Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Evidence Based Policy Cel strategiczny Wzmacnianie średnio i długookresowej polityki edukacyjnej poprzez dostarczanie systematycznych danych i analiz generowanych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Evidence Based Policy Cel strategiczny Wzmacnianie średnio i długookresowej polityki edukacyjnej poprzez dostarczanie systematycznych danych i analiz generowanych."— Zapis prezentacji:

1 Evidence Based Policy Cel strategiczny Wzmacnianie średnio i długookresowej polityki edukacyjnej poprzez dostarczanie systematycznych danych i analiz generowanych w badaniach naukowych o wysokich standardach metodologicznych z uwzględnieniem osiągnięć międzynarodowych w tej dziedzinie

2 Evidence Based Policy Historia przemian w polskiej edukacji – okres spontanicznych przemian w kierunku pluralizacji programów nauczania, zwiększenia samodzielności szkół i zwiększenia roli samorządów terytorialnych – (no evidence) 1991 – ustawa o systemie oświaty – wartości ustroju demokratycznego 1999 – reforma strukturalna i in. (little evidence, not systematic) od 2009 – druga fala reform systemu edukacji (growing evidence) Cel strategiczny – 2015: no policy without evidence

3 Główny cel obecnej polityki edukacyjnej – podnoszenie jakości edukacji poprzez:
Reformy programowe (w tym obniżenie wieku rozpoczynania edukacji): kształcenie ogólne: kształcenie zawodowe system egzaminów zewnętrznych: 2010, 2012, 2015, 2016 Reformy systemowe: modernizacja nadzoru pedagogicznego: 2010, implementacja kompleksowy system wsparcia dla szkół: 2011, implementacja Reformę strukturalną: od 2011 roku ewolucyjne grupowanie szkół służące podnoszeniu jakości edukacji oraz efektywnemu gospodarowaniu zasobami Zmiany statusu zawodowego nauczyciela: implementacja

4 Cel ogólny projektu IBE Wzmocnienie zdolności systemu edukacji w zakresie badań edukacyjnych oraz zwiększenie możliwości wykorzystywania badań naukowych w polityce i praktyce edukacyjnej oraz zarządzaniu oświatą

5 Cele szczegółowe Stworzenie zasobów informacyjnych dla polityki edukacyjnej w oparciu o interdyscyplinarne badania Monitorowanie systemu edukacji i działalności badawczej w kraju i za granicą pod kątem doskonalenia polskiego systemu edukacji Wzmocnienie instytucjonalnego i kadrowego rozwoju badań edukacyjnych Dotarcie z informacjami o rezultatach projektu do szeroko rozumianych środowisk oświatowych; upublicznienie baz danych i narzędzi w domenie publicznej

6 Działania Cele szczegółowe Cel główny Tworzenie zasobów informacyjnych
BADANIA Wzmocnienie systemu edukacji w zakresie badań Monitorowanie systemu edukacji i działalności badawczej INSTYTUCJONALIZACJA Wzmocnienie instytucjonalnego zaplecza UPOWSZECHNIANIE Dotarcie z informacjami

7 Badania 10 projektów badawczych i analitycznych w 5 obszarach: Podstawy programowe i rozwój dydaktyk przedmiotowych Psychologiczne i pedagogiczne podstawy osiągnięć szkolnych Socjologiczno-prawne aspekty polityki edukacyjnej Ekonomia edukacji: nakłady publiczne i prywatne oraz rynki okołoedukacyjne Edukacja a rynek pracy

8 Badania: przykładowe działania i produkty
Badania umożliwiające porównywalność wyników egzaminów zewnętrznych z lat Badanie praktyki nauczania najważniejszych przedmiotów szkolnych pod kątem doskonalenia nauczania Badania podłużne mierzące osiągnięcia uczniów i ich uwarunkowania w szkole podstawowej Badania instytucjonalne, w tym badania na potrzeby zmian regulacji statusu nauczyciela Bilans kosztów edukacji na różnych etapach kształcenia Ścieżki edukacyjne Polaków i badania losów absolwentów, uczenie się przez całe życie

9 Instytucjonalizacja: monitorowanie działalności badawczej i wzmocnienie zaplecza badawczego
Baza Informacji o Badaniach Edukacyjnych - inwentaryzacja badań krajowych i zagranicznych Cykl seminariów „Badania i polityka edukacyjna” Współpraca krajowa i zagraniczna z ośrodkami prowadzącymi badania edukacyjne Budowanie sieci instytucji współpracujących i współpracowników terenowych Kształcenie na potrzeby badań edukacyjnych Studia doktoranckie i podyplomowe uzupełniające tradycyjny program studiów o komponent metodologiczno-badawczy (dydaktyki przedmiotowe), studia podyplomowe z metodologii badań edukacyjnych

10 Upowszechnianie: promocja badań edukacyjnych oraz aktywizacja środowisk edukacyjnych
Portal internetowy – główne narzędzie upowszechniania i komunikacji z adresatami projektu -narzędzia dydaktyczne dla nauczycieli -wyniki badań -bazy danych -ewaluacja potrzeb środowisk edukacyjnych -upowszechnianie i promocja produktów

11 Efekty projektu Zbudowanie ośrodka prowadzącego i stymulującego badania edukacyjne w Polsce Stworzenie bazy informacyjnej o badaniach edukacyjnych w Polsce i na świecie Stworzenie mechanizmów stymulujących innowacyjne kształcenie kadr dydaktycznych i badawczych Przygotowanie zestawu narzędzi do pracy nauczyciela z uczniem udostępnionych na portalu projektu Przeprowadzenie 10 dużych projektów badawczych w 5 obszarach, których wyniki posłużą m.in. jednostkom samorządowym, dyrektorom szkół, nauczycielom i rodzicom W oparciu o ścisłą współpracę międzynarodową, stworzenie silnej pozycji polskich badań edukacyjnych na świecie

12 Trwałość rezultatów projektu systemowego
Wzmacnianie procesu legislacyjnego, porządkującego prawo oświatowe Wzmocnienie systemowych powiązań edukacji i rynku pracy w perspektywie LLL Wytworzenie zapotrzebowania głównych interesariuszy edukacji na badania edukacyjne: samorządów terytorialnych, dyrektorów szkół, nauczycieli, a także rodziców i pracodawców Wzmocnienie zaplecza badawczego krajowych uczelni w dziedzinie badań edukacyjnych Zdolność ewaluacji programów oświatowych i badań edukacyjnych w celu podnoszenia ich jakości


Pobierz ppt "Evidence Based Policy Cel strategiczny Wzmacnianie średnio i długookresowej polityki edukacyjnej poprzez dostarczanie systematycznych danych i analiz generowanych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google