Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WPROWADZENIE W TEMATYKĘ KONFERENCJI DOTYCZĄCEJ DZIAŁALNOŚCI ORZECZNICZEJ Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Doradztwa Zawodowego i dla.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WPROWADZENIE W TEMATYKĘ KONFERENCJI DOTYCZĄCEJ DZIAŁALNOŚCI ORZECZNICZEJ Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Doradztwa Zawodowego i dla."— Zapis prezentacji:

1 WPROWADZENIE W TEMATYKĘ KONFERENCJI DOTYCZĄCEJ DZIAŁALNOŚCI ORZECZNICZEJ Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Doradztwa Zawodowego i dla Dzieci z Wadami Rozwojowymi NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY Z DYSFUNKCJĄ NARZĄDU WZROKU, NARZĄDU SŁUCHU Elżbieta Zawadzka 11.12.2009r.

2 GŁÓWNE ŹRÓDŁA INSPIRACJI 1. Konferencja Specyfika pracy z dzieckiem z niedosłuchem- teoria i praktyka z dn. 8.04.2008r., zorganizowana przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego i SOSW nr 4 dla Niesłyszących, ul. Krzywickiego 20. 2. Konferencja metodyczna Mamo, tato… słabo słyszę z dn. 13.03.2009r., zorganizowana przez SOSW nr 5, ul. Wólczańska 121/123.

3 GŁÓWNE ŹRÓDŁA INSPIRACJI 3. Szkolenie Kryteria kwalifikowania do kształcenia specjalnego z uwagi na dysfunkcję wzroku z dn. 19.03.2009r., zorganizowane przez Specjalistyczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną TOP w Warszawie. 4. Ogólnopolska konferencja metodyczna Problemy i perspektywy szkolnictwa specjalnego dla głuchych i słabo słyszących z dn.06.06.2009r., zorganizowana przez Polskie Towarzystwo Surdopedagogiczne.

4 POWINNOŚCI Nasza Poradnia jest wskazana przez Kuratora Oświaty za zgodą Organu Prowadzącego do wydawania opinii i orzeczeń dla dzieci niewidomych i słabo widzących, niesłyszących i słabo słyszących w Łodzi i w dwóch powiatach województwa łódzkiego pabianickim i wschodnim łódzkim. Zarządzenie KO z dn. 23.09.2009r., nr 55/2009.

5 PODSTAWOWE FUNKCJE KONFERENCJI INFORMACYJNA. PROMOCYJNA. PROGNOSTYCZNO –TRENDOWA. INTEGRACYJNA.

6 Wykaz rozporządzeń MEN dotyczących orzecznictwa prowadzonego przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne 1. W sprawie organizacji i zasad działania publicznych poradni psychologiczno- pedagogicznych oraz innych publicznych poradni specjalistycznych, z dn. 11.06.1993r., Dz. U. Nr 67, poz. 322. 2. W sprawie orzekania o potrzebie kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży oraz szczegółowych zasad kierowania do kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania, z dn. 12.02.2001r., Dz. U. Nr 13, poz. 114.

7 Wykaz rozporządzeń MEN dotyczących orzecznictwa prowadzonego przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne 3. Zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o potrzebie kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży… z dn. 29.01.2003r., Dz. U. Nr 23, poz. 192. 4. W sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno- pedagogicznych, z dn. 18.09.2008r., Dz. U. Nr 173, poz. 1072.

8 KATEGORIE PODSTAWOWYCH ROZSTRZYGNIĘĆ PRAWNYCH W CZTERECH CYTOWANYCH ROZPORZĄDZENIACH DOTYCZĄCYCH ORZECZNICTWA 1. Powierzenie, wyznaczenie przez KO poradni ds. orzecznictwa na rzecz dzieci i młodzieży z dysfunkcjami sensorycznymi. 2. Nazwa orzeczenia. 3. Wnioskodawca. 4. Adresat orzeczenia. 5. Powoływanie Zespołów Orzekających. 6. Skład Zespołu Orzekającego. 7. Czas ważności orzeczenia.

9 KATEGORIE PODSTAWOWYCH ROZSTRZYGNIĘĆ PRAWNYCH W CZTERECH CYTOWANYCH ROZPORZĄDZENIACH DOTYCZĄCYCH ORZECZNICTWA 8. Zalecane formy kształcenia specjalnego. 9. Zasięgnięcie opinii ze szkoły lub placówki. 10. Udział wnioskodawcy w posiedzeniu Zespołu Orzekającego. 11. Odbiorca orzeczenia. 12. Odwołanie od decyzji Zespołu Orzekającego. 13. Uchylenie, nowe orzeczenie.

10 ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH ROZSTRZYGNIĘĆ W CZTERECH ROZPORZĄDZENIACH DOTYCZĄCYCH ORZECZNICTWA Rozstrzygnięcie Rozporządzenie z 1993r. Rozporządzenie z 2001r. Rozporządzenie z 2003r. Rozporządzenie z 2008r. Powierzenie, wyznaczenie przez KO poradni ds. orzecznictwa na rzecz dzieci i młodzieży z dysfunkcjami sensorycznymi tak

11 ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH ROZSTRZYGNIĘĆ W CZTERECH ROZPORZĄDZENIACH DOTYCZĄCYCH ORZECZNICTWA Rozstrzygnięcie Rozporządzenie z 1993r. Rozporządzenie z 2001r. Rozporządzenie z 2003r. Rozporządzenie z 2008r. Nazwa orzeczeniaorzeczenie kwalifikacyjne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego Wnioskodawcapsycholog lub pedagog za zgodą rodziców rodzice (prawni opiekunowie)

12 ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH ROZSTRZYGNIĘĆ W CZTERECH ROZPORZĄDZENIACH DOTYCZĄCYCH ORZECZNICTWA Rozstrzygnięcie Rozporządzenie z 1993r. Rozporządzenie z 2001r. Rozporządzenie z 2003r. Rozporządzenie z 2008r. Adresat orzeczenia dzieci i młodzież niepełnosprawna młodzież z grup dyspanseryjnych młodzież niedostosowana społecznie, dzieci pozbawione opieki rodziców dzieci z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi dzieci i młodzież niepełnosprawna lub niedostosowana społecznie

13 ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH ROZSTRZYGNIĘĆ W CZTERECH ROZPORZĄDZENIACH DOTYCZĄCYCH ORZECZNICTWA Rozstrzygnięcie Rozporządzenie z 1993r. Rozporządzenie z 2001r. Rozporządzenie z 2003r. Rozporządzenie z 2008r. Powoływanie Zespołów Orzekających dyrektor Poradni Skład Zespołu Orzekającego dyrektor lub wicedyrektor- przewodniczący, psycholog, pedagog, lekarz, ew. inni specjaliści dyrektor Poradni lub upoważniona przez niego osoba, psycholog, pedagog, ew. inni specjaliści dodany logopeda bez obligatoryjnego udziału logopedy

14 ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH ROZSTRZYGNIĘĆ W CZTERECH ROZPORZĄDZENIACH DOTYCZĄCYCH ORZECZNICTWA Rozstrzygnięcie Rozporządzenie z 1993r. Rozporządzenie z 2001r. Rozporządzenie z 2003r. Rozporządzenie z 2008r. Czas ważności orzeczenia nie wymagano określenia na rok szkolny, etap edukacyjny, okres kształcenia w danej szkole, na czas nieokreślony znika zapis na czas nieokreślony

15 ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH ROZSTRZYGNIĘĆ W CZTERECH ROZPORZĄDZENIACH DOTYCZĄCYCH ORZECZNICTWA Rozstrzygnięcie Rozporządzenie z 1993r. Rozporządzenie z 2001r. Rozporządzenie z 2003r. Rozporządzenie z 2008r. Zalecane formy kształcenia specjalnego także z integracją i nauczaniem indywidualnym w szkole ogólnodostępnej w szkole integracyjnej lub oddziale integracyjnym, w szkole specjalnej lub oddziale specjalnym albo SOSW, Najkorzystniej– sze dla dziecka formy kształcenia specjalnego (wszystkie naj - korzystniejsze formy kształcenia specjalnego)

16 ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH ROZSTRZYGNIĘĆ W CZTERECH ROZPORZĄDZENIACH DOTYCZĄCYCH ORZECZNICTWA Rozstrzygnięcie Rozporządzenie z 1993r. Rozporządzenie z 2001r. Rozporządzenie z 2003r. Rozporządzenie z 2008r. Zasięgnięcie opinii ze szkoły lub placówki brak uregulowań, ale to logiczna implikacja możliwość Udział wnioskodawcy w posiedzeniu Zespołu Orzekającego brak uregulowańmożliwość udziału i przedstawienia swojego stanowiska

17 ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH ROZSTRZYGNIĘĆ W CZTERECH ROZPORZĄDZENIACH DOTYCZĄCYCH ORZECZNICTWA Rozstrzygnięcie Rozporządzenie z 1993r. Rozporządzenie z 2001r. Rozporządzenie z 2003r. Rozporządzenie z 2008r. Odbiorca orzeczenia rodzice dziecka (prawny opiekun), kurator oświaty lub organ prowadzący szkołę, placówkę szkoła, placówka, w której ewidencji dziecko pozostaje, policja, sąd, placówki opieki zdrowotnej- na ich wniosek wnioskodawca

18 ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH ROZSTRZYGNIĘĆ W CZTERECH ROZPORZĄDZENIACH DOTYCZĄCYCH ORZECZNICTWA Rozstrzygnięcie Rozporządzenie z 1993r. Rozporządzenie z 2001r. Rozporządzenie z 2003r. Rozporządzenie z 2008r. Odwołanie od decyzji Zespołu Orzekającego do wskazanej przez KO poradni rozpatrującej odwołania (jej decyzja ostateczna) do Kuratora Oświaty za pośrednictwem zespołu, który wydał orzeczenie

19 ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH ROZSTRZYGNIĘĆ W CZTERECH ROZPORZĄDZENIACH DOTYCZĄCYCH ORZECZNICTWA Rozstrzygnięcie Rozporządzenie z 1993r. Rozporządzenie z 2001r. Rozporządzenie z 2003r. Rozporządzenie z 2008r. Uchylenie, nowe orzeczenie brak rozstrzygnięćuchylenie przez ZO, który wydał zaskarżone orzeczenie, wydanie nowego (po decyzji Kuratora Oświaty lub ZO) oraz w przypadku zmiany okoliczności stanowiących podstawę wydania orzeczenia, ustania przyczyn oraz gdy zmienia się rodzaj i stopień zaburzeń i odchyleń rozwojowych oraz zmiany wskazanych w poprzednim orzeczeniu zaleceń lub czasu na jaki orzeczenie zostało wydane


Pobierz ppt "WPROWADZENIE W TEMATYKĘ KONFERENCJI DOTYCZĄCEJ DZIAŁALNOŚCI ORZECZNICZEJ Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Doradztwa Zawodowego i dla."

Podobne prezentacje


Reklamy Google