Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

NOWY JORK NAJCIEKAWSZE MIEJSCE NA Ś WIECIE. Nowy Jork ( City of New York, równie ż New York, New York City ) – najludniejsze miasto w, a zarazem centrum.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "NOWY JORK NAJCIEKAWSZE MIEJSCE NA Ś WIECIE. Nowy Jork ( City of New York, równie ż New York, New York City ) – najludniejsze miasto w, a zarazem centrum."— Zapis prezentacji:

1 NOWY JORK NAJCIEKAWSZE MIEJSCE NA Ś WIECIE

2 Nowy Jork ( City of New York, równie ż New York, New York City ) – najludniejsze miasto w, a zarazem centrum jednej z najludniejszych aglomeracji na ś wiecie. Nowy Jork wywiera znacz ą cy wpływ na ś wiatowy biznes, finanse, media, sztuk ę, mod ę, badania naukowe, technologi ę, edukacj ę oraz rozrywk ę. B ę d ą c mi ę dzy innymi siedzib ą Organizacji Narodów Zjednoczonych, Nowy Jork stanowi wa ż ne centrum spraw mi ę dzynarodowych i powszechnie uwa ż any jest za kulturaln ą stolic ę ś wiata.

3 Poło ż ony na wybrze ż u Atlantyku, w północno–wschodniej cz ęś ci Stanów Zjednoczonych, Nowy Jork składa si ę z pi ę ciu okr ę gów, okre ś lanych mianem boroughs : Bronxu, Brooklynu, Manhattanu, Queens oraz Staten Island. Zgodnie z danymi spisu powszechnego z 2010 roku, dzi ę ki populacji 8 175 133 osób, zamieszkuj ą cych 790 km², Nowy Jork jest najg ęś ciej zaludnionym miastem na terenie Stanów Zjednoczonych. Nowy Jork stanowi równie ż najbardziej zró ż nicowane j ę zykowo miasto na ś wiecie, jako ż e na jego obszarze mówi si ę w ponad 800 j ę zykach

4 CIEKAWE MIEJSCA Empire State Building World Trade Center New York University Madison Square Garden Center Museum of the City of New York

5 Empire State Building Wie ż owiec ( 449 m ) wybudowany w latach 1929-1931, pocz ą tkowo miał mie ć 86 pi ę ter, dodano jednak maszt do cumowania zeppelinów. Tarasy widokowe mieszcz ą si ę na 86 i 102 pi ę trze. Najbardziej znana budowla Nowego Jorku, do tej pory odwiedziło j ą ok. 90 milionów turystów.

6 World Trade Center Dwa najwy ż sze w Nowym Jorku wie ż owce ich budow ę uko ń czono w 1973 roku - zniszczone przez terrorystów 11 wrze ś nia 2001 roku. W wyniku zamachu w WTC ś mier ć poniosło ponad 2600 osób w tym 343 ratowników.

7 Po zamachu

8

9 New York University Pierwotnie University of the City of New York - zało ż ony w 1831 roku jako przeciwwaga episkopalnego Columbia University. Obecnie jest to najwi ę kszy prywatny uniwersytet w Stanach Zjednoczonych.

10 Madison Square Garden Center Centrum dzielnicy Flatrion & Gramercy miejsce eleganckich sklepów, teatrów, hoteli. Tu znajduje si ę park, pomniki oraz przy West 33rd St hala widowiskowo-sportowa Madison Square Garden - miejsce spotka ń koszykarzy New York Knickerbockers i hokeistów New York Rangers.

11 Museum of the City of New York Muzeum historii miasta zało ż one w 1923 roku w Gracie Mansion a od 1932 w nowej siedzibie przy 5th Ave. Ekspozycje muzeum obejmuj ą ubiór, malarstwo, meble, zabawki w tym kolekcj ę lalek i ich domków (najstarsza pochodzi z 1769 roku)..

12 DZIELNICE NOWEGO JORKU Bronx, Brooklyn, Manhattan, Queens. Staten Island.

13 Bronx Bronx (Hrabstwo Bronx, 1,363,198 mieszk.) słynie głównie z tego, ż e jest miejscem narodzin hip- hopu i centrum kultury "czarnych Amerykanów" tak ż e tutaj ma swoja siedzib ę dru ż yna baseballowa Yankees. Jest to tak ż e jedyna dzielnica, która ma naturalne poł ą czenie z l ą dem stałym.

14 BRONX – DZIELNICA CZARNYCH

15 Brooklyn Brooklyn (Hrabstwo King, 2,472,523 mieszk.) mieszka tu najwi ę ksza cz ęść ludno ś ci Nowego Jorku. Przewa ż aj ą tu dzielnice mieszkaniowe chocia ż istniej ą tak ż e liczne tereny o profilu usługowym a tak ż e przemysłowym.

16 Manhattan Manhattan (Hrabstwo Nowy Jork, 1,564,798 mieszk.) jest centrum biznesowym miasta. Przewa ż a w nim zabudowa miejska (chocia ż Central Park te ż zajmuje du żą powierzchni ę ). Jest najg ęś ciej zaludniona cz ęść miasta. Znajduje si ę tu tak ż e wi ę kszo ść z drapaczy chmur.

17 QUEENS Queens (Hrabstwo Queens, 2,225,486 mieszk.) jest najbardziej zró ż nicowanym pod wzgl ę dem etnicznym hrabstwem w USA z wi ę ksz ą liczba imigrantów ni ż gdziekolwiek indziej. Pod wzgl ę dem powierzchni jest to najwi ę ksza z dzielnic.

18 Staten Island Staten-Island (Hrabstwo Richmond, 459,737 mieszk.) ma charakter zdecydowanie podmiejski. To tutaj osiedlaj ą si ę w miar ę lepiej sytuowani Nowojorczycy. Dawniej była to wyspa nie maj ą ca poł ą czenia z l ą dem..

19 STATUA WOLNOŚCI Statua Wolno ś ci (Symbol wolno ś ci, Nowego Jorku i Stanów Zjednoczonych. Ten monumentalny, neoklasycystyczyobiekt, został wzniesiony w latach 1884– 1886według projektu Frédérica Auguste'a Bartholdiego, Gustawa Eiffla i Richarda Morrisa Hunta Jest to dar narodu francuskiego upami ę tniaj ą cy przymier ze obu narodów w czasie wojny o niepodległo ść Stanów Zjednoczonych

20 To co mi si ę najbardziej podoba w Nowym Jorku…

21 Ka ż dy kto s ą dzi, ż e b ę dzie szcz ęś liwy w innym mie ś cie ni ż Nowy Jork oszukuje samego siebie… Mieszkaniec Nowego Jorku.

22 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ ANNA SZAFRAŃSKA KLASA IIID


Pobierz ppt "NOWY JORK NAJCIEKAWSZE MIEJSCE NA Ś WIECIE. Nowy Jork ( City of New York, równie ż New York, New York City ) – najludniejsze miasto w, a zarazem centrum."

Podobne prezentacje


Reklamy Google