Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rozpatrywanie odwołań od orzeczeń wydanych przez publiczne poradnie psychologiczno - pedagogiczne Barbara Łaska Kuratorium Oświaty w Łodzi.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rozpatrywanie odwołań od orzeczeń wydanych przez publiczne poradnie psychologiczno - pedagogiczne Barbara Łaska Kuratorium Oświaty w Łodzi."— Zapis prezentacji:

1 Rozpatrywanie odwołań od orzeczeń wydanych przez publiczne poradnie psychologiczno - pedagogiczne Barbara Łaska Kuratorium Oświaty w Łodzi

2 Kpa - Art § 1. Organ odwoławczy wydaje decyzję, w której: 1) utrzymuje w mocy zaskarżoną decyzję albo 2) uchyla zaskarżoną decyzję w całości albo w części i w tym zakresie orzeka co do istoty sprawy bądź uchylając tę decyzję - umarza postępowanie pierwszej instancji, albo 3) umarza postępowanie odwoławcze. § 2. Organ odwoławczy może uchylić zaskarżoną decyzję w całości i przekazać sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ pierwszej instancji, gdy rozstrzygnięcie sprawy wymaga uprzedniego przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego w całości lub w znacznej części. Przekazując sprawę organ ten może wskazać, jakie okoliczności należy wziąć pod uwagę przy ponownym rozpatrzeniu sprawy.

3 Liczba rozpatrzonych odwołań
2001 – 2002 9 2002 – 2003 2003 – 2004 12 2004 – 2005 11 2005 – 2006 2006 – 2007 13 2007 – 2008 14 2008 – 2009 24 2009 – 2010 (wrzesień-styczeń) 8

4 Zmiany ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 12 lutego 2001 r. w sprawie orzekania … (Dz. U. Nr 13, poz. 114 oraz z 2003 r Nr 23, poz. 192) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 18 września 2008 r.  w sprawie orzeczeń i opinii … (Dz. U. Nr 173, poz. 1072) Poradnie wydają orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dzieci i młodzieży z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi, wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy. Poradnie wydają orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

5 Kategoryzacja niepełnosprawności – Ustawa dnia 7 września 1991 r
Kategoryzacja niepełnosprawności – Ustawa dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty Art. 3. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o: 18) niepełnosprawnościach sprzężonych - należy przez to rozumieć występowanie u dziecka niesłyszącego lub słabosłyszącego, niewidomego lub słabowidzącego, z niepełnosprawnością ruchową, z upośledzeniem umysłowym albo z autyzmem co najmniej jeszcze jednej z wymienionych niepełnosprawności.

6 Analiza formalna: skład zespołu orzekającego,
zarządzenie dyrektora poradni powołujące zespół, powiadomienie rodziców o posiedzeniu zespołu orzekającego i możliwości uczestniczenia w posiedzeniu zespołu, powiadomienie rodzica o przekazaniu odwołania do kuratorium oświaty, diagnoza pedagogiczna, psychologiczna i lekarska, data przyjęcia wniosku i data przyjęcia odwołania, data odebrania orzeczenia przez rodziców, czas rozpatrzenia odwołania w poradni, brak czytelnych podpisów i dat na dokumentach poradni (indywidualne karty pacjentów), uchylanie orzeczeń, które powinny być jeszcze ważne (dotyczy orzekania na poziomie szkoły podstawowej, gdy dozwolone jest orzekanie tylko na czas jednego etapu edukacyjnego).

7 Problemy merytoryczne orzeczeń
Uzasadnienia dotyczące wydania orzeczenia o braku potrzeby kształcenia specjalnego dla dziecka przewlekle chorego, np.: Zespół uznaje, że uczeń potrzebuje kształcenia specjalnego, jednakże przepisy i kuratorium oświaty nie pozwalają na wydanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Uzasadnienie powinno wskazać przepisy prawa, a mianowicie § 2 ust 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz. U. Nr 173, poz. 1072).

8 Problemy merytoryczne orzeczeń
Określanie w orzeczeniu upośledzenia umysłowego jako niepełnosprawności intelektualnej. Stosowanie zapisów: kształcenie specjalne w szkole ogólnodostępnej systemem szkoły specjalnej lub programem szkoły specjalnej. Różnice pomiędzy zapisami w protokole z posiedzenia zespołu orzekającego i opracowanymi diagnozami, a zapisami w treści orzeczeń. Braki w protokołach – brak uzasadnienia, podpisów, wskazania osoby opracowującej orzeczenie, Brak opinii ze szkoły. Brak informacji o udzielanej w szkole pomocy psychologiczno –pedagogicznej lub organizacji kształcenia specjal., Tworzenie orzeczenia niezgodnie ze wzorem, np.: … O potrzebie kształcenia specjalnego – integracyjnego. Decydowanie przez ZO o zakresie indywidualnego nauczania niezgodnie z zaleceniem lekarza. Uzasadnienie zaleconej formy kształcenia.

9 Rozporządzenie o orzeczeniach
§ Z posiedzenia zespołu sporządza się protokół. Protokół zawiera w szczególności informację o podjętym rozstrzygnięciu wraz z uzasadnieniem oraz informację o zgłoszonym przez członka zespołu innym stanowisku dotyczącym podjętego rozstrzygnięcia wraz z uzasadnieniem. Protokół podpisują przewodniczący i członkowie zespołu.

10 Kpa Art § 1. Decyzja powinna zawierać: oznaczenie organu administracji publicznej, datę wydania, oznaczenie strony lub stron, powołanie podstawy prawnej, rozstrzygnięcie, uzasadnienie faktyczne i prawne, pouczenie, czy i w jakim trybie służy od niej odwołanie, podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego osoby upoważnionej do wydania decyzji. … Art § 3. Uzasadnienie faktyczne decyzji powinno w szczególności zawierać wskazanie faktów, które organ uznał za udowodnione, dowodów, na których się oparł, oraz przyczyn, z powodu których innym dowodom odmówił wiarygodności i mocy dowodowej, zaś uzasadnienie prawne - wyjaśnienie podstawy prawnej decyzji, z przytoczeniem przepisów prawa.

11 Uzasadnienie najkorzystniejszej formy kształcenia specjalnego
Szkoła ogólnodostępna Szkoła integracyjna Uczniowi należy zapewnić odpowiednie warunki do nauki, sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne: ……………………………….. Program nauczania - wymagania edukacyjne winny być dostosowane do indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych, z wykorzystaniem odpowiednich form i metod pracy dydaktycznej i wychowawczej, w zakresie zasad, form pracy, stosowanych metod, środków dydaktycznych i jeśli zaistnieje taka konieczność także w zakresie treści. Zajęcia rewalidacyjne …………………………………. Należy zadbać o integrację ze środowiskiem rówieśniczym. Zakres wsparcia udzielanego rodzicom ……………………. Indywidualny program edukacyjny powinien w szczególności zawierać cele:…………………. Zakres wsparcia nauczyciela wspomagającego ……………………………………..

12 Uzasadnienie najkorzystniejszej formy kształcenia specjalnego Szkoła specjalna
Uczniowi należy zapewnić odpowiednie warunki do nauki, sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne: ……………………………….. Uczeń powinien realizować program nauczania, program wychowawczy i program profilaktyki, odpowiedni do jego niepełnosprawności z wykorzystaniem odpowiednich form i metod pracy dydaktycznej i wychowawczej. Program powinien być dostosowany do indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych ucznia, w zakresie zasad, form pracy, stosowanych metod, środków dydaktycznych i treści. Indywidualny program edukacyjny powinien w szczególności zawierać cele:…………………. Należy dokonywać przynajmniej raz w roku wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia. Zajęcia rewalidacyjne …………………………………. Zakres wsparcia udzielanego rodzicom ……………………. Integracja ze środowiskiem rówieśniczym. Przygotowanie do samodzielności w życiu dorosłym.

13 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008 r
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz. U. Nr 173, poz. 1072)

14 § 6 ust. 9. W celu uzyskania informacji o problemach dydaktycznych i wychowawczych ucznia, zespół może zasięgnąć opinii nauczycieli szkoły, do której uczeń uczęszcza, lub wychowawców placówki, w której uczeń przebywa, informując o tym wnioskodawcę. § 6 ust. 10. Przewodniczący zespołu zawiadamia wnioskodawcę o terminie posiedzenia zespołu. Wnioskodawca może wziąć udział w posiedzeniu zespołu i przedstawić swoje stanowisko.

15 § 8 ust. 2. W orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego określa się zalecane: 1) warunki realizacji potrzeb edukacyjnych, formy stymulacji, rewalidacji, terapii, usprawniania, rozwijania potencjalnych możliwości i mocnych stron dziecka oraz inne formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 2) najkorzystniejsze dla dziecka formy kształcenia specjalnego: w przedszkolu ogólnodostępnym, w tym z oddziałami integracyjnymi, integracyjnym albo specjalnym, szkole ogólnodostępnej, szkole integracyjnej lub oddziale integracyjnym, szkole specjalnej lub oddziale specjalnym, ośrodku rewalidacyjno-wychowawczym albo w szkole zorganizowanej w młodzieżowym ośrodku wychowawczym, młodzieżowym ośrodku socjoterapii lub specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym.

16 § 8 ust. 3. W orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego należy wskazać wszystkie zalecane najkorzystniejsze dla danego dziecka formy kształcenia specjalnego spośród form kształcenia wymienionych w ust. 2 pkt 2.

17 Kpa - Art Organ odwoławczy może przeprowadzić na żądanie strony lub z urzędu dodatkowe postępowanie w celu uzupełnienia dowodów i materiałów w sprawie albo zlecić przeprowadzenie tego postępowania organowi, który wydał decyzję. Rozporządzenie o orzeczeniach § Kurator oświaty zasięga, w miarę potrzeb, opinii psychologa, pedagoga, lekarza lub innego specjalisty.

18 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Rozpatrywanie odwołań od orzeczeń wydanych przez publiczne poradnie psychologiczno - pedagogiczne Barbara Łaska Kuratorium Oświaty w Łodzi."

Podobne prezentacje


Reklamy Google