Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pomoc psychologiczno - pedagogiczna Rzeszów, 14.12.2011 r. Przedszkole Publiczne Nr 29 Rzeszów.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Pomoc psychologiczno - pedagogiczna Rzeszów, 14.12.2011 r. Przedszkole Publiczne Nr 29 Rzeszów."— Zapis prezentacji:

1 Pomoc psychologiczno - pedagogiczna Rzeszów, 14.12.2011 r. Przedszkole Publiczne Nr 29 Rzeszów

2 1. Powołanie zespołu ds. pomocy psychologiczno – pedagogicznej do 31 marca 2011 – odpowiedzialny – dyrektor W skład zespołu wchodzą nauczyciele oraz specjaliści powołani przez dyrektora

3 2. Pracę zespołu koordynuje przewodniczący, powołany przez dyrektora

4 3. Spotkanie zespołu – do 30 kwietnia Planowanie pomocy psych. – pedag., w tym w szczególności: Ustalenie zakresu w jakim dzieci wymagają pomocy (orzeczenia o kształceniu specjalnym, opinie o wczesnym wspomaganiu, dzieci wymagające pomocy z uwagi na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne, w tym szczególne uzdolnienia)

5 Określenie zalecanych form, sposobów i okresu udzielania pomocy psych. – pedag. z uwzgl. indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, należy uwzgl. zalecenia zawarte w orzeczeniu

6 4. Dyrektor na podstawie zaleceń zespołów ustala formy, metody pracy i okres udzielania pomocy psych. - pedag., a także wymiar godzin, w których poszczególne formy pomocy będą realizowane – do 30 kwietnia

7 5. Zatwierdzenie przez organ prowadzący arkuszy organizacyjnych

8 6.Niezwłoczne poinformowanie rodziców dzieci objętych pomocą psych. – pedag. o metodach, formach, okresie, a także wymiarze godzin – koniecznie na piśmie

9 7. Posiedzenie Zespołu celem: (do 30 września, poinformowanie rodziców) Opracowania Indywidualnych Planów Edukacyjno - Terapeutycznych oraz Planów Działań Wspierających

10 W miarę potrzeby należy uwzględnić zakres współpracy z Poradnią Psychol. – Pedag. oraz innymi poradniami specjalistycznymi i instytucjami Określenia działań wspierających rodziców dzieci posiadających orzeczenia Założenia Kart Indywidualnych Potrzeb Dziecka ( jeżeli nie były założone wcześniej)

11 8. Ustalenie przez dyrektora form, sposobów, okresów i wymiaru godzin

12 9. Poinformowanie rodziców – podpis

13 10. Realizacja – dokumentowanie

14 11. Ocena efektywności udzielanej dzieciom pomocy psychologiczno - pedagogicznej

15 Dziękuję za uwagę Krystyna Piczak - dyrektor Przedszkole Publiczne Nr 29 Rzeszów


Pobierz ppt "Pomoc psychologiczno - pedagogiczna Rzeszów, 14.12.2011 r. Przedszkole Publiczne Nr 29 Rzeszów."

Podobne prezentacje


Reklamy Google