariery zawodowej dla każdego ucznia. W trakcie trzyletniej edukacji wyodrębnia się następujące etapy,które będą realizowane w semestrach. OFERTA PROGRAMOWA

5 KLASA I semestr I - Indywidualna ocena zawodowa semestr II - Klasyfikacja zawodów W klasie pierwszej,w pierwszym semestrze wszyscy uczniowie zostaną poddani badaniom diagnostycznym w celu określenia indywidualnej oceny zawodowej ucznia. Wyniki badań zostaną przedstawione zespołowi nauczycieli celem dostosowania formy i metod pracy do stwierdzonych deficytów rozwojowych uczniów. Uzupełnieniem informacji mogą stać się badania przeprowadzone na wniosek rodziców przez Poradnię Pedagogiczno-Psychologiczna w Lęborku oraz Powiatowy Urząd Pracy. Od drugiego semestru klasy I pedagog szkolny prowadzi preorientację zawodową w zakresie przedstawienia klasyfikacji zawodów i rynku pracy. Pedagog szkolny biorąc pod uwagę możliwości i zainteresowania ucznia przygotowuje propozycje kilku zawodów, które następnie przedstawia jako propozycje uczniowi i jego rodzicom. W trakcie trwania wakacji uczeń ma możliwość bliższego zapoznania się z wybranym i w przyszłości wykonywanym zawodem między innymi w ramach nie odpłatnego stażu absolwenckiego, bądź wolontariatu. Zaplanujemy Twoją karierę zawodową

6 KLASA II semestr I – Decyzje zawodowe semestr II – Plan kariery zawodowej Na początku klasy drugiej uczeń wraz z rodzicami konsultuje wybraną ścieżkę kariery, w tym wybór zawodu z Powiatowym Urzędem Pracy pod kontem atrakcyjności i możliwości zatrudnienia nie tylko w Polsce, ale również w krajach Unii Europejskiej. Po uzgodnieniach i dokonaniu wyboru zespół nauczycieli pod kierunkiem dyrektora szkoły przystępuje do opracowania Indywidualnego Planu Kariery Zawodowej. Opracowywany plan działania uwzględnia wprowadzenie indywidualnego toku nauczania w formie zajęć fakultatywnych, zajęcia i formy wspierające rozwój indywidualny, wybór przedmiotów maturalnych oraz poziomów egzaminacyjnych, ustalenie dalszego trybu kształcenia w oparciu o szkolnictwo wyższe. Wdrożenie Indywidualnego Planu Kariery Zawodowej odbywa się w klasie drugiej przed rozpoczęciem II semestru w drodze spisanego kontraktu przez zainteresowanego ucznia, jego rodzica i przedstawicieli szkoły. Zaplanujemy Twoją karierę zawodową

7 KLASA III semestr I – II Umiejętności indywidualne, przedsiębiorczość W klasie trzeciej szkoła kładzie duży nacisk na umiejętności indywidualne. Zarządzanie samym sobą jest umiejętnością indywidualną niezmiernie ważną w kreowaniu ról społecznych. Podniesienie świadomości o roli uczenia się tego jak się uczyć oraz zarządzaniu własnymi zasobami nastąpi w drodze realizowanych przez wychowawcę oraz pedagoga godzin wychowawczych i godzin preorientacji zawodowej. W ramach przedmiotu przedsiębiorczość uczniowie zapoznani zostaną z systemem gospodarczym Polski oraz krajów Unii Europejskiej. W planie zajęć duży nacisk położony zostanie na aktywność uczniów oraz wykorzystanie zdobytej wiedzy w formie realizowanych rzeczywistych i wirtualnych projektów. Dodatkowym wsparciem mogą być stosowane gotowe programy pilotażowe, programy językowe oraz realizowane wymiany międzynarodowe realizowane z jednostkami zewnętrznymi na mocy zawartych porozumień. Zaplanujemy Twoją karierę zawodową

8 Kontrakt społeczny-określa sposób współdziałania i wykonywania zadań w zakresie realizacji programu edukacyjnego przez wszystkich jej uczestników: ucznia, rodzica, przedstawicieli szkoły. Przystąpienie ucznia do Programu Zaplanujemy Twoją karierę zawodową jest dobrowolne. Podpisanie kontraktu przez strony stanowi motywację i zobowiązanie do uczestnictwa i aktywnego działanie przez strony projektu. Podpisanie kontraktu następuje najpierw w formie wstępnej na okres 1,5 roku, a następnie w formie docelowej w klasie II przed rozpoczęciem II semestru. Następstwem podpisanego kontraktu właściwego jest opracowanie i realizowanie Indywidualnego Planu Kariery Zawodowej. Zaplanujemy Twoją karierę zawodową

9 Ewaluacja-przedstawia ocenę podejmowanych działań z uwzględnieniem jej końcowego wymiaru - podjęciem pracy zgodnie z określoną ścieżką zawodową. Przez cały okres kształcenia strony kontraktu utrzymują kontakt oraz mogą podejmować wspólne działania. Wymiana spostrzeżeń oraz uwagi absolwentów umożliwiają wprowadzenie zmian koniecznych oraz modyfikacji do programu. Ocena końcowa wdrożonego projektu odbywa się na podstawie danych ilościowych o absolwentach podejmujących pracę zgodnie z zaplanowaną ścieżką kariery zawodowej. Autor programu: zaplanujemy Twoją karierę zawodową: Maciej Barański Zaplanujemy Twoją karierę zawodową


Pobierz ppt "Zaplanujemy Twoją karierę zawodową… Anglojęzyczne Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Lęborku 1992-2007."

Podobne prezentacje


Reklamy Google