Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie Nadzór pedagogiczny - Wydział Nadzoru Pedagogicznego Rzeszów, sierpień 2013 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kuratorium Oświaty w Rzeszowie Nadzór pedagogiczny - Wydział Nadzoru Pedagogicznego Rzeszów, sierpień 2013 r."— Zapis prezentacji:

1 Kuratorium Oświaty w Rzeszowie Nadzór pedagogiczny - Wydział Nadzoru Pedagogicznego Rzeszów, sierpień 2013 r.

2 Zagadnienia związane z przeprowadzaniem kontroli Wydział Kontroli Kuratorium Oświaty w Rzeszowie realizował swoje główne działania w zakresie nadzoru tj. kontroli, zgodnie z założeniami § 11-16 oraz § 18 ust. 5 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 roku w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. Nr 168, poz. 1324).

3 Zagadnienia związane z przeprowadzaniem kontroli Swoją działalność opierał na obiektywnym pozyskiwaniu informacji i oceny stanu przestrzegania przepisów prawa w działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły/placówki oraz tworzeniu dobrych relacji współpracy z dyrektorami, nauczycielami i organami prowadzącymi szkoły i placówki oświatowe. Wydział realizował nadzór pedagogiczny poprzez: Kontrole planowe, Kontrole doraźne.

4 I. Kontrole planowe Wyboru szkół i placówek objętych kontrolą planową dokonywano w drodze losowania przeprowadzonego w Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. Szkoły i placówki do kontroli przydzielano wizytatorom losowo.

5 Kontrole planowe Kontrole przestrzegania przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkół i placówek, przeprowadzano z wykorzystaniem arkuszy kontroli zatwierdzonych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania zgodnie z § 11 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 roku w sprawie nadzoru pedagogicznego ( Dz.U. Nr 168, poz. 1324 ). Od dnia 1 września 2013 obowiązują zmiany wprowadzone rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego

6 Kontrole planowe Dyrektorzy szkół i placówek oraz organ prowadzący szkoły i placówki otrzymywali informację o zamiarze przeprowadzenia kontroli, na 7 dni przed planowym jej rozpoczęciem; Wizytator-kontroler przeprowadzał kontrolę na podstawie imiennego upoważnienia; Kontrolujący, w terminie 7 dni od dnia zakończenia kontroli, sporządzał protokół kontroli; od 1 września będzie sporządzał protokół do 3 dni od zakończenia czynności kontrolnych, będzie wydawał zalecenia wraz z terminami realizacji.

7 Tematyka i liczba przeprowadzonych kontroli planowych 1)Spełnianie warunków określonych w art. 7 ust. 3 ustawy o systemie oświaty przez niepubliczną szkołę podstawową o uprawnieniach szkoły publicznej – 34; 2) Przestrzeganie przez dyrektora szkoły przepisów dotyczących obowiązku szkolnego – 179; 3) Zapewnienie uczniom przez publiczną szkołę podstawową możliwości korzystania ze świetlicy szkolnej – 104;

8 4) Zgodność organizacji zajęć edukacyjnych z informatyki z ramowymi planami nauczania w publicznych liceach ogólnokształcących i technikach – 27 5) Zgodność organizacji zajęć edukacyjnych z języków obcych z ramowymi planami nauczania w publicznych gimnazjach – 55 6) Prawidłowość organizacji oddziału przedszkolnego – 73 7) Prawidłowość organizacji działania publicznej biblioteki pedagogicznej i realizacji jej zadań oraz zgodność zatrudnienia nauczycieli z wymaganymi kwalifikacjami – 4 Tematyka i liczba przeprowadzonych kontroli planowych

9 8) Organizacja zajęć rewalidacyjnych w szkole ogólnodostępnej, w tym liczby godzin i rodzaju tych zajęć oraz ich zgodności z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na niepełnosprawność – 46 9) Zgodność organizacji i realizacji zajęć rewalidacyjno- wychowawczych z przepisami prawa w publicznych przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach oraz publicznych i niepublicznych poradniach psychologiczno– pedagogicznych i ośrodkach rewalidacyjno–wychowawczych - 107 Tematyka i liczba przeprowadzonych kontroli planowych

10 10) Prawidłowość nadzorowania przez dyrektora szkoły realizacji przez dzieci pięcioletnie i sześcioletnie rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego – 107 Tematyka i liczba przeprowadzonych kontroli planowych

11 Najczęściej wydawane zalecenia: dotyczące kontroli organizacji zajęć rewalidacyjnych w szkole ogólnodostępnej, w tym liczby godzin i rodzaju tych zajęć oraz ich zgodności z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego z uwagi na niepełnosprawność 1) Zaleca się aby minimalny wymiar godzin realizowanych zajęć rewalidacyjnych dla ucznia, był zgodny z § 2 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. poz. 204) 2) Zaleca się zorganizowanie zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych ( Dz. U. poz.204 ).

12 Najczęściej wydawane zalecenia: dotyczące kontroli organizacji zajęć rewalidacyjno- wychowawczych w szkole ogólnodostępnej 1) Zaleca się, zgodnie z § 9 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 stycznia 1997 r. w sprawie zasad organizowania zajęć rewalidacyjno- wychowawczych dla dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim (Dz. U. Nr 14, poz. 76), organizowanie indywidualnych zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w wymiarze 2 godzin dziennie dla każdego uczestnika zajęć. 2) Zaleca się, zgodnie z § 9 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 stycznia 1997 r. w sprawie zasad organizowania zajęć rewalidacyjno – wychowawczych dla dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim (Dz. U. Nr 14, poz. 76), zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze organizować w zespołach liczących od 2 do 4 osób.); 3) Zaleca się, zgodnie z § 8 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 stycznia 1997 r. w sprawie zasad organizowania zajęć rewalidacyjno- wychowawczych dla dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim (Dz. U. Nr 14, poz. 76), opracowanie indywidualnego programu zajęć przez nauczyciela prowadzącego te zajęcia we współpracy z psychologiem);

13 Wnioski z przeprowadzonych kontroli Nie wydano zaleceń podczas kontroli z zakresu zgodności organizacji zajęć edukacyjnych z informatyki z ramowymi planami nauczania w publicznych liceach ogólnokształcących i technikach;

14 Wnioski z przeprowadzonych kontroli 1. Pomimo kontroli prowadzonych w kolejnych latach znaczna ilość dyrektorów nie przestrzega przepisów prawa, dotyczących prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania, organizowania kształcenia specjalnego dla dzieci i młodzieży w szkołach ogólnodostępnych. Nieprawidłowości są poważnymi błędami formalnymi, gdyż są związane z otrzymywaniem przez gminy zwiększonej subwencji oświatowej, która ma na celu poprawę kształcenia niepełnosprawnych uczniów.

15 Wnioski z przeprowadzonych kontroli Uwaga! 1.Stwierdzone braki w dokumentowaniu pomocy psychologiczno- pedagogicznej (lub ich całkowity brak) świadczą o nieznajomości przez dyrektora szkoły i nauczycieli obowiązujących w tej sprawie rozporządzeń. Powinno to skutkować wprowadzeniem do szkolnego planu nadzoru pedagogicznego szkolenia dotyczącego wspomnianej problematyki. 2.Ponadto braki w dokumentacji (lub jej brak całkowity) stawiają szkołę na przegranej pozycji w ewentualnym sporze z rodzicami zarzucającymi szkole brak zorganizowania (lub niewłaściwe organizowanie) pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla ich dziecka.

16 Wnioski z przeprowadzonych kontroli 2.Dyrektorzy powinni korzystać z umieszczanych na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej aktualnych arkuszy kontroli planowych w celu samodzielnego porównania prowadzonych działań z obowiązującym prawem.

17 II. Kontrole doraźne 1) Kontrole doraźne, podobnie jak kontrole planowe były przeprowadzone zgodnie z procedurami opisanymi w § 12-14 rozporządzenia MEN z dnia 7 października 2009r. w sprawie nadzoru pedagogicznego. ( Dz. U. Nr 168, poz.1324); 2) Kontrola doraźna była zarządzana wtedy, gdy zaistniała potrzeba podjęcia działań nieujętych w planie nadzoru pedagogicznego, wyjaśnienia zarzutów dotyczących funkcjonowania szkoły lub placówki, rozpatrzenia skargi od beneficjentów szkoły.

18 Tematyka i liczba przeprowadzonych kontroli doraźnych 1) zgodność zatrudniania nauczycieli z wymaganymi kwalifikacjami – 26; 2) przestrzeganie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz prowadzenia egzaminów – 2; 3) przestrzeganie statutu szkoły lub placówki – 6; 4) przestrzeganie praw dziecka i praw ucznia – 6;

19 Tematyka i liczba przeprowadzonych kontroli doraźnych 5) zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki – 17; 6) przestrzeganie przez szkolę niepubliczną przepisów art. 7 ust. 3 ustawy o systemie oświaty - 20; 7) Wybór podręczników szkolnych - 83; 8) Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży - 39; 9) Realizacja programu Cyfrowa szkoła - 16;

20 Wydane przez wizytatorów zalecenia dotyczyły m.in. następujących nieprawidłowości stwierdzonych w zakresie: 1.Realizacji podstaw programowych i ramowych planów nauczania. 2.Przestrzegania statutu szkoły lub placówki. 3.Zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki.

21 Wnioski z przeprowadzonych kontroli doraźnych 1.Kontrolować zabezpieczenia komputerów wykorzystywanych przez uczniów i wychowanków w szkołach i placówkach przed dostępem do treści niepożądanych.

22 Wnioski z przeprowadzonych kontroli doraźnych 2.W zakresie wyboru podręczników: a)nie podejmować działań i zobowiązań, mogących ograniczać prawo nauczycieli do samodzielnego wyboru podręczników; b)należy podawać do publicznej wiadomości wykazy podręczników do dnia 15 czerwca roku szkolnego, poprzedzającego dany rok szkolny; c)należy podejmować działania organizacyjne, umożliwiające obrót używanymi podręcznikami na terenie szkoły

23 Wnioski z przeprowadzonych kontroli doraźnych Uwaga: Podpisywanie umów z wydawcami podręczników na wyłączne korzystanie, połączone z przekazaniem lub użyczeniem szkole nieodpłatnie sprzętu komputerowego, multimedialnego itp. nie tylko może ograniczać nauczycielom swobodę wyboru podręcznika ale także naraża dyrektora na zarzut korupcji.

24 Wnioski z przeprowadzonych kontroli doraźnych 3.Nieprawidłowości w prowadzeniu dokumentacji letniego i zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży a)po dokonaniu zgłoszenia wypoczynku drogą elektroniczną nie złożenie wydrukowanego formularza wraz z załącznikami we właściwym do siedziby organizatora kuratorium oświaty. b)braki w dokumentacji: kadry kierowniczej, kartach kwalifikacyjnych uczestników wypoczynku, planach pracy wychowawczej i dziennikach zajęć (wynikające z § 12 ust. 4 pkt 1- 6 i § 12a rozporządzenia MEN z dnia 9 grudnia 2009r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży …( Dz. U. Nr 218, poz.1696 );

25 Wnioski z przeprowadzonych kontroli doraźnych Uwaga: Lekkomyślne lekceważenie zasad bhp wypoczynku dla dzieci i młodzieży skutkuje bezwzględnie postępowaniem prokuratorskim w stosunku do organizatorów wypoczynku, zwłaszcza w sytuacji nieszczęśliwego wypadku z udziałem uczestnika kolonii, obozu sportowego czy też innej formy wypoczynku.

26 Kierunki realizacji zadań z zakresu nadzoru pedagogicznego w zakresie kontroli w roku szkolnym 2013/2014 1) Organizacja kształcenia uczniów niepełnosprawnych w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych; 2) Zgodność szkolnego planu nauczania technikum z ramowym planem nauczania dla ww. szkoły; 3) Zgodność kształcenia w szkołach zawodowych z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego;

27 Kierunki realizacji zadań z zakresu nadzoru pedagogicznego w zakresie kontroli w roku szkolnym 2013/2014 4) Realizacja przez publiczne placówki doskonalenia nauczycieli zadań, polegających na informowaniu szkół i placówek o kierunkach polityki oświatowej państwa, ustalonych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, zgodnie z Art. 35 ust. 2 pkt 1 ustawy o systemie oświaty; 5) Zgodność z przepisami prawa organizacji pracy świetlicy szkolnej zorganizowanej w publicznej szkole podstawowej; 6) Zapewnienie uczniom bezpieczeństwa w czasie pobytu w szkole podstawowej i gimnazjum.

28 Kierunki realizacji zadań z zakresu nadzoru pedagogicznego w zakresie kontroli w roku szkolnym 2013/2014 7) Wybór podręczników przez nauczycieli i działania organizacyjne dyrektora umożliwiające obrót używanymi podręcznikami na terenie szkoły podstawowej i gimnazjum; 8) Zgodność realizacji wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z ramowymi planami nauczania w publicznym gimnazjum ;

29 Kierunki realizacji zadań z zakresu nadzoru pedagogicznego w zakresie kontroli w roku szkolnym 2013/2014 9) Zgodność realizacji obowiązkowych zajęć edukacyjnych z ramowymi planami nauczania w klasach I-III publicznej szkoły podstawowej; 10) Spełnianie warunków określonych w art. 7 ust. 3 pkt 3 i 4 ustawy o systemie oświaty przez szkołę niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej.

30 Ewaluacje zewnętrzne przeprowadzone w szkołach i placówkach województwa podkarpackiego

31 Podstawą prawną realizacji zadań nadzoru pedagogicznego w formie ewaluacji jest § 7 ust.1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 roku w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. Nr 168, poz. 1324 z późniejszymi zmianami)

32 Istotne zmiany prawne: 1. Zgodnie z § 2 pkt 7 i 8 ewaluacja zewnętrzna przeprowadzana jest w zakresie: wszystkich wymagań (12) – ewaluacja całościowa, wybranych wymagań – ewaluacja problemowa.

33 Istotne zmiany prawne: 2. Zgodnie z § 8 ust. 8 i 9 czynności ewaluacji zewnętrznej przeprowadzane w szkole nie powinny trwać dłużej niż 5 dni roboczych w ciągu kolejnych dwóch tygodni. 3. Jeżeli nie jest możliwe przeprowadzenie czynności ewaluacji zewnętrznej w tym terminie, czynności te przeprowadza się w terminie 5 dni roboczych w ciągu trzech kolejnych tygodni.

34 Istotne zmiany prawne: 4. Zgodnie z § 8a ust. 1 zespół lub osoba wyznaczeni do przeprowadzenia ewaluacji uzgadniają z dyrektorem przebieg ewaluacji i podejmowane czynności, uzyskują od dyrektora informacje o pracy szkoły i dokumentują czynności ewaluacji. 5. Zgodnie z § 8a ust. 2 osoby uczestniczące w ewaluacji (nauczyciele, uczniowie, rodzice, partnerzy) wybierane są przez zespół lub osobę wyznaczoną do przeprowadzenia ewaluacji.

35 Istotne zmiany prawne: 6. W przypadku ustalenia w wyniku ewaluacji zewnętrznej, przeprowadzonej w szkole, poziomu E w odniesieniu do choćby jednego z wymagań, organ sprawujący nadzór pedagogiczny wydaje dyrektorowi szkoły polecenie, o którym mowa w art. 34 ust 2 i art. 83 ust. 1 UoSO. 7. W sytuacjach, o których mowa wyżej, organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w terminie 3 lat od dnia przekazania raportu przeprowadza w szkole ewaluację całościową.

36 Istotne zmiany prawne: 8. Raport z przeprowadzonej ewaluacji: całościowej – sporządza się w terminie 25 dni roboczych, problemowej - sporządza się w terminie 20 dni roboczych ( liczonych od dnia rozpoczęcia w szkole czynności ewaluacji zewnętrznej).

37 Istotne zmiany prawne: 9. Dniem zakończenia ewaluacji zewnętrznej jest dzień przekazania przez organ nadzoru pedagogicznego raportu z ewaluacji zewnętrznej dyrektorowi szkoły i organowi prowadzącemu w terminie 7 dni roboczych od dnia sporządzenia raportu. 10. Dyrektor szkoły, w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania raportu, informuje radę pedagogiczną, samorząd uczniowski, radę rodziców i radę szkoły o zakończeniu ewaluacji zewnętrznej i możliwości zapoznania się z raportem.

38 Ewaluacje zewnętrzne w latach 2009-2013

39 Wyniki i wnioski z ewaluacji zewnętrznych przeprowadzonych w liceach ogólnokształcących

40 1. Licea realizują większość pomysłów zgłaszanych przez uczniów, dotyczących ich własnego rozwoju i rozwoju szkoły. 2. W liceach w coraz szerszym zakresie realizowane są różnorodne projekty i programy edukacyjne o charakterze innowacyjnym, co wpływa na podniesienie jakości nauczania, zainteresowanie uczniów wiedzą politechniczną, wiedzą z zakresu ekonomii i zarządzania oraz na przygotowanie młodych ludzi do kształcenia ustawicznego.. Mocne strony pracy liceów ogólnokształcących

41 3. Proces wychowawczy, we wszystkich badanych szkołach, nakierowany jest na poszanowanie drugiego człowieka, przywiązanie do tradycji i wartości patriotycznych oraz na kształtowanie postaw altruistycznych. 4. Większość szkół wykorzystuje w procesie edukacyjnym informacje o losach absolwentów, które służą również promocji szkoły. 5. Rodzice i instytucje lokalnego środowiska znają osiągnięcia liceów i postrzegają je jako instytucje dbające o jakość kształcenia.. Mocne strony pracy liceów ogólnokształcących

42 1. Zauważalna jest ograniczona efektywność wdrażanych wniosków z prowadzonych analiz osiągnięć uczniów. 2. Często zdarza się, że nauczyciele oceniając nie udzielają uczniom informacji zwrotnej, nie rozmawiają o przyczynach ich sukcesów i trudności w nauce oraz nie przekazują wskazówek, które pomogłyby im się uczyć. 3. Młodzież (w kilku liceach) nie ma poczucia, że jest traktowana indywidualnie. Podobnie wypowiadają się na ten temat rodzice.. Słabsze strony pracy liceów ogólnokształcących

43 4. W części szkół rodzice i partnerzy nie uzyskują wystarczającej informacji o celach i skuteczności podejmowanych przez szkołę działań dydaktycznych i wychowawczych. 5. W znacznej części liceów rodzice mają skromny udział w działaniach organizowanych przez szkołę oraz w podejmowaniu decyzji. 6. W części szkół rodzice i uczniowie są przekonani o potrzebie korzystania z korepetycji, co każe wątpić w dobre przygotowanie uczniów do dalszej edukacji.. Słabsze strony pracy liceów ogólnokształcących

44 1.Ewaluacja całościowa – 10% wszystkich ewaluacji; 2.Ewaluacja problemowa – 60% wszystkich ewaluacji, w tym: w szkołach ponadgimnazjalnych w zakresie wymagań: a) procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się, b) uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej, c) respektowane są normy społeczne. Kierunki realizacji zadań z zakresu nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2013/2014 w zakresie ewaluacji

45 3.Ewaluacje problemowe w zakresie wybranym przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty na podstawie wniosków z nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2012/2013 – 30% wszystkich ewaluacji, w tym: w szkołach ponadgimnazjalnych w zakresie wymagań: a)rodzice są partnerami szkoły lub placówki - 15% wszystkich ewaluacji; b)szkoła lub placówka organizując procesy edukacyjne uwzględnia wnioski z analizy wyników egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych - 15% wszystkich ewaluacji. Kierunki realizacji zadań z zakresu nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2013/2014 w zakresie ewaluacji

46 Dziękuję za uwagę Opracowała: Zofia Igras Dyrektor Wydziału Nadzoru Pedagogicznego Kuratorium Oświaty w Rzeszowie


Pobierz ppt "Kuratorium Oświaty w Rzeszowie Nadzór pedagogiczny - Wydział Nadzoru Pedagogicznego Rzeszów, sierpień 2013 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google