Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

DOTACJE PHARE W RAMACH PROGRAMU INNOWACJE I TECHNOLOGIE DLA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW Warszawa, 22 stycznia 2003 r. POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "DOTACJE PHARE W RAMACH PROGRAMU INNOWACJE I TECHNOLOGIE DLA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW Warszawa, 22 stycznia 2003 r. POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI."— Zapis prezentacji:

1 DOTACJE PHARE W RAMACH PROGRAMU INNOWACJE I TECHNOLOGIE DLA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW Warszawa, 22 stycznia 2003 r. POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI POLISH AGENCY FOR ENTERPRISE DEVELOPMENT

2 REGIONALNA INSTYTUCJA FINANSUJĄCA ROZPOWSZECHNIANIE INFORMACJI O MOŻLIWOŚCI OTRZYMANIA WSPARCIA Z FUNDUSZU DOTACJI WŚRÓD POTENCJALNYCH BENEFICJENTÓW UDZIELANIE INFORMACJI DOTYCZĄCYCH PROCEDURY SKŁADANIA WNIOSKÓW; DORADZTWO DLA WNIOSKODAWCÓW (PKD) ZBIERANIE WNIOSKÓW O UDZIELENIE DOTACJI SPRAWDZANIE WNIOSKODAWCY I PROJEKTU POD KĄTEM ZGODNOŚCI Z KRYTERIAMI ADMINISTRACYJNYMI I KWALIFIKACYJNYMI

3 PROGRAM INNOWACJE I TECHNOLOGIE DLA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW nCEL PROGRAMU: Wspieranie rozwoju MSP poprzez udzielanie dotacji na współfinansowanie kosztów usług doradczych i szkoleniowych, bezpośrednio związanych z wdrażaniem innowacyjnych rozwiązań lub nowych technologii nBUDŻET PROGRAMU: pierwotny - 1,33 MLN EUR obecny - 9,33 MLN EUR nLIMITY KWOTOWE DOTACJI: minimum: 1 500 EUR maksimum: 10 000 EUR nWYSOKOŚĆ DOTACJI: nie więcej niż 60% poniesionych kwalifikowanych kosztów netto projektu

4 WYMAGANIA FORMALNE WOBEC WNIOSKODAWCÓW SIEDZIBA NA TERYTORIUM RP PRZYNALEŻNOŚĆ DO SEKTORA MSP ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA PRZYGOTOWANIE PROJEKTU I NADZÓR NAD JEGO REALIZACJĄ FINANSOWA ZDOLNOŚĆ REALIZACJI ZGŁOSZONEGO PROJEKTU

5 WYMAGANIA FORMALNE WOBEC WNIOSKODAWCÓW – PRZYNALEŻNOŚĆ DO SEKTORA MSP W Ustawie Prawo działalności gospodarczej z dnia 19 listopada 1999r. przyjęto prawną definicję MSP, zgodną z rekomendacją Komisji Europejskiej.

6 REALIZACJA DZIAŁAŃ W RAMACH ZGŁOSZONYCH PROJEKTÓW AKREDYTOWANI WYKONAWCY EKSPERCI/RZECZOZNAWCY LABORATORIA BADAWCZE AKREDYTOWANE W PCBC JEDNOSTKI NAUKOWE

7 AKREDYTACJA WYKONAWCÓW WARUNKI UZYSKANIA AKREDYTACJI: OSOBA PRAWNA LUB FIZYCZNA Z POLSKI, KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ PAŃSTW OBJĘTYCH PROGRAMEM PHARE – M.IN. CZECH, WĘGIER SYTUACJA FINANSOWA WSKAŹNIK PŁYNNOŚCI FINANSOWEJ – WYŻSZY OD 0,5 WSKAŹNIK ZADŁUŻENIA – NIŻSZY OD 1,0 PROFESJONALIZM (MIN. 2 EKSPERTÓW/DZIAŁANIE) DOŚWIADCZENIE (MIN. 3 LATA DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ MSP)

8 DZIAŁANIA KWALIFIKOWANE AUDYT TECHNOLOGICZNY – OCENA TECHNOLOGII STOSOWANYCH PRZEZ PRZEDSIĘBIORCĘ STRATEGIA PRZEDSIĘBIORSTWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII – PRZYGOTOWANIE DO WDROŻENIA ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH I NOWYCH TECHNOLOGII WDRAŻANIE POZYSKANYCH TECHNOLOGII WDRAŻANIE WŁASNYCH ROZWIĄZAŃ TECHNOLOGICZNYCH PRZEDSIĘBIORCY

9 AUDYT TECHNOLOGICZNY – OCENA TECHNOLOGII STOSOWANYCH PRZEZ PRZEDSIĘBIORCĘ zbieranie i analiza dostępnych informacji w celu określenia kierunków rozwoju technologicznego danej branży pod kątem konkurencyjności rynkowej i produktowej identyfikacja technologii kluczowych dla rozwoju przedsiębiorstwa analiza czynników wewnętrznych przedsiębiorstwa, warunkujących jego pozycję rynkową i szanse dalszego rozwoju opracowanie możliwych scenariuszy rozwoju przedsiębiorstwa

10 STRATEGIA PRZEDSIĘBIORSTWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII – PRZYGOTOWANIE DO WDROŻENIA ROZWIĄZAŃ TECHNOLOGICZNYCH I NOWYCH TECHNOLOGII przygotowanie planu technologicznego przedsiębiorstwa – technologicznego studium wykonalności badania rynku i identyfikacja potencjalnych dostawców technologii poszukiwanie zewnętrznych źródeł finansowania wdrażania rozwiązań przewidzianych w strategii negocjacje handlowe, pomoc prawna przy zawieraniu kontraktu usługi z zakresu praw własności intelektualnej przygotowanie do wdrożenia nowych rozwiązań (niezbędne zmiany techniczne, technologiczne i organizacyjne)

11 WDRAŻANIE POZYSKANYCH TECHNOLOGII poszukiwanie zewnętrznego źródła finansowania inwestycji szkolenia pracowników związane z wdrożeniem nowej technologii usługi z zakresu praw własności intelektualnej usługi eksperckie związane z uruchomieniem nowej technologii usługi doradcze związane z dostosowaniem technicznym, technologicznym i organizacyjnym przedsiębiorstwa do wdrażanej technologii usługi komputerowego wspomagania procesu projektowania i wytwarzania (CAD/CAM)

12 WDRAŻANIE WŁASNYCH ROZWIĄZAŃ TECHNOLOGICZNYCH PRZEDSIĘBIORCY usługi badawcze obejmujące analizy, testy, symulacje usługi projektowe, w tym w zakresie wzornictwa usługi komputerowego wspomagania procesu projektowania i wytwarzania usługi z zakresu praw własności intelektualnej usługi dot. poszukiwania zewnętrznego finansowania inwestycji poszukiwanie partnerów zainteresowanych wdrożeniem nowej technologii szkolenia pracowników związane z wdrożeniem nowej technologii Usługi związane z wykonywaniem prototypów i szybkie prototypowanie

13 WYMAGANIA DOTYCZĄCE KOSZTÓW MOŻLIWYCH DO FINANSOWANIA Z FUNDUSZU DOTACJI NIEZBĘDNE DO REALIZACJI PROJEKTU PONIESIONE W RZECZYWISTOŚCI WYKAZANE W EWIDENCJI BENEFICJENTA UZNANIE KOSZTÓW ZA KWALIFIKOWANE (DZIAŁANIA KWALIFIKOWANE, WYNAGRODZENIA EKSPERTÓW, DIETY EKSPERTÓW I PERSONELU WYKONAWCY, KOSZTY DOSTĘPU DO ZEWNĘTRZNYCH ŹRÓDEŁ INFORMACJI) KOSZTY NIEKWALIFIKOWANE (REZERWY NA POKRYCIE PRZYSZŁYCH STRAT LUB DŁUGÓW, ODSETKI DO ZAPŁACENIA, ZAKUP ZIEMI, BUDYNKÓW I URZĄDZEŃ, UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE, PODATEK VAT, WKŁAD RZECZOWY)

14 ZASADY I PROCEDURA UDZIELANIA DOTACJI 10 KROKÓW DO UZYSKANIA DOTACJI 1.UZYSKANIE INFORMACJI O PROGRAMIE W RIF 2.WYBÓR AKREDYTOWANEGO WYKONAWCY USŁUGI I PODPISANIE UMOWY 3.PRZYGOTOWANIE I ZŁOŻENIE KOMPLETNEGO WNIOSKU O UDZIELENIE DOTACJI W RIF 4.ROZPATRYWANIE WNIOSKU PRZEZ RIF (KOMPLETNOŚĆ, KRYTERIA KWALIFIKACYJNE) 5.ROZPATRYWANIE WNIOSKU PRZEZ KOMISJĘ OCENIAJĄCĄ W PARP (KOŃCOWA OCENA WNIOSKU, DECYZJA O PRZYZNANIU DOTACJI)

15 ZASADY I PROCEDURA UDZIELANIA DOTACJI 10 KROKÓW DO UZYSKANIA DOTACJI – CD. 6.PODPISANIE UMOWY O UDZIELENIU DOTACJI POMIĘDZY PARP A BENEFICJENTEM 7.REALIZACJA DZIAŁAŃ OBJĘTYCH UMOWĄ DOTACJI – MOŻLIWOŚĆ UZYSKANIA ZALICZKI NA POCZET DOTACJI 8.ZŁOŻENIE KOMPLETNEGO WNIOSKU O WYPŁATĘ DOTACJI DO RIF 9.SPRAWDZENIE WNIOSKU PRZEZ RIF I PARP 10.WYPŁATA DOTACJI PRZEZ PARP

16 KRYTERIA OCENY WNIOSKU ADMINISTRACYJNE – KOMPLETNOŚĆ I PRAWIDŁOWOŚĆ WYPEŁNIENIA KWALIFIKACYJNE – CZY WNIOSKODAWCA I JEGO PROJEKT SPEŁNIAJĄ KRYTERIA UBIEGANIA SIĘ O DOTACJĘ JAKOŚCIOWE – OCENA MERYTORYCZNA PROJEKTU WNIOSKODAWCY (SPOSÓB OKRESLENIA CELÓW I REZULTATÓW ZAPLANOWANYCH DZIAŁAŃ, SPÓJNOŚĆ DZIAŁAŃ, ADEKWATNOŚĆ BUDŻETU, WPŁYW PROJEKTU NA ROZWÓJ PRZEDSIEBIORSTWA)

17 ZASADY KORZYSTANIA Z DOTACJI PRZEDSIĘBIORSTWO WSPÓŁFINANSUJE ZGŁOSZONY PROJEKT W WYSOKOŚCI CO NAJMNIEJ 40% KOSZTÓW NETTO REALIZACJA DZIAŁŃ ZGODNIE Z PODPISANĄ UMOWĄ O UDZIELENIU DOTACJI WSPÓŁPRACA PRZY MONITOROWANIU I OCENIE PROGRAMU

18 TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW W RIF W PROGAMIE INNOWACJE I TECHNOLOGIE DLA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW 5 LUTEGO 2003 R. 5 MARCA 2003 R. Wszystkie działania w ramach przedstawionych projektów zakończą się do 30 czerwca 2003 roku KOLEJNE TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW ORAZ NOWY TERMIN ZAKOŃCZENIA DZIAŁAŃ ZOSTANĄ PODANE W NAJBLIŻSZYM CZASIE

19 Aleje Jerozolimskie 125/127 02-017 Warszawa tel. (+48 22) 699 70 44/45 fax (+48 22) 699 70 46/56 e-mail: biuro@parp.gov.pl POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI POLISH AGENCY FOR ENTERPRISE DEVELOPMENT


Pobierz ppt "DOTACJE PHARE W RAMACH PROGRAMU INNOWACJE I TECHNOLOGIE DLA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW Warszawa, 22 stycznia 2003 r. POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI."

Podobne prezentacje


Reklamy Google