Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy WNIOSKI Z REALIZACJI NADZORU PEDAGOGICZNEGO W POSZCZEGÓLNYCH TYPACH SZKÓŁ I PLACÓWEK KONTROLA PLANOWA.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy WNIOSKI Z REALIZACJI NADZORU PEDAGOGICZNEGO W POSZCZEGÓLNYCH TYPACH SZKÓŁ I PLACÓWEK KONTROLA PLANOWA."— Zapis prezentacji:

1 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy WNIOSKI Z REALIZACJI NADZORU PEDAGOGICZNEGO W POSZCZEGÓLNYCH TYPACH SZKÓŁ I PLACÓWEK KONTROLA PLANOWA

2 1. Realizacja prawa dziecka pięcioletniego do wychowania przedszkolnego typ placówki: przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego, szkoły podstawowe liczba kontroli: zaplanowanych – 156 zrealizowanych – 158

3 Wnioski: 1. Dyrektorzy przestrzegają prawa dziecka pięcioletniego do odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego. 2. Rekrutacja dzieci odbywa się zgodnie z postanowieniami statutu, regulaminem rekrutacji, opracowanymi procedurami oraz przepisami prawa w tym zakresie Upowszechnić elektroniczny system rekrutacji Dyrektorzy jednostek promują wychowanie przedszkolne w środowisku poprzez pikniki, dni otwarte, festyny.

4 2. Prawidłowość nadzorowania realizacji przez dzieci sześcioletnie rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego typ placówki: szkoły podstawowe liczba kontroli: zaplanowanych – 96 zrealizowanych – 105

5 Wnioski: 1. We wszystkich kontrolowanych szkołach dyrektorzy nadzorują spełnianie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego. 2. Każda szkoła prowadzi księgę ewidencji dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły, podlegających obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego. 3. Dyrektorzy gromadzą korespondencję w sprawie spełniania obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego.

6 4. Dyrektorzy szkół (kilku) nie dopełnili obowiązku powiadomienia organu prowadzącego szkołę o niespełnianiu obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego przez dzieci sześcioletnie. 5. Do księgi ewidencji dzieci podlegających obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego wpisywać informacje o odroczeniu rozpoczęcia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego, ze wskazaniem decyzji dyrektora szkoły podstawowej, na podstawie której nastąpiło odroczenie

7 6. Sprostowania błędu i oczywistej omyłki w księdze ewidencji dzieci dokonywać zgodnie z § 22 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. nr 23, poz. 225 z późn. zm.).

8 7. Do księgi ewidencji wpisywać informacje o przedszkolu lub oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej, w tym o przedszkolu za granicą lub przy przedstawicielstwie dyplomatycznym innego państwa w Polsce albo ośrodku rewalidacyjno-wychowawczym, w którym dziecko spełnia obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego.

9 3. Zgodność prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania z przepisami prawa w zakresie dotyczącym arkuszy ocen uczniów typ placówki: szkoły podstawowe, gimnazja liczba kontroli: zaplanowanych – 145 zrealizowanych – 151

10 Wnioski: 1. Dyrektorzy szkół, w których stwierdzono nieprawidłowości, nie posiadają aktualnej wiedzy na temat zasad prowadzenia arkuszy ocen i nie przekazują wychowawcom klas informacji o aktualnie obowiązujących przepisach. 2. Wielu dyrektorów nie egzekwuje od nauczycieli przestrzegania przepisów dotyczących prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania.

11 3. Aktualizować wiedzę własną i nauczycieli na temat przepisów dotyczących prowadzenia arkuszy ocen oraz ksiąg arkuszy ocen 4. Przeprowadzać systematyczne szkolenia rady pedagogicznej, prowadzić dokładne kontrole wewnętrzne arkuszy ocen i egzekwować od nauczycieli przestrzegania obowiązujących w tym zakresie przepisów oraz staranne prowadzenie arkuszy ocen.

12 4. Zgodność realizacji praktycznej nauki zawodu z przepisami prawa typ placówki: Centra kształcenia praktycznego (CKP) liczba kontroli: zaplanowanych – 10 zrealizowanych – 10

13 Wnioski: 1. Realizacja praktycznej nauki zawodu zgodna jest z przepisami prawa oświatowego zwłaszcza w zakresie organizacji pracy centrum i przestrzegania przepisów bhp. 2. Właściwą organizację pracy i bezpieczeństwo na zajęciach zapewniają określone zasady podziału uczniów na grupy. 3. Dyrektorzy placówek mają trudności w pozyskiwaniu nauczycieli posiadających wymagane kwalifikacje do prowadzenia zajęć w zawodzie.

14 5. Organizacja i prowadzenie dokształcania teoretycznego pracowników młodocianych typ placówki: ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego liczba kontroli: zaplanowanych – 4 zrealizowanych – 4

15 Wnioski: 1. Organizacja dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników prowadzona jest w oparciu o obowiązujące przepisy prawa oświatowego.

16 6. Organizacja kursów kwalifikacyjnych 7
6. Organizacja kursów kwalifikacyjnych 7. Realizacja zadań przez doradców metodycznych typ placówki: placówki doskonalenia nauczycieli liczba kontroli: zaplanowanych – 18 (12 + 6) zrealizowanych – 18 (12 + 6)

17 Wnioski: 1. Placówki doskonalenia realizują kursy kwalifikacyjne zgodnie z przepisami prawa oświatowego. 2. Doskonalenia wymaga proces naboru uczestników kursów Nauczyciele-doradcy metodyczni planują, organizują i realizują zadania w różnych formach doskonalenia oraz diagnozują potrzeby edukacyjne nauczycieli i badają efekty procesu edukacyjnego.

18 4. Nauczyciele-doradcy metodyczni organizują formy zajęć wspierających w zakresie opracowywania programów autorskich, doboru programów nauczania, nowej podstawy programowej, wykorzystywania technologii informacyjnej i nowoczesnych środków audiowizualnych, planowania działań innowacyjnych. 5. Realizują zadania w zakresie wspomagania nauczycieli i rad pedagogicznych.

19 8. Realizacja zadań przez zespół wychowawczy do spraw okresowej oceny sytuacji wychowanków typ placówki: specjalne ośrodki wychowawcze liczba kontroli: zaplanowanych – 0 zrealizowanych – 0

20 9. Organizacja zajęć rewalidacyjnych w zakresie liczby godzin i rodzaju oraz zgodności z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego. typ placówki: specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze liczba kontroli: zaplanowanych – 14 zrealizowanych – 14

21 Wnioski: 1. Zajęcia rewalidacyjne realizowane są zgodnie z zaleceniami zawartymi w orzeczeniach poradni psychologiczno-pedagogicznej. 2. Nauczyciele ośrodków dokonują wstępnej diagnozy potrzeb rozwojowych i możliwości edukacyjnych uczniów/wychowanków. 3. Wszyscy uczniowie/wychowankowie ośrodków objęci są zajęciami rewalidacyjnymi.

22 4. Wszyscy nauczyciele posiadają odpowiednie kwalifikacje do prowadzenia zajęć rewalidacyjnych. 5. Organizacja zajęć rewalidacyjnych w zakresie rodzaju zajęć, liczby godzin oraz zgodności z zaleceniami zawartymi w orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego jest zgodna z przepisami prawa. 6. Sporadycznie zajecia rewalidacyjne odbywają się w trakcie obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

23 10. Prawidłowość organizacji i realizacji zajęć rewalidacyjno wychowawczych typ placówki: ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze liczba kontroli: zaplanowanych – 0 zrealizowanych – 0

24 11. Zgodność przyjmowania, przenoszenia, zwalniania i pobytu wychowanków z przepisami prawa. typ placówki: młodzieżowe ośrodki wychowawcze i młodzieżowe ośrodki socjoterapii liczba kontroli: zaplanowanych – 5 zrealizowanych – 5

25 Wnioski: 1. Dyrektorzy MOW prowadzą dokumentację przyjmowania, przenoszenia, zwalniania i pobytu wychowanków wzorcowo zgodnie z procedurami i obowiązującymi przepisami prawa. 2. Indywidualne Programy Resocjalizacyjne (IPR) opracowano z głęboką znajomością psychologii i metodyki działań terapeutycznych i socjalizacyjnych. 3. Bardzo dobra współpraca z policją i sądem rodzinnym.

26 12. Wydawanie przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne opinii w sprawie dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb ucznia i przystąpienia ucznia lub absolwenta ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się odpowiednio do sprawdzianu lub egzaminu.

27 typ placówki: poradnie psychologiczno-pedagogiczne liczba kontroli: zaplanowanych – 26 zrealizowanych – 26

28 Wnioski: 1. Poradnie wydają opinie w sprawie dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom. 2. Poradnie posiadają dokumentację badań dzieci a wszystkie opinie wydane zostały na pisemny wniosek rodziców badanych dzieci.

29 3. Opinie poprzedzone są badaniami psychologicznymi i pedagogicznymi jak również logopedycznymi, lekarskimi i innymi wynikającymi z potrzeb zdiagnozowanych przez pracowników oraz wywiadu przeprowadzonego z rodzicami dziecka. 4. Udoskonalenia wymaga czas rozpatrzenia wniosku od dnia złożenia wniosku do dnia wydania opinii. 5. Udoskonalenia wymaga określenie stanowiska poradni w sprawie dysfunkcji dziecka oraz jego szczegółowe uzasadnienie i wskazanie odpowiedniej dla dziecka formy pomocy wraz z uzasadnieniem.

30 12. Realizacja kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych
12. Realizacja kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych. typ placówki: centra kształcenia ustawicznego liczba kontroli: zaplanowanych – 12 zrealizowanych – 12

31 Wnioski: 1. Prowadzone pozaszkolne formy kształcenia ustawicznego realizowane są zgodnie z przepisami prawa oświatowego. 2. Nie wszystkie placówki realizują kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych. 3. Najczęściej stosowaną formą jest kurs.

32 ZAPLANOWANYCH – 487 ZREALIZOWANYCH – 503 1.01.2010 - 31.08.2010

33 KONTROLE DORAŹNE Liczba kontroli – 100
Podstawa przeprowadzenia kontroli doraźnej: Rodzice Uczniowie Urząd Wojewódzki Kancelaria adwokacka Rada Rodziców Organ prowadzący Nauczyciele

34 Obszary funkcjonowania szkół i placówek będące przedmiotem kontroli: 1
Obszary funkcjonowania szkół i placówek będące przedmiotem kontroli: 1. ocenianie i klasyfikowanie uczniów. 2. organizacja pomocy psychologiczno pedagogicznej w szkole i realizacja zaleceń poradni 3. zatrudnianie nauczycieli. 4. nadzór dyrektora szkoły nad zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom. 5. nadzór dyrektora szkoły nad realizacją procesu edukacyjnego. 6. realizacja poszanowania praw ucznia. 7. spełnianie obowiązku szkolnego. 8. organizacja pracy szkoły

35 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ !!!


Pobierz ppt "Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy WNIOSKI Z REALIZACJI NADZORU PEDAGOGICZNEGO W POSZCZEGÓLNYCH TYPACH SZKÓŁ I PLACÓWEK KONTROLA PLANOWA."

Podobne prezentacje


Reklamy Google