Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

REKRUTACJA do gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w Małopolsce 2010/2011.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "REKRUTACJA do gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w Małopolsce 2010/2011."— Zapis prezentacji:

1 REKRUTACJA do gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w Małopolsce 2010/2011

2 Wprowadzenie Rekrutacja do szkół to działanie złożone, odpowiedzialne, bardzo ważne, …..: uczestniczą w nim różne podmioty ( uczniowie – kandydaci do szkół, rodzice, dyrektorzy, nauczyciele – wychowawcy, organy prowadzące, wizytatorzy, firma obsługująca system rekrutacji elektronicznej, ….. formalnie rozpoczyna się 17 maja br. faktycznie znacznie wcześniej, w tym okresie uczniowie podejmują ważne decyzje mające przełożenie na ich karierę zawodową. Karierę zawodow ą rozumianą jako proces rozwoju osobistego prowadzący do osiągania wyznaczonych celów aspiracji, zaspokajania potrzeb, kształtowania wartości danej osoby. Młodzi ludzie oczekują naszego wsparcia, pomocy, życzliwości, zrozumienia, …….

3 Na uczniowskie decyzje bardzo silny wpływ ma otoczenie m.in. rodzice, przyjaciele, nauczyciele czy środki masowego przekazu. W tym czasie szczeg ó lnie należy rozpoznać potencjalne możliwości oraz indywidualne potrzeby ucznia umożliwić ich zaspokojenie Im wcześniej uczniowie nabywają wiedzy na temat własnych predyspozycji, umiejętności i kompetencji, tym łatwiej przystosowują się do warunk ó w szybko zmieniającego się rynku pracy. To z kolei wpływa na dokonywanie satysfakcjonujących i trafnych wybor ó w ścieżek edukacyjnych i zawodowych. Jak pom ó c uczniom w planowaniu kariery zawodowej ?

4 Odwołanie do przepis ó w prawa: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU1) z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno- pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i plac ó wkach (Dz. U. z dnia 29 stycznia 2003 r.)

5 Odwołanie do przepis ó w prawa: § Pomoc psychologiczno-pedagogiczna polega w szczeg ó lności na: …… 8) wspieraniu uczni ó w, metodami aktywnymi, w dokonywaniu wyboru kierunku dalszego kształcenia, zawodu i planowaniu kariery zawodowej oraz udzielaniu informacji w tym zakresie; 9) wspieraniu nauczycieli w organizowaniu wewnątrzszkolnego systemu doradztwa oraz zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu; Pomoc w planowaniu kariery:

6 doraźna, niesystematyczna udzielanie informacji, wskazywanie źr ó deł informacji, wskazywanie instytucji wspierających, przekazywanie materiał ó w reklamowych, r ó żne, jednostkowe spotkania z ….. itp. … systemowa konsekwentne realizowanie w szkole wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego

7 Pomoc w planowaniu kariery: Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego, to og ó ł działań (systemowych) podejmowanych przez szkołę w celu przygotowania uczni ó w do wyboru zawodu, poziomu i kierunku kształcenia

8 Rekrutacja 2009/10

9

10

11

12 RejonOddział z najwyższą średnią punkt ó w/ średnią z egzaminu gimnazjalnego Oddział z najniższą średnią punkt ó w/ średnią z egzaminu gimnazjalnego m. Nowy SączI LO Nowy Sącz biol./chem./fiz. 178 pkt./88,5 pkt. VIII LO Nowy Sącz 97,8 pkt. IX LO Nowy Sącz 38,7 pkt. p. nowosądeckiLO w Grybowie mat./fiz. 159,5 pkt./83 pkt. II LO Stary Sącz 92 pkt./49 pkt. p. limanowskiI LO w Limanowej mat./fiz. 169 pkt./84,7 pkt. II LO w Limanowej 83pkt./47,7 pkt. p. gorlickiI LO w Gorlicach mat./fiz. 166pkt./84,2 pkt. I LO w Gorlicach biol./chem. 119 pkt. II LO w Gorlicach 59 pkt. Rekrutacja 2009/10

13 REKRUTACJA do gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w Małopolsce 2010/2011 Podstawa prawna Rozporządzenie MENiS z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. Nr 26, poz. 232 z późniejszymi zmianami ) Decyzja Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 22 grudnia r. (NKPU.I.MM.517/ 8/ 0 9 ) w sprawie terminów rekrutacji na rok szkolny 2009/2010 do publicznych gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych ……….

14 Rozporządzenie MEN z 14 marca 2005 r. w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw…. (Dz. U. Nr 58 poz. 504 ze zmianami) Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. nr 96 poz. 873) Kryteria i warunki rekrutacji zawarte w statucie szkoły i podane do wiadomości (do końca lutego)

15 Rekrutacja do gimnazjów od 1 marca 2010 r. do 24 kwietnia 2010 r. składanie podań przez uczniów klas szóstych szkół podstawowych zamieszkałych poza obwodem gimnazjum (dot. gimnazjów dysponujących wolnymi miejscami oraz tych, które otrzymały zgodę na utworzenie dodatkowych oddziałów).

16 do 28 czerwca 2010 r. do godz składanie oryginałów świadectw ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczeń o szczegółowych wynikach sprawdzianu w klasie szóstej. do 1 lipca 2010 r. godz rozpatrywanie podań. 2 lipca 2010 r. do godz ogłoszenie list uczniów przyjętych do gimnazjum.

17 TERMINY

18 rekrutacja tradycyjnarekrutacja elektroniczna Kandydaci składają dokumenty do trzech wybranych szkół Kandydaci składają podanie TYLKO do szkoły pierwszego wyboru Dostarczanie do wybranych szkół kopii świadectwa oraz zaświadczenia o wyniku egzaminu 30 VI do 9.00 ogłoszenie list kandydatów przyjętych do szkoły od 25 VI do 28 VI do godz od 17 V do 18 VI do godz dokonywanie zmian godz.10.00

19 rekrutacja tradycyjnarekrutacja elektroniczna Potwierdzenie woli podjęcia nauki w szkole (oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum, oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, karta informacyjna) do 1 lipca 2010 r. do godz OGŁOSZENIE LIST PRZYJĘTYCH DO SZKOŁY 2 lipca 2010 r. do godz.12.00

20 rekrutacja uzupełniająca Kandydaci nie przyjęci do wybranej szkoły składają oryginalne dokumenty w szkołach, które dysponują wolnymi miejscami do 5 lipca 2010 godz Ogłoszenie wyników rekrutacji uzupełniającej 5 lipca 2010 do godz.13.00

21 Dodatkowa rekrutacja 27 sierpnia – 30 sierpnia 2010 r.

22 MAKSYMALNA LICZBA PUNKTÓW REKRUTACYJNYCH 200 pkt. MAKSYMALNA LICZBA PUNKTÓW ZA EGZAMIN GIMNAZJALNY 100 pkt. MAKSYMALNA LICZBA PUNKTÓW ZA OCENY NA ŚWIADECTWIE 80 pkt. MAKSYMALNA LICZBA PUNKTÓW ZA OSIĄGNIĘCIA WPISANE NA ŚWIDECTWIE 20 pkt. W TYM MAKSYMALNIE DO 7 pkt. ZA OSIĄGNIĘCIA ZAWARTE W ZAŁĄCZNIKU 5 Dec. MKO

23 Przeliczanie ocen z języka polskiego i trzech wybranych zajęć edukacyjnych na punkty rekrutacyjne: celujący – 20 pkt. bardzo dobry – 18 pkt. dobry – 15 pkt. dostateczny – 10 pkt. dopuszczający – 2 pkt. Trzy wybrane zajęcia edukacyjne, ustala dla każdego oddziału klasy pierwszej szkolna komisja rekrutacyjno- kwalifikacyjna.

24 Absolwenci gimnazjum zwolnieni z egzaminu gimnazjalnego przez Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej Liczbę punktów za oceny z języka polskiego i trzech wybranych zajęć edukacyjnych przez szkolną komisję rekrutacyjną mnoży się przez dwa.

25 Za inne osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia gimnazjum kandydat może uzyskać co najwyżej 20 pkt przy czym: za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem - 5 pkt. za udział w konkursach organizowanych przez kuratora oświaty w tym: finalista konkursu ponadwojewódzkiego – 12 pkt. finalista konkursu wojewódzkiego – 10 pkt. za osiągnięcia wpisane na świadectwie, w tym osiągnięcia sportowe lub artystyczne - do 7 pkt.

26 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2005 r. w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw …… (Dz. U. Nr 58, poz. 504 ze zmianami) Załącznik 1. ust. 10 W części dotyczącej szczególnych osiągnięć ucznia odnotowuje się : a) uzyskane wysokie miejsca - nagradzane lub honorowane zwycięskim tytułem - w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkół, b) osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu, lub środowiska szkolnego.

27 OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE PUNKTYOSIĄGNIĘCIA 1 II-III miejsce w powiecie 2 I miejsce w powiecie lub udział w etapie wojewódzkim 3 I - III miejsce w województwie lub udział w etapie ogólnopolskim 4 II – III miejsce w etapie ogólnopolskim 5 I miejsce w etapie ogólnopolskim 6 Reprezentowanie Polski w zawodach i konkursach, w których biorą udział reprezentacje narodowe

28 Lista dyscyplin sportu, których osiągnięcia kandydatów punktowane są w procesie rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych Dyscypliny indywidualne: akrobatyka sportowa, badminton, biathlon, biathlon letni, bieg na orientację, biegi przełajowe, boks, bowling sportowy, brydż sportowy, gimnastyka artystyczna, gimnastyka sportowa, golf, jeździectwo, judo, kajakarstwo, karate tradycyjne, karate WKF, kolarstwo szosowe, kolarstwo torowe, kręglarstwo, lekkoatletyka, łucznictwo, łyżwiarstwo figurowe, łyżwiarstwo szybkie, łyżwiarstwo szybkie – short track, narciarstwo alpejskie, narciarstwo klasyczne (biegi, skoki, kombinacja norweska), pięciobój nowoczesny, pływanie, pływanie synchroniczne, podnoszenie ciężarów, saneczkarstwo, skoki do wody, snowboard, sport kartingowy, strzelectwo sportowe, szachy, szermierka, taekwon-do ITF, taekwon-do WAF, taniec sportowy, tenis, tenis stołowy, triathlon, wioślarstwo, wspinaczka sportowa, zapasy styl klasyczny, zapasy styl wolny, żeglarstwo, żeglarstwo lodowe, modelarstwo kołowe Gry zespołowe: baseball, hokej na lodzie, hokej na trawie, kajak polo, koszykówka, piłka nożna, piłka ręczna, piłka siatkowa, piłka siatkowa plażowa, piłka wodna, psie zaprzęgi, rugby, unihokej.

29 OSIĄGNIECIA ARTYSTYCZNE PUNKTYOSIĄGNIĘCIA 1 II-III miejsce w etapie powiatowym 2 I miejsce lub laureat konkursu powiatowego 3 I - III miejsce lub laureat konkursu wojewódzkiego 4 II - III miejsce lub finalista etapu ogólnopolskiego 5 I miejsce lub laureat etapu ogólnopolskiego 6 Reprezentowanie Polski w zawodach i konkursach, w których biorą udział reprezentacje narodowe

30 INNE OSIĄGNIĘCIA (w konkursach niewymienionych w decyzji MKO, organizowanych przez inne podmioty działające na terenie szkoły) PUNKTYOSIĄGNIĘCIA 1 I - III miejsce lub laureat konkursu powiatowego 2 I - III miejsce lub laureat konkursu wojewódzkiego 3 I – III miejsce lub laureat etapu ogólnopolskiego

31 OSIĄGNIĘCIA W AKTYWNOŚCI NA RZECZ ŚRODOWISKA SZKOLNEGO 1 pkt NA RZECZ INNYCH LUDZI (WOLONTARIAT, POŻYTEK PUBLICZNY ) 3 pkt.

32 Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. nr 96 poz.873) WOLONTARIUSZ (art.2 pkt3) Osoba, która ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonuje świadczenia (odpowiadające świadczeniu pracy) na rzecz organizacji pozarządowych, osób prawnych, innych jednostek organizacyjnych, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego, oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego.

33 Działalnością pożytku publicznego jest działalność społecznie użyteczna, prowadzona przez organizacje pozarządowe (fundacje i stowarzyszenia) w sferze zadań publicznych określonych w ustawie. Wyłączone zostały ustawowo m. in. fundacje tworzone przez partie polityczne oraz fundacje utworzone przez samorząd terytorialny i Skarb Państwa oraz kościelne (wyznaniowe) jednostki organizacyjne i osoby prawne - chyba, że ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego.

34 Sfera zadań publicznych obejmuje zadania w zakresie: działalności charytatywnej; podtrzymywania tradycji narodowej; pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej; obywatelskiej i kulturowej; działalności na rzecz mniejszości narodowych; działania na rzecz osób niepełnosprawnych; nauki, edukacji, oświaty i wychowania; kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji; ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego; pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą.

35 Konkursy organizowane przez Małopolskiego Kuratora Oświaty języka polskiego, języka angielskiego, języka niemieckiego, matematyczny, biologiczny, chemiczny, z fizyki i astronomii, historyczny, geograficzny, informatyczny Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach Od Traktatu Ryskiego do Konferencji Poczdamskiej, Wiem więcej, biblijny.

36 Konkursy tematyczne organizowane przez Małopolskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2009/2010 Wiedzy Obywatelskiej i Ekonomicznej 30 rocznica powstania Solidarności i Niezależnego Zrzeszenia Studentów w Małopolsce

37 Sprawdzenie uzdolnień kierunkowych do oddziałów dwujęzycznych do klas przygotowujących do egzaminu DSD II do szkół i klas sportowych oraz szkół mistrzostwa sportowego Punkty uzyskane przez kandydata w wyniku dodatkowego postępowania kwalifikacyjnego nie są wliczane do punktów rekrutacyjnych, a określają jedynie, czy kandydat spełnił wymagania stawiane przez Komisję Rekrutacyjną i wykazuje szczególne predyspozycje do kształcenia w oddziałach, w których realizowane będą programy nauczania wymagające od kandydatów szczególnych predyspozycji.

38 Terminy sprawdzianów uzdolnień kierunkowych 8, 9 lub 10 czerwca 2010 r. godz dla kandydatów do oddziałów dwujęzycznych z językiem angielskim jako drugim językiem nauczania 14 lub 15 czerwca 2010 r. godz dla kandydatów do pozostałych oddziałów dwujęzycznych 7 czerwca 2010 r. godz dla kandydatów do oddziałów przygotowujących do egzaminu DSD II ( w VIII LO) do 16 czerwca 2010 r.dla kandydatów do klas i szkół sportowych składnie podań do tych oddziałów do 28 maja 2010!!!

39 Informator do szkół ponadgimnazjalnych Małopolski

40 do 15 lutego 2010 r. dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych wypełniają formularz oraz przesyłają go do wskazanych wizytatorów poprzez zaznaczenie zatwierdź. do końca lutego 2010 r. opublikowanie Informatora na stronie TERMINY

41 Informacje dotyczące rekrutacji w Nowym Sączu: tel w Krakowie: tel


Pobierz ppt "REKRUTACJA do gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w Małopolsce 2010/2011."

Podobne prezentacje


Reklamy Google