Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kuratorium Oświaty w Łodzi Delegatura w Piotrkowie Trybunalskim

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kuratorium Oświaty w Łodzi Delegatura w Piotrkowie Trybunalskim"— Zapis prezentacji:

1 Kuratorium Oświaty w Łodzi Delegatura w Piotrkowie Trybunalskim
Piotrków Trybunalski ul. Sienkiewicza 16a tel. (044) fax (044) ,

2

3 Powiaty, w których Delegatura sprawuje
nadzór pedagogiczny nad szkołami / placówkami. Trybunalskim w Piotrkowie Delegatura powiat bełchatowski opoczyński piotrkowski i m. Piotrków Trybunalski radomszczański tomaszowski

4 ZASADY PRZEPROWADZANIA EWALUACJI W SZKOŁACH I PLACÓWKACH
Organizacja ewaluacji przeprowadzanych w szkołach i placówkach Ewaluacja przeprowadzana jest przez zespół wizytatorów (najczęściej dwuosobowy) wyznaczony w większości przypadków w sposób losowy. Przeprowadzenie badania nie może zakłócać pracy szkoły/placówki i nie powinno trwać dłużej niż 5 dni roboczych w ciągu kolejnych dwóch tygodni. Zasady wyboru szkół przewidzianych do ewaluacji Wybierając szkoły/placówki należy uwzględnić założenia wynikające z planu nadzoru pedagogicznego Łódzkiego Kuratora Oświaty, a ponadto kierować się następującymi kryteriami: datą ostatniego zewnętrznego mierzenia jakości pracy szkoły/placówki lub wizytacji; równomiernością lokalizacji szkół/placówek na terenie województwa (dobór powinien uwzględniać szkoły/placówki z każdego powiatu).

5 LICZBA EWALUACJI W 2011/2012 - DELEGATURA W PIOTRKOWIE TRYB.
LP. ZAKRES EWALUACJI OGÓŁEM PRZEDSZKOLA INNE FROMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO SZKOŁY PODSTAWOWE GIMNAZJA LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE LICEA PROFILOWANE TECHNIKA DLA MŁODZIEŻY ZASADNICZE SZKOŁY ZAWOWDOWE DLA MŁODZIEŻY 1 EWALUACJA CAŁOŚCIOWA 14 5 4 2 EFEKTY 28 6 8 3 ŚRODOWISKO 17 7 ŁĄCZNIE 59 9 19

6 EWALUACJE PROWADZONE W POSZCZEGÓLNYCH POWIATACH
POWIATY P SP G LO T ZSZ RAZEM BEŁCHATOWSKI 2 3 4 1 10 OPOCZYŃSKI 13 RADOMSZCZAŃSKI 11 TOMASZOWSKI 5 PIOTRKOWSKI MIASTO PIOTRKÓW TRYB. 7 P – PRZEDSZKOLA SP – SZKOŁY PODSTAWOWE G – GIMNAZJA LO – LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE T – TECHNIKA ZSZ – ZASADNICZE SZKOŁY ZAWODOWE ŚREDNIA EWALUACJI W POWIECIE: 11,8

7 EWALUACJE W POWIATACH Z PODZIAŁEM NA TYPY SZKÓŁ

8 PROCENTOWY WYKAZ EWALUACJI PRZEPROWADZONYCH W POSZCZEGÓLNYCH POWIATACH

9 LICZBA EWALUACJI PRZYPADAJĄCA NA WIZYTATORA
LICZBA EWLUACJI 1 6 2 13 3 7 4 17 5 16 11 12 8 9 10 14 ŚREDNIO 10,9

10 POZIOMY SPEŁNIANIA WYMAGAŃ W PRZEDSZKOLACH

11 PRZEDSZKOLA MOCNE STRONY
W lokalnych środowiskach funkcjonują opinie, że przedszkola dobrze przygotowują swoich podopiecznych do dalszej edukacji oraz zapewniają im osiąganie sukcesów na miarę ich możliwości. Przedszkola podejmują szereg inicjatyw na rzecz środowiska oraz aktywnie włączają się w życie miast, gmin i miejscowości, w których funkcjonują. Biorą udział w licznych akcjach charytatywnych, koncertach, np. organizują rajdy rodzinne, pozyskują dary rzeczowe dla rodzin potrzebujących, udostępniają place zabaw dla okolicznych mieszkańców.

12 PRZEDSZKOLA SŁABE STRONY
Pomimo, iż rodzice są zachęcani do dzielenia się opiniami na temat pracy przedszkola, to nie zawsze wyrażają taką opinie, a znaczna ich część nie zna przykładów wpływu rodziców na działania przedszkola (niewystarczający przepływ informacji). Występują braki w warunkach lokalowych do realizowania podstawy programowej i przyjętych programów nauczania oraz niekiedy braki w wyposażeniu w pomoce dydaktyczne.

13 POZIOMY SPEŁNIANIA WYMAGAŃ W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

14 SZKOŁY PODSTAWOWE MOCNE STRONY
Podejmowane są spójne oraz przemyślane działania dydaktyczno – wychowawcze, przyczyniające się do rozwoju uczniów, służące wyrównywaniu ich szans edukacyjnych, a także wpływające na wzrost efektów kształcenia. Działania te zyskują wysoką aprobatę rodziców i partnerów zewnętrznych szkoły. Uczniowie coraz częściej lubią przebywać w szkole, aktywnie uczestnicząc w zajęciach obowiązkowych i pozalekcyjnych. Nauczyciele pomagają uczniom uczyć się m.in. poprzez dawanie im informacji zwrotnej, stosując różnorodne metody pracy (w dużym stopniu aktywizujące) oraz wspierając ich i motywując. Działania te w większości szkół planuje się na podstawie systematycznej analizy wyników sprawdzianów zewnętrznych i osiągnięć edukacyjnych uczniów oraz poprzedza rozpoznaniem potrzeb dzieci i diagnozą ich możliwości.

15 SZKOŁY PODSTAWOWE SŁABE STRONY
Na ogół analizuje się wyniki sprawdzianu zewnętrznego, a wnioski z analiz są wykorzystywane do wprowadzania zmian w szkolnym planie nauczania i procesie dydaktycznym. Jednak w niektórych szkołach wdrażane wnioski nie przyczyniają się do wzrostu efektów kształcenia. Nauczyciele angażują się w pracę zespołów, jednakże w większości przypadków problemy rozwiązują indywidualnie. Podejmowane działania nie opierają się na analizie efektów pracy zespołów.

16 POZIOMY SPEŁNIANIA WYMAGAŃ W GIMNAZJACH

17 GIMNAZJA MOCNE STRONY W większości gimnazjów dokonuje się szczegółowej analizy wyników egzaminów zewnętrznych (z zastosowaniem metody edukacyjnej wartości dodanej) a wnioski służą poprawie efektów kształcenia. Szkoły pracują efektywnie w zakresie rozwijania zainteresowań i talentów uczniów - uczniowie zajmują czołowe lokaty, uzyskując tytuły finalistów lub laureatów w olimpiadach, konkursach i zawodach sportowych. Gimnazja gminne pełnią w środowisku lokalnym ważną funkcję integrującą wszystkich mieszkańców, prowadzą aktywne działania promocyjne na rzecz gminy, a u młodzieży budują poczucie przynależności i wspólnoty z ich „małą ojczyzną”. Szkoły realizują nowatorskie rozwiązania programowe, wdrażając programy i projekty edukacyjne, często wykorzystując środki unijne.

18 GIMNAZJA SŁABE STRONY Brak spójnych i pogłębionych analiz wyników egzaminów zewnętrznych oraz osiągnięć edukacyjnych uczniów przyczynia się do stagnacji tych wyników i wyraźnie hamuje wzrost efektów kształcenia w niektórych gimnazjach (widoczna jest tendencja spadkowa wartości EWD). Część uczniów i rodziców uważa, że dla zapewnienia możliwości dalszej nauki, uczniowie potrzebują korepetycji lub innych zajęć poza szkołą. Nie wszyscy uczniowie mają poczucie, że nauczyciele rozmawiają z nimi o ich postępach w nauce. Oferta edukacyjna nie zawsze spełnia oczekiwania uczniów i ich rodziców. W organizacji procesów edukacyjnych trudno doszukać się cech spójności, starannego ich zaplanowania czy konsekwentnej realizacji. Aktywność rodziców przejawia się głównie w uczestniczeniu w przedsięwzięciach i uroczystościach organizowanych przez szkołę oraz w comiesięcznych konsultacjach indywidualnych z nauczycielami. W niewielkim stopniu rodzice współuczestniczą w podejmowaniu decyzji dotyczących życia szkoły.

19 POZIOMY SPEŁNIANIA WYMAGAŃ W TECHNIKACH

20 POZIOMY SPEŁNIANIA WYMAGAŃ W LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH

21 POZIOMY SPEŁNIANIA WYMAGAŃ W ZASADNICZYCH SZKOŁACH ZAWODOWYCH

22 SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE MOCNE STRONY
Licea oraz niektóre technika uzyskują zadawalające efekty kształcenia, które lokują je na wysokiej pozycji w kraju, w czołówce szkół w województwie łódzkim (ILO Bełchatów, ILO w Piotrkowie Tryb., Technikum Elektryczno – Elektroniczne w Radomsku). Cieszą się one bardzo dużym zainteresowaniem uczniów gimnazjów. Szeroka i nowatorska oferta zajęć uwzględnia zgłaszane przez uczniów inicjatywy, wpływa na rozwój zdolności i zainteresowań oraz przyczynia się do osiągania przez nich sukcesów. Licea oraz technika podejmują działania, które zwiększają szanse uczniów na dostanie się na wybrany kierunek studiów (m.in. atrakcyjne formy współpracy z uczelniami wyższymi oraz realizowanie projektów zewnętrznych). Szkoły ponadgimnazjalne bardzo aktywnie współpracują z wieloma podmiotami działającymi w lokalnym środowisku. Zarówno środowisko, jak i szkoły mają wymierne korzyści ze wspólnie podejmowanych działań.

23 SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE SŁABE STRONY
Z analizy EWD wynika, że niektóre szkoły osiągają słabe efekty nauczania oraz niskie wyniki z egzaminu maturalnego. Uczniowie rzadko wybierają przedmioty na maturze na poziomie rozszerzonym. W szkołach zawodowych zbyt mała liczba uczniów przystępuje do egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe. Rodzice oraz uczniowie oceniają zajęcia pozalekcyjne jako ciekawe i wciągające, mimo to duża część uczniów w nich nie uczestniczy. Uczniowie liceów w dużej mierze korzystają z korepetycji oraz dodatkowych zajęć poza godzinami pracy szkoły. Opinie rodziców dotyczące indywidualizowania procesu edukacyjnego są podzielone. Część rodziców ma poczucie, że ich dziecko nie jest traktowane indywidualnie.

24 ZASADY PRZEPROWADZANIA KONTROLI W SZKOŁACH I PLACÓWKACH
Organizacja kontroli przeprowadzanych w szkołach i placówkach Kontrola przeprowadzana jest przez osobę lub zespół wyznaczony przez Łódzkiego Kuratora Oświaty lub dyrektora Delegatury zgodnie z posiadanym przez niego pełnomocnictwem. Przeprowadzenie czynności kontrolnych nie może zakłócać pracy szkoły/placówki i nie powinno trwać dłużej niż 2 dni robocze. W szczególnie skomplikowanych sprawach Łódzki Kurator Oświaty lub dyrektor Delegatury może podjąć decyzję o wydłużeniu czasu trwania kontroli. Zasady wyboru szkół przewidzianych do kontroli planowych Wybierając szkoły/placówki do kontroli należy uwzględnić założenia wynikające z planu nadzoru pedagogicznego Łódzkiego Kuratora Oświaty, a ponadto kierować się następującymi kryteriami: datą ostatniego zewnętrznego mierzenia jakości pracy szkoły/placówki lub wizytacji; równomiernością lokalizacji szkół/placówek na terenie województwa (dobór powinien uwzględniać szkoły/placówki z każdego powiatu); zakresem kontroli.

25 Łączna liczba przeprowadzonych kontroli planowych i kontroli doraźnych zleconych przez MEN - 281

26 Liczba kontrolowanych szkół/placówek – kontrole planowe: łącznie - 198

27 Zakresy kontroli planowych - 9
Wybór podręczników szkolnych – realizacja IX – X; Zgodność przeprowadzania egzaminów poprawkowych z przepisami prawa – realizacja X –XII; Zgodność organizacji zajęć wychowania fizycznego realizowanych w formie zajęć klasowo-lekcyjnych z ramowymi planami nauczania w zakresie liczby uczniów w grupach w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych oraz podziału na grupy dla dziewcząt i chłopców w szkołach ponadgimnazjalnych – realizacja X – XII; Zgodność organizacji i sposobu działania innej formy wychowania przedszkolnego z obowiązującymi przepisami prawa - realizacja I; Prawidłowość nadzorowania przez dyrektora publicznej szkoły podstawowej spełniania przez dzieci pięcioletnie i sześcioletnie rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego - realizacja I - II; Prawidłowość klasyfikowania i promowania w zakresie dopuszczania słuchaczy do egzaminów semestralnych w publicznej i niepublicznej szkole ponadgimnazjalnej dla dorosłych - realizacja III; Prawidłowość wykonywania przez dyrektorów publicznych szkół i placówek planowych zadań z zakresu nadzoru pedagogicznego - realizacja IV – V; Prawidłowości organizacji praktyk zawodowych przez publiczne technika dla młodzieży - realizacja VI; W zakresie zgodności organizacji kształcenia uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym w szkołach podstawowych i gimnazjach ogólnodostępnych, z oddziałami integracyjnymi oraz integracyjnych, z przepisami prawa - realizacja VI.

28 realizacja IX – X Zakres Nr 1 Łącznie 28 Wnioski: SP – 18
Kontrola w zakresie: Liczba kontrolowanych szkół/placówek - typami Liczba wydanych zaleceń – typami szkół/placówek Wybór podręczników szkolnych realizacja IX – X SP – 18 gimnazja – 10 SP – 0 gimnazja – 0 Łącznie 28 Wnioski: W kontrolowanych szkołach dokonuje się wyboru podręczników zgodnie z przepisami prawa.

29 Zakres Nr 2 Kontrola w zakresie: Liczba kontrolowanych szkół/placówek - typami Liczba wydanych zaleceń – typami szkół/placówek Zgodność przeprowadzania egzaminów poprawkowych z przepisami prawa – realizacja X –XII gimnazja – 9 technika – 3 LO - 7 gimnazja – 7 technika – 1 LO - 0 Łącznie 19 8

30 Stwierdzono nieprawidłowości w zakresie naruszenia przepisów rozp
Stwierdzono nieprawidłowości w zakresie naruszenia przepisów rozp. MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562, z późn. zm.) W protokołach egzaminów poprawkowych nie zamieszczana jest informacja o ustnych odpowiedziach ucznia. W protokołach z egzaminów poprawkowych nie są umieszczone pytania egzaminacyjne. W protokołach z egzaminów poprawkowych nie jest umieszczony jego wynik. Nieprawidłowe składy komisji - powołanej do przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. Przeprowadzanie egzaminu poprawkowego w formie innej niż określona w rozporządzeniu.

31 Zakres Nr 3 Łącznie 40 3 Stwierdzone nieprawidłowości: SP – 18
Kontrola w zakresie: Liczba kontrolowanych szkół/placówek - typami Liczba wydanych zaleceń – typami szkół/placówek Zgodność organizacji zajęć wychowania fizycznego realizowanych w formie zajęć klasowo-lekcyjnych z ramowymi planami nauczania w zakresie liczby uczniów w grupach w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych oraz podziału na grupy dla dziewcząt i chłopców w szkołach ponadgimnazjalnych realizacja X – XII SP – 18 gimnazja – 10 LO – 5 LP – 1 technika – 3 ZSZ - 3 SP – 1 gimnazja – 1 LO – 0 LP – 0 technika – 1 ZSZ - 0 Łącznie 40 3 Stwierdzone nieprawidłowości: Zajęcia wychowania fizycznego nie były organizowane w grupach liczących od 12 do 26 uczniów – co narusza przepisy rozporządzenia MENiS z dnia 12 lutego 2002 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 15, poz.142, z późn. zm.)

32 Zakres Nr 4 Łącznie 4 Wnioski: realizacja I
Kontrola w zakresie: Liczba kontrolowanych szkół/placówek - typami Liczba wydanych zaleceń – typami szkół/placówek Zgodność organizacji i sposobu działania innej formy wychowania przedszkolnego z obowiązującymi przepisami prawa realizacja I zespoły wychowania przedszkolnego – 1 punkty przedszkolne - 3 zespoły wychowania przedszkolnego – 0 punkty przedszkolne - 0 Łącznie 4 Wnioski: Organizacja, sposób działania oraz dokumentacja kontrolowanych punktów przedszkolnych oraz zespołu wychowania przedszkolnego jest prawidłowa - zgodna z przepisami prawa.

33 Zakres Nr 5 Łącznie 20 3 Stwierdzono naruszenie przepisów: SP – 20
Kontrola w zakresie: Liczba kontrolowanych szkół/placówek - typami Liczba wydanych zaleceń – typami szkół/placówek Prawidłowość nadzorowania przez dyrektora publicznej szkoły podstawowej spełniania przez dzieci pięcioletnie i sześcioletnie rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego realizacja I – II SP – 20 SP – 3 Łącznie 20 3 Stwierdzono naruszenie przepisów: ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz z późn. zm.); rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001r. Nr 61, poz.624 z późn. zm.)

34 Stwierdzono nieprawidłowości:
Niedopełnienie przez dyrektora obowiązku kontroli spełniania obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego. Brak w statucie szkoły zapisów dotyczących oddziałów przedszkolnych realizujących program wychowania przedszkolnego. Niewłaściwy stan liczbowy dzieci w oddziale przedszkolnym. Uwagi i spostrzeżenia W wielu przypadkach dzieci nie mieszkają pod wskazanym adresem. Wywiad środowiskowy wykazał wyjazd rodziców i dzieci za granicę.

35 Zakres Nr 6 Łącznie 23 Wnioski: LO – 9 technika – 6
Kontrola w zakresie: Liczba kontrolowanych szkół/placówek - typami Liczba wydanych zaleceń – typami szkół/placówek Prawidłowość klasyfikowania i promowania w zakresie dopuszczania słuchaczy do egzaminów semestralnych w publicznej i niepublicznej szkole ponadgimnazjalnej dla dorosłych realizacja III LO – 9 technika – 6 szkoły policealne - 8 LO – 0 technika – 0 szkoły policealne - 0 Łącznie 23 Wnioski: W kontrolowanych szkołach klasyfikowanie i promowanie w zakresie dopuszczania słuchaczy do egzaminów semestralnych odbywa się zgodnie z przepisami prawa. Uwaga: Niska frekwencja słuchaczy na zajęciach.

36 Zakres Nr 7 Łącznie 51 3 Kontrola w zakresie:
Liczba kontrolowanych szkół/placówek - typami Liczba wydanych zaleceń – typami szkół/placówek Prawidłowość wykonywania przez dyrektorów publicznych szkół i placówek planowych zadań z zakresu nadzoru pedagogicznego realizacja IV – V przedszkola – 5 zespoły wych. przedszkolnego – 1 punkty przedszkolne - 1 SP – 14 gimnazja – 7 LO – 6 LP – 1 technika – 2 ZSZ – 3 PPP – 1 szkoły policealne – 2 szkoły przysposabiające do pracy – 2 MDK – 1 CKP – 1 ośrodki doksz. i doskon. zawod. – 1 biblioteki pedagogiczne – 1 SOSW – 1 młodzieżowe ośrodki wychowawcze - 1 przedszkola – 0 zespoły wych. przedszkolnego – 0 punkty przedszkolne - 0 SP – 0 gimnazja – 0 LO – 0 LP – 0 technika – ZSZ – 1 szkoły policealne – 0 szkoły przysposabiające do pracy – 1 MDK – 0 CKP – 0 ośrodki doksz. i doskon. zawod. – 0 biblioteki pedagogiczne – 0 SOSW – 0 młodzieżowe ośrodki wychowawcze - 0 Łącznie 51 3

37 Stwierdzono nieprawidłowości w zakresie naruszenia przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. Nr 168, poz. 1324). Plan nadzoru pedagogicznego nie zawiera – celów, przedmiotu ewaluacji wewnętrznej oraz jej harmonogramu.

38 Zakres Nr 8 Łącznie 4 1 Stwierdzone nieprawidłowości: realizacja VI
Kontrola w zakresie: Liczba kontrolowanych szkół/placówek - typami Liczba wydanych zaleceń – typami szkół/placówek Prawidłowości organizacji praktyk zawodowych przez publiczne technika dla młodzieży (dot. technika ekonomisty) realizacja VI technika – 4 technika – 1 Łącznie 4 1 Stwierdzone nieprawidłowości: Umowa o praktyczną naukę zawodu nie określała sposobu ponoszenia przez strony umowy kosztów realizacji praktycznej nauki zawodu wraz z kalkulacją tych kosztów - co narusza zapisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. Nr 244, poz. 1626).

39 Zakres Nr 9 SP – 25 gimnazja - 4 SP – 6 gimnazja - 14 Łącznie 29 20
Kontrola w zakresie: Liczba kontrolowanych szkół/placówek - typami Liczba wydanych zaleceń – typami szkół/placówek W zakresie zgodności organizacji kształcenia uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym w szkołach podstawowych i gimnazjach ogólnodostępnych, z oddziałami integracyjnymi oraz integracyjnych, z przepisami prawa realizacja VI SP – 25 gimnazja - 4 SP – 6 gimnazja - 14 Łącznie 29 20

40 Stwierdzone naruszenia przepisów rozporządzeń:
Zakres Nr 9 Stwierdzone naruszenia przepisów rozporządzeń: MEN z dnia 12 lutego 2002 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 15, poz. 142, z późn. zm.); MEN z dnia 17 listopada 2010 r., w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych (Dz. U. Nr 228, poz. 1490); MEN z dnia 18 stycznia 2005 r., w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych (Dz. U. Nr 19, poz. 167); MENiS z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. Nr 23, poz. 225, z późn. zm.); MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562, z późn. zm.).

41 Stwierdzono nieprawidłowości dotyczące m.in.:
Nie przydzielania uczniom z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym godzin indywidualnych zajęć rewalidacyjnych. Nie zapewnienia uczniowi z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym realizacji wszystkich zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego. Braku opracowania indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego. Opracowania indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego na okres inny niż ten, na jaki zostało wydane orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Nie prowadzenia dokumentacji zajęć rewalidacyjnych w formie dziennika. Nie wpisywania do dziennika lekcyjnego tematów zajęć edukacyjnych, przeprowadzonych z uczniem z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym.

42 Liczba kontrolowanych szkół/placówek: kontrole doraźne zlecone przez MEN - łącznie 83

43 Zakresy tematów kontroli doraźnych zleconych przez MEN - 2
Organizowanie i realizowanie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w publicznych przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach oraz publicznych i niepublicznych poradniach psychologiczno - pedagogicznych i ośrodkach rewalidacyjno - wychowawczych – realizacja V – VI. Organizacja zajęć rewalidacyjnych, w tym liczba godzin i rodzaj tych zajęć oraz ich zgodności z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na niepełnosprawność, w szkole ogólnodostępnej - realizacja V – VI.

44 Zakres Nr 1 przedszkola - 1 SP – 51 gimnazja – 19
Kontrola w zakresie: Liczba kontrolowanych szkół/placówek - typami Liczba wydanych zaleceń – typami szkół/placówek Organizowanie i realizowanie zajęć rewalidacyjno- wychowawczych w publicznych przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach oraz publicznych i niepublicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych i ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych realizacja V – VI przedszkola - 1 SP – 51 gimnazja – 19 ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze - 1 przedszkola - 0 SP – 43 gimnazja – 20 ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze - 0 Łącznie 72 63 Stwierdzono naruszenie przepisów rozporządzeń: MEN z dnia 30 stycznia 1997 r. w sprawie zasad organizowania zajęć rewalidacyjno- wychowawczych dla dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim (Dz. U. Nr 14, poz. 76); MEN z dnia 18 września 2008 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz. U. Nr 173, poz. 1072); MENiS z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. Nr 23, poz. 225, z późn. zm.).

45 Stwierdzono nieprawidłowości dotyczące m.in.:
Nie opracowania we współpracy z psychologiem, indywidualnego programu zajęć przez nauczyciela prowadzącego te zajęcia. Organizowania indywidualnych zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w wymiarze krótszym niż 2 godziny dziennie (zegarowe) dla każdego uczestnika zajęć. Organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych na podstawie nieaktualnych orzeczeń. Nie organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych we wskazanej w orzeczeniu formie (zespołowej lub indywidualnej). Nie prowadzenia odrębnego zeszytu obserwacji dla każdego uczestnika zajęć. Braku wpisów do zeszytu obserwacji informacji wymaganych przepisami prawa. Nie wpisywania do dziennika zajęć rewalidacyjno-wychowawczych informacji wymaganych przepisami prawa.

46 O powyższych nieprawidłowościach przekazano informację do MEN.
Ponadto, Stwierdzono następujące nieprawidłowości w organizacji zajęć rewalidacyjno – wychowawczych dla uczniów z upośledzeniem w stopniu głębokim: 9 szkół w ewidencji SIO wykazało zawyżoną liczbę uczniów upośledzonych w stopniu głębokim - posiadających orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych – (różnica dotyczyła 13 uczniów). Niektóre szkoły otrzymywały środki budżetowe na prowadzenie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych, których faktycznie nie prowadziły lub nie powinny prowadzić. Tylko w przypadku 2 szkół dokonano korekty danych w SIO (dotyczyły 3 wychowanków). O powyższych nieprawidłowościach przekazano informację do MEN.

47 Zakres Nr 2 Łącznie 11 Wnioski: SP – 7 gimnazja – 2 LO – 1 ZSZ - 1
Kontrola w zakresie: Liczba kontrolowanych szkół/placówek - typami Liczba wydanych zaleceń – typami szkół/placówek Organizacja zajęć rewalidacyjnych, w tym liczba godzin i rodzaj tych zajęć oraz ich zgodności z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na niepełnosprawność, w szkole ogólnodostępnej realizacja V – VI SP – 7 gimnazja – 2 LO – 1 ZSZ - 1 SP – 0 gimnazja – 0 LO – 0 ZSZ - 0 Łącznie 11 Wnioski: W kontrolowanych szkołach organizacja i realizacja zajęć rewalidacyjnych odbywa się zgodnie z przepisami prawa.

48 Piotrków Trybunalski, 30 sierpnia 2012 r.
Dziękuję za uwagę Piotrków Trybunalski, 30 sierpnia 2012 r.


Pobierz ppt "Kuratorium Oświaty w Łodzi Delegatura w Piotrkowie Trybunalskim"

Podobne prezentacje


Reklamy Google