Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych Centrum Informacji Zawodowej Elżbieta Augustyniak-Brągiel INFORMACJA O REKRUTACJI DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych Centrum Informacji Zawodowej Elżbieta Augustyniak-Brągiel INFORMACJA O REKRUTACJI DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH."— Zapis prezentacji:

1 Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych Centrum Informacji Zawodowej Elżbieta Augustyniak-Brągiel INFORMACJA O REKRUTACJI DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH w Częstochowie na rok szkolny 2013/14 INFORMACJA O REKRUTACJI DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH w Częstochowie na rok szkolny 2013/14

2 INFORMACJA O REKRUTACJI DO SZKÓŁ

3 O czym będzie...... 1. Zasady rekrutacji 2. Informacja o naborze elektronicznym 3. Wymagana dokumentacja w procesie rekrutacji 4. Szczegółowe terminy rekrutacji 5. Kryteria przyjęć do szkół

4 INFORMACJA O REKRUTACJI DO SZKÓŁ Kandydat do szkoły ponadgimnazjalnej może składać dokumenty do trzech szkół ponadgimnazjalnych. Kandydat do szkoły ponadgimnazjalnej, uczestniczący w rekrutacji elektronicznej wprowadza podanie przez internet oraz składa dokumenty jedynie w szkole pierwszego wyboru.

5 INFORMACJA O REKRUTACJI DO SZKÓŁ Uczniowie są przyjmowani do wybranej klasy w kolejności zgodnej z sumą punktów (uzyskanych w rekrutacji) do wyczerpania limitu miejsc. Kandydat do szkoły ponadgimnazjalnej, składając dokumenty do wybranej szkoły posługuje się kopiami świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego opatrzonymi nr 1.

6 TERMINY – INFORMACJA O NABORZE ELEKTRONICZNYM Nabór do szkół ponadgimnazjalnych w Częstochowie odbywa się w formie scentralizowanej rekrutacji elektronicznej.

7 TERMINY - INFORMACJA O NABORZE ELEKTRONICZNYM Od 13.05.2013r. uczeń może się logować w systemie rekrutacji elektronicznej. Do 25.06. 2013r. uczeń za pośrednictwem swojego konta drukuje podanie i dostarcza je do szkoły pierwszego wyboru. Podanie musi być podpisane przez ucznia i jego rodziców/opiekunów.

8 TERMINY - INFORMACJA O NABORZE ELEKTRONICZNYM Od 28.06.2013r. do 01.07.2013r. uczeń dostarcza do szkoły pierwszego wyboru potwierdzone kopie świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego (kopie oznaczone nr 1). Dalej postępuje zgodnie z terminami rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych.

9 DOKUMENTACJA SKŁADANA W SZKOLE Termin składania dokumentów do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych : od 13 maja 2013 r. do 25 czerwca 2013r.

10 WYMAGANA DOKUMENTACJA Podanie, Kopia świadectwa ukończenia gimnazjum opatrzona nr 1, potwierdzona przez dyrektora gimnazjum i zawierająca informacje o następujących osiągnięciach ucznia:

11 WYMAGANA DOKUMENTACJA ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem, udział w finale wojewódzkim konkursów przedmiotowych organizowanych przez Kuratorów Oświaty, osiągnięcia sportowe, artystyczne lub inne co najmniej na szczeblu powiatowym wpisane na świadectwie ukończenia gimnazjum, wolontariat.

12 WYKAZ DYSCYPLIN SPORTOWYCH Wykaz dyscyplin sportowych, z których wyniki są uwzględniane w rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2013/2014

13 Dyscypliny sportowe indywidualne: 1. Akrobatyka sportowa 2. Badminton 3. Biathlon 4. Biathlon letni 5. Bieg na orientację 6. Biegi przełajowe 7. Boks 8. Bowling sportowy 9. Brydż sportowy 10. Gimnastyka artystyczna 11. Gimnastyka sportowa 12. Jeździectwo 13. Judo 14. Kajakarstwo 15. Karate tradycyjne 16. Karate WKF 17. Kolarstwo szosowe 18. Kolarstwo torowe 19. Kręglarstwo 20. Lekkoatletyka 21. Łucznictwo 22. Łyżwiarstwo figurowe 23. Łyżwiarstwo szybkie 24. Łyżwiarstwo szybkie - short track 25. Modelarstwo kołowe 26. Modelarstwo kosmiczne 27. Modelarstwo lotnicze 28. Narciarstwo alpejskie 29. Narciarstwo klasyczne - biegi, skoki, kombinacja norweska 30. Pięciobój nowoczesny 31. Pływanie

14 Dyscypliny indywidualne c.d.: 32. Pływanie synchroniczne 33. Podnoszenie ciężarów 34. Saneczkarstwo 35. Skoki dowody 36. Snowboard 37. Sport kartingowy 38. Strzelectwo sportowe 39. Szachy 40. Szermierka 41. Taekwon-do 1TF 42. Taekwon-doWAF 43. Taniec sportowy 44. Tenis 45. Tenis stołowy 46. Triathlon 47. Wioślarstwo 48. Zapasy styl klasyczny 49. Zapasy styl wolny 50. Żeglarstwo 51. Żeglarstwo lodowe 52. Golf 53. Wyścigi psich zaprzęgów 54. Wspinaczka sportowa

15 Gry sportowe zespołowe: 1. Baseball 2. Hokej na lodzie 3. Hokej na trawie 4. Kajak polo 5. Koszykówka 6. Piłka nożna 7. Piłka ręczna 8. Piłka siatkowa 9. Piłka siatkowa plażowa 10. Piłka wodna 11. Rugby 12. Unihokej

16 WYKAZ KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH Lista konkursów przedmiotowych organizowanych przez Śląskiego Kuratora Oświaty, w których udział jest uwzględniany w procesie rekrutacji.

17 Język polski Język angielski Język niemiecki, Język francuski Język rosyjski Historia WOS Matematyka Fizyka z astronomią Biologia Chemia Geografia

18 WYMAGANA DOKUMENTACJA Kopia zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego opatrzona nr 1 i potwierdzona przez dyrektora gimnazjum, do którego uczeń uczęszczał,

19 WYMAGANA DOKUMENTACJA Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w wybranym zawodzie lub oświadczenie rodziców (opiekunów) ) o dostarczeniu ww. zaświadczenia lekarskiego po zakwalifikowaniu się kandydata do szkoły - w przypadku wyboru przez ucznia technikum lub szkoły zawodowej,

20 WYMAGANA DOKUMENTACJA Umowa o pracę lub zaświadczenie od pracodawcy o zamiarze zawarcia umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego w celu nauki zawodu z dniem 1 września 201 3 – w przypadku wyboru przez ucznia – pracownika młodocianego nauki zawodu,

21 WYMAGANA DOKUMENTACJA Opinia trenera lub instruktora prowadzącego zajęcia sportowe, opinia lekarza, zaświadczenie lekarskie potwierdzające bardzo dobry stan zdrowia wydane przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej lub innego uprawnionego lekarza – w przypadku wyboru przez ucznia klasy sportowej lub szkoły mistrzostwa sportowego,

22 WYMAGANA DOKUMENTACJA Ponadto, w szczególnych przypadkach uczniów, orzeczenia i opinie z poradni psychologiczno-pedagogicznej: Opinia publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej w sprawie ograniczonych możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia – w przypadku uczniów z problemami zdrowotnymi,

23 WYMAGANA DOKUMENTACJA Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego - w przypadku uczniów niepełnosprawnych, Orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania – w przypadku uczniów, którym stan zdrowia uniemożliwia uczęszczanie do szkoły,

24 WYMAGANA DOKUMENTACJA Inne opinie z poradni psychologiczno- pedagogicznej.

25 TERMINY Termin składania dokumentów do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych : od 13 maja 2013 r. do 25 czerwca 2013 r. (do godz. 12 00 ). Termin dostarczenia do szkoły pierwszego wyboru potwierdzonej kopii świadectwa oraz zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego (kopie oznaczone nr 1) : od 28 czerwca 2013 r. do 01 lipca 2013 r. (do godz. 15 00 ).

26 TERMINY Termin ogłoszenia listy kandydatów do szkoły ponadgimnazjalnej z podziałem na klasy : 05 lipca 2013 r. do godz. 10 00 Termin potwierdzenia przez kandydata woli uczęszczania do wybranej szkoły poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego: do 09 lipca 2013 r. do godz. 10 00.

27 TERMINY Termin ogłoszenia listy uczniów przyjętych do szkoły i podanie informacji o wolnych miejscach w szkołach (dla tych uczniów, którzy nie znaleźli się na listach ostatecznych): 10 lipca 2013 r. do godz. 9 00. Termin uzupełniającej rekrutacji : od 10 lipca 2013 r. do 31 sierpnia 2013 r.

28 KRYTERIA REKRUTACJI O przyjęciu do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej decydują kryteria zawarte w statucie szkoły, uwzględniające: liczbę punktów możliwych do uzyskania za wyniki egzaminu przeprowadzonego w ostatniej klasie gimnazjum: max 100 pkt., KRYTERIA REKRUTACJI

29 Zasada obliczania punktów za egzamin : 0,2 punktu za każdy uzyskany procent wyników egzaminu gimnazjalnego z: języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie, matematyki, przedmiotów przyrodniczych oraz języka obcego.

30 PRZYKŁAD 1. Język polski - 38%; 38 x 0,2 = 7,6 pkt. 2. Historia i WOS- 45%; 9 pkt. 3. Matematyka - 23%; 4,6 pkt. 4. Przedmioty przyrodnicze – 30%; 6 pkt. 5. Język obcy- 50%; 10 pkt. W sumie uczeń uzyskał 37.2 pkt.

31 KRYTERIA REKRUTACJI liczbę punktów możliwych do uzyskania za oceny z 4 (czterech) przedmiotów na świadectwie ukończenia gimnazjum – max 76 pkt.: - obligatoryjnie dla wszystkich uczniów – ocena z języka polskiego, - pozostałe 3 przedmioty, z których oceny są uwzględniane w procesie rekrutacji ustala szkolna komisja rekrutacyjna, w zależności od typu szkoły.

32 KRYTERIA REKRUTACJI Obowiązująca punktacja za oceny: - ocena celująca 19 pkt. - ocena bardzo dobra 16 pkt. - ocena dobra 13 pkt. - ocena dostateczna 9 pkt. - ocena dopuszczająca 0 pkt.

33 KRYTERIA REKRUTACJI liczbę punktów możliwych do uzyskania za inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum: max 24 pkt., to znaczy: - za uzyskanie świadectwa ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem: 5 pkt.,

34 KRYTERIA REKRUTACJI - za udział w finale wojewódzkich konkursów przedmiotowych organizowanych przez Kuratorów Oświaty: 12 pkt., ( za jeden tytuł – 10 pkt., za dwa i więcej tytułów – dodatkowo 2 punkty),

35 KRYTERIA REKRUTACJI - za osiągnięcia sportowe, artystyczne (indywidualne lub zespołowe) lub konkursy inne, co najmniej na szczeblu powiatowym: 5 pkt., ( 1 miejsce lub tytuł laureata: 5 punktów, II miejsce lub tytuł finalisty: 4 punkty, III miejsce lub wyróżnienie: 3 punkty). O przydziale tych punktów decyduje dyrektor szkoły ponadgimnazjalnej,

36 KRYTERIA REKRUTACJI - za stałe zaangażowanie w pracę społeczną w charakterze wolontariusza: 2 pkt. O przydziale tych punktów decyduje dyrektor szkoły ponadgimnazjalnej.

37 KRYTERIA REKRUTACJI W postępowaniu kwalifikacyjnym kandydatów, którzy zostali zwolnieni z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego przez Dyrektora Okręgowej Komisji Edukacyjnej, liczbę punktów za oceny z języka polskiego i trzech wybranych zajęć edukacyjnych otrzymanych na świadectwie ukończenia gimnazjum należy pomnożyć przez dwa.

38 PIERWSZEŃSTWO W POSTĘPO- WANIU KWALIFIKACYJNYM Przy przyjmowaniu do szkół, w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych, pierwszeństwo mają: 1/ sieroty, uczniowie przebywający w placówkach opiekuńczo - wychowawczych oraz uczniowie przebywający w rodzinach zastępczych,

39 PIERWSZEŃSTWO W POSTĘPO- WANIU KWALIFIKACYJNYM 2/ uczniowie o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którym ustalono indywidualny program lub tok nauki, 3/uczniowie z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej.

40 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ KONIEC


Pobierz ppt "Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych Centrum Informacji Zawodowej Elżbieta Augustyniak-Brągiel INFORMACJA O REKRUTACJI DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH."

Podobne prezentacje


Reklamy Google