Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prawo rodzica/opiekuna do uzyskiwania informacji na temat nauki szkolnej ucznia oraz do objęcia go pomocą psychologiczno-pedagogiczną. Prawo rodzica/opiekuna.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prawo rodzica/opiekuna do uzyskiwania informacji na temat nauki szkolnej ucznia oraz do objęcia go pomocą psychologiczno-pedagogiczną. Prawo rodzica/opiekuna."— Zapis prezentacji:

1 Prawo rodzica/opiekuna do uzyskiwania informacji na temat nauki szkolnej ucznia oraz do objęcia go pomocą psychologiczno-pedagogiczną. Prawo rodzica/opiekuna do uzyskiwania informacji na temat nauki szkolnej ucznia oraz do objęcia go pomocą psychologiczno-pedagogiczną. Edyta Janusz-Bielecka Edyta Janusz-Bielecka Beata Madej Beata Madej

2 Miejski Zespół Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych w Kielcach

3 Czym się zajmujemy ? Pomoc dla dzieci i młodzieży z Kielc w wieku od urodzenia do ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej (bezpłatna, bez skierowania).Pomoc dla dzieci i młodzieży z Kielc w wieku od urodzenia do ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej (bezpłatna, bez skierowania). Orzekanie i opiniowanie.Orzekanie i opiniowanie. Diagnoza psychologiczna, pedagogiczna. i logopedyczna.Diagnoza psychologiczna, pedagogiczna. i logopedyczna. Terapia psychologiczna, pedagogiczna i logopedyczna.Terapia psychologiczna, pedagogiczna i logopedyczna. Terapia EEG-Biofeedback.Terapia EEG-Biofeedback. Systemowa terapia rodzin.Systemowa terapia rodzin. Punkt Interwencji Kryzysowej.Punkt Interwencji Kryzysowej.

4 Czym się zajmujemy ? Stałe Punkty Konsultacyjne.Stałe Punkty Konsultacyjne. Grupy wsparcia dla dzieci i rodziców.Grupy wsparcia dla dzieci i rodziców. Zajęcia socjoterapeutyczne.Zajęcia socjoterapeutyczne. Zajęcia wspierające w rozwoju uczniów zdolnych.Zajęcia wspierające w rozwoju uczniów zdolnych. Doradztwo zawodoweDoradztwo zawodowe Zajęcia warsztatowe na terenie placówek oświatowo-wychowawczych z obszaru psychoedukacji i profilaktyki.Zajęcia warsztatowe na terenie placówek oświatowo-wychowawczych z obszaru psychoedukacji i profilaktyki. Konsultacje dla nauczycieliKonsultacje dla nauczycieli Porady dla rodziców i młodzieży.Porady dla rodziców i młodzieży.

5 Rodzaje dokumentów Opinie.Opinie. Orzeczenia.Orzeczenia. Opinie o wczesnym wspomaganiu rozwoju.Opinie o wczesnym wspomaganiu rozwoju.

6 Opinia Podstawowy, najczęściej wydawany dokument.Podstawowy, najczęściej wydawany dokument. Efekt końcowy postępowania diagnostycznego.Efekt końcowy postępowania diagnostycznego. Składa się z diagnozy, prognozy i zaleceń.Składa się z diagnozy, prognozy i zaleceń. Wydawana jest na wniosek rodziców lub prawnych opiekunówWydawana jest na wniosek rodziców lub prawnych opiekunów Od opinii nie ma odwołania.Od opinii nie ma odwołania.

7 Opiniowanie Ustawa o systemie oświaty z 7-IX-1991 roku.Ustawa o systemie oświaty z 7-IX-1991 roku. Rozporządzenie MENiS z 11-XII-2002, w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, Dz.U. Nr 5 z 17-I-2003 roku, poz. 46.Rozporządzenie MENiS z 11-XII-2002, w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, Dz.U. Nr 5 z 17-I-2003 roku, poz. 46. Rozporządzenie MENiS z 7-I-2003, w sprawie zasad i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach, Dz.U. Nr 11 z 29-I-2003 roku, poz. 114.Rozporządzenie MENiS z 7-I-2003, w sprawie zasad i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach, Dz.U. Nr 11 z 29-I-2003 roku, poz. 114.

8 Opiniowanie Rozporządzenie MENiS z 24-X-2005 zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów w szkołach publicznych, Dz.U. Nr 218 z 31-X-2005 roku, poz. 1840.Rozporządzenie MENiS z 24-X-2005 zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów w szkołach publicznych, Dz.U. Nr 218 z 31-X-2005 roku, poz. 1840. Rozporządzenie MEN z 30-IV-2007, w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów w szkołach publicznych, zmieniające, niektóre punkty rozporządzenia z dnia 7-IX-2004, Dz.U. Nr 83 z 11-V-2007 roku, poz. 562.Rozporządzenie MEN z 30-IV-2007, w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów w szkołach publicznych, zmieniające, niektóre punkty rozporządzenia z dnia 7-IX-2004, Dz.U. Nr 83 z 11-V-2007 roku, poz. 562.

9 Opiniowanie Określenia dojrzałości szkolnej ( art.16.1 ustawy o systemie oświaty).Określenia dojrzałości szkolnej ( art.16.1 ustawy o systemie oświaty). Wcześniejszego przyjęcia dziecka do szkoły podstawowej (art.16.2 ustawy o systemie oświaty).Wcześniejszego przyjęcia dziecka do szkoły podstawowej (art.16.2 ustawy o systemie oświaty). Odroczenia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego ( art.16.3 i art.16.4 ustawy o systemie oświaty).Odroczenia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego ( art.16.3 i art.16.4 ustawy o systemie oświaty).

10 Opiniowanie Powtarzania klasy przez ucznia klasy I-III szkoły podstawowej (Dz.U. nr 83 z dn.11 maja 2007r., poz. 562 § 20.9).Powtarzania klasy przez ucznia klasy I-III szkoły podstawowej (Dz.U. nr 83 z dn.11 maja 2007r., poz. 562 § 20.9). Rozpoznania potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb dziecka/ucznia.Rozpoznania potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb dziecka/ucznia. Rozpoznania przyczyn trudności w nauce i niepowodzeń szkolnych.Rozpoznania przyczyn trudności w nauce i niepowodzeń szkolnych.

11 Opiniowanie Zwolnienia ucznia z wadą słuchu lub głęboką dysleksją z nauki drugiego języka obcego (Dz.U. nr 83 z dn.11 maja 2007 r., poz. 562 § 10.1.1).Zwolnienia ucznia z wadą słuchu lub głęboką dysleksją z nauki drugiego języka obcego (Dz.U. nr 83 z dn.11 maja 2007 r., poz. 562 § 10.1.1). Objęcie ucznia kszyałceniem w klasie terapeutycznej lub w klasie wyrównawczej (Dz.U. nr 11 z 2003 r., poz. 114 § 8.2 ).Objęcie ucznia kszyałceniem w klasie terapeutycznej lub w klasie wyrównawczej (Dz.U. nr 11 z 2003 r., poz. 114 § 8.2 ). Dostosowanie wymagań edukacyjnych, do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, (Dz.U. nr 83 z dn.11 maja 2007 r., poz. 562 § 6.1).Dostosowanie wymagań edukacyjnych, do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, (Dz.U. nr 83 z dn.11 maja 2007 r., poz. 562 § 6.1).

12 Opiniowanie Dostosowania warunków i form sprawdzianu /egzaminu gimnazjalnego/maturalnego/zawodowego do potrzeb ucznia ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (Dz.U. nr 83 z dn.11 maja 2007r., poz. 562 § 37.1 / § 59.1 / § 111.1).Dostosowania warunków i form sprawdzianu /egzaminu gimnazjalnego/maturalnego/zawodowego do potrzeb ucznia ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (Dz.U. nr 83 z dn.11 maja 2007r., poz. 562 § 37.1 / § 59.1 / § 111.1). Objęcia ucznia indywidualnym programem lub tokiem nauki (Dz.U. nr 3 z 2001 r., poz. 28 § 6 ).Objęcia ucznia indywidualnym programem lub tokiem nauki (Dz.U. nr 3 z 2001 r., poz. 28 § 6 ). Promowania ucznia klasy I-II szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej w ciągu roku szkolnego (Dz.U. nr 83 z dn.11 maja 2007 r., poz. 562 § 20.2 ).Promowania ucznia klasy I-II szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej w ciągu roku szkolnego (Dz.U. nr 83 z dn.11 maja 2007 r., poz. 562 § 20.2 ).

13 Opiniowanie Przyjęcia ucznia gimnazjum do oddziału przysposabiającego do pracy ( Dz. U. nr 5 z dn. 17.01.2003 r. poz. 46 § 4.1 p.7).Przyjęcia ucznia gimnazjum do oddziału przysposabiającego do pracy ( Dz. U. nr 5 z dn. 17.01.2003 r. poz. 46 § 4.1 p.7). Przyjęcia do klasy I szkoły ponadgimnazjalnej kandydata z problemami zdrowotnymi ( Dz. U. nr 26 z.2004 r. poz. 232 § 10.3 ).Przyjęcia do klasy I szkoły ponadgimnazjalnej kandydata z problemami zdrowotnymi ( Dz. U. nr 26 z.2004 r. poz. 232 § 10.3 ).

14 Opiniowanie Braku przeciwwskazań do wykonywania przez dziecko pracy lub innych zajęć zarobkowych (art. 3045 § 1 Kodeksu Pracy).Braku przeciwwskazań do wykonywania przez dziecko pracy lub innych zajęć zarobkowych (art. 3045 § 1 Kodeksu Pracy). Objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu, szkole lub placówce wychowawczej (DZ. U. nr11 z dn. 29.01.2003 r., poz. 114 § 6.1 / § 7.1 / § 7.2 / § 7.3).Objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu, szkole lub placówce wychowawczej (DZ. U. nr11 z dn. 29.01.2003 r., poz. 114 § 6.1 / § 7.1 / § 7.2 / § 7.3).

15 Orzeczenie Decyzja administracyjna I instancji.Decyzja administracyjna I instancji. Spełnia warunki określone w kpa (art. 107 §1).Spełnia warunki określone w kpa (art. 107 §1). Jest efektem pracy całego Zespołu Orzekającego.Jest efektem pracy całego Zespołu Orzekającego. Jest wydawane na wiosek rodziców lub prawnych opiekunów.Jest wydawane na wiosek rodziców lub prawnych opiekunów. Od orzeczenia przysługuje odwołanie.Od orzeczenia przysługuje odwołanie.

16 Orzekanie Rozporządzenie MEN z 18-IX-2008 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno- pedagogicznych, Dz.U. Nr 173 z 30-IX-2008 roku, poz. 1072.Rozporządzenie MEN z 18-IX-2008 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno- pedagogicznych, Dz.U. Nr 173 z 30-IX-2008 roku, poz. 1072. Rozporządzenie MEN z 18-IX-2008 r. w sprawie sposobu i trybu organizowania indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży, Dz.U. Nr 175 z 1-X-2008 roku, poz. 1086.Rozporządzenie MEN z 18-IX-2008 r. w sprawie sposobu i trybu organizowania indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży, Dz.U. Nr 175 z 1-X-2008 roku, poz. 1086.

17 Orzeczenia O potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.O potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy. O potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim.O potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim. O potrzebie nauczania indywidualnego dla dzieci i młodzieży, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły.O potrzebie nauczania indywidualnego dla dzieci i młodzieży, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły.

18 Orzeczenia O potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego.O potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego. O potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (opinia o randze orzeczenia).O potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (opinia o randze orzeczenia). W przypadku decyzji odmownej Zespół Orzekający wydaje orzeczenia o braku potrzeby....W przypadku decyzji odmownej Zespół Orzekający wydaje orzeczenia o braku potrzeby....

19 Orzekanie -kształcenie specjalne Uczniowie niepełnosprawni:Uczniowie niepełnosprawni: Niesłyszący Niesłyszący Słabo słyszący Słabo słyszący Niewidomi Niewidomi Słabo widzący Słabo widzący Z niepełnosprawnością ruchową Z niepełnosprawnością ruchową Z upośledzeniem umysłowym Z upośledzeniem umysłowym Z autyzmem. Z autyzmem.

20 Orzekanie-kształcenie specjalne Uczniowie niedostosowani społecznie:Uczniowie niedostosowani społecznie: Niedostosowani społecznie, Niedostosowani społecznie, Zagrożeni niedostosowaniem społecznym, Zagrożeni niedostosowaniem społecznym, Zagrożeni uzależnieniem, Zagrożeni uzależnieniem, Z zaburzeniami zachowania. Z zaburzeniami zachowania.

21 Nauczanie indywidualne Tylko dla uczniów, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola, szkoły.Tylko dla uczniów, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola, szkoły. Tylko na podstawie zaświadczenia o stanie zdrowia dziecka, w którym lekarz określa: czas trwania nauczania, rozpoznanie choroby lub innej przyczyny, zakres i formę realizacji nauczania.Tylko na podstawie zaświadczenia o stanie zdrowia dziecka, w którym lekarz określa: czas trwania nauczania, rozpoznanie choroby lub innej przyczyny, zakres i formę realizacji nauczania.

22 Warto zapamiętać Złożenie wniosku – rodzic/prawny opiekun lub uczeń, który ukończył 18 lat.Złożenie wniosku – rodzic/prawny opiekun lub uczeń, który ukończył 18 lat. Odbiór opinii, orzeczenia- rodzic/prawny opiekun lub uczeń, który ukończył 18 lat.Odbiór opinii, orzeczenia- rodzic/prawny opiekun lub uczeń, który ukończył 18 lat. Zasięganie i udzielanie informacji o dziecku tylko za zgodą rodzica lub prawnego opiekuna.Zasięganie i udzielanie informacji o dziecku tylko za zgodą rodzica lub prawnego opiekuna. Rodzic ma prawo na bieżąco uzyskiwać informacje o dziecku od nauczyciela- Rozp. MEN z dnia 30.04 2007r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych.Rodzic ma prawo na bieżąco uzyskiwać informacje o dziecku od nauczyciela- Rozp. MEN z dnia 30.04 2007r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych.

23 Dz. U. z 2008r Nr 136, poz. 857 art. 32, ust. 1 ustawy z dnia 5.12.1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty 1.Lekarz może przeprowadzić badanie lub udzielić innych świadczeń zdrowotnych z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie, po wyrażeniu zgody przez pacjenta. 1.Jeżeli pacjent jest małoletni lub niezdolny do świadomego wyrażenia zgody, wymagana jest zgoda jego przedstawiciela ustawowego, a gdy pacjent nie ma przedstawiciela ustawowego lub porozumienie z nim jest niemożliwe - zgoda sądu opiekuńczego.

24 Dz. U. z 2008r Nr 136, poz. 857 art. 32, ust. 1 ustawy z dnia 5.12.1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty 3. Jeżeli zachodzi potrzeba przeprowadzenia badania, o której mowa w ust. 2, zgodę na przeprowadzenie badania może wyrazić także opiekun faktyczny. 4. W przypadku osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej zgodę wyraża przedstawiciel ustawowy tej osoby. Jeżeli osoba taka jest w stanie z rozeznaniem wypowiedzieć opinię w sprawie badania, konieczne jest ponadto uzyskanie zgody tej osoby

25 5. Jeżeli pacjent ukończył 16 lat, wymagana jest także jego zgoda. 6. Jeżeli jednak małoletni, który ukończył 16 lat, osoba ubezwłasnowolniona albo pacjent chory psychicznie lub upośledzony umysłowo, lecz dysponujący dostatecznym rozeznaniem, sprzeciwia się czynnościom medycznym, poza zgodą jego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna faktycznego albo w przypadku niewyrażenia przez nich zgody wymagana jest zgoda sądu opiekuńczego. Dz. U. z 2008r Nr 136, poz. 857 art. 32, ust. 1 ustawy z dnia 5.12.1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty

26 Dziękujemy za uwagę. Dziękujemy za uwagę..


Pobierz ppt "Prawo rodzica/opiekuna do uzyskiwania informacji na temat nauki szkolnej ucznia oraz do objęcia go pomocą psychologiczno-pedagogiczną. Prawo rodzica/opiekuna."

Podobne prezentacje


Reklamy Google