Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KONFERENCJA DYREKTORÓW SZKÓŁ I PLACÓWEK WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO 23-27 sierpnia 2010 KURATORIUM OŚWIATY W GDAŃSKU.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KONFERENCJA DYREKTORÓW SZKÓŁ I PLACÓWEK WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO 23-27 sierpnia 2010 KURATORIUM OŚWIATY W GDAŃSKU."— Zapis prezentacji:

1 KONFERENCJA DYREKTORÓW SZKÓŁ I PLACÓWEK WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO 23-27 sierpnia 2010 KURATORIUM OŚWIATY W GDAŃSKU

2 REALIZACJA ZADAŃ Z ZAKRESU NADZORU PEDAGOGICZNEGO

3 Cel wizyt:Liczba czynności Liczba dni pracy w szkole/placówce Wykonywanie czynności nadzoru pedagogicznego, w tym: 805945 ewaluacje ewaluacje1648 kontrole planowe kontrole planowe554671 kontrole doraźne kontrole doraźne235226 inne wizyty inne wizyty11361010 Czynności prowadzone przez wizytatorów Kuratorium Oświaty w szkołach i placówkach (od 9 listopada 2009 r. do 14 lipca 2010 r.)

4 EWALUACJA OBSZAR: EFEKTY Ewaluację przeprowadzono w 12 publicznych szkołach i placówkach Typ szkoły/placówki Liczba szkół/placówek przedszkole3 szkoła podstawowa 2 gimnazjum 4 liceum ogólnokształcące 2 technikum1

5 EWALUACJA OBSZAR: EFEKTY Szkoła: 1.1. Analizuje się wyniki sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe 1.2. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności 1.3. Uczniowie są aktywni 1.4. Respektowane są normy społeczne Przedszkole: 1.1. Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności 1.2. Dzieci są aktywne 1.3. Respektowane są normy społeczne

6 EWALUACJA OBSZAR: EFEKTY Efekty szkoły Efekty przedszkola 1.1. Analizuje się wyniki... 1.2. Uczniowie nabywają... 1.3. Uczniowie są aktywni... 1.4. Respektowane są normy społeczne... 1.1. Dzieci nabywają... 1.2. Dzieci są aktywne... 1.3 Respektowane są normy społeczne... A x 0 A x 1 A x 0 A x 1 B x 8 B x 7 B x 2 C x 1 C x 0 C x 2 C x 0 D x 0

7 KONTROLE Tematyka kontroli planowych w zakresie realizacji praktycznej nauki zawodu w zakresie organizacji dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników w publicznym ośrodku dokształcania i doskonalenia w zakresie realizacji zadań przez n-li doradców metodycznych w zakresie prowadzenia kursu kwalifikacyjnego przez publiczną placówkę doskonalenia nauczycieli w zakresie sposobu prowadzenia arkuszy ocen uczniów przez publiczne szkoły podstawowe i gimnazja dla dzieci i młodzieży w zakresie realizacji prawa dziecka pięcioletniego do rocznego przygotowania przedszkolnego w zakresie prawidłowości nadzorowania przez dyrektora publicznej szkoły podstawowej spełniania przez dzieci sześcioletnie rocznego przygotowania przedszkolnego w zakresie organizacji zajęć rewalidacyjnych, w tym liczby godzin i rodzaju tych zajęć oraz ich zgodności z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego w zakresie wydawania opinii przez poradnie psychologiczno – pedagogiczne w zakresie organizacji zajęć rewalidacyjnych w publicznym ośrodku rewalidacyjno - wychowawczym

8 KONTROLE Zalecenia wydane w toku kontroli planowych (1) W zakresie sposobu prowadzenia arkuszy ocen uczniów przez publiczne szkoły podstawowe i gimnazja dla dzieci i młodzieży – wydano 74 zaleceń, w tym: W zakresie sposobu prowadzenia arkuszy ocen uczniów przez publiczne szkoły podstawowe i gimnazja dla dzieci i młodzieży – wydano 74 zaleceń, w tym: założyć protokolarz zebrań rady pedagogicznej założyć protokolarz zebrań rady pedagogicznej stosować właściwe druki arkuszy ocen stosować właściwe druki arkuszy ocen prowadzić księgę arkuszy ocen prowadzić księgę arkuszy ocen w arkuszach ocen uczniów, wpisywać łączną liczbę opuszczonych godzin w danym roku szkolnym w arkuszach ocen uczniów, wpisywać łączną liczbę opuszczonych godzin w danym roku szkolnym w arkuszach ocen uczniów klas programowo najwyższych uzupełnić wpisy wyników klasyfikacji końcowej w arkuszach ocen uczniów klas programowo najwyższych uzupełnić wpisy wyników klasyfikacji końcowej przestrzegać zgodności wpisów w dokumentach szkoły i w dokumentach przebiegu nauczania, w zakresie danych osobowych ucznia – wpis drugiego imienia przestrzegać zgodności wpisów w dokumentach szkoły i w dokumentach przebiegu nauczania, w zakresie danych osobowych ucznia – wpis drugiego imienia

9 Zalecenia wydane w toku kontroli planowych (2) sprostowania błędów i oczywistych omyłek dokonywane przez upoważnioną osobę powinny być opatrzone jej czytelnym podpisem sprostowania błędów i oczywistych omyłek dokonywane przez upoważnioną osobę powinny być opatrzone jej czytelnym podpisem wpisywać klasę oraz miesiąc urodzenia ucznia wyrazami w pełnym brzmieniu wpisywać klasę oraz miesiąc urodzenia ucznia wyrazami w pełnym brzmieniu arkuszach ocen uczniów po wpisaniu wyników klasyfikacji rocznej uzyskanych w klasie programowo najwyższej wpisywać w kolejnej kolumnie - wyniki klasyfikacji końcowej arkuszach ocen uczniów po wpisaniu wyników klasyfikacji rocznej uzyskanych w klasie programowo najwyższej wpisywać w kolejnej kolumnie - wyniki klasyfikacji końcowej w przypadku przejęcia ucznia z innej szkoły, założyć dla niego arkusz ocen, a kopię arkusza z poprzedniej szkoły dołączyć do założonego arkusza w przypadku przejęcia ucznia z innej szkoły, założyć dla niego arkusz ocen, a kopię arkusza z poprzedniej szkoły dołączyć do założonego arkusza protokoły z egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych oraz prowadzonych sprawdzianów wiadomości i umiejętności uczniów oraz protokoły z ustalenia rocznych ocen klasyfikacyjnych zachowania uczniów załączać do arkusza ocen ucznia protokoły z egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych oraz prowadzonych sprawdzianów wiadomości i umiejętności uczniów oraz protokoły z ustalenia rocznych ocen klasyfikacyjnych zachowania uczniów załączać do arkusza ocen ucznia

10 Zalecenia wydane w toku kontroli planowych (3) W zakresie realizacji prawa dziecka pięcioletniego do rocznego przygotowania przedszkolnego – wydano 18 zaleceń, w tym: W zakresie realizacji prawa dziecka pięcioletniego do rocznego przygotowania przedszkolnego – wydano 18 zaleceń, w tym: dokonać aktualizacji statutu szkoły i wprowadzić zapisy określające zasady rekrutacji dzieci pięcioletnich do oddziałów przedszkolnych w szkole dokonać aktualizacji statutu szkoły i wprowadzić zapisy określające zasady rekrutacji dzieci pięcioletnich do oddziałów przedszkolnych w szkole opracować organizację punktu przedszkolnego opracować organizację punktu przedszkolnego

11 Monitorowanie I. Monitorowanie wdrażania podstawy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego w województwie pomorskim. Celem monitorowania było pozyskanie informacji o: a) stosowanych przez przedszkola i szkoły rozwiązaniach organizacyjnych i metodycznych związanych z wdrażaniem podstawy programowej, b) uwzględnianiu zalecanych warunków i sposobach ich realizacji sprzyjających osiąganiu zamierzonych efektów edukacyjnych.

12 Monitorowanie Monitorowaniem objęto 10 % szkół i placówek Typ szkoły/placówki Liczba szkół/placówek przedszkola44 inne formy wychowania przedszkolnego 4 szkołypodstawowe - klasy I 54 54 gimnazja - klasy I 29

13 Monitorowanie Wybrane rekomendacje DIAGNOZA DZIECI 5 i 6-LETNICH: DIAGNOZA DZIECI 5 i 6-LETNICH: - wzmocnienie nadzoru dyrektorów szkół i placówek nad prowadzeniem diagnoz - doskonalenie nauczycieli w zakresie metodyki pracy oraz prowadzenia diagnoz - analiza kart obserwacji dzieci przedszkolnych - wspieranie dzieci poprzez promowanie ich osiągnięć wśród rodziców ORGANIZACJA BADANIA: ORGANIZACJA BADANIA: - aktualizowanie danych teleadresowych szkół i placówek (szczególnie przedszkoli i punktów przedszkolnych)

14 Monitorowanie II. Monitorowanie w zakresie realizacji obowiązkowych godzin zajęć wychowania fizycznego w formach określonych w II. Monitorowanie w zakresie realizacji obowiązkowych godzin zajęć wychowania fizycznego w formach określonych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 sierpnia 2009 r. w sprawie dopuszczalnych form realizacji dwóch godzinw sprawie dopuszczalnych form realizacji dwóch godzin w roku szkolnym 2009/2010 w województwie pomorskim poprzez wprowadzenie do realizacji form alternatywnych w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych.

15 Monitorowanie Celem monitorowania w zakresie realizacji obowiązkowych godzin zajęć wychowania fizycznego... było m.in.pozyskanie informacji o: skorzystaniu przez dyrektorów szkół z możliwości organizacji 1 lub 2 godzin wychowania fizycznego w formach wskazanych w wydanym rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 sierpnia 2009 r. w sprawie dopuszczalnych form realizacji dwóch godzin obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego (Dz. U. Nr 136, poz. 1116). w sprawie dopuszczalnych form realizacji dwóch godzin obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego w sprawie dopuszczalnych form realizacji dwóch godzin obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego

16 Monitorowanie Monitorowaniem objęto 10 % szkół Typ szkoły publiczneniepubliczne szkołypodstawowe 5611 gimnazja316 szkoły ponadgimnazjalne 2018

17 Monitorowanie Wybrane wnioski (1) Obowiązkowe zajęcia wychowania fizycznego w formach alternatywnych w roku szkolnym 2009/2010 najczęściej realizowane były w gimnazjach. Obowiązkowe zajęcia wychowania fizycznego w formach alternatywnych w roku szkolnym 2009/2010 najczęściej realizowane były w gimnazjach. Dyrektorzy szkół, w których nie realizowano zajęć wychowania fizycznego w w/w formach, najczęściej wskazują na problemy związane z bazą sportową szkoły i organizacją dowozu uczniów. Dyrektorzy szkół, w których nie realizowano zajęć wychowania fizycznego w w/w formach, najczęściej wskazują na problemy związane z bazą sportową szkoły i organizacją dowozu uczniów. Dyrektorzy szkół, w których realizowano obowiązkowe zajęcia wychowania fizycznego w formach alternatywnych, organizując zajęcia, kierowali się zainteresowaniami i potrzebami zdrowotnymi uczniów oraz uwarunkowaniami lokalnymi. Dyrektorzy szkół, w których realizowano obowiązkowe zajęcia wychowania fizycznego w formach alternatywnych, organizując zajęcia, kierowali się zainteresowaniami i potrzebami zdrowotnymi uczniów oraz uwarunkowaniami lokalnymi.

18 Monitorowanie Wybrane wnioski (2) Szkoły realizujące zajęcia wychowania fizycznego w formach alternatywnych najczęściej korzystają z zajęć organizowanych na basenach. Szkoły realizujące zajęcia wychowania fizycznego w formach alternatywnych najczęściej korzystają z zajęć organizowanych na basenach. Najczęściej wybieraną alternatywną formą obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego są gry zespołowe i pływanie. Najczęściej wybieraną alternatywną formą obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego są gry zespołowe i pływanie. Nauczyciele realizujący alternatywne formy wychowania fizycznego w zdecydowanej większości posiadają kwalifikacje, ponadto legitymują się uprawnieniami trenerskimi i instruktorskimi. Nauczyciele realizujący alternatywne formy wychowania fizycznego w zdecydowanej większości posiadają kwalifikacje, ponadto legitymują się uprawnieniami trenerskimi i instruktorskimi.

19 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "KONFERENCJA DYREKTORÓW SZKÓŁ I PLACÓWEK WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO 23-27 sierpnia 2010 KURATORIUM OŚWIATY W GDAŃSKU."

Podobne prezentacje


Reklamy Google