Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZNACZENIE, PROBLEMY I REGULACJE PRAWNE ORZECZNICTWA Elżbieta Zawadzka SPPPDZidDzWR Łódź 2010r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZNACZENIE, PROBLEMY I REGULACJE PRAWNE ORZECZNICTWA Elżbieta Zawadzka SPPPDZidDzWR Łódź 2010r."— Zapis prezentacji:

1 ZNACZENIE, PROBLEMY I REGULACJE PRAWNE ORZECZNICTWA Elżbieta Zawadzka SPPPDZidDzWR Łódź 2010r.

2 SPPPDZidDzWR jest wskazana przez Kuratora Oświaty za zgodą Organu Prowadzącego do wydawania opinii i orzeczeń dla dzieci niewidomych i słabo widzących, niesłyszących i słabo słyszących w Łodzi i w dwóch powiatach województwa łódzkiego pabianickim i wschodnim łódzkim. Zarządzenie KO z dn. 23.09.2009r., nr 55/2009.

3 DANE LICZBOWE DOTYCZĄCE PRAC ZESPOŁÓW ORZEKAJĄCYCH SPP-PDZidDzWR w roku szkolnym 2008/2009 Wydano ogółem 580 orzeczeń w tym: z uwagi na uszkodzenie wzroku 40 orzeczeń z uwagi na uszkodzenie słuchu 85 orzeczeń z uwagi na niepełnosprawność sprzężoną 71 orzeczeń Wydano ogółem 60 opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju w tym: z uwagi na uszkodzenie wzroku14 opinii z uwagi na uszkodzenie słuchu 13 opinii

4 Przez kształcenie specjalne należy rozumieć zorganizowany proces edukacyjny, dostosowany do potrzeb wychowanka i ucznia niepełnosprawnego ze względu na istotne zaburzenia lub dysfunkcje zakłócające w sposób istotny jego funkcjonowanie psychiczne, fizyczne, społeczne oraz możliwości uczenia się. W procesie tym podejmowane są specjalistyczne oddziaływania dydaktyczne, wychowawcze i rewalidacyjne ukierunkowane na wszechstronny rozwój ucznia. Jest to definicja stosowana dla potrzeb organizacji kształcenia specjalnego, wynikająca z ustawy i systemie oświaty oraz z rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy.

5 WYBRANE ASPEKTY ORZECZNICTWA FORMALNO-PRAWNY EKONOMICZNY KOMPETENCJI I UMIEJĘTNOŚCI SPECJALISTÓW SOCJOLOGICZNY PSYCHOLOGICZNY

6 ASPEKT PSYCHOLOGICZNY wyjątkowy charakter więzi rodzic - dziecko indywidualna postawa rodziców wobec niepełnosprawności dziecka indywidualna postawa specjalistów

7 ASPEKT SOCJOLOGICZNY proces społeczny współdziałanie wielu osób i instytucji kontrola społeczna, opinia publiczna kolegialność procesu decyzyjnego role społeczne

8 ASPEKT KOMPETENCJI I UMIEJĘTNOŚCI

9

10

11

12 ASPEKT EKONOMICZNY środki finansowe na kształcenie dzieci niepełnosprawnych środki finansowe na prowadzenie orzecznictwa

13 ASPEKT FORMALNO-PRAWNY regulacje prawne, sformalizowane procedury (biurokratyczne) wydanie decyzji administracyjnej organizacja pracy

14 Wykaz rozporządzeń MEN dotyczących orzecznictwa prowadzonego przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne 1. W sprawie organizacji i zasad działania publicznych poradni psychologiczno- pedagogicznych oraz innych publicznych poradni specjalistycznych, z dn. 11.06.1993r., Dz. U. Nr 67, poz. 322. 2. W sprawie orzekania o potrzebie kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży oraz szczegółowych zasad kierowania do kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania, z dn. 12.02.2001r., Dz. U. Nr 13, poz. 114.

15 Wykaz rozporządzeń MEN dotyczących orzecznictwa prowadzonego przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne 3. Zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o potrzebie kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży… z dn. 29.01.2003r., Dz. U. Nr 23, poz. 192. 4. W sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno- pedagogicznych, z dn. 18.09.2008r., Dz. U. Nr 173, poz. 1072.

16 KATEGORIE PODSTAWOWYCH ROZSTRZYGNIĘĆ PRAWNYCH W CZTERECH CYTOWANYCH ROZPORZĄDZENIACH DOTYCZĄCYCH ORZECZNICTWA 1. Powierzenie, wyznaczenie przez KO poradni ds. orzecznictwa na rzecz dzieci i młodzieży z dysfunkcjami sensorycznymi. 2. Nazwa orzeczenia. 3. Wnioskodawca. 4. Adresat orzeczenia. 5. Powoływanie Zespołów Orzekających. 6. Skład Zespołu Orzekającego. 7. Czas ważności orzeczenia.

17 KATEGORIE PODSTAWOWYCH ROZSTRZYGNIĘĆ PRAWNYCH W CZTERECH CYTOWANYCH ROZPORZĄDZENIACH DOTYCZĄCYCH ORZECZNICTWA 8. Zalecane formy kształcenia specjalnego. 9. Zasięgnięcie opinii ze szkoły lub placówki. 10. Udział wnioskodawcy w posiedzeniu Zespołu Orzekającego. 11. Odbiorca orzeczenia. 12. Odwołanie od decyzji Zespołu Orzekającego. 13. Uchylenie, nowe orzeczenie.

18 ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH ROZSTRZYGNIĘĆ W CZTERECH ROZPORZĄDZENIACH DOTYCZĄCYCH ORZECZNICTWA Rozstrzygnięcie Rozporządzenie z 1993r. Rozporządzenie z 2001r. Rozporządzenie z 2003r. Rozporządzenie z 2008r. Powierzenie, wyznaczenie przez KO poradni ds. orzecznictwa na rzecz dzieci i młodzieży z dysfunkcjami sensorycznymi tak

19 ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH ROZSTRZYGNIĘĆ W CZTERECH ROZPORZĄDZENIACH DOTYCZĄCYCH ORZECZNICTWA Rozstrzygnięcie Rozporządzenie z 1993r. Rozporządzenie z 2001r. Rozporządzenie z 2003r. Rozporządzenie z 2008r. Nazwa orzeczeniaorzeczenie kwalifikacyjne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego Wnioskodawcapsycholog lub pedagog za zgodą rodziców rodzice (prawni opiekunowie)

20 ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH ROZSTRZYGNIĘĆ W CZTERECH ROZPORZĄDZENIACH DOTYCZĄCYCH ORZECZNICTWA Rozstrzygnięcie Rozporządzenie z 1993r. Rozporządzenie z 2001r. Rozporządzenie z 2003r. Rozporządzenie z 2008r. Adresat orzeczenia dzieci i młodzież niepełnosprawna młodzież z grup dyspanseryjnych młodzież niedostosowana społecznie, dzieci pozbawione opieki rodziców dzieci z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi dzieci i młodzież niepełnosprawna lub niedostosowana społecznie

21 ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH ROZSTRZYGNIĘĆ W CZTERECH ROZPORZĄDZENIACH DOTYCZĄCYCH ORZECZNICTWA Rozstrzygnięcie Rozporządzenie z 1993r. Rozporządzenie z 2001r. Rozporządzenie z 2003r. Rozporządzenie z 2008r. Powoływanie Zespołów Orzekających dyrektor Poradni Skład Zespołu Orzekającego dyrektor lub wicedyrektor- przewodniczący, psycholog, pedagog, lekarz, ew. inni specjaliści dyrektor Poradni lub upoważniona przez niego osoba, psycholog, pedagog, ew. inni specjaliści dodany logopeda bez obligatoryjnego udziału logopedy

22 ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH ROZSTRZYGNIĘĆ W CZTERECH ROZPORZĄDZENIACH DOTYCZĄCYCH ORZECZNICTWA Rozstrzygnięcie Rozporządzenie z 1993r. Rozporządzenie z 2001r. Rozporządzenie z 2003r. Rozporządzenie z 2008r. Czas ważności orzeczenia nie wymagano określenia na rok szkolny, etap edukacyjny, okres kształcenia w danej szkole, na czas nieokreślony znika zapis na czas nieokreślony

23 ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH ROZSTRZYGNIĘĆ W CZTERECH ROZPORZĄDZENIACH DOTYCZĄCYCH ORZECZNICTWA Rozstrzygnięcie Rozporządzenie z 1993r. Rozporządzenie z 2001r. Rozporządzenie z 2003r. Rozporządzenie z 2008r. Zalecane formy kształcenia specjalnego także z integracją i nauczaniem indywidualnym w szkole ogólnodostępnej w szkole integracyjnej lub oddziale integracyjnym, w szkole specjalnej lub oddziale specjalnym albo SOSW, Najkorzystniej– sze dla dziecka formy kształcenia specjalnego (wszystkie naj - korzystniejsze formy kształcenia specjalnego)

24 ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH ROZSTRZYGNIĘĆ W CZTERECH ROZPORZĄDZENIACH DOTYCZĄCYCH ORZECZNICTWA Rozstrzygnięcie Rozporządzenie z 1993r. Rozporządzenie z 2001r. Rozporządzenie z 2003r. Rozporządzenie z 2008r. Zasięgnięcie opinii ze szkoły lub placówki brak uregulowań, ale to logiczna implikacja możliwość Udział wnioskodawcy w posiedzeniu Zespołu Orzekającego brak uregulowańmożliwość udziału i przedstawienia swojego stanowiska

25 ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH ROZSTRZYGNIĘĆ W CZTERECH ROZPORZĄDZENIACH DOTYCZĄCYCH ORZECZNICTWA Rozstrzygnięcie Rozporządzenie z 1993r. Rozporządzenie z 2001r. Rozporządzenie z 2003r. Rozporządzenie z 2008r. Odbiorca orzeczenia rodzice dziecka (prawny opiekun), kurator oświaty lub organ prowadzący szkołę, placówkę szkoła, placówka, w której ewidencji dziecko pozostaje, policja, sąd, placówki opieki zdrowotnej- na ich wniosek wnioskodawca

26 ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH ROZSTRZYGNIĘĆ W CZTERECH ROZPORZĄDZENIACH DOTYCZĄCYCH ORZECZNICTWA Rozstrzygnięcie Rozporządzenie z 1993r. Rozporządzenie z 2001r. Rozporządzenie z 2003r. Rozporządzenie z 2008r. Odwołanie od decyzji Zespołu Orzekającego do wskazanej przez KO poradni rozpatrującej odwołania (jej decyzja ostateczna) do Kuratora Oświaty za pośrednictwem zespołu, który wydał orzeczenie

27 ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH ROZSTRZYGNIĘĆ W CZTERECH ROZPORZĄDZENIACH DOTYCZĄCYCH ORZECZNICTWA Rozstrzygnięcie Rozporządzenie z 1993r. Rozporządzenie z 2001r. Rozporządzenie z 2003r. Rozporządzenie z 2008r. Uchylenie, nowe orzeczenie brak rozstrzygnięćuchylenie przez ZO, który wydał zaskarżone orzeczenie, wydanie nowego (po decyzji Kuratora Oświaty lub ZO) oraz w przypadku zmiany okoliczności stanowiących podstawę wydania orzeczenia, ustania przyczyn oraz gdy zmienia się rodzaj i stopień zaburzeń i odchyleń rozwojowych oraz zmiany wskazanych w poprzednim orzeczeniu zaleceń lub czasu na jaki orzeczenie zostało wydane

28 NAJISTOTNIEJSZE ZMIANY W PRZEPISACH wzrost podmiotowości wnioskodawcy, czasowość orzeczeń, zawężenie grupy korzystających z kształcenia specjalnego, podniesienie rangi orzecznictwa.

29 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "ZNACZENIE, PROBLEMY I REGULACJE PRAWNE ORZECZNICTWA Elżbieta Zawadzka SPPPDZidDzWR Łódź 2010r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google