Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zaopatrzenie osób niepełnosprawnych w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przy udziale środków Państwowego Funduszu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zaopatrzenie osób niepełnosprawnych w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przy udziale środków Państwowego Funduszu."— Zapis prezentacji:

1 Zaopatrzenie osób niepełnosprawnych w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przy udziale środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Konferencja Orzecznictwo: obowiązujące systemy orzekania dla celów ubezpieczeniowych i pozaubezpieczeniowych; Dostęp osób niepełnosprawnych do świadczeń i usług zdrowotnych r. MPiPS, Pełnomocnik Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych

2 Statystyka w tys. Osoby niepełnosprawne ogółem 5.457
w tym osoby niepełnosprawne prawnie Dzieci niepełnosprawne (w wieku poniżej 16 lat) w tym niepełnosprawne prawnie Dzieci i młodzież ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi wynikającymi z niepełnosprawności  ,5*) Niepełnosprawni studenci ,2  Osoby niepełnosprawne w wieku produkcyjnym (18-59/64 lat): w tym osoby niepełnosprawne prawnie (2.396) Rodziny z co najmniej jedną osobą niepełnosprawną *) bez dzieci niedostosowanych społecznie, z zaburzeniami zachowania, zagrożonych uzależnieniem Źródło: GUS; NSP 2002, GUS - Edukacja 2004/2005 , GUS- Szkoły Wyższe 2004/2005, BAEL- iii kwartał 2005

3 Programy PFRON PROGRAM WYRÓWNYWANIA RÓŻNIC MIĘDZY REGIONAMI
Celem tego programu jest wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych, zamieszkujących regiony słabo rozwinięte gospodarczo i społecznie. Obszar A – dofinansowanie części kosztów wyposażenia obiektów służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych w sprzęt rehabilitacyjny Zarząd PFRON rozpatrzył w 2005 r. pozytywnie 28 wniosków samorządów wojewódzkich i wypłacił na ten cel dofinansowanie w wysokości zł.

4 Programy PFRON PEGAZ 2003 Obszar C: osoby niepełnosprawne mogą otrzymać pomoc ze środków PFRON na zakup wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym. Pomoc ta skierowana jest do określonej grupy osób niepełnosprawnych z powodu dysfunkcji narządu ruchu. W 2005 roku pomocą taką objęto: - 410 dzieci i młodzieży, na kwotę zł, osób dorosłych, na kwotę zł. Dane za 2005 r. źródło PFRON

5 Programy PFRON PROGRAM OGRANICZANIA SKUTKÓW NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
Beneficjentami pomocy mogą być m.in. osoby niepełnosprawne jak i osoby, które utraciły sprawność organizmu, są w okresie diagnozowania możliwości oraz potrzeb nieposiadające orzeczeń o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności. Rodzaj wsparcia m.in.: 1) nieodpłatne udostępnianie urządzeń pomocniczych i sprzętu rehabilitacyjnego, w zależności od rodzaju niepełnosprawności, w tym wózków inwalidzkich lub innych przedmiotów ortopedycznych w okresie poprzedzającym zaopatrzenie przyznawane na podstawie odrębnych przepisów, 2) właściwy dobór i dopasowanie udostępnianych urządzeń pomocniczych i sprzętu rehabilitacyjnego, stosownie do potrzeb i możliwości beneficjenta pomocy, 3) konserwowanie, naprawy oraz serwis urządzeń pomocniczych i sprzętu rehabilitacyjnego, udostępnianych beneficjentom pomocy. Kwota wypłacona w 2005 r zł (całość programu) Dane za 2005 r. źródło PFRON

6 Zadania powiatu rehabilitacja społeczna
Dofinansowanie: uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych likwidacji barier funkcjonalnych zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze sportu, kultury, rekreacji i turystyki kosztów tworzenia i działania wtz

7 Liczba osób objętych zadaniem Kwota dofinansowania (zł)
Praktyka Rehabilitacja społeczna, zadania powiatu dofinansowane ze środków PFRON Zadanie Liczba osób objętych zadaniem Kwota dofinansowania (zł) 2004 r. 2005 r. Warsztaty terapii zajęciowej 18 203 19 797 243  257  Turnusy rehabilitacyjne (+opiekunowie) 120 582 (+38 500) 140 924 ( ) 84  102  Likwidacja barier funkcjonalnych (architektonicznych, w komunikowaniu się, technicznych) 30 538 (liczba umów) 29 627 116 171 936 Zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze (sprzęt rehab. - tylko osoby indywidualne) 82  116  Sport, kultura, rekreacja i turystyka 74 374 80 813 13 804 172 16  razem: (bez opiekunów) 541  (stan na dzień 31 grudnia 2004 r. i 2005 r., źródło PFRON)

8 Praktyka Rehabilitacja społeczna
Struktura wydatków samorządów powiatowych (rehabilitacja społeczna) ze środków PFRON na sprzęt rehabilitacyjny (dofinansowania indywidualne), przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, 2005 r.

9 Praktyka Rehabilitacja społeczna
Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej (do 60% kosztów, nie więcej niż do pięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia) liczba umów zawartych w 2005 r. przez samorządy powiatowe: środki wydatkowane: zł W stosunku do 2004 r. spadek wykorzystanych na ten cel środków o 23%. (stan na dzień 31 grudnia 2005 r., źródło PFRON)

10 Sprzęt rehabilitacyjny
Sprzęt służący do usprawniania zaburzonych funkcji organizmu lub wspomagający proces rehabilitacji w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Różnorodne urządzenia, których wybór zależy od rodzaju niepełnosprawności i indywidualnych uwarunkowań psychofizycznych osób niepełnosprawnych.

11 Praktyka Rehabilitacja społeczna – zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
Osoby niepełnosprawne, które otrzymały z Narodowego Funduszu Zdrowia refundację zakupu w/w artykułów i spełnią kryterium dochodowe, mogą ubiegać się w powiatowych centrach pomocy rodzinie o uzyskanie środków (PFRON) na pokrycie wydatków związanych z powyższym zakupem. Wysokość dofinansowania: do 100% udziału własnego osoby niepełnosprawnej w limicie ceny ustalonym na podstawie odrębnych przepisów, jeżeli taki udział jest wymagany, do 150% sumy kwoty limitu, wyznaczonego przez Ministra Zdrowia (rozporządzenie) oraz wymaganego udziału własnego osoby niepełnosprawnej w zakupie tych przedmiotów i środków, jeżeli cena zakupu jest wyższa niż ustalony limit. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 96, poz. 861 z późn. zm.).

12 Turnusy rehabilitacyjne
Lata Liczba osób biorących udział w turnusach rehabilitacyjnych ogółem w tym osób niepełnosprawnych 2003 (75,4%) 2004 (75,7%) 2005 (76,1%)

13 Podstawowe problemy pojęcie i katalog sprzętu rehabilitacyjnego (urządzenia paramedyczne) brak spójności w rozpatrywaniu wniosków osób niepełnosprawnych przez poszczególne samorządy niskie limity ilości i cen niektórych przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych włączenie pomp insulinowych i glukometrów do katalogu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych refundowanych z NFZ aparaty słuchowe i procesory dźwięku (możliwości naprawy, wymiany) zwiększenie dostępu do butli tlenowych i reduktorów, koncentratorów tlenu, ssaków elektrycznych


Pobierz ppt "Zaopatrzenie osób niepełnosprawnych w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przy udziale środków Państwowego Funduszu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google