Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

DOKUMENTACJA PRZEBIEGU NAUCZANIA

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "DOKUMENTACJA PRZEBIEGU NAUCZANIA"— Zapis prezentacji:

1 DOKUMENTACJA PRZEBIEGU NAUCZANIA
ARKUSZE OCEN KSIĘGA EWIDENCJI KSIĘGA UCZNIÓW

2 ARKUSZE OCEN Podstawa prawna:
1. Rozporządzenie MENiS z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. Nr 23, poz. 225, z późn. zm.), (uwzględniono zmiany z 16 lipca i 24 sierpnia 2010 r.) 2. Rozporządzenie MEN z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. Nr 97, poz.624) 3. Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r., w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562, z późn. zm.).

3 ARKUSZE OCEN Szkoła prowadzi dla każdego ucznia przez okres jego nauki w danej szkole arkusz ocen ucznia §12 ust. 1 rozporządzenia MENiS z dnia 19 lutego 2002 r.

4 ARKUSZE OCEN § 14 ust. 9 Arkusze ocen podpisują osoby wskazane na druku. § 34 ust. 1, 2 i 3 Arkusze ocen prowadzi się na obowiązujących drukach. rozporządzenie MEN z dnia 28 maja 2010 r. (Dz. U. Nr 97, poz.624)

5 ARKUSZE OCEN Wpisów w arkuszu ocen dokonuje się na podstawie:
danych zawartych w szkolnej dokumentacji przebiegu nauczania informacji przesłanej przez OKE o wyniku lub zwolnieniu ze egzaminu w ostatnim roku nauki w gimnazjum nauczyciel wypełniający arkusz ucznia potwierdza podpisem zgodność wpisów z dokumentami, na podstawie których ich dokonano §12 ust. 2 rozporządzenia MENiS z dnia 19 lutego 2002 r.

6 ARKUSZE OCEN - wypełnianie arkuszy
Dokumentację przebiegu nauczania wypełnia się: czytelnie, pismem komputerowym, maszynowym lub ręcznym nazwę szkoły wpisuje się w pełnym brzmieniu zgodnie z nazwą ustaloną w statucie szkoły imię (imiona) i nazwisko, miesiąc i miejsce urodzenia oraz klasę wpisuje się w pełnym brzmieniu §14 ust. 2 rozporządzenia MEN z dnia 28 maja 2010 r.

7 ARKUSZE OCEN - wypełnianie arkuszy
W przypadku gdy uczeń nie posiada numeru PESEL, w miejscu przeznaczonym na wpisanie tego numeru wpisuje się serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość W odpowiednich miejscach należy wpisać adres zamieszkania ucznia, oraz adresy zamieszkania rodziców (prawnych opiekunów). §17 rozporządzenia MEN z dnia 28 maja 2010 r.

8 ARKUSZE OCEN - wypełnianie arkuszy
W arkuszu ocen ucznia: miesiąc w dacie podjęcia uchwały, ocenę zachowania i oceny klasyfikacyjne oraz nazwy zajęć edukacyjnych wpisuje się w pełnym brzmieniu w wierszach niewypełnionych stawia się poziome kreski w przypadku niewypełnienia kilku kolejnych wierszy można je przekreślić ukośną kreską, z wyjątkiem pierwszego o ostatniego wolnego wiersza, w których stawia się poziome kreski w przypadku zwolnienia z zajęć wpisuje się „zwolniony” lub „zwolniona” w przypadku braku możliwości klasyfikowania – „nieklasyfikowany”, „nieklasyfikowana” §14 ust. 2, 3, 4 rozporządzenia MEN z dnia 28 maja 2010 r.

9 ARKUSZE OCEN - wypełnianie arkuszy
W części arkusza przeznaczonej na wpisanie oceny z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, obok nazwy języka obcego nowożytnego, umieszcza się adnotację o poziomie nauczania tego języka: w gimnazjum: „III.0” – dla rozpoczynających naukę danego języka „III.1” – dla kontynuujących naukę danego języka obcego ust. 12 załącznika do rozporządzenia z dnia 28 maja 2010 r.

10 ARKUSZE OCEN - wypełnianie arkuszy
W przypadku uczniów upośledzonych w stopniu lekkim nad tabelą w części dotyczącej wyników klasyfikacji w danym roku szkolnym umieszcza się adnotację ”uczeń/uczennica realizował(a) program nauczania dostosowany do indywidualnych możliwości i potrzeb na podstawie orzeczenia wydanego przez zespół orzekający w (nazwa poradni psychologiczno-pedagogicznej, w której orzeczono o potrzebie kształcenia specjalnego). ust.10 załącznika nr 1 do rozporządzenia z dnia 28 maja 2010 r.

11 ARKUSZE OCEN - wypełnianie arkuszy
W arkuszach ocen po wpisaniu wyników klasyfikacji rocznej (semestralnej) uzyskanych w klasie programowo najwyższej (semestrze programowo najwyższym) szkoły danego typu należy w kolejnej kolumnie wpisać wyniki klasyfikacji końcowej. ust. 20 załącznika nr 1 do rozporządzenia MEN z dnia 28 maja 2010 r.

12 ARKUSZE OCEN - wypełnianie arkuszy
Podstawą wpisu o klasyfikowaniu, promowaniu lub ukończeniu przez ucznia szkoły jest uchwała rady pedagogicznej, której datę wpisuje się do arkusza ocen ucznia §12 ust. 4 rozporządzenia MENiS z dnia 19 lutego 2002 r.

13 ARKUSZE OCEN - wypełnianie arkuszy
W arkuszu ocen ucznia zamieszcza się adnotację o wydaniu świadectwa ukończenia szkoły, duplikatu świadectwa, udzieleniu zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki, wydłużeniu etapu edukacyjnego oraz sporządzeniu odpisu arkusza ocen ucznia. W przypadku przejścia ucznia do innej szkoły przesyła się do tej szkoły lub wydaje, za pokwitowaniem, rodzicom (prawnym opiekunom) ucznia albo pełnoletniemu uczniowi odpis arkusza ocen ucznia lub potwierdzoną przez dyrektora za zgodność z oryginałem kopię arkusza ocen ucznia. W arkuszu ocen ucznia wpisuje się datę i przyczynę opuszczenia szkoły przez ucznia. §12 ust. 6, 8, 7 rozporządzenia MENiS z dnia 19 lutego 2002 r.

14 ARKUSZE OCEN Załącznikami do arkusza ocen są:
Protokoły z przeprowadzonych egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych § 17 ust. 14, § 21 ust. 7 rozporządzenia MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. Protokoły z przeprowadzonych sprawdzianów w przypadku odwołania się ucznia od uzyskanej oceny klasyfikacyjnej § 19 ust. 7 rozporządzenia MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. Protokoły ze sprawdzianów uzdolnień kierunkowych przeprowadzane dla kandydatów §15 ust. 1 rozporządzenia MENiS z dnia 19 lutego 2002 r.

15 ARKUSZE OCEN – księgi arkuszy ocen uczniów
Szkoła zakłada księgę arkuszy ocen uczniów. 4. ust. 1. rozporządzenia MEN z dnia 19 lutego 2010 r.

16 ARKUSZE OCEN – księgi arkuszy ocen uczniów
W szkole dla dzieci i młodzieży księga arkuszy ocen zawiera ułożone w porządku alfabetycznym arkusze ocen uczniów urodzonych w jednym roku, którzy ukończyli lub opuścili szkołę. Na pierwszej stronie umieszcza się adnotację: „Księga arkuszy ocen uczniów urodzonych w ……. roku”. Na końcu księgi arkuszy ocen umieszcza się adnotację: „Księga zawiera: 1. ……….. arkuszy ocen uczniów, którzy ukończyli szkołę, 2. ………. arkuszy ocen uczniów, którzy z różnych przyczyn opuścili szkołę”. §13 ust. 2, 3 rozporządzenia MEN z dnia 19 lutego 2010 r.

17 KSIĘGA EWIDENCJI Gimnazjum prowadzi księgę ewidencji dzieci i młodzieży, będących absolwentami szkoły podstawowej, podlegających obowiązkowi szkolnemu, zamieszkałych w obwodzie gimnazjum. § 3b. ust.1. rozporządzenia MEN z dnia 19 lutego 2010 r.

18 KSIĘGA EWIDENCJI Do księgi ewidencji wpisuje się:
1) według roku urodzenia, imię (imiona) i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, numer PESEL adres zamieszkania dziecka, imiona i nazwiska rodziców (prawnych opiekunów) oraz adresy ich zamieszkania. § 3a. ust. 2. rozporządzenia MEN z dnia 19 lutego 2010 r.

19 KSIĘGA EWIDENCJI 2) informacje o:
szkole, w tym szkole za granicą albo miejscu realizacji zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, w którym uczeń spełnia obowiązek szkolny Spełnianiu przez dziecko obowiązku szkolnego poza szkołą, ze wskazaniem zezwolenia dyrektora gimnazjum, na podstawie którego dziecko spełnia obowiązek szkolny poza szkołą § 3b. ust. 2. rozporządzenia MEN z dnia 19 lutego 2010 r.

20 KSIĘGA UCZNIÓW Szkoła prowadzi księgę uczniów.
§ 4. ust. 1 rozporządzenia MEN z dnia 19 lutego 2010 r.

21 KSIĘGA UCZNIÓW Do księgi uczniów wpisuje się: oraz:
imię (imiona) i nazwisko ucznia datę i miejsce urodzenia numer PESEL adres zamieszkania ucznia datę przyjęcia ucznia do szkoły klasę, do której został przyjęty datę ukończenia lub opuszczenia szkoły (z podaniem przyczyny) oraz: imiona i nazwiska rodziców (prawnych opiekunów) adresy zamieszkania rodziców (prawnych opiekunów) § 4. ust. 2. rozporządzenia MEN z dnia 19 lutego 2010 r.

22 KSIĘGA UCZNIÓW Wpisów w księdze uczniów dokonuje się chronologicznie według dat przyjęcia uczniów do szkoły. § 4. ust. 3. rozporządzenia MEN z dnia 19 lutego 2010 r.

23 DOKUMENTACJA PRZEBIEGU NAUCZANIA
W przypadku gdy dziecko, uczeń nie posiada numeru PESEL, do księgi ewidencji i księgi uczniów wpisuje się serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość. Wpisów w księdze ewidencji i księdze uczniów dokonuje się na podstawie dowodów osobistych lub innych dokumentów tożsamości rodziców (prawnych opiekunów) oraz informacji przekazanych przez organ gminy lub dyrektora innej szkoły. § 5a., § 6 rozporządzenia MEN z dnia 19 lutego 2010 r.

24 SPROSTOWANIA BŁĘDU Sprostowania błędu lub oczywistej omyłki w księdze uczniów i arkuszu ocen dokonuje dyrektor szkoły lub placówki albo osoba przez niego upoważniona na piśmie do dokonania sprostowania. Sprostowania błędu i oczywistej omyłki w pozostałej dokumentacji dokonuje osoba, która błąd popełniła, lub dyrektor, lub osoba upoważniona przez niego na piśmie. §22 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia MEN z dnia 19 lutego 2010 r.

25 SPROSTOWANIA BŁĘDU Sprostowania błędu i oczywistej omyłki dokonuje się przez skreślenie kolorem czerwonym nieprawidłowych wyrazów i czytelne wpisanie kolorem czerwonym nad skreślonymi wyrazami właściwych danych oraz wpisanie daty i złożenie czytelnego podpisu przez osobę dokonującą sprostowania. §22 ust. 3 rozporządzenia MEN z dnia 19 lutego 2010 r.

26 DOKUMENTACJA PRZEBIEGU NAUCZANIA
Dyrektor szkoły ponosi odpowiedzialność za właściwe prowadzenie i przechowywanie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz za wydawanie przez szkołę dokumentów zgodnych z posiadaną dokumentacją §23 ust. 3 rozporządzenia MEN z dnia 19 lutego 2010 r.

27 Inne Dokumentacja egzaminu na kartę motorowerową powinna być przechowywana w szkole przez 5 lat

28 DZIĘKUJĘ


Pobierz ppt "DOKUMENTACJA PRZEBIEGU NAUCZANIA"

Podobne prezentacje


Reklamy Google