Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rekrutacja w Małopolsce 2008/2009 Opracowała; Janina Wilkosz – Doradca Zawodowy.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rekrutacja w Małopolsce 2008/2009 Opracowała; Janina Wilkosz – Doradca Zawodowy."— Zapis prezentacji:

1 Rekrutacja w Małopolsce 2008/2009 Opracowała; Janina Wilkosz – Doradca Zawodowy

2 2 Podstawa prawna Rozporządzenie MENiS z dnia 20 lutego 2004r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. Nr 26, poz. 232) Decyzja Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 18 stycznia 2008 r. (KPU.I.MM.517/1/07) w sprawie terminów rekrutacji na rok szkolny 2008/2009 …

3 3 Podstawa prawna Rozporządzenie MEN z 14 marca 2005 r. w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw….. (Dz. U. Nr 58 poz. 504; Nr 67 poz. 585; z 2006r. Nr 31, poz. 217) Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. nr 96 poz.873) Kryteria i warunki rekrutacji zawarte w statucie szkoły ponagimnazjalnej i podane do wiadomości (do końca lutego). wa prawna

4 4 Rekrutacja 2008/2009 Po Gimnazjum nie ma lepszej lub gorszej szkoły, - jest tylko trafny lub nietrafny jej wybór.

5 5 TERMINY

6 6 rekrutacja tradycyjnarekrutacja elektroniczna NIE DOTYCZY Kandydaci składają podanie TYLKO do Gimnazjum w Zabierzowie NIE DOTYCZY 27 VI 2008 ogłoszenie list kandydatów przyjętych do szkoły, do godz. 12.00 Nie dotyczy od 26 V do 12 VI 2008, do godz.15.00

7 7 Rekrutacja 2008/2009 Do 18 czerwca 2008 r., do godz. 12.00 - dokonywanie ewentualnych zmian w decyzji o wyborze szkoły

8 8 rekrutacja tradycyjnarekrutacja elektroniczna Potwierdzenie woli podjęcia nauki w szkole (oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum, oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, karta informacyjna) 2 lipca 2008 r. do godz. 14.00 OGŁOSZENIE LIST PRZYJĘTYCH DO SZKOŁY 4 lipca 2008 r. do godz.12.00

9 9 Druga rekrutacja Kandydaci nie przyjęci do wybranej szkoły składają oryginalne dokumenty w szkołach dysponująch wolnymi miejscami od 4 godz. 12.00 do 7 lipca 2008 r. do godz. 12.00 Ogłoszenie wyników drugiej rekrutacji 7 lipca 2008 r. do godz.15.00

10 10 Druga rekrutacja Informacja o wolnych miejscach podawana jest w informatorach internetowych, elektronicznych systemów rekrutacyjnych.

11 11 Dodatkowa rekrutacja od 27 sierpnia godz. 9.00, do 29 sierpnia 2008 r., godz. 13.00 np. - dla uczniów zdających egzamin poprawkowy po klasie III, - uczniów nieprzyjętych do wybranych szkół, składanie oryginałów dokumentów do szkół, które dysponują wolnymi miejscami.

12 12 Rekrutacja elektroniczna Gmina Kraków Powiat Kraków Gmina Zabierzów Powiat Myślenice Powiat Gorlice

13 13 Rekrutacja 2008/2009 Wybierając szkołę należy wcześniej ocenić swoje możliwości; Oceny śródroczne z wybranych, zgodnie z profilem szkoły/ klasy przedmiotów, w przeliczeniu na punkty, Wyniki z egzaminów próbnych w klasie III, Punkty za dodatkowe osiągnięcia sportowe, artystyczne itp, Punkty za tytuł Laureata, Finalisty, Punkty za świadectwo z paskiem po klasie III, Punkty za wolontariat, pracę na rzecz organizacji pożytku publicznego lub środowiska szkolnego.

14 14 Rekrutacja 2008/2009 W rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży w województwie małopolskim ustala się następujący sposób przeliczania na punkty ocen z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, oraz wyników egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum: 200 pkt. - maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w postępowaniu rekrutacyjno-kwalifikacyjnym za oceny z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, a także za wyniki egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum oraz za inne osiągnięcia kandydatów, w tym: 100 pkt. – liczba punktów możliwych do uzyskania za egzamin przeprowadzony w ostatnim roku nauki w gimnazjum (zawarta w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu); 100 pkt. – liczba punktów możliwa do uzyskania za oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum z języka polskiego i trzech obowiązkowych zajęć edukacyjnych wskazanych w statucie szkoły oraz inne osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia gimnazjum.

15 15 Sposób przeliczania na punkty ocen z języka polskiego i trzech wybranych zajęć edukacyjnych: celujący – 20 pkt, bardzo dobry – 18 pkt, dobry – 15 pkt, dostateczny – 10 pkt, dopuszczający – 2 pkt Trzy wybrane zajęcia edukacyjne, ustala szkolna komisja rekrutacyjno-kwalifikacyjna i są one podane na stronie www szkoły ponadgimnazjalnej.

16 16 Zasady punktowania zajęć edukacyjnych Wykaz przedmiotów wybranych do punktacji na świadectwie ukończenia gimnazjum; Język polski Język obcy Przedmiot zgodny z profilem klasy

17 17 Rekrutacja 2008/2009 Dla przykładu, w ubiegłym roku szkolnym sumy punktów do szkół ponadgimnazjalnych warunkujące przyjęcie, układały się następująco; Do Liceum Ogólnokształcącego, suma punktów warunkująca przyjęcie średnio od około 130 do 183, Do Technikum od około 80 do 140, Do Zasadniczej Szkoły Zawodowej ważna jest ocena zachowania.

18 18 Inne osiągnięcia Za inne osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia gimnazjum kandydat może uzyskać co najwyżej 20 pkt przy czym: za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem - 5 pkt, za udział w konkursach organizowanych przez Kuratora Oświaty w tym: finalista konkursu ponadwojewódzkiego – 12 pkt, finalista konkursu wojewódzkiego – 10 pkt, za osiągnięcia wpisane na świadectwie, w tym osiągnięcia sportowe lub artystyczne potwierdzone zaświadczeniem i in. - do 7 pkt.

19 19 Przeliczanie na punkty osiągnięć wpisanych na świadectwie kandydata Przyznane punkty 1 punkt2 punkty3 punkty4 punkty5 punktów OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE II-III miejsce w powiecie I miej. w powiecie lub udział w etapie wojewódzkim I - III miejsce w województwie lub udział w etapie ogólnopolskim II – III ogólnopolskiI miejsce ogólnopolski OSIĄGNIĘCIA ARTYSTYCZNE II-III miejsce w etapie powiatowym I miejsce lub laureat konkursu powiatowego I - III miejsce lub laureat konkursu wojewódzkiego II - III miejsce lub finalista etapu ogólnopolskiego I miejsce lub laureat etapu ogólnopolskiego INNE OSIĄGNIĘCIA (w konkursach niewymienionych w decyzji, organizowanych przez inne podmioty działające na terenie szkoły) I-III miejsce lub laureat konkursu powiatowego I - III miejsce lub laureat konkursu wojewódzkiego I –III miejsce lub laureat etapu ogólnopolskiego REPREZENTOWANIE POLSKI w zawodach i konkursach w których biorą udział reprezentacje narodowe. 6 punktów Osiągnięcia w aktywności na rzecz ŚRODOWISKA SZKOLNEGO 1 punkt Osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi (WOLONTARIAT, POŻYTEK PUBLICZNY) 3 punkty

20 20 Lista dyscyplin sportu, których osiągnięcia kandydatów punktowane są w procesie rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych Dyscypliny indywidualne: akrobatyka sportowa, badminton, biathlon, biathlon letni, bieg na orientację, biegi przełajowe, boks, bowling sportowy, brydż sportowy, gimnastyka artystyczna, gimnastyka sportowa, jeździectwo, judo, kajakarstwo, karate tradycyjne, karate WKF, kolarstwo szosowe, kolarstwo torowe, kręglarstwo, lekkoatletyka, łucznictwo, łyżwiarstwo figurowe, łyżwiarstwo szybkie, łyżwiarstwo szybkie – short track, narciarstwo alpejskie, narciarstwo klasyczne (biegi, skoki, kombinacja norweska), pięciobój nowoczesny, pływanie, pływanie synchroniczne, podnoszenie ciężarów, saneczkarstwo, skoki do wody, snowboard, sport kartingowy, strzelectwo sportowe, szachy, szermierka, taekwon-do ITF, taekwon-do WAF, taniec sportowy, tenis, tenis stołowy, triathlon, wioślarstwo, wspinaczka sportowa, zapasy styl klasyczny, zapasy styl wolny, żeglarstwo., żeglarstwo lodowe. Gry zespołowe : baseball, golf, hokej na lodzie, hokej na trawie, kajak polo, koszykówka, piłka nożna, piłka ręczna, piłka siatkowa, piłka siatkowa plażowa, piłka wodna, psie zaprzęgi, rugby, unihokej.

21 21 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2005 r. w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw Załącznik 1. ust. 10 W części dotyczącej szczególnych osiągnięć ucznia odnotowuje się w szczególności: 1) udział w konkursach i turniejach wiedzy organizowanych przez kuratora oświaty, co najmniej na szczeblu wojewódzkim, 2) osiągnięcia artystyczne i sportowe uczniów szkoły podstawowej, co najmniej na szczeblu gminnym, a w przypadku uczniów gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej - co najmniej na szczeblu powiatowym, 3) osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu lub na rzecz środowiska szkolnego, poparte zaświadczeniem z odpowiedniej instytucji.

22 22 Konkursy organizowane przez Małopolskiego Kuratora Oświaty polonistyczny, języka angielskiego, języka niemieckiego, matematyczny, biologiczny, chemiczny, z fizyki i astronomii, historyczny, geograficzny konkurs Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1887-1922. O niepodległość i granice Rzeczypospolitej.

23 23 Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. nr 96 poz.873) WOLONTARIUSZ Osoba, która ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonuje świadczenia (odpowiadające świadczeniu pracy) na rzecz organizacji pozarządowych, osób prawnych, innych jednostek organizacyjnych, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego, oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego.

24 24 O działalności pożytku publicznego i wolontariacie Działalnością pożytku publicznego jest działalność społecznie użyteczna, prowadzona przez organizacje pozarządowe w sferze zadań publicznych określonych w ustawie. Działalność pożytku publicznego może być prowadzona także przez: 1) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego, 2) stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego.

25 25 Sfera zadań publicznych obejmuje zadania w zakresie: działalności charytatywnej; podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; działalności na rzecz mniejszości narodowych; działania na rzecz osób niepełnosprawnych; nauki, edukacji, oświaty i wychowania; kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji; ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą.

26 26 Terminy sprawdzianów uzdolnień kierunkowych 9, 10 lub 11 czerwca 2008 r. o godz. 14.00 dla kandydatów do oddziałów dwujęzycznych z językiem angielskim jako drugim językiem nauczania 12 czerwca 2008 r. o godz. 14.00 dla kandydatów do oddziałów przygotowujących do egzaminu DSD II ( w VIII LO w Krakowie) 12 lub 13 czerwca 2008 r. o godz. 14.00 dla kandydatów do pozostałych liceów ogólnokształcących z oddziałami dwujęzycznymi do 15 czerwca 2008 r. dla kandydatów do klas i szkół sportowych I inne sprawdziany uzdolnień kierunkowych

27 27 Sprawdzenie uzdolnień kierunkowych do oddziałów dwujęzycznych do klas przygotowujących do egzaminu DSD II do szkół i klas sportowych oraz szkół mistrzostwa sportowego Punkty uzyskane przez kandydata w wyniku dodatkowego postępowania kwalifikacyjnego nie są wliczane do punktów rekrutacyjnych, a określają jedynie, czy kandydat spełnił wymagania stawiane przez Komisję Rekrutacyjną i wykazuje szczególne predyspozycje do kształcenia w oddziałach, w których realizowane będą programy nauczania wymagające od kandydatów szczególnych predyspozycji

28 28 DSD II Dodatkowy sprawdzian dla klas pierwszych przygotowujących do egzaminu DSD II (II, VI, VIII, XVI LO w Krakowie), Do sprawdzianu mogą przystąpić uczniowie chcący kontynuować naukę w liceum uczestniczącym w programie DSD II gimnazjaliści kończący gimnazjum objęte programem DSD II absolwenci gimnazjum ze znajomością języka niemieckiego Kandydaci składają podania do wybranego liceum, uczestniczącego w programie DSD II oraz innych szkół prowadzących sprawdzanie uzdolnień kierunkowych, do 31 maja 2008 r.

29 29 DSD II Wynik sprawdzianu jest pozytywny jeżeli uczeń uzyska co najmniej 50% punktów możliwych do otrzymania za ten sprawdzian Liczbę uzyskanych punktów za sprawdzian przelicza się na punkty rekrutacyjne Liczbę uzyskanych punktów ( za pozytywny wynik egzaminu) dodaje się do ogólnej liczby punktów, którą kandydat może uzyskać za oceny z j. polskiego, trzech wybranych zajęć edukacyjnych oraz osiągnięć wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum (liczba punktów nie może przekroczyć 100), W przypadku wolnych miejsc w klasach dyrektor szkoły może przeprowadzić dodatkowy sprawdzian 27 sierpnia 2007 r. 1% pkt egzaminacyjnych = 0,1 pkt rekrutacyjnego

30 30 Absolwenci zwolnieni z egzaminu gimnazjalnego przez Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej Liczbę punktów otrzymanych za oceny z języka polskiego i 3 wybranych zajęć edukacyjnych, Do celów rekrutacyjnych należy pomnożyć przez dwa.

31 31 Z odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego są również zwolnieni; laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych, laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, -z zakresu jednego z grupy przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym, Podstawą jest – zaświadczenie stwierdzające uzyskanie tytułu odpowiednio laureata lub finalisty. Zaświadczenie przedkłada się przewodniczącemu szkolnego zespołu egzaminacyjnego. Zwolnienie z części egzaminu gimnazjalnego jest równoznaczne z uzyskaniem z odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego najwyższego wyniku (§ 36).

32 32 Zasady Laureaci konkursów przedmiotowych organizowanych przez kuratora dostają się do wybranej szkoły niezależnie od kryteriów.

33 33 Rekrutacja 2008/2009 Do szkół zawodowych takich jak ; technika, licea profilowane, zasadnicze szkoły zawodowe, szkoły sportowe, wymagane są dodatkowo; Zaświadczenia lekarskie o przydatności do wykonywania danego zawodu lub uprawiania odpowiedniej dyscypliny sportowej, Wnioski o praktykę zawodową itp..

34 34 Rekrutacja 2008/2009 Wzory tych dokumentów należy odebrać z wybranej szkoły ponadgimnazjalnej i złożyć je przed rozstrzygnięciem rekrutacji w określonym przez szkole terminie, Potrzebne informacje co do wymagań danej szkoły trzeba uważnie przeczytać korzystając z informatora i strony www danej szkoły.

35 35 Zasady Wszystkie informacje dotyczące kandydatów ubiegających się o przyjęcie do szkół będących w systemie rekrutacji elektronicznej, wprowadzają do Centralnej Bazy Danych tylko gimnazja, do których uczęszcza kandydat; Oceny ze świadectwa ukończenia gimnazjum -klasy III, Wyniki egzaminu gimnazjalnego, Dodatkowe osiągnięcia.

36 36 Zasady Do szkół objętych rekrutacją elektroniczną kandydat składa do gimnazjum macierzystego jedynie wypełnione podanie i kwestionariusz osobowy podpisany przez rodziców/ opiekunów prawnych i siebie, W preferencjach, na 2 stronie podania można podać tylko 3 szkoły, ale w każdej z nich dowolną ilość oddziałów ustawionych w preferowanej przez kandydata kolejności, W szkołach objętych elektroniczną rekrutacją obowiązuje ujednolicone podanie o przyjęcie do szkoły i kwestionariusz osobowy,

37 37 Zasady Gdy szkoła ponadgimnazjalna nie jest objęta elektroniczną rekrutacją, to uczeń musi zanieść do tej szkoły osobiście podanie, kwestionariusz osobowy i potwierdzone przez Dyrektora Gimnazjum kopie świadectwa i zaswiadczenia o wyniku egzaminu.

38 38 Zasady Informacje dotyczące uczniów ubiegających się o przyjęcie do szkół, w których prowadzona jest rekrutacja elektroniczna, wprowadzają do BAZY gimnazja, poprzez potwierdzenie danych wprowadzonych wcześniej przez ucznia, za pośrednictwem internetu z dowolnego miejsca, Potwierdzenie przez gimnazjum, jednocześnie blokuje dla ucznia możliwość dokonywania zmian bez powiadomienia gimnazjum.

39 39 Ewentualne zmiany wprowadza kandydat, ponownie drukuje podanie i kwestionariusz podpisany przez rodziców/ opiekunów prawnych i siebie, przynosi do gimnazjum celem zatwierdzenia zmiany. Ostateczny termin zmian to; 18 czerwca 2008 roku, godz. 12.00. Zasady

40 40 Składanie dokumentów do szkoły ponadgimnazjalnej Teczka kartonowa z dokumentami złożona w szkole gdzie kandydat potwierdza wolę podjęcia nauki, powinna zawierać; Podanie o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej, 2 zdjęcia legitymacyjne podpisane na odwrocie /imie i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania/, Oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum, Oryginał zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego, Oryginał zaświadczenia o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty konkursu przedmiotowego, Kartę informacyjną, Kopię odpisu skróconego aktu urodzenia, Opinie Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej / jeśli uczeń je posiada/, Inne wg uznania ucznia /dyplomy, wyróżnienia, gratulacje, opinie itp./.

41 41 Zał. nr 2........................................................................ (pieczęć gimnazjum)...............................................(pieczęć szkoły ponadgimnazjalnej) KARTA INFORMACYJNA POTWIERDZENIE PRZYJĘCIA UCZNIA DO SZKOŁY PONADGIMNAZJALNEJ Informuję, że........................................................................................................................................ (imię i nazwisko ucznia) Urodzony(a)....................................................w.................................................................................... Adres zamieszkania.................................................................................Gmina................................... Został(a) przyjęty(a) na rok szkolny 2008/2009 do klasy pierwszej........................................................... (typ szkoły ponadgimnazjalnej) w................................................................................................................................................................... (nazwa zespołu, miejscowość)........................................................ ………………………………………………………… (miejscowość, data) (podpis i pieczęć dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej) Pouczenie: 1. Potwierdzenie przyjęcia ucznia objętego obowiązkiem nauki do szkoły ponadgimnazjalnej służy kontroli spełniania obowiązku nauki, o którym mowa w art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późniejszymi zmianami). 2. Dane osobowe ucznia (imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, adres zamieszkania) oraz adres Urzędu Gminy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania ucznia wypełnia wychowawca lub inny upoważniony pracownik gimnazjum. 3. Uczeń składa Kartę informacyjną w jednym egzemplarzu, razem z oryginałem świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginałem zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego w tej szkole, w której potwierdził wolę podjęcia nauki. 4. W terminie do 17 września 2008 r. szkoła ponadgimnazjalna przekazuje potwierdzenie przyjęcia ucznia do Urzędu Gminy właściwego ze względu na miejsce zamieszkania ucznia, co stanowi wypełnienie przepisu § 3 ust. 4 rozporządzenia MENiS z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. Nr 23, poz. 225; z 2003 r. Nr 107 poz. 1003) Adres Urzędu Gminy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania ucznia: Urząd Gminy w Zabierzowie ul. Kolejowa 11, kod pocztowy 32-080, poczta Zabierzów

42 42 Zasady W karcie informacyjnej i kwestionariuszu osobowym, uczeń podaje adres zameldowania na pobyt stały.

43 43 Przydatne adresy; www.kuratorium.krakow.pl - informacje o szkołach ponadgimnazjalnych Będzie aktualny od marca 2008 r. e-omikron.pl -elektroniczna rekrutacja Będzie aktywny od 26 maja 2008 r.

44 44 Rekrutacja 2008/2009 Dziękuję za uwagę Janina Wilkosz Zabierzów styczeń 2008 roku


Pobierz ppt "Rekrutacja w Małopolsce 2008/2009 Opracowała; Janina Wilkosz – Doradca Zawodowy."

Podobne prezentacje


Reklamy Google