Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Program poprawy efektywności wychowania w SOSW im. Marynarza Polskiego w Damnicy W ramach obszaru: Efektywne planowanie i realizacja profilaktyki zagrożeń

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Program poprawy efektywności wychowania w SOSW im. Marynarza Polskiego w Damnicy W ramach obszaru: Efektywne planowanie i realizacja profilaktyki zagrożeń"— Zapis prezentacji:

1 Program poprawy efektywności wychowania w SOSW im. Marynarza Polskiego w Damnicy W ramach obszaru: Efektywne planowanie i realizacja profilaktyki zagrożeń Opracowanie: wicedyr Mirosława Sawicka

2 Najważniejsze oddziaływania zawarte w programie placówki: 1. Poprawa frekwencji uczniów na zajęciach szkolnych. 2. Zwiększenie zaangażowania rodziców w życie Ośrodka oraz aktywizowanie ich na rzecz wspierania i podnoszenia efektywności procesu wychowania. 3. Zapewnienie uczniom bezpieczeństwa podczas przerw śródlekcyjnych. 4. Realizacja indywidualnych form wsparcia dla uczniów. 5. Realizacja programów przeciwdziałania przemocy, uzależnieniom i innym patologiom. 6. Podnoszenie jakości pracy wychowawczej nauczycieli.

3 1.Ustawiczne dążenie placówki do poprawy efektów wychowania 1. Opracowanie i wdrożenie Programu poprawy efektywności wychowania w roku 2006/07 to nie tylko efekt zalecenia zewnętrznego organu kontrolującego nasz Ośrodek. 2. Opracowanie tego programu jest przede wszystkim konsekwencją pedagogiczną popartą wnioskami z ewaluacji codziennych oddziaływań wychowawczych całego zespołu nauczycielskiego. 3. Ten program był zatem kontynuacją naszych wewnętrznych działań naprawczych realizowanych w roku szkolnym 2005/06. 4. Podjęte kroki to efekt rzetelnej, uczciwej analizy osiągniętego poziomu wychowania naszych uczniów w odniesieniu do przyjętych ogólnie w społeczeństwie i szkole norm i wzorców, a także oczekiwań wszystkich nauczycieli, rodziców i najbliższego otoczenia. 5. Bez krytycznego oraz kreatywnego podejścia do siebie i własnych umiejętności wychowawczych doskonalenie efektów wychowania – w mojej opinii - jest niemożliwe.

4 2. Poprawa frekwencji uczniów na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych, głównie RI Podejmowanie szczegółowych czynności służących zacieśnieniu Podejmowanie szczegółowych czynności służących zacieśnieniu współpracy nauczycieli, wychowawców grup, zespołu specjalistów (pedagog, psycholog, socjoterapeuta), rodziców i dyrekcji w celu podniesienia poziomu frekwencji głównie w klasach A SP i G. Działania nauczycieli objęte monitorowaniem i nadzorem dyrekcji Działania nauczycieli objęte monitorowaniem i nadzorem dyrekcji placówki: 1) szybkość reagowania i podejmowania interwencji przez poszczególnych nauczycieli i wychowawców klas, 2) stopień współpracy i współodpowiedzialności między n-mi, 2) stopień współpracy i współodpowiedzialności między n-mi, 3) przestrzeganie wewnętrznych procedur związanych ze 3) przestrzeganie wewnętrznych procedur związanych ze zwalnianiem uczniów z zajęć, ucieczkami, wagarami i innymi, zwalnianiem uczniów z zajęć, ucieczkami, wagarami i innymi, 4) prawidłowość prowadzenia dokumentacji w zakresie 4) prawidłowość prowadzenia dokumentacji w zakresie frekwencji, usprawiedliwiania nieobecności uczniów na zajęciach. frekwencji, usprawiedliwiania nieobecności uczniów na zajęciach. Nadrzędne zadanie to maksymalne zacieśnienie nadzoru ze strony n-li nad uczniami w celu uniemożliwienia im oraz zniechęcenia ich do wybiórczych ucieczek, spóźnień i wagarów. Nadrzędne zadanie to maksymalne zacieśnienie nadzoru ze strony n-li nad uczniami w celu uniemożliwienia im oraz zniechęcenia ich do wybiórczych ucieczek, spóźnień i wagarów.

5 3. Efekty i wnioski z podjętych działań 1. Konieczność mocnego przesunięcia uwagi pedagogicznej z dydaktyki na wychowanie. 2. Dobrowolna zmiana bądź wymuszenie lepszej jakości pracy wychowawczej oraz pracy zespołowej grona w myśl zasady: Każdy nauczyciel jest najpierw i przede wszystkim wychowawcą. 3. Analiza kontekstowa pokazuje, że niska frekwencja w klasach A spowodowana jest nieobecnością kilku, najczęściej pełnoletnich, pracujących już uczniów, którzy po jakimś czasie są skreślani z listy. 4. Natomiast indywidualny wskaźnik frekwencji wielu uczniów klas A wzrósł od 2 do 7 %, najbardziej u tych, gdzie była dobra współpraca z rodzicami lub opiekunami. 5. W zespołach edukacyjno-terapeutycznych średnia frekwencja, która generalnie jest wysoka, w II semestrze została utrzymana na poziomie tej z I semestru, w gimnazjum wzrosła prawie o 4%, dzięki czemu całoroczna frekwencja w klasach ZET wszystkich szkół jest wyższa od semestralnej prawie o 1%.

6 4. Odpowiedzialność uczniów za własny rozwój i efekty uczenia się 1. Problem systematycznego uczęszczania uczniów zakwalifikowanych na zajęcia rewalidacji indywidualnej. 2. Zagadnienie to nie zostało ujęte w Programie poprawy..., ale było i jest dalej podejmowane w naszej szkole jako ważny element wychowania młodych ludzi w poczuciu współodpowiedzialności za efekty procesu nauczania - uczenia się, a tym samym własny rozwój. 3. Najczęstsze przyczyny nieobecności uczniów na zajęciach korekcyjno- kompensacyjnych, logopedycznych, dydakt. – wyrównawczych to: ogólna niechęć do nauki i wysiłku, niska świadomość trudności, brak motywacji i aspiracji życiowych, poczucie niskiej wartości oraz wstydu, zamykanie się w sobie i unikanie zajęć. 4. Efekt podjętych działań to sporządzenie dla danej klasy szczegółowych tygodniowych planów zajęć (z uwzględnieniem planu lekcji i dojazdów uczniów), w których każdy uczeń przypisany jest do konkretnego dnia, godziny oraz 1 – 2, a niekiedy 3 nauczycieli, a także zwiększenie obecności uchylających się uczniów na zajęciach RI.

7 5. Rodzice - nasi konieczni sprzymierzeńcy w procesie poprawiania efektów wychowania 1. Kroki podjęte w celu zwiększenia zaangażowania rodziców w życie placówki i proces wychowania ich dzieci: skuteczne powiadamianie o zebraniach klasowych, przeprowadzenie wszystkich planowych i dodatkowych spotkań z rodzicami, ogólna debata dyrekcji i zespołu specjalistów z rodzicami nt. sposobów ograniczenia agresji i przemocy wśród naszych uczniów, przeprowadzenie w VI 2007r. ankiety wśród rodziców klas A i ZET dotyczącej problemu współpracy rodziców ze szkołą, kreatywna postawa nauczycieli, szukanie sposobów na włączanie rodziców w proces wychowania, nauczyciele dokonali analizy udziału rodziców w spotkaniach klasowych, a także analizy ich inicjatywy w podejmowaniu kontaktów z wychowawcą klasy i nauczycielami danych zajęć, wyniki badań i analiz dyrekcja przedstawiła Radzie Rodziców, a wychowawcy klas szerszemu gronu rodziców w swoich klasach.

8 6. Pozytywne zmiany podjętych działań dotyczące wsparcia ze strony rodziców: 1. zauważalna (w liczbach) poprawa frekwencji rodziców na zebraniach i wywiadówkach, 2. bardzo dobra współpraca, duże zaangażowanie i częste spotkania z Radą Rodziców OSW, 3. docenianie przez Radę Rodziców pracy i wysiłków nauczycieli, dyrekcji – ufundowanie na koniec roku nagród książkowych dla najlepszych pedagogów (zwyczaj ten jest kontynuowany), 4. przewaga kontaktów indywidualnych i telefonicznych z rodzicami nad spotkaniami grupowymi (z powodu trudnego dojazdu, braku środków i względów rodzinnych), 5. generalnie rodzice dobrze oceniają pracę grona, akceptują w pełni przyjęte wartości wychowawcze, dostrzegają zalety szkoły i deklarują swą pomoc, jednak w ankietach nie zgłaszali żadnych propozycji ani oczekiwań dotyczących programu wychowawczego.

9 7. Wnioski do dalszej pracy Szukanie porozumienia z rodzicami, szczególnie w placówce Szukanie porozumienia z rodzicami, szczególnie w placówce kształcenia specjalnego, i budowanie prawidłowych relacji z nimi na rzecz wspierania efektywności wychowania jest procesem niekończącym się, wymagającym od nauczycieli ogromnego zaangażowania, determinacji i pomysłowości. Czy tak powinno być? Czy tak powinno być? Zwłaszcza w świetle dalszych wniosków. 1. Generalnie rodzice nie przejawiali żadnej lub prawie żadnej inicjatywy w nawiązywaniu kontaktów z wychowawcą klasy, nauczycielami szkoły. 2. Frekwencja rodziców na zebraniach była bardzo różna w zależności od zespołu klasowego rodziców i lat pracy wychowawcy z tym zespołem. Chociaż generalnie niska, jest jeden ZET, w którym frekwencja rodziców na zebraniach wynosi 100%. 3. Wnioskować o tworzenie takich zapisów prawnych, które w praktyce wymuszą zainteresowanie obojętnych rodziców wychowaniem i edukacją ich dzieci.

10 8. Działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa podczas przerw śródlekcyjnych: 1. dyrektorzy zintensyfikowali kontrole w zakresie pracy nauczycieli na dyżurach, 2. uszczegółowiono Regulamin dyżurów; w tym roku również dokonano jego ewaluacji i wprowadzono korekty, 3. rozpoczęto wdrażanie uczniów z samorządu uczniowskiego do współpełnienia dyżurów z nauczycielami (z powodzeniem), 4. nadzór pedagogiczny skupiał się na doskonaleniu pracy opiekuńczo - wychowawczej w zakresie punktualności i przestrzegania regulaminu dyżurów oraz systematycznego i konsekwentnego rozwiązywania małych, codziennych problemów wychowanków bądź zaspokajaniu ich specyficznych potrzeb, 5. uzyskaliśmy pomoc od rodziców oczekujących w szkole na swoje dzieci – ich nadzór i prawidłowe reakcje na negatywne zachowania uczniów stanowią wielkie wsparcie dla dyrekcji i grona.

11 9. Osiągnięte efekty w zakresie zapewnienia uczniom bezpieczeństwa podczas przerw 1. Pomoc uczniów z samorządu uczniowskiego jest bardzo cenna, należało jednak jasno i precyzyjnie określić czynności uczniów wspomagających pracę nauczycieli, w celu wyeliminowania wszelkich nadużyć. 2. Uczniowie z I etapu edukacyjnego pozostają pod ciągłą opieką n-li, tj. po zakończeniu lekcji są przekazywani bezpośrednio do rąk nauczyciela świetlicy lub wychowawcy grupy internackiej. 3. Nauczyciele więcej czasu i wysiłku poświęcają na konsekwentne rozwiązywanie małych, uciążliwych problemów dnia, związanych z przezywaniem się, popychaniem, dokuczaniem czy biciem. 4. Zaobserwowaliśmy prawidłowe postawy u uczniów, którzy wcześniej ich nie prezentowali w zakresie zapobiegania przemocy. 5. Wzmożony nadzór pedagogiczny nad dyżurami doprowadził do lepszej pracy n-li i podniesienia poziomu bezpieczeństwa uczniów.

12 10. Udzielanie indywidualnego wsparcia uczniom Działania mające na celu poprawę osobistego i społecznego Działania mające na celu poprawę osobistego i społecznego funkcjonowania uczniów były realizowane głównie przez pedagoga i wychowawców klas (psychologa w tym okresie nie było). Ponad 80 spotkań i rozmów uczniów z pedagogiem tylko w II Ponad 80 spotkań i rozmów uczniów z pedagogiem tylko w II semestrze, ponad 60 indywidualnych rozmów z rodzicami, wiele wizyt pedagoga i nauczycieli w domach rodzinnych, 7 zajęć profilakt. – wych. dla wybranych grup uczniów, 3 zespoły wychowawcze, rozwiązujące problemy uczniów wagarujących i pijących alkohol, szereg kontaktów z policją, GOPS- mi i sądami rodzinnymi obrazują zakres działań podejmowanych w ramach udzielania uczniom indywidualnej pomocy bądź rozwiązania indywidualnego przypadku. W pracy wychowawczej położenie nacisku na przestrzeganie takich zasad: nauczyciel reaguje natychmiast, z różnych źródeł czerpie informacje nt. ucznia, jest konsekwentny i skrupulatny w postępowaniu wyjaśniającym, co dotyczy też dokumentacji. W pracy wychowawczej położenie nacisku na przestrzeganie takich zasad: nauczyciel reaguje natychmiast, z różnych źródeł czerpie informacje nt. ucznia, jest konsekwentny i skrupulatny w postępowaniu wyjaśniającym, co dotyczy też dokumentacji.

13 11. Pozytywne zmiany i korzyści w zakresie planowania i organizacji pracy wychowawczej w placówce 1. Podniesienie poziomu świadomości uczniów klas A w zakresie konsekwencji grożących za zachowania niezgodne z prawem. 2. Uczniowie częściej niż poprzednio skarżą się i ujawniają agresywne zachowania kolegów, wierzą w skuteczną pomoc pedagoga, wychowawcy, dyrekcji (wyniki ankiet, rozmów). 3. Ścisłe przestrzeganie przez nauczycieli procedur postępowania w sytuacjach kryzysowych (ucieczki, picie alkoholu, obrażanie n-li, wszczynanie bójek) oraz bardzo dobra współpraca z policją, kuratorami społecznymi przynosi stopniowe efekty w formie większego respektu uczniów przed nieuchronnością kary i konsekwencji. Wulgarne słownictwo uczniów to problem wymagający terapii całego środowiska rodzinnego. Wulgarne słownictwo uczniów to problem wymagający terapii całego środowiska rodzinnego. Istnieje duże przyzwolenie rodziców na palenie papierosów przez ich dzieci oraz opuszczanie zajęć szkolnych z powodu pomagania w pracach domowych – potrzebne są rozwiązania systemowe. Istnieje duże przyzwolenie rodziców na palenie papierosów przez ich dzieci oraz opuszczanie zajęć szkolnych z powodu pomagania w pracach domowych – potrzebne są rozwiązania systemowe.

14 12. Efekty realizacji programów przeciwdziałania przemocy, uzależnieniom, patologiom... Założyliśmy, że realizacja cyklu programowego pt. Jestem przyjazny pod kierunkiem pedagoga szkolnego będzie odbywała się dwutorowo: w klasach i grupach wychowawczych w formie aktywnych zajęć warsztatowych, artystycznych – słusznie. Założyliśmy, że realizacja cyklu programowego pt. Jestem przyjazny pod kierunkiem pedagoga szkolnego będzie odbywała się dwutorowo: w klasach i grupach wychowawczych w formie aktywnych zajęć warsztatowych, artystycznych – słusznie. Dzieci i młodzież byli nie tylko odbiorcami sztuki teatralnej (dwa przedstawienia teatru z Krakowa), ale także twórcami. Dzieci i młodzież byli nie tylko odbiorcami sztuki teatralnej (dwa przedstawienia teatru z Krakowa), ale także twórcami. Nasi uczniowie przygotowali teatrzyk pt. Bardzo mądra bajka i wystąpili z nim w Operze Bałtyckiej z okazji obchodów Dnia Godności Osoby Niepełnosprawnej. Nasi uczniowie przygotowali teatrzyk pt. Bardzo mądra bajka i wystąpili z nim w Operze Bałtyckiej z okazji obchodów Dnia Godności Osoby Niepełnosprawnej. Uzupełnieniem powyższych działań były spotkania z policjantami, mające formę pogadanki na temat, co jest naruszeniem czyjejś nietykalności fizycznej, psychicznej, co jest wykroczeniem, a co przestępstwem, za co ponosi się konsekwencje prawne, tj. kary. Uzupełnieniem powyższych działań były spotkania z policjantami, mające formę pogadanki na temat, co jest naruszeniem czyjejś nietykalności fizycznej, psychicznej, co jest wykroczeniem, a co przestępstwem, za co ponosi się konsekwencje prawne, tj. kary. Dobre efekty wychowawcze przynosi stwarzanie możliwości do praktycznego działania uczniów, a także uczenia się za pośrednictwem sztuki oraz przez przeżywanie odgrywanych ról. Dobre efekty wychowawcze przynosi stwarzanie możliwości do praktycznego działania uczniów, a także uczenia się za pośrednictwem sztuki oraz przez przeżywanie odgrywanych ról.

15 13. Zapobiegać musimy cały czas Cztery miesiące realizacji programu to zbyt krótki okres, by zauważyć globalne i generalne zmiany w zachowaniu i postawach uczniów. Cztery miesiące realizacji programu to zbyt krótki okres, by zauważyć globalne i generalne zmiany w zachowaniu i postawach uczniów. Praca profilaktyczna w naszym środowisku uczniowskim nie kończy się nigdy. Praca profilaktyczna w naszym środowisku uczniowskim nie kończy się nigdy. Pozytywne, choć jednostkowe w odniesieniu do najbardziej zdemoralizowanych uczniów, zmiany dotyczą bardzo uważnego i emocjonalnego odbioru przedstawień teatralnych, a także głębokiej refleksji na temat treści spektaklu, co skutkowało zupełnie innym niż dotychczas, dobrym zachowaniem występującym przez dłuższy lub krótszy czas. Pozytywne, choć jednostkowe w odniesieniu do najbardziej zdemoralizowanych uczniów, zmiany dotyczą bardzo uważnego i emocjonalnego odbioru przedstawień teatralnych, a także głębokiej refleksji na temat treści spektaklu, co skutkowało zupełnie innym niż dotychczas, dobrym zachowaniem występującym przez dłuższy lub krótszy czas. Rozpoczęte formy terapii zachowania należy kontynuować oraz poszerzać o zajęcia socjoterapeutyczne. Rozpoczęte formy terapii zachowania należy kontynuować oraz poszerzać o zajęcia socjoterapeutyczne.

16 14. Doskonalenie pracy wychowawczej 1. Doskonalenie kompetencji wychowawczych odbywało się przy okazji każdych hospitowanych i obserwowanych zajęć, uroczystości, imprez, spotkań w ramach monitorowania i zbierania informacji o pracy dydaktyczno - wychowawczej nauczycieli. 2. Drugim elementem pracy nad sobą były szkolenia w ramach WDN, zgłębianie nowej literatury, a także spotkania robocze zespołu samokształceniowego wychowawców klas z moim i pedagoga udziałem 3. W celu dokonania ewaluacji własnej pracy wychowawczej przeprowadziłam wśród n-li opracowaną przez siebie ankietę, która sprawdzała znajomość obowiązujących dokumentów pedagogicznych, realizację założeń programowych, naprawczych, zaangażowanie w integrację zespołu klasowego, umiejętność współdziałania z innymi nauczycielami oraz rodzicami, a także dokonywania diagnozy sytuacji wychowawczej uczniów oraz własnego wkładu we wspólne dzieło wychowywania i uzyskanych osiągnięć. 4. Grono n-li w mojej szkole nadal odczuwa potrzebę doskonalenia swego warsztatu pracy wychowawczej, co daje nadzieję na spełnienie naszych pedagogicznych oczekiwań.


Pobierz ppt "Program poprawy efektywności wychowania w SOSW im. Marynarza Polskiego w Damnicy W ramach obszaru: Efektywne planowanie i realizacja profilaktyki zagrożeń"

Podobne prezentacje


Reklamy Google