Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KONFERENCJA DYREKTORÓW SZKÓŁ I PLACÓWEK WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO 23-27 sierpnia 2010 KURATORIUM OŚWIATY W GDAŃSKU.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KONFERENCJA DYREKTORÓW SZKÓŁ I PLACÓWEK WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO 23-27 sierpnia 2010 KURATORIUM OŚWIATY W GDAŃSKU."— Zapis prezentacji:

1 KONFERENCJA DYREKTORÓW SZKÓŁ I PLACÓWEK WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO sierpnia 2010 KURATORIUM OŚWIATY W GDAŃSKU

2 REALIZACJA ZADAŃ Z ZAKRESU NADZORU PEDAGOGICZNEGO

3 Cel wizyt:Liczba czynności Liczba dni pracy w szkole/placówce Wykonywanie czynności nadzoru pedagogicznego, w tym: ewaluacje ewaluacje1648 kontrole planowe kontrole planowe kontrole doraźne kontrole doraźne inne wizyty inne wizyty Czynności prowadzone przez wizytatorów Kuratorium Oświaty w szkołach i placówkach (od 9 listopada 2009 r. do 14 lipca 2010 r.)

4 EWALUACJA OBSZAR: EFEKTY Ewaluację przeprowadzono w 12 publicznych szkołach i placówkach Typ szkoły/placówki Liczba szkół/placówek przedszkole3 szkoła podstawowa 2 gimnazjum 4 liceum ogólnokształcące 2 technikum1

5 EWALUACJA OBSZAR: EFEKTY Szkoła: 1.1. Analizuje się wyniki sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe 1.2. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności 1.3. Uczniowie są aktywni 1.4. Respektowane są normy społeczne Przedszkole: 1.1. Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności 1.2. Dzieci są aktywne 1.3. Respektowane są normy społeczne

6 EWALUACJA OBSZAR: EFEKTY Efekty szkoły Efekty przedszkola 1.1. Analizuje się wyniki Uczniowie nabywają Uczniowie są aktywni Respektowane są normy społeczne Dzieci nabywają Dzieci są aktywne Respektowane są normy społeczne... A x 0 A x 1 A x 0 A x 1 B x 8 B x 7 B x 2 C x 1 C x 0 C x 2 C x 0 D x 0

7 KONTROLE Tematyka kontroli planowych w zakresie realizacji praktycznej nauki zawodu w zakresie organizacji dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników w publicznym ośrodku dokształcania i doskonalenia w zakresie realizacji zadań przez n-li doradców metodycznych w zakresie prowadzenia kursu kwalifikacyjnego przez publiczną placówkę doskonalenia nauczycieli w zakresie sposobu prowadzenia arkuszy ocen uczniów przez publiczne szkoły podstawowe i gimnazja dla dzieci i młodzieży w zakresie realizacji prawa dziecka pięcioletniego do rocznego przygotowania przedszkolnego w zakresie prawidłowości nadzorowania przez dyrektora publicznej szkoły podstawowej spełniania przez dzieci sześcioletnie rocznego przygotowania przedszkolnego w zakresie organizacji zajęć rewalidacyjnych, w tym liczby godzin i rodzaju tych zajęć oraz ich zgodności z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego w zakresie wydawania opinii przez poradnie psychologiczno – pedagogiczne w zakresie organizacji zajęć rewalidacyjnych w publicznym ośrodku rewalidacyjno - wychowawczym

8 KONTROLE Zalecenia wydane w toku kontroli planowych (1) W zakresie sposobu prowadzenia arkuszy ocen uczniów przez publiczne szkoły podstawowe i gimnazja dla dzieci i młodzieży – wydano 74 zaleceń, w tym: W zakresie sposobu prowadzenia arkuszy ocen uczniów przez publiczne szkoły podstawowe i gimnazja dla dzieci i młodzieży – wydano 74 zaleceń, w tym: założyć protokolarz zebrań rady pedagogicznej założyć protokolarz zebrań rady pedagogicznej stosować właściwe druki arkuszy ocen stosować właściwe druki arkuszy ocen prowadzić księgę arkuszy ocen prowadzić księgę arkuszy ocen w arkuszach ocen uczniów, wpisywać łączną liczbę opuszczonych godzin w danym roku szkolnym w arkuszach ocen uczniów, wpisywać łączną liczbę opuszczonych godzin w danym roku szkolnym w arkuszach ocen uczniów klas programowo najwyższych uzupełnić wpisy wyników klasyfikacji końcowej w arkuszach ocen uczniów klas programowo najwyższych uzupełnić wpisy wyników klasyfikacji końcowej przestrzegać zgodności wpisów w dokumentach szkoły i w dokumentach przebiegu nauczania, w zakresie danych osobowych ucznia – wpis drugiego imienia przestrzegać zgodności wpisów w dokumentach szkoły i w dokumentach przebiegu nauczania, w zakresie danych osobowych ucznia – wpis drugiego imienia

9 Zalecenia wydane w toku kontroli planowych (2) sprostowania błędów i oczywistych omyłek dokonywane przez upoważnioną osobę powinny być opatrzone jej czytelnym podpisem sprostowania błędów i oczywistych omyłek dokonywane przez upoważnioną osobę powinny być opatrzone jej czytelnym podpisem wpisywać klasę oraz miesiąc urodzenia ucznia wyrazami w pełnym brzmieniu wpisywać klasę oraz miesiąc urodzenia ucznia wyrazami w pełnym brzmieniu arkuszach ocen uczniów po wpisaniu wyników klasyfikacji rocznej uzyskanych w klasie programowo najwyższej wpisywać w kolejnej kolumnie - wyniki klasyfikacji końcowej arkuszach ocen uczniów po wpisaniu wyników klasyfikacji rocznej uzyskanych w klasie programowo najwyższej wpisywać w kolejnej kolumnie - wyniki klasyfikacji końcowej w przypadku przejęcia ucznia z innej szkoły, założyć dla niego arkusz ocen, a kopię arkusza z poprzedniej szkoły dołączyć do założonego arkusza w przypadku przejęcia ucznia z innej szkoły, założyć dla niego arkusz ocen, a kopię arkusza z poprzedniej szkoły dołączyć do założonego arkusza protokoły z egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych oraz prowadzonych sprawdzianów wiadomości i umiejętności uczniów oraz protokoły z ustalenia rocznych ocen klasyfikacyjnych zachowania uczniów załączać do arkusza ocen ucznia protokoły z egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych oraz prowadzonych sprawdzianów wiadomości i umiejętności uczniów oraz protokoły z ustalenia rocznych ocen klasyfikacyjnych zachowania uczniów załączać do arkusza ocen ucznia

10 Zalecenia wydane w toku kontroli planowych (3) W zakresie realizacji prawa dziecka pięcioletniego do rocznego przygotowania przedszkolnego – wydano 18 zaleceń, w tym: W zakresie realizacji prawa dziecka pięcioletniego do rocznego przygotowania przedszkolnego – wydano 18 zaleceń, w tym: dokonać aktualizacji statutu szkoły i wprowadzić zapisy określające zasady rekrutacji dzieci pięcioletnich do oddziałów przedszkolnych w szkole dokonać aktualizacji statutu szkoły i wprowadzić zapisy określające zasady rekrutacji dzieci pięcioletnich do oddziałów przedszkolnych w szkole opracować organizację punktu przedszkolnego opracować organizację punktu przedszkolnego

11 Monitorowanie I. Monitorowanie wdrażania podstawy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego w województwie pomorskim. Celem monitorowania było pozyskanie informacji o: a) stosowanych przez przedszkola i szkoły rozwiązaniach organizacyjnych i metodycznych związanych z wdrażaniem podstawy programowej, b) uwzględnianiu zalecanych warunków i sposobach ich realizacji sprzyjających osiąganiu zamierzonych efektów edukacyjnych.

12 Monitorowanie Monitorowaniem objęto 10 % szkół i placówek Typ szkoły/placówki Liczba szkół/placówek przedszkola44 inne formy wychowania przedszkolnego 4 szkołypodstawowe - klasy I gimnazja - klasy I 29

13 Monitorowanie Wybrane rekomendacje DIAGNOZA DZIECI 5 i 6-LETNICH: DIAGNOZA DZIECI 5 i 6-LETNICH: - wzmocnienie nadzoru dyrektorów szkół i placówek nad prowadzeniem diagnoz - doskonalenie nauczycieli w zakresie metodyki pracy oraz prowadzenia diagnoz - analiza kart obserwacji dzieci przedszkolnych - wspieranie dzieci poprzez promowanie ich osiągnięć wśród rodziców ORGANIZACJA BADANIA: ORGANIZACJA BADANIA: - aktualizowanie danych teleadresowych szkół i placówek (szczególnie przedszkoli i punktów przedszkolnych)

14 Monitorowanie II. Monitorowanie w zakresie realizacji obowiązkowych godzin zajęć wychowania fizycznego w formach określonych w II. Monitorowanie w zakresie realizacji obowiązkowych godzin zajęć wychowania fizycznego w formach określonych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 sierpnia 2009 r. w sprawie dopuszczalnych form realizacji dwóch godzinw sprawie dopuszczalnych form realizacji dwóch godzin w roku szkolnym 2009/2010 w województwie pomorskim poprzez wprowadzenie do realizacji form alternatywnych w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych.

15 Monitorowanie Celem monitorowania w zakresie realizacji obowiązkowych godzin zajęć wychowania fizycznego... było m.in.pozyskanie informacji o: skorzystaniu przez dyrektorów szkół z możliwości organizacji 1 lub 2 godzin wychowania fizycznego w formach wskazanych w wydanym rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 sierpnia 2009 r. w sprawie dopuszczalnych form realizacji dwóch godzin obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego (Dz. U. Nr 136, poz. 1116). w sprawie dopuszczalnych form realizacji dwóch godzin obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego w sprawie dopuszczalnych form realizacji dwóch godzin obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego

16 Monitorowanie Monitorowaniem objęto 10 % szkół Typ szkoły publiczneniepubliczne szkołypodstawowe 5611 gimnazja316 szkoły ponadgimnazjalne 2018

17 Monitorowanie Wybrane wnioski (1) Obowiązkowe zajęcia wychowania fizycznego w formach alternatywnych w roku szkolnym 2009/2010 najczęściej realizowane były w gimnazjach. Obowiązkowe zajęcia wychowania fizycznego w formach alternatywnych w roku szkolnym 2009/2010 najczęściej realizowane były w gimnazjach. Dyrektorzy szkół, w których nie realizowano zajęć wychowania fizycznego w w/w formach, najczęściej wskazują na problemy związane z bazą sportową szkoły i organizacją dowozu uczniów. Dyrektorzy szkół, w których nie realizowano zajęć wychowania fizycznego w w/w formach, najczęściej wskazują na problemy związane z bazą sportową szkoły i organizacją dowozu uczniów. Dyrektorzy szkół, w których realizowano obowiązkowe zajęcia wychowania fizycznego w formach alternatywnych, organizując zajęcia, kierowali się zainteresowaniami i potrzebami zdrowotnymi uczniów oraz uwarunkowaniami lokalnymi. Dyrektorzy szkół, w których realizowano obowiązkowe zajęcia wychowania fizycznego w formach alternatywnych, organizując zajęcia, kierowali się zainteresowaniami i potrzebami zdrowotnymi uczniów oraz uwarunkowaniami lokalnymi.

18 Monitorowanie Wybrane wnioski (2) Szkoły realizujące zajęcia wychowania fizycznego w formach alternatywnych najczęściej korzystają z zajęć organizowanych na basenach. Szkoły realizujące zajęcia wychowania fizycznego w formach alternatywnych najczęściej korzystają z zajęć organizowanych na basenach. Najczęściej wybieraną alternatywną formą obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego są gry zespołowe i pływanie. Najczęściej wybieraną alternatywną formą obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego są gry zespołowe i pływanie. Nauczyciele realizujący alternatywne formy wychowania fizycznego w zdecydowanej większości posiadają kwalifikacje, ponadto legitymują się uprawnieniami trenerskimi i instruktorskimi. Nauczyciele realizujący alternatywne formy wychowania fizycznego w zdecydowanej większości posiadają kwalifikacje, ponadto legitymują się uprawnieniami trenerskimi i instruktorskimi.

19 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "KONFERENCJA DYREKTORÓW SZKÓŁ I PLACÓWEK WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO 23-27 sierpnia 2010 KURATORIUM OŚWIATY W GDAŃSKU."

Podobne prezentacje


Reklamy Google