Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

NISZE AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ NA DOLNYM ŚLĄSKU mgr Andrzej Raczyk.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "NISZE AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ NA DOLNYM ŚLĄSKU mgr Andrzej Raczyk."— Zapis prezentacji:

1 NISZE AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ NA DOLNYM ŚLĄSKU mgr Andrzej Raczyk

2 identyfikacja nisz aktywności gospodarczej na Dolnym Śląsku określenie najważniejszych czynników determinujących powstawanie zróżnicowań wewnątrzregionalnych określenie wpływu nisz aktywności na otoczenie określenie prawdopodobnego scenariusza kształtowania się aktywności gospodarczej w przyszłości wypracowanie potencjalnego wzorca wskaźników do obiektywnego badania zróżnicowań intraregionalnych CELE PRACY

3 zróżnicowania wewnątrzregionalne są warunkowane przede wszystkim czynnikami o charakterze lokalnym w wyniku procesu transformacji kształtuje się nowy obraz przestrzeni gospodarczej regionu ukształtowane w początkowym okresie transformacji struktury przestrzenne charakteryzują się względną trwałością znaczenie najważniejszych czynników warunkujących rozwój gospodarczy poszczególnych obszarów może ulec zmianie w najbliższej perspektywie rozwój przestrzenny nisz aktywności gospodarczej prowadzi do zwiększania się dysproporcji wewnątrzregionalnych HIPOTEZY BADAWCZE

4 POJĘCIE NISZY W LITERATURZE nisza ekologiczna nisza architektoniczna nisza geologiczna nisza rynkowa, nisza przestrzenna

5 Nisza aktywności - obszar, który wskutek określonych cech fizjograficznych, technicznych i społeczno – gospodarczych tworzy warunki sprzyjające dla działalności gospodarczej DEFINICJA NISZY AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ PRZYJĘTA W PRACY

6 Źródło: opracowanie własne na podstawie G. Myrdala (1958) DETERMINANTY KUMULATYWNEGO PROCESU WZROSTU W UKŁADZIE INTRAREGIONALNYM

7 przedsiębiorczość indywidualna (podmioty gospodarcze osób fizycznych zarejestrowane w rejestrze REGON na 1000 mieszkańców w wieku produkcyjnym) duża przedsiębiorczość (spółki prawa handlowego z przewagą kapitału polskiego zarejestrowane w rejestrze REGON na 10 tysięcy mieszkańców w wieku produkcyjnym) przedsiębiorczość zagraniczna (spółki prawa handlowego z przewagą kapitału zagranicznego zarejestrowane w rejestrze REGON na 10 tysięcy mieszkańców w wieku produkcyjnym) aktywność obywatelska społeczności lokalnych (fundacje, stowarzyszenia i organizacje społeczne na 10 tysięcy mieszkańców w wieku prod.) stopa bezrobocia (liczba bezrobotnych na 100 osób w wieku produkcyjnym) natężenie usług (pracujący w sektorze usług na 1000 mieszkańców) otoczenie biznesu (udział podmiotów gospodarczych sekcji Pośrednictwa finansowego oraz Obsługi nieruchomości i firm w ogólnej liczbie podmiotów gospodarczych) podatki od osób prawnych (podatki od osób prawnych (CIT) w przeliczeniu na mieszkańca w relacji do średniej krajowej – wartość średnia z okresu trzech lat) saldo migracji wewnętrznych (średnioroczne saldo migracji wewnętrznych na 1000 mieszkańców liczone dla okresu trzech lat) WSKAŹNIKI OCENY AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ

8 Wyszczególnienie PKB na mieszkańca wskaźnik syntetyczny aktywności gospodarczej0,983 przedsiębiorczość indywidualna0,813 "duża" przedsiębiorczość0,948 przedsiębiorczość zagraniczna0,921 aktywność obywatelska społeczności lokalnych0,734 stopa bezrobocia-0,707 natężenie usług0,971 rozwój sektora otoczenia biznesu0,755 podatki od osób prawnych0,930 saldo migracji wewnętrznych0,314 PRODUKT KRAJOWY BRUTTO NA MIESZKAŃCA I WSKAŹNIKI OCENY AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ - WSPÓŁCZYNNIK KORELACJI PEARSONA (WG. NTS III, 2000r.)

9 Przedsiębiorczość zagraniczna A - zmiana wskaźnika w latach B - stan w 2000 r.

10 Duża przedsiębiorczość A - zmiana wskaźnika w latach B - stan w 2000 r.

11 Stopa bezrobocia A - stan w 1993 B - stan w 2000 r.

12 Otoczenie biznesu A - zmiana wskaźnika w latach B - stan w 2000 r.

13 nisze aktywności gospodarczej powyżej 100 % średniej krajowej obszary stwarzające podstawy do przyspieszenia procesów wzrostu 80 – 100 % średniej krajowej obszary o niskiej aktywności 60 – 80 % średniej krajowej obszary o bardzo niskiej aktywności poniżej 60 % średniej krajowej *) - wartość wskaźnika syntetycznego w relacji do średniej krajowej OBSZARY AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ *

14 Obszary aktywności gospodarczej na Dolnym Śląsku

15 Nisze aktywności oraz obszary stwarzające podstawy do przyspieszenia procesów wzrostu

16 Obszary aktywności gospodarczej na Dolnym Śląsku

17 Syntetyczny wskaźnik aktywności gospodarczej

18 głównym czynnikiem kształtującym nisze aktywności gospodarczej są: ośrodki miejskie, duże przedsiębiorstwa przemysłowe, renta położenia, rozwój sektora usług dla biznesu, turystycznych i uzdrowiskowych niewielka jest jeszcze rola tzw. usług nowych w aktywizacji poszczególnych obszarów przestrzenny układ obszarów aktywności gospodarczej ma charakter węzłowo - pasmowy ukształtowane w początkowym okresie transformacji struktury przestrzenne mają charakter trwały następuje dalszy wzrost dysproporcji wewnątrzregionalnych WNIOSKI


Pobierz ppt "NISZE AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ NA DOLNYM ŚLĄSKU mgr Andrzej Raczyk."

Podobne prezentacje


Reklamy Google