Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zaopatrzenie osób niepełnosprawnych w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przy udziale środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zaopatrzenie osób niepełnosprawnych w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przy udziale środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji."— Zapis prezentacji:

1 Zaopatrzenie osób niepełnosprawnych w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przy udziale środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Konferencja Orzecznictwo: obowiązujące systemy orzekania dla celów ubezpieczeniowych i pozaubezpieczeniowych; Dostęp osób niepełnosprawnych do świadczeń i usług zdrowotnych Konferencja Orzecznictwo: obowiązujące systemy orzekania dla celów ubezpieczeniowych i pozaubezpieczeniowych; Dostęp osób niepełnosprawnych do świadczeń i usług zdrowotnych 31.05.2006 r. MPiPS, Pełnomocnik Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych

2 Statystyka w tys. Osoby niepełnosprawne ogółem 5.457 w tym osoby niepełnosprawne prawnie 4.450 Dzieci niepełnosprawne (w wieku poniżej 16 lat) 202 w tym niepełnosprawne prawnie 135 Dzieci i młodzież ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi wynikającymi z niepełnosprawności 179,5*) Niepełnosprawni studenci 9,2 Osoby niepełnosprawne w wieku produkcyjnym (18-59/64 lat): 2.893 w tym osoby niepełnosprawne prawnie 2.608 (2.396) Rodziny z co najmniej jedną osobą niepełnosprawną 3.137 *) bez dzieci niedostosowanych społecznie, z zaburzeniami zachowania, zagrożonych uzależnieniem Źródło: GUS; NSP 2002, GUS - Edukacja 2004/2005, GUS- Szkoły Wyższe 2004/2005, BAEL- iii kwartał 2005

3 Programy PFRON PROGRAM WYRÓWNYWANIA RÓŻNIC MIĘDZY REGIONAMI Celem tego programu jest wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych, zamieszkujących regiony słabo rozwinięte gospodarczo i społecznie. Obszar A – dofinansowanie części kosztów wyposażenia obiektów służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych w sprzęt rehabilitacyjny Zarząd PFRON rozpatrzył w 2005 r. pozytywnie 28 wniosków samorządów wojewódzkich i wypłacił na ten cel dofinansowanie w wysokości 1.085.847 zł.

4 Programy PFRON PEGAZ 2003 Obszar C: osoby niepełnosprawne mogą otrzymać pomoc ze środków PFRON na zakup wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym. Pomoc ta skierowana jest do określonej grupy osób niepełnosprawnych z powodu dysfunkcji narządu ruchu. W 2005 roku pomocą taką objęto: - 410 dzieci i młodzieży, na kwotę 5.989.591 zł, - 2.043 osób dorosłych, na kwotę 28.270.778 zł. Dane za 2005 r. źródło PFRON

5 Programy PFRON PROGRAM OGRANICZANIA SKUTKÓW NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI Beneficjentami pomocy mogą być m.in. osoby niepełnosprawne jak i osoby, które utraciły sprawność organizmu, są w okresie diagnozowania możliwości oraz potrzeb nieposiadające orzeczeń o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności. Rodzaj wsparcia m.in.: 1) nieodpłatne udostępnianie urządzeń pomocniczych i sprzętu rehabilitacyjnego, w zależności od rodzaju niepełnosprawności, w tym wózków inwalidzkich lub innych przedmiotów ortopedycznych w okresie poprzedzającym zaopatrzenie przyznawane na podstawie odrębnych przepisów, 2) właściwy dobór i dopasowanie udostępnianych urządzeń pomocniczych i sprzętu rehabilitacyjnego, stosownie do potrzeb i możliwości beneficjenta pomocy, 3) konserwowanie, naprawy oraz serwis urządzeń pomocniczych i sprzętu rehabilitacyjnego, udostępnianych beneficjentom pomocy. Kwota wypłacona w 2005 r. - 1.242.921 zł (całość programu) Dane za 2005 r. źródło PFRON

6 Zadania powiatu rehabilitacja społeczna Dofinansowanie: uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych likwidacji barier funkcjonalnych zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze sportu, kultury, rekreacji i turystyki kosztów tworzenia i działania wtz

7 Praktyka Rehabilitacja społeczna, zadania powiatu dofinansowane ze środków PFRON Zadanie Liczba osób objętych zadaniemKwota dofinansowania (zł) 2004 r.2005 r.2004 r.2005 r. Warsztaty terapii zajęciowej 18 20319 797243 801 115257 548 159 Turnusy rehabilitacyjne (+opiekunowie) 120 582 (+38 500) 140 924 (+45 293) 84 955 947102 793 600 Likwidacja barier funkcjonalnych (architektonicznych, w komunikowaniu się, technicznych) 30 538 (liczba umów) 29 627 (liczba umów) 116 171 936111 304 018 Zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze (sprzęt rehab. - tylko osoby indywidualne) 121 560149 75482 942 889116 118 938 Sport, kultura, rekreacja i turystyka 74 37480 81313 804 17216 486 551 razem: 365 257 (bez opiekunów) 420 915 (bez opiekunów) 541 676 059604 251 266 (stan na dzień 31 grudnia 2004 r. i 2005 r., źródło PFRON)

8 Praktyka Rehabilitacja społeczna Struktura wydatków samorządów powiatowych (rehabilitacja społeczna) ze środków PFRON na sprzęt rehabilitacyjny (dofinansowania indywidualne), przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, 2005 r.

9 Praktyka Rehabilitacja społeczna Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej (do 60% kosztów, nie więcej niż do pięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia) liczba umów zawartych w 2005 r. przez samorządy powiatowe: 332 środki wydatkowane: 2.407.513 zł W stosunku do 2004 r. spadek wykorzystanych na ten cel środków o 23%. (stan na dzień 31 grudnia 2005 r., źródło PFRON)

10 Sprzęt rehabilitacyjny Sprzęt służący do usprawniania zaburzonych funkcji organizmu lub wspomagający proces rehabilitacji w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Różnorodne urządzenia, których wybór zależy od rodzaju niepełnosprawności i indywidualnych uwarunkowań psychofizycznych osób niepełnosprawnych.

11 Osoby niepełnosprawne, które otrzymały z Narodowego Funduszu Zdrowia refundację zakupu w/w artykułów i spełnią kryterium dochodowe, mogą ubiegać się w powiatowych centrach pomocy rodzinie o uzyskanie środków (PFRON) na pokrycie wydatków związanych z powyższym zakupem. Wysokość dofinansowania: do 100% udziału własnego osoby niepełnosprawnej w limicie ceny ustalonym na podstawie odrębnych przepisów, jeżeli taki udział jest wymagany, do 150% sumy kwoty limitu, wyznaczonego przez Ministra Zdrowia (rozporządzenie) oraz wymaganego udziału własnego osoby niepełnosprawnej w zakupie tych przedmiotów i środków, jeżeli cena zakupu jest wyższa niż ustalony limit. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 96, poz. 861 z późn. zm.). Praktyka Rehabilitacja społeczna – zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

12 Turnusy rehabilitacyjne Lata Liczba osób biorących udział w turnusach rehabilitacyjnych ogółem w tym osób niepełnosprawnych 2003136 755103 160 (75,4%) 2004159 082120 582 (75,7%) 2005185 217140 924 (76,1%)

13 Podstawowe problemy - pojęcie i katalog sprzętu rehabilitacyjnego (urządzenia paramedyczne) - brak spójności w rozpatrywaniu wniosków osób niepełnosprawnych przez poszczególne samorządy - niskie limity ilości i cen niektórych przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych - włączenie pomp insulinowych i glukometrów do katalogu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych refundowanych z NFZ - aparaty słuchowe i procesory dźwięku (możliwości naprawy, wymiany) - zwiększenie dostępu do butli tlenowych i reduktorów, koncentratorów tlenu, ssaków elektrycznych


Pobierz ppt "Zaopatrzenie osób niepełnosprawnych w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przy udziale środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji."

Podobne prezentacje


Reklamy Google