Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WPROWADZENIE W TEMATYKĘ KONFERENCJI DOTYCZĄCEJ

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WPROWADZENIE W TEMATYKĘ KONFERENCJI DOTYCZĄCEJ"— Zapis prezentacji:

1 WPROWADZENIE W TEMATYKĘ KONFERENCJI DOTYCZĄCEJ
DZIAŁALNOŚCI ORZECZNICZEJ Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Doradztwa Zawodowego i dla Dzieci z Wadami Rozwojowymi NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY Z DYSFUNKCJĄ NARZĄDU WZROKU, NARZĄDU SŁUCHU Elżbieta Zawadzka r.

2 GŁÓWNE ŹRÓDŁA INSPIRACJI
Konferencja „Specyfika pracy z dzieckiem z niedosłuchem- teoria i praktyka” z dn r., zorganizowana przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego i SOSW nr 4 dla Niesłyszących, ul. Krzywickiego 20. Konferencja metodyczna „Mamo, tato… słabo słyszę” z dn r., zorganizowana przez SOSW nr 5, ul. Wólczańska 121/123.

3 GŁÓWNE ŹRÓDŁA INSPIRACJI
Szkolenie „Kryteria kwalifikowania do kształcenia specjalnego z uwagi na dysfunkcję wzroku” z dn r., zorganizowane przez Specjalistyczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną „TOP” w Warszawie. Ogólnopolska konferencja metodyczna „Problemy i perspektywy szkolnictwa specjalnego dla głuchych i słabo słyszących” z dn r., zorganizowana przez Polskie Towarzystwo Surdopedagogiczne.

4 POWINNOŚCI Nasza Poradnia jest wskazana przez Kuratora
Oświaty za zgodą Organu Prowadzącego do wydawania opinii i orzeczeń dla dzieci niewidomych i słabo widzących, niesłyszących i słabo słyszących w Łodzi i w dwóch powiatach województwa łódzkiego pabianickim i wschodnim łódzkim. Zarządzenie KO z dn r., nr 55/2009.

5 PODSTAWOWE FUNKCJE KONFERENCJI
INFORMACYJNA. PROMOCYJNA. PROGNOSTYCZNO –TRENDOWA. INTEGRACYJNA.

6 Wykaz rozporządzeń MEN dotyczących orzecznictwa prowadzonego przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne W sprawie organizacji i zasad działania publicznych poradni psychologiczno- pedagogicznych oraz innych publicznych poradni specjalistycznych, z dn r., Dz. U. Nr 67, poz. 322. W sprawie orzekania o potrzebie kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży oraz szczegółowych zasad kierowania do kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania, z dn r., Dz. U. Nr 13, poz. 114.

7 Wykaz rozporządzeń MEN dotyczących orzecznictwa prowadzonego przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne Zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o potrzebie kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży… z dn r., Dz. U. Nr 23, poz. 192. W sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno- pedagogicznych, z dn r., Dz. U. Nr 173, poz

8 Powierzenie, wyznaczenie przez KO poradni
KATEGORIE PODSTAWOWYCH ROZSTRZYGNIĘĆ PRAWNYCH W CZTERECH CYTOWANYCH ROZPORZĄDZENIACH DOTYCZĄCYCH ORZECZNICTWA Powierzenie, wyznaczenie przez KO poradni ds. orzecznictwa na rzecz dzieci i młodzieży z dysfunkcjami sensorycznymi. Nazwa orzeczenia. Wnioskodawca. Adresat orzeczenia. Powoływanie Zespołów Orzekających. Skład Zespołu Orzekającego. Czas ważności orzeczenia.

9 Zalecane formy kształcenia specjalnego.
KATEGORIE PODSTAWOWYCH ROZSTRZYGNIĘĆ PRAWNYCH W CZTERECH CYTOWANYCH ROZPORZĄDZENIACH DOTYCZĄCYCH ORZECZNICTWA Zalecane formy kształcenia specjalnego. Zasięgnięcie opinii ze szkoły lub placówki. Udział wnioskodawcy w posiedzeniu Zespołu Orzekającego. Odbiorca orzeczenia. Odwołanie od decyzji Zespołu Orzekającego. Uchylenie, nowe orzeczenie.

10 ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH ROZSTRZYGNIĘĆ W CZTERECH ROZPORZĄDZENIACH DOTYCZĄCYCH ORZECZNICTWA
Rozstrzygnięcie Rozporządzenie z 1993r. z 2001r. z 2003r. z 2008r. Powierzenie, wyznaczenie przez KO poradni ds. orzecznictwa na rzecz dzieci i młodzieży z dysfunkcjami sensorycznymi tak

11 ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH ROZSTRZYGNIĘĆ W CZTERECH ROZPORZĄDZENIACH DOTYCZĄCYCH ORZECZNICTWA
Rozstrzygnięcie Rozporządzenie z 1993r. z 2001r. z 2003r. z 2008r. Nazwa orzeczenia orzeczenie kwalifikacyjne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego Wnioskodawca psycholog lub pedagog za zgodą rodziców rodzice (prawni opiekunowie)

12 ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH ROZSTRZYGNIĘĆ W CZTERECH ROZPORZĄDZENIACH DOTYCZĄCYCH ORZECZNICTWA
Rozstrzygnięcie Rozporządzenie z 1993r. z 2001r. z 2003r. z 2008r. Adresat orzeczenia dzieci i młodzież niepełnosprawna młodzież z grup dyspanseryjnych młodzież niedostosowana społecznie, dzieci pozbawione opieki rodziców dzieci z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi dzieci i młodzież niepełnosprawna lub niedostosowana społecznie

13 ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH ROZSTRZYGNIĘĆ W CZTERECH ROZPORZĄDZENIACH DOTYCZĄCYCH ORZECZNICTWA
Rozstrzygnięcie Rozporządzenie z 1993r. z 2001r. z 2003r. z 2008r. Powoływanie Zespołów Orzekających dyrektor Poradni Skład Zespołu Orzekającego dyrektor lub wicedyrektor- przewodniczący, psycholog, pedagog, lekarz, ew. inni specjaliści dyrektor Poradni lub upoważniona przez niego osoba, psycholog, pedagog, ew. inni specjaliści dodany logopeda bez obligatoryjnego udziału logopedy

14 ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH ROZSTRZYGNIĘĆ W CZTERECH ROZPORZĄDZENIACH DOTYCZĄCYCH ORZECZNICTWA
Rozstrzygnięcie Rozporządzenie z 1993r. z 2001r. z 2003r. z 2008r. Czas ważności orzeczenia nie wymagano określenia na rok szkolny, etap edukacyjny, okres kształcenia w danej szkole, na czas nieokreślony znika zapis „ na czas nieokreślony”

15 ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH ROZSTRZYGNIĘĆ W CZTERECH ROZPORZĄDZENIACH DOTYCZĄCYCH ORZECZNICTWA
Rozstrzygnięcie Rozporządzenie z 1993r. z 2001r. z 2003r. z 2008r. Zalecane formy kształcenia specjalnego także z integracją i nauczaniem indywidualnym w szkole ogólnodostępnej w szkole integracyjnej lub oddziale integracyjnym, w szkole specjalnej lub oddziale specjalnym albo SOSW, Najkorzystniej– sze dla dziecka formy kształcenia specjalnego (wszystkie naj -korzystniejsze formy kształcenia specjalnego)

16 ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH ROZSTRZYGNIĘĆ W CZTERECH ROZPORZĄDZENIACH DOTYCZĄCYCH ORZECZNICTWA
Rozstrzygnięcie Rozporządzenie z 1993r. z 2001r. z 2003r. z 2008r. Zasięgnięcie opinii ze szkoły lub placówki brak uregulowań, ale to logiczna implikacja możliwość Udział wnioskodawcy w posiedzeniu Zespołu Orzekającego brak uregulowań możliwość udziału i przedstawienia swojego stanowiska

17 ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH ROZSTRZYGNIĘĆ W CZTERECH ROZPORZĄDZENIACH DOTYCZĄCYCH ORZECZNICTWA
Rozstrzygnięcie Rozporządzenie z 1993r. z 2001r. z 2003r. z 2008r. Odbiorca orzeczenia rodzice dziecka (prawny opiekun), kurator oświaty lub organ prowadzący szkołę, placówkę szkoła, placówka, w której ewidencji dziecko pozostaje, policja, sąd, placówki opieki zdrowotnej- na ich wniosek wnioskodawca

18 ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH ROZSTRZYGNIĘĆ W CZTERECH ROZPORZĄDZENIACH DOTYCZĄCYCH ORZECZNICTWA
Rozstrzygnięcie Rozporządzenie z 1993r. z 2001r. z 2003r. z 2008r. Odwołanie od decyzji Zespołu Orzekającego do wskazanej przez KO poradni rozpatrującej odwołania (jej decyzja ostateczna) do Kuratora Oświaty za pośrednictwem zespołu, który wydał orzeczenie

19 ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH ROZSTRZYGNIĘĆ W CZTERECH ROZPORZĄDZENIACH DOTYCZĄCYCH ORZECZNICTWA
Rozstrzygnięcie Rozporządzenie z 1993r. z 2001r. z 2003r. z 2008r. Uchylenie, nowe orzeczenie brak rozstrzygnięć uchylenie przez ZO, który wydał zaskarżone orzeczenie, wydanie nowego (po decyzji Kuratora Oświaty lub ZO) oraz w przypadku zmiany okoliczności stanowiących podstawę wydania orzeczenia, ustania przyczyn oraz gdy zmienia się rodzaj i stopień zaburzeń i odchyleń rozwojowych oraz zmiany wskazanych w poprzednim orzeczeniu zaleceń lub czasu na jaki orzeczenie zostało wydane


Pobierz ppt "WPROWADZENIE W TEMATYKĘ KONFERENCJI DOTYCZĄCEJ"

Podobne prezentacje


Reklamy Google