Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zaopatrzenie osób niepełnosprawnych w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przy udziale środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zaopatrzenie osób niepełnosprawnych w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przy udziale środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji."— Zapis prezentacji:

1 Zaopatrzenie osób niepełnosprawnych w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przy udziale środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Konferencja Orzecznictwo: obowiązujące systemy orzekania dla celów ubezpieczeniowych i pozaubezpieczeniowych; Dostęp osób niepełnosprawnych do świadczeń i usług zdrowotnych Konferencja Orzecznictwo: obowiązujące systemy orzekania dla celów ubezpieczeniowych i pozaubezpieczeniowych; Dostęp osób niepełnosprawnych do świadczeń i usług zdrowotnych r. MPiPS, Pełnomocnik Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych

2 Statystyka w tys. Osoby niepełnosprawne ogółem w tym osoby niepełnosprawne prawnie Dzieci niepełnosprawne (w wieku poniżej 16 lat) 202 w tym niepełnosprawne prawnie 135 Dzieci i młodzież ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi wynikającymi z niepełnosprawności 179,5*) Niepełnosprawni studenci 9,2 Osoby niepełnosprawne w wieku produkcyjnym (18-59/64 lat): w tym osoby niepełnosprawne prawnie (2.396) Rodziny z co najmniej jedną osobą niepełnosprawną *) bez dzieci niedostosowanych społecznie, z zaburzeniami zachowania, zagrożonych uzależnieniem Źródło: GUS; NSP 2002, GUS - Edukacja 2004/2005, GUS- Szkoły Wyższe 2004/2005, BAEL- iii kwartał 2005

3 Programy PFRON PROGRAM WYRÓWNYWANIA RÓŻNIC MIĘDZY REGIONAMI Celem tego programu jest wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych, zamieszkujących regiony słabo rozwinięte gospodarczo i społecznie. Obszar A – dofinansowanie części kosztów wyposażenia obiektów służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych w sprzęt rehabilitacyjny Zarząd PFRON rozpatrzył w 2005 r. pozytywnie 28 wniosków samorządów wojewódzkich i wypłacił na ten cel dofinansowanie w wysokości zł.

4 Programy PFRON PEGAZ 2003 Obszar C: osoby niepełnosprawne mogą otrzymać pomoc ze środków PFRON na zakup wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym. Pomoc ta skierowana jest do określonej grupy osób niepełnosprawnych z powodu dysfunkcji narządu ruchu. W 2005 roku pomocą taką objęto: dzieci i młodzieży, na kwotę zł, osób dorosłych, na kwotę zł. Dane za 2005 r. źródło PFRON

5 Programy PFRON PROGRAM OGRANICZANIA SKUTKÓW NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI Beneficjentami pomocy mogą być m.in. osoby niepełnosprawne jak i osoby, które utraciły sprawność organizmu, są w okresie diagnozowania możliwości oraz potrzeb nieposiadające orzeczeń o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności. Rodzaj wsparcia m.in.: 1) nieodpłatne udostępnianie urządzeń pomocniczych i sprzętu rehabilitacyjnego, w zależności od rodzaju niepełnosprawności, w tym wózków inwalidzkich lub innych przedmiotów ortopedycznych w okresie poprzedzającym zaopatrzenie przyznawane na podstawie odrębnych przepisów, 2) właściwy dobór i dopasowanie udostępnianych urządzeń pomocniczych i sprzętu rehabilitacyjnego, stosownie do potrzeb i możliwości beneficjenta pomocy, 3) konserwowanie, naprawy oraz serwis urządzeń pomocniczych i sprzętu rehabilitacyjnego, udostępnianych beneficjentom pomocy. Kwota wypłacona w 2005 r zł (całość programu) Dane za 2005 r. źródło PFRON

6 Zadania powiatu rehabilitacja społeczna Dofinansowanie: uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych likwidacji barier funkcjonalnych zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze sportu, kultury, rekreacji i turystyki kosztów tworzenia i działania wtz

7 Praktyka Rehabilitacja społeczna, zadania powiatu dofinansowane ze środków PFRON Zadanie Liczba osób objętych zadaniemKwota dofinansowania (zł) 2004 r.2005 r.2004 r.2005 r. Warsztaty terapii zajęciowej Turnusy rehabilitacyjne (+opiekunowie) ( ) ( ) Likwidacja barier funkcjonalnych (architektonicznych, w komunikowaniu się, technicznych) (liczba umów) (liczba umów) Zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze (sprzęt rehab. - tylko osoby indywidualne) Sport, kultura, rekreacja i turystyka razem: (bez opiekunów) (bez opiekunów) (stan na dzień 31 grudnia 2004 r. i 2005 r., źródło PFRON)

8 Praktyka Rehabilitacja społeczna Struktura wydatków samorządów powiatowych (rehabilitacja społeczna) ze środków PFRON na sprzęt rehabilitacyjny (dofinansowania indywidualne), przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, 2005 r.

9 Praktyka Rehabilitacja społeczna Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej (do 60% kosztów, nie więcej niż do pięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia) liczba umów zawartych w 2005 r. przez samorządy powiatowe: 332 środki wydatkowane: zł W stosunku do 2004 r. spadek wykorzystanych na ten cel środków o 23%. (stan na dzień 31 grudnia 2005 r., źródło PFRON)

10 Sprzęt rehabilitacyjny Sprzęt służący do usprawniania zaburzonych funkcji organizmu lub wspomagający proces rehabilitacji w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Różnorodne urządzenia, których wybór zależy od rodzaju niepełnosprawności i indywidualnych uwarunkowań psychofizycznych osób niepełnosprawnych.

11 Osoby niepełnosprawne, które otrzymały z Narodowego Funduszu Zdrowia refundację zakupu w/w artykułów i spełnią kryterium dochodowe, mogą ubiegać się w powiatowych centrach pomocy rodzinie o uzyskanie środków (PFRON) na pokrycie wydatków związanych z powyższym zakupem. Wysokość dofinansowania: do 100% udziału własnego osoby niepełnosprawnej w limicie ceny ustalonym na podstawie odrębnych przepisów, jeżeli taki udział jest wymagany, do 150% sumy kwoty limitu, wyznaczonego przez Ministra Zdrowia (rozporządzenie) oraz wymaganego udziału własnego osoby niepełnosprawnej w zakupie tych przedmiotów i środków, jeżeli cena zakupu jest wyższa niż ustalony limit. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 96, poz. 861 z późn. zm.). Praktyka Rehabilitacja społeczna – zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

12 Turnusy rehabilitacyjne Lata Liczba osób biorących udział w turnusach rehabilitacyjnych ogółem w tym osób niepełnosprawnych (75,4%) (75,7%) (76,1%)

13 Podstawowe problemy - pojęcie i katalog sprzętu rehabilitacyjnego (urządzenia paramedyczne) - brak spójności w rozpatrywaniu wniosków osób niepełnosprawnych przez poszczególne samorządy - niskie limity ilości i cen niektórych przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych - włączenie pomp insulinowych i glukometrów do katalogu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych refundowanych z NFZ - aparaty słuchowe i procesory dźwięku (możliwości naprawy, wymiany) - zwiększenie dostępu do butli tlenowych i reduktorów, koncentratorów tlenu, ssaków elektrycznych


Pobierz ppt "Zaopatrzenie osób niepełnosprawnych w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przy udziale środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji."

Podobne prezentacje


Reklamy Google