Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Evidence Based Policy Cel strategiczny Wzmacnianie średnio i długookresowej polityki edukacyjnej poprzez dostarczanie systematycznych danych i analiz generowanych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Evidence Based Policy Cel strategiczny Wzmacnianie średnio i długookresowej polityki edukacyjnej poprzez dostarczanie systematycznych danych i analiz generowanych."— Zapis prezentacji:

1 Evidence Based Policy Cel strategiczny Wzmacnianie średnio i długookresowej polityki edukacyjnej poprzez dostarczanie systematycznych danych i analiz generowanych w badaniach naukowych o wysokich standardach metodologicznych z uwzględnieniem osiągnięć międzynarodowych w tej dziedzinie

2 Evidence Based Policy Historia przemian w polskiej edukacji 1989-1991 – okres spontanicznych przemian w kierunku pluralizacji programów nauczania, zwiększenia samodzielności szkół i zwiększenia roli samorządów terytorialnych – (no evidence) 1991 – ustawa o systemie oświaty – wartości ustroju demokratycznego 1999 – reforma strukturalna i in. (little evidence, not systematic) od 2009 – druga fala reform systemu edukacji (growing evidence) Cel strategiczny – 2015: no policy without evidence

3 Główny cel obecnej polityki edukacyjnej – podnoszenie jakości edukacji poprzez: Reformy programowe (w tym obniżenie wieku rozpoczynania edukacji): -kształcenie ogólne: 2009-2015-2021 -kształcenie zawodowe 2012-2016 -system egzaminów zewnętrznych: 2010, 2012, 2015, 2016 Reformy systemowe: -modernizacja nadzoru pedagogicznego: 2010, 2012 +implementacja -kompleksowy system wsparcia dla szkół: 2011, 2012 +implementacja Reformę strukturalną: od 2011 roku ewolucyjne grupowanie szkół służące podnoszeniu jakości edukacji oraz efektywnemu gospodarowaniu zasobami Zmiany statusu zawodowego nauczyciela: 2007-2012 +implementacja

4 Cel ogólny projektu IBE Wzmocnienie zdolności systemu edukacji w zakresie badań edukacyjnych oraz zwiększenie możliwości wykorzystywania badań naukowych w polityce i praktyce edukacyjnej oraz zarządzaniu oświatą

5 1.Stworzenie zasobów informacyjnych dla polityki edukacyjnej w oparciu o interdyscyplinarne badania 2.Monitorowanie systemu edukacji i działalności badawczej w kraju i za granicą pod kątem doskonalenia polskiego systemu edukacji 3.Wzmocnienie instytucjonalnego i kadrowego rozwoju badań edukacyjnych 4.Dotarcie z informacjami o rezultatach projektu do szeroko rozumianych środowisk oświatowych; upublicznienie baz danych i narzędzi w domenie publicznej Cele szczegółowe

6 Działania BADANIA INSTYTUCJONALIZACJA UPOWSZECHNIANIE Tworzenie zasobów informacyjnych Monitorowanie systemu edukacji i działalności badawczej Wzmocnienie instytucjonalnego zaplecza Dotarcie z informacjami Cele szczegółowe Cel główny Wzmocnienie systemu edukacji w zakresie badań

7 Badania 10 projektów badawczych i analitycznych w 5 obszarach: Podstawy programowe i rozwój dydaktyk przedmiotowych Psychologiczne i pedagogiczne podstawy osiągnięć szkolnych Socjologiczno-prawne aspekty polityki edukacyjnej Ekonomia edukacji: nakłady publiczne i prywatne oraz rynki okołoedukacyjne Edukacja a rynek pracy

8 Badania: przykładowe działania i produkty Badania umożliwiające porównywalność wyników egzaminów zewnętrznych z lat 2002-2010 Badanie praktyki nauczania najważniejszych przedmiotów szkolnych pod kątem doskonalenia nauczania Badania podłużne mierzące osiągnięcia uczniów i ich uwarunkowania w szkole podstawowej Badania instytucjonalne, w tym badania na potrzeby zmian regulacji statusu nauczyciela Bilans kosztów edukacji na różnych etapach kształcenia Ścieżki edukacyjne Polaków i badania losów absolwentów, uczenie się przez całe życie

9 Instytucjonalizacja: monitorowanie działalności badawczej i wzmocnienie zaplecza badawczego Baza Informacji o Badaniach Edukacyjnych - inwentaryzacja badań krajowych i zagranicznych Cykl seminariów Badania i polityka edukacyjna Współpraca krajowa i zagraniczna z ośrodkami prowadzącymi badania edukacyjne Budowanie sieci instytucji współpracujących i współpracowników terenowych Kształcenie na potrzeby badań edukacyjnych Studia doktoranckie i podyplomowe uzupełniające tradycyjny program studiów o komponent metodologiczno-badawczy (dydaktyki przedmiotowe), studia podyplomowe z metodologii badań edukacyjnych

10 Upowszechnianie: promocja badań edukacyjnych oraz aktywizacja środowisk edukacyjnych Portal internetowy – główne narzędzie upowszechniania i komunikacji z adresatami projektu -narzędzia dydaktyczne dla nauczycieli -wyniki badań -bazy danych -ewaluacja potrzeb środowisk edukacyjnych -upowszechnianie i promocja produktów

11 Efekty projektu 1.Zbudowanie ośrodka prowadzącego i stymulującego badania edukacyjne w Polsce 2.Stworzenie bazy informacyjnej o badaniach edukacyjnych w Polsce i na świecie 3.Stworzenie mechanizmów stymulujących innowacyjne kształcenie kadr dydaktycznych i badawczych 4.Przygotowanie zestawu narzędzi do pracy nauczyciela z uczniem udostępnionych na portalu projektu 5.Przeprowadzenie 10 dużych projektów badawczych w 5 obszarach, których wyniki posłużą m.in. jednostkom samorządowym, dyrektorom szkół, nauczycielom i rodzicom 6.W oparciu o ścisłą współpracę międzynarodową, stworzenie silnej pozycji polskich badań edukacyjnych na świecie

12 Trwałość rezultatów projektu systemowego 1.Wzmacnianie procesu legislacyjnego, porządkującego prawo oświatowe 2.Wzmocnienie systemowych powiązań edukacji i rynku pracy w perspektywie LLL 3.Wytworzenie zapotrzebowania głównych interesariuszy edukacji na badania edukacyjne: samorządów terytorialnych, dyrektorów szkół, nauczycieli, a także rodziców i pracodawców 4.Wzmocnienie zaplecza badawczego krajowych uczelni w dziedzinie badań edukacyjnych 5.Zdolność ewaluacji programów oświatowych i badań edukacyjnych w celu podnoszenia ich jakości


Pobierz ppt "Evidence Based Policy Cel strategiczny Wzmacnianie średnio i długookresowej polityki edukacyjnej poprzez dostarczanie systematycznych danych i analiz generowanych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google