Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Delegatura w Płocku Kontrole 2012/2013 Liczba przeprowadzonych kontroli – 222 (planowe – 85, doraźne -137)

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Delegatura w Płocku Kontrole 2012/2013 Liczba przeprowadzonych kontroli – 222 (planowe – 85, doraźne -137)"— Zapis prezentacji:

1 Delegatura w Płocku Kontrole 2012/2013 Liczba przeprowadzonych kontroli – 222 (planowe – 85, doraźne -137)

2 Delegatura w Płocku Kontrole planowe 2012/2013 Liczba kontroli planowych 85 Liczba zaleceń 14

3 Delegatura w Płocku Prawidłowość nadzorowania przez dyrektora publicznej szkoły podstawowej spełniania przez dzieci pięcioletnie i sześcioletnie rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego Typ placówki: publiczne szkoły podstawowe, dla których ustalono obwód Liczba kontroli: 11 Zaleceń nie wydano.

4 Delegatura w Płocku Spełnianie warunków określonych w art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty przez niepubliczną szkołę podstawową o uprawnieniach szkoły publicznej Typ placówki: niepubliczne szkoły podstawowe Liczba kontroli: 1 Zaleceń nie wydano.

5 Delegatura w Płocku Zgodność organizacji zajęć edukacyjnych z informatyki z ramowymi planami nauczania w publicznych liceach ogólnokształcących i technikach Typ placówki: publiczne licea ogólnokształcące i technika dla młodzieży Liczba kontroli: 4 Wydano 1 zalecenie Nieprawidłowość dotyczyła prowadzenia zajęć informatyki - grupa liczyła więcej niż 24 uczniów.

6 Delegatura w Płocku art. 22, ust.2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych ł (Dz. U. z 2012 r., poz. 204) § 7. 1. W klasach IV–VI szkoły podstawowej, w gimnazjum, zasadniczej szkole zawodowej, liceum ogólnokształcącym, technikum i szkole policealnej podział na grupy jest obowiązkowy: na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych: komputerowych, informatyki i technologii informacyjnej w oddziałach liczących więcej niż 24 uczniów; zajęcia mogą być prowadzone w grupie oddziałowej lub międzyoddziałowej liczącej nie więcej niż 24 uczniów; liczba uczniów w grupie nie może przekraczać liczby stanowisk komputerowych w pracowni komputerowej; § 10. Dyrektorzy szkół, w porozumieniu z organami prowadzącymi szkoły, dostosują organizację obowiązkowych zajęć edukacyjnych: komputerowych, informatyki i technologii informacyjnej do wymogu, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 1, w terminie do dnia 31 sierpnia 2013 r.

7 Delegatura w Płocku Zgodność organizacji zajęć edukacyjnych z języków obcych nowożytnych z ramowymi planami nauczania w publicznych gimnazjach Typ placówki: publiczne gimnazja Liczba kontroli: 6 Zaleceń nie wydano

8 Delegatura w Płocku Przestrzeganie przez dyrektora szkoły przepisów dotyczących obowiązku szkolnego Typ placówki: publiczne szkoły podstawowe i publiczne gimnazja dla których ustalono obwód Liczba kontroli: 16 Wydano 2 zalecenia Nieprawidłowości dotyczyły wpisów w księdze ewidencji dzieci/księdze ewidencji dzieci i młodzieży.

9 Delegatura w Płocku Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. Nr 23, poz. 225 ze zmianami)

10 Delegatura w Płocku Prawidłowość organizacji oddziału przedszkolnego Typ placówki: publiczne przedszkola i publiczne szkoły podstawowe Liczba kontroli: 10 Wydano 7 zaleceń Nieprawidłowości dotyczyły: - przekroczenia obowiązującej liczby dzieci w publicznym oddziale przedszkolnym; - braku przeprowadzenia diagnozy przedszkolnej dzieci pięcioletnich i sześcioletnich, z początkiem roku poprzedzającego rozpoczęcie nauki w klasie pierwszej.

11 Delegatura w Płocku Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624 z późn. zm.) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2012 r., poz. 977)

12 Delegatura w Płocku Organizacja i realizacja zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w publicznych przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach oraz publicznych i niepublicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych i ośrodkach rewalidacyjno- wychowawczych Typ placówki: przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja oraz publ. i niepubl. poradnie psychologiczno-pedagogiczne i ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze Liczba kontroli: 20 Wydano 3 zalecenia Nieprawidłowości dotyczyły: indywidualnych zajęć rewalidacyjno-wychowawczych realizowanych w wymiarze poniżej obowiązkowych 2 godzin dziennie.

13 Delegatura w Płocku Nieaktualne od 8 maja 2013 r Aktualne do 8 maja 2013 r. Nieaktualne od 8 maja 2013 r Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 stycznia 1997 r. w sprawie zasad organizowania zajęć rewalidacyjno – wychowawczych dla dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim (Dz. U. Nr 14, poz. 76) Aktualne do 8 maja 2013 r. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 kwietnia 2013 r. r. w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno – wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim (Dz. U. z 2013 r., poz. 529)

14 Delegatura w Płocku Organizacja zajęć rewalidacyjnych, w tym liczby godzin i rodzaju tych zajęć oraz ich zgodności z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na niepełnosprawność, w szkole ogólnodostępnej Typ placówki: ogólnodostępne publiczne szkoły podstawowe, gimnazja, licea ogólnokształcące i zasadnicze szkoły zawodowe Liczba kontroli: 5 Nie wydano zaleceń

15 Delegatura w Płocku Zgodność z przepisami prawa organizacji pracy świetlicy szkolnej zorganizowanej w publicznej szkole podstawowej Typ placówki: publiczne szkoły podstawowe Liczba kontroli: 12 Wydano 1 zalecenie Nieprawidłowość dotyczyła przekroczenia obowiązującej liczby 25 uczniów podczas zajęć prowadzonych przez jednego wychowawcę w świetlicy.

16 Delegatura w Płocku art. 67. 1 do realizacji zadań statutowych szkoła publiczna powinna zapewnić uczniom możliwość korzystania z: 1) …….3) świetlicy § 7. 1. Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy ich rodziców (prawnych opiekunów), organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia uczniowi opieki w szkole, szkoła organizuje świetlicę. 2. W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych. Liczba uczniów w grupie nie powinna przekraczać 25 1.Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.) art. 67. 1 do realizacji zadań statutowych szkoła publiczna powinna zapewnić uczniom możliwość korzystania z: 1) …….3) świetlicy Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z dnia 19 czerwca 2001 r. Nr 61, poz. 624 z późn. zm.) § 7. 1. Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy ich rodziców (prawnych opiekunów), organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia uczniowi opieki w szkole, szkoła organizuje świetlicę. 2. W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych. Liczba uczniów w grupie nie powinna przekraczać 25

17 Delegatura w Płocku Kontrole doraźne 2012/2013

18 Delegatura w Płocku Liczba kontroli doraźnych- 137, w tym wynikających: - ze skarg, wniosków, interwencji – 26 - ocen pracy dyrektorów szkół i placówek – 46 - innych przyczyn - 65 Wydano 68 zaleceń pokontrolnych

19 Delegatura w Płocku Obszary funkcjonowania szkół i placówek będące przedmiotem kontroli doraźnych

20 Delegatura w Płocku Tematyka kontroli Liczba szkół /placówek Liczba wydanych zaleceń Zgodność zatrudniania nauczycieli z wymaganymi kwalifikacjami 10 Realizacja podstaw programowych i ramowych planów nauczania 46 Przestrzeganie zasad oceniania i klasyfikowania uczniów, a także przestrzeganie przepisów dotyczących obowiązku szkolnego i obowiązku nauki 79

21 Delegatura w Płocku Tematyka kontroli Liczba szkół /placówek Liczba wydanych zaleceń Realizacja prawa dzieci pięcioletnich i sześcioletnich do rocznego przygotowania przedszkolnego 60 Przestrzeganie praw dziecka i praw ucznia 46 Zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki 476 Przestrzeganie przez szkołę niepubliczną przepisów art. 7 1111 Wybór podręczników szkolnych 60

22 Delegatura w Płocku Tematyka kontroli Liczba szkół /placówek Liczba wydanych zaleceń Realizacja zadań w zakresie nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły/placówki 289 Zgodność prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania z obowiązującym prawem 148 Organizacja pomocy psychologiczno- - pedagogicznej 58 Realizacja zadań szkoły w zakresie współpracy z rodzicami uczniów 45

23 Delegatura w Płocku Ponadto analiza statutów szkół i placówek wskazuje na konieczność monitorowania zmian i dokonywania uzupełnień, celem systematycznego dostosowywania ich treści do obowiązujących przepisów prawa oświatowego. Ponadto analiza statutów szkół i placówek wskazuje na konieczność monitorowania zmian i dokonywania uzupełnień, celem systematycznego dostosowywania ich treści do obowiązujących przepisów prawa oświatowego.

24 Delegatura w Płocku W dalszej pracy szkół i placówek należy zwrócić szczególną uwagę na:

25 Delegatura w Płocku - odpowiednie formułowanie wniosków ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego, odzwierciedlających wyniki nadzoru i potrzeby szkoły - ściślejszą współpracę z rodzicami uczniów, z uwzględnieniem wspólnego ustalania działań na rzecz dziecka

26 Delegatura w Płocku - zaplanowanie szkoleń dla nauczycieli, m.in. na temat ich postawy etycznej, umiejętności wykonywania zadań wychowawcy klasowego, wspierania rodziców uczniów, organizacji i udzielania pomocy psychologiczno- - pedagogicznej

27 Delegatura w Płocku - wzmocnienie nadzoru pedagogicznego nad przestrzeganiem postanowień statutowych w zakresie praw dziecka i praw ucznia - zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom/uczniom w szkole/placówce, m.in. poprzez monitorowanie dyżurów nauczycieli podczas przerw międzylekcyjnych

28 Delegatura w Płocku 2013

29 Kontrola wypoczynku


Pobierz ppt "Delegatura w Płocku Kontrole 2012/2013 Liczba przeprowadzonych kontroli – 222 (planowe – 85, doraźne -137)"

Podobne prezentacje


Reklamy Google