Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Konferencja dla dyrektorów szkół podsumowująca pracę w I semestrze marzec 2005 r. Uwarunkowania prawne dotyczące szkół policealnych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Konferencja dla dyrektorów szkół podsumowująca pracę w I semestrze marzec 2005 r. Uwarunkowania prawne dotyczące szkół policealnych."— Zapis prezentacji:

1 Konferencja dla dyrektorów szkół podsumowująca pracę w I semestrze marzec 2005 r. Uwarunkowania prawne dotyczące szkół policealnych

2 Uwarunkowania prawne dotyczące szkół policealnych Zadania wynikające z zapisów ustawy z dnia 8 stycznia 1999 r. – Przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego Art. 2c ust. 5 Z dniem 1 września 2005 r. organy prowadzące dotychczasowe szkoły policealne i szkoły pomaturalne przekształcą je w szkoły policealne, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 3 lit. g ustawy o systemie oświaty.

3 Uwarunkowania prawne dotyczące szkół policealnych Art. 9 ust. 1 pkt 3 lit. g – szkoły policealne o okresie nie dłuższym niż 2,5 roku, których ukończenie umożliwia osobom posiadającym wykształcenie średnie uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminu.

4 Uwarunkowania prawne dotyczące szkół policealnych Art. 2c ust. 6 Przepisów art. 2c ust. 5 nie stosuje się, jeżeli organ prowadzący dotychczasową szkołę policealną lub pomaturalną postanowił o stopniowej likwidacji szkoły z zapewnieniem możliwości jej ukończenia przez dotychczasowych uczniów.

5 Uwarunkowania prawne dotyczące szkół policealnych Art. 2c ust. 8 Do przekształcenia, o którym mowa w art. 2c ust. 5 nie stosuje się przepisów art. 59 ustawy o systemie oświaty. Uwagi: dopuszcza się przekształcenie kilku szkół (np. policealnej i pomaturalnej) w jedną szkołę ponadgimnazjalną przepisy art. 59 stosuje się tylko w przypadku likwidacji lub stopniowej likwidacji szkoły.

6 Uwarunkowania prawne dotyczące szkół policealnych Art. 11b ust. 2 Osoby prawne i osoby fizyczne prowadzące dotychczasowe niepubliczne szkoły ponadpodstawowe przekształcane zgodnie z art.2c w szkoły ponadgimnazjalne, są obowiązane, nie później niż do dnia 31 maja roku, w którym następuje przekształcenie danego typu szkoły, złożyć wnioski o dokonanie zmian we wpisach do ewidencji.

7 Uwarunkowania prawne dotyczące szkół policealnych Przygotowanie dokumentów dokumentów związanych z przekształceniem powinno się rozpocząć od podjęcia uchwały przez radę powiatu (akty przekształcenia i nowe statuty) – zgodnie z art. 58 ustawy o systemie oświaty. Jeśli szkoła policealna wchodzi w skład zespołu szkół, wówczas zespołowi należy nadać nowy statut.

8 Uwarunkowania prawne dotyczące szkół policealnych W aktach założycielskich jak również statutach szkół należy wyraźnie wskazać, że dotyczy to szkół dla młodzieży lub szkół dla dorosłych (wynika to z faktu iż szkoły dla dorosłych zgodnie z art. 3 pkt 15 ustawy o systemie oświaty, mają odrębną organizację kształcenia).

9 Uwarunkowania prawne dotyczące szkół policealnych Zadania wynikające z zapisów ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty Art. 17 ust. 5 Rada powiatu ustala plan sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych z uwzględnieniem szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych mających siedzibę na obszarze powiatu prowadzonych przez inne organy prowadzące…

10 Uwarunkowania prawne dotyczące szkół policealnych Art. 17 ust. 6 Ustalenie planów sieci publicznych szkół, o których mowa w art. 17 ust. 5, następuje po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora oświaty o zgodności planów z przepisami.

11 Uwarunkowania prawne dotyczące szkół policealnych Art. 39 ust. 5 Dyrektor szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe, w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę i po zasięgnięciu opinii kuratora oświaty oraz opinii odpowiednio wojewódzkiej lub powiatowej rady zatrudnienia, ustala zawody, w których kształci szkoła, z zastrzeżeniem art. 59 ust. 2 (szkoła lub zawód, w jakim kształci szkoła mogą zostać zlikwidowane po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora oświaty).

12 Uwarunkowania prawne dotyczące szkół policealnych Art. 62 ust. 5 Organ prowadzący zespół lub placówek albo szkół i placówek może: wyłączyć z zespołu niektóre szkoły lub placówki włączyć do zespołu inne szkoły lub placówki rozwiązać zespół za zgodą kuratora oświaty.

13 Uwarunkowania prawne dotyczące szkół policealnych Zadania wynikające z zapisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lutego 2004 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych §1 pkt 3 lit. h Ramowy plan nauczania szkoły policealnej o okresie nauczania nie dłuższym niż 2,5 roku:

14 Uwarunkowania prawne dotyczące szkół policealnych na podbudowie programowej liceum profilowanego o profilu odpowiadającym tej samej co zawód dziedzinie gospodarki… (załącznik nr 3) na podbudowie programowej szkół dających wykształcenie średnie… (załącznik nr 4).

15 Uwarunkowania prawne dotyczące szkół policealnych §2 ust.7 pkt 6 Tygodniowy wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych, dodatkowych zajęć edukacyjnych nie może przekraczać 36 godz.

16 Uwarunkowania prawne dotyczące szkół policealnych § 6 ust. 1 W szkole policealnej podział na grupy jest obowiązkowy: na zajęciach edukacyjnych z zakresu kształcenia zawodowego, dla których z treści programu nauczania wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń, w tym laboratoryjnych – w oddziałach liczących więcej niż 30 uczniów na zajęciach praktycznej nauki zawodu, zgodnie z odrębnymi przepisami

17 Uwarunkowania prawne dotyczące szkół policealnych w przypadku realizacji w kształceniu zawodowym modułów, zgodnie z wymogami określonymi w modułowym programie nauczania dla zawodu.

18 Uwarunkowania prawne dotyczące szkół policealnych § 6 ust. 5 Zajęcia wychowania fizycznego są prowadzone w grupach liczących od 12 do 26 uczniów – oddzielnie dla dziewcząt i chłopców, dopuszcza się tworzenie grup międzyoddziałowych lub w wyjątkowych przypadkach, grup międzyklasowych (dotyczy szkoły dla młodzieży).

19 Kształcenie modułowe w szkole policealnej Organizacja zajęć w systemie modułowym wymaga: przygotowania nauczycieli przygotowania pracowni przygotowania materiałów dydaktycznych (pakiety, instrukcje, tematy ćwiczeń) przygotowania planu zajęć.

20 Kształcenie modułowe w szkole policealnej Przygotowanie nauczycieli powinno dotyczyć: umiejętności w zakresie prowadzenia kształcenia w systemie modułowym oceniania postępów uczniów przygotowania materiałów dydaktycznych.

21 Kształcenie modułowe w szkole policealnej Pracownie powinny być: w miarę możliwości – do ćwiczeń praktycznych i do ćwiczeń teoretycznych odpowiednio wyposażone zgodnie z programem nauczania tak zaprojektowane, aby była możliwość ich przezbrajania tak zaprojektowane, aby było w nich stanowisko nauczyciela.

22 Kształcenie modułowe w szkole policealnej Materiały dydaktyczne powinny: być tak przygotowane, aby pozwalały uczniowi uczyć się samodzielnie bądź przy wsparciu nauczyciela.

23 Kształcenie modułowe w szkole policealnej Plan zajęć powinien: określać rzeczywistą liczbę godzin do realizacji w poszczególnych modułach określać liczbę godzin przypadającą na daną jednostkę modułową zapewnić odpowiednią kolejność realizacji jednostek modułowych.

24 Kształcenie modułowe w szkole policealnej Przed podjęciem decyzji: przeprowadzenie w szkole wstępnego szkolenia na temat kształcenia modułowego i uzyskanie akceptacji rady pedagogicznej powołanie zespołu, który opracuje koncepcję przygotowania szkoły do tej formy kształcenia sprawdzenie, do jakich zawodów zostały przygotowane programy modułowe i na jakie można liczyć w przyszłości

25 Kształcenie modułowe w szkole policealnej ustalenie potrzeb szkoły – baza, nauczyciele przeprowadzenie analizy kosztów wprowadzenia nowej formy kształcenia – w pierwszym roku kształcenia, po całym cyklu kształcenia uzyskanie akceptacji organu prowadzącego.

26 Kształcenie modułowe w szkole policealnej Podjęcie decyzji o wprowadzeniu kształcenia modułowego

27 Kształcenie modułowe w szkole policealnej Po podjęciu decyzji: opracowanie szkolnego planu dydaktycznego na cały cykl kształcenia na podstawie planu zajęć w modułach z uwzględnieniem posiadanej w szkole bazy technodydaktycznej opracowanie zasad oceniania i promowania w poszczególnych etapach kształcenia modułowego wprowadzenie zmian w statucie szkoły monitorowanie procesu kształcenia i ewaluacja.


Pobierz ppt "Konferencja dla dyrektorów szkół podsumowująca pracę w I semestrze marzec 2005 r. Uwarunkowania prawne dotyczące szkół policealnych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google