Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Podatki lokalne. Opłata skarbowa

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Podatki lokalne. Opłata skarbowa"— Zapis prezentacji:

1 Podatki lokalne. Opłata skarbowa
Podatki w przedsiębiorstwie Podatki lokalne. Opłata skarbowa

2 Klasyfikacja podatków majątkowych
Majątek podatnika Nieruchomości Od posiadania nieruchomości Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Od transferu nieruchomości PIT / CIT / PCC/ VAT od sprzedaży nieruchomości Podatek od spadków i darowizn Ruchomości i prawa majątkowe PIT / PCC / VAT od sprzedaży tych rzeczy i praw Podatki lokalne. Opłata skarbowa

3 Polski system podatków majątkowych: Podatki: rolny / leśny / od nieruchomości – cechy wspólne
Podatki gminne Szeroki zakres podmiotowy Powstanie obowiązku podatkowego Powierzchnia jako element decydujący o ciężarze podatkowym Wymiar podatków (decyzja W, B, Pr + uprawnienia modyfikujące RG) Płatność podatków (raty ustawowe) Podatki lokalne. Opłata skarbowa

4 Podatki: rolny / leśny / od nieruchomości: zakres przedmiotowy
Przedmiot podatku Główne zwolnienia Podatek rolny Użytki rolne Grunty gospodarstw rolnych Użytki najsłabszych klas Grunty scalane / meliorowane / odłogowane + zwolnienia podmiotowe Podatek leśny Lasy Lasy młode + lasy w rejestrze zabytków Podatek od nieruchomości Wszystkie pozostałe nieruchomości niż w/w + wszystkie nieruchomości zajęte na prowadzenie DG Infrastruktura drogowa, kolejowa, lotnicza Zabytki Podatki lokalne. Opłata skarbowa

5 Nieruchomości związane z DG:
Z ustawy o podatkach i opłatach lokalnych: …………………grunty, budynki i budowle będące w posiadaniu przedsiębiorcy lub innego podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą, z wyjątkiem budynków mieszkalnych oraz gruntów związanych z tymi budynkami, (….) chyba że przedmiot opodatkowania nie jest i nie może być wykorzystywany do prowadzenia tej działalności ze względów technicznych. Z orzecznictwa: 1. Nie istnieje warunek faktycznego wykorzystywania nieruchomości i obiektów budowlanych na cele związane z działalnością gospodarczą, by można było zastosować do danej nieruchomości wyższą stawkę podatku od nieruchomości. Grunty będące własnością przedsiębiorcy powinny podlegać opodatkowaniu stawkami przeznaczonymi dla gruntów związanych z działalnością gospodarczą, niezależnie od ich faktycznego użytkowania. Oznacza to, że sam fakt posiadania przez przedsiębiorcę gruntów skutkuje tym, że są one związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Nie jest istotne więc czy są one w ogóle lub w jakich celach wykorzystane przez przedsiębiorcę. Taka wykładnia językowa przywołanego przepisu nie budzi w judykaturze wątpliwości.   ( Wyrok WSA w Warszawie z dn. 8 września 2005 r., III SA/Wa 346/05, LEX nr , , wyrok WSA w Szczecinie z dn. 7 grudnia 2011 r., I SA/Sz 823/11, 2. W pojęciu "względów technicznych" ustawodawca zawarł przesłankę trwałości, jako przeszkodę w wykorzystaniu nieruchomości do prowadzenia działalności gospodarczej, powodującej zastosowanie preferencyjnej stawki podatku od nieruchomości. Nie stanowią one więc przeszkody o charakterze przejściowym, wynikającej z podjętych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej decyzji np. o remontach. ( Wyrok WSA w Łodzi z 4 października 2012 r., I SA/Łd 1542/11, Podatki lokalne. Opłata skarbowa

6 Jak ustalić właściwy podatek dla danej nieruchomości?
1. Czy nieruchomość związana jest z działalnością gospodarczą? TAK = podatek od nieruchomości NIE = 2. z jakim rodzajem nieruchomości mamy do czynienia? LAS = podatek leśny Użytki rolne = podatek rolny 3. Pozostałe nieruchomości: jakim typem obiektu w rozumieniu prawa budowlanego jest konkretna nieruchomość? Obiekt małej architektury = nie podlega podatkom BUDYNEK = podatek od nieruchomości ( od powierzchni budynku) BUDOWLA = podatek od nieruchomości ( od wartości budowli) UST o POD i OPŁ LOK / 1a. 1. Użyte w ustawie określenia oznaczają: 1) budynek - obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach; 2) budowla - obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, a także urządzenie budowlane w rozumieniu przepisów prawa budowlanego związane z obiektem budowlanym, które zapewnia możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem; Podatki lokalne. Opłata skarbowa

7 Podatek od nieruchomości - obliczanie
= Podstawa X Stawka Dla gruntów Powierzchnia rzeczywista (ha) Określana przez Rady Gmin Dla budynków Powierzchnia użytkowa (m^2) Nie może przekroczyć max. ustawowych progów Dla budowli Wartość (PLN) Podatki lokalne. Opłata skarbowa

8 Podatek od nieruchomości – stawki ustawowe oraz lokalne na 2014 rok
Art. 5. 1. Rada gminy, w drodze uchwały, określa wysokość stawek podatku od nieruchomości, z tym że stawki nie mogą przekroczyć rocznie: W-wa 2014 Lublin 2014 Kraśnik 2014 Jarocin 2014 1od gruntów: a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 0,89 zł od 1 m2 powierzchni, 0,89 zł 0,85 zł 0,55 zł 0,44 zł b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych 4,56 zł od 1 ha powierzchni, 4,56 zł 3,95 zł c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 0,46 zł od 1 m2 powierzchni; 0,46 zł 0,30 zł 0,09 zł 2)od budynków - ich części: a) mieszkalnych 0,74 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej 0,74 zł 0,71 zł 0,37 zł b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 23,03 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, 23,03 zł 22,00 zł 16,00 zł 9,70 zł v 6,00 zł d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń 4,68 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, 4,68 zł 3,74 zł e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 7,73 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej; 7, 73zł 7,60 zł 7,73 zł 7,73zł 3)od budowli 2% ich wartości 2% 2. Przy określaniu wysokości stawek, (…) , rada gminy może różnicować ich wysokość dla poszczególnych rodzajów przedmiotów opodatkowania, uwzględniając w szczególności lokalizację, rodzaj prowadzonej działalności, sposób wykorzystywania, rodzaj zabudowy, przeznaczenie i sposób wykorzystywania gruntu, stan techniczny oraz wiek budynków. Podatki lokalne. Opłata skarbowa

9 Podatek leśny - obliczanie
= Podstawa X Stawka Dla lasów Powierzchnia rzeczywista (ha) Odnoszona do ceny 0,220 m^3 drewna w skupie za III kwartały poprzedniego roku Stawka AD 2014 = 37,63 zł ( 2013 r. = 41,01 zł) Rady Gminy mogą „obniżać” w/w cenę Dla lasów w parkach narodowych = 50% stawki Podatki lokalne. Opłata skarbowa

10 Podatek rolny - obliczanie
= Podstawa X Stawka Dla użytków < 1 ha Powierzchnia rzeczywista Odnoszona do ceny 5 q żyta w skupie za III kwartały poprzedniego roku Stawka AD 2014 = 346,40 zł (2011= 188, 20 zł) Dla gospodarstw > 1 ha Powierzchnia w ha przeliczeniowych Odnoszona do ceny 2.5 q żyta w skupie za III kwartały poprzedniego roku = 173,20 zł (2011 = 94, 10 zł) Hektar przeliczeniowy Hektary rzeczywiste Przelicznik ustawowy a Rodzaj użytku b Klasa bonitacyjna c Okręgi podatkowe Podatki lokalne. Opłata skarbowa

11 Podatki lokalne. Opłata skarbowa
Ulgi w podatku rolnym Art Podatnikom podatku rolnego przysługuje ulga inwestycyjna z tytułu wydatków poniesionych na: 1) budowę lub modernizację budynków inwentarskich służących do chowu, hodowli i utrzymywania zwierząt gospodarskich oraz obiektów służących ochronie środowiska, 2) zakup i zainstalowanie: a) deszczowni, b) urządzeń melioracyjnych i urządzeń zaopatrzenia gospodarstwa w wodę, c) urządzeń do wykorzystywania na cele produkcyjne naturalnych źródeł energii (wiatru, biogazu, słońca, spadku wód) - jeżeli wydatki te nie zostały sfinansowane w całości lub w części z udziałem środków publicznych. 2. Ulga inwestycyjna przyznawana jest po zakończeniu inwestycji i polega na odliczeniu od należnego podatku rolnego od gruntów położonych na terenie gminy, w której została dokonana inwestycja - w wysokości 25 % udokumentowanych rachunkami nakładów inwestycyjnych. 3. Ulga z tytułu tej samej inwestycji nie może być stosowana dłużej niż przez 15 lat. Art. 13b. 1. Podatek rolny od gruntów położonych na terenach podgórskich i górskich obniża się o 30 % dla gruntów klas I, II, IIIa, III i IIIb, a o 60 % dla gruntów klas IVa, IV i IVb. 2. Za miejscowości położone na terenach podgórskich i górskich uważa się miejscowości, w których co najmniej 50 % użytków rolnych jest położonych powyżej 350 m nad poziomem morza. Wykaz tych miejscowości w danym województwie ustala sejmik województwa Art. 13c. 1. W razie wystąpienia klęski żywiołowej, która spowodowała istotne szkody w budynkach, ziemiopłodach, inwentarzu żywym lub martwym albo w drzewostanie, przyznaje się podatnikom ulgi w podatku rolnym przez zaniechanie jego ustalania albo poboru w całości lub w części, w wysokości zależnej od rozmiarów strat spowodowanych klęską w gospodarstwie rolnym. 2. Przy przyznawaniu ulg i ustalaniu ich wysokości uwzględnia się wysokość otrzymanego odszkodowania z tytułu ubezpieczenia ustawowego. 3. Ulgę przyznaje się za ten rok podatkowy, w którym klęska miała miejsce; jeżeli klęska miała miejsce po zapłaceniu podatku za dany rok, ulgę stosuje się w następnym roku podatkowym. Podatki lokalne. Opłata skarbowa

12 Podatek katastralny Podatek liniowy, progresywny, regresywny?
Kataster Stawki podatkowe Podatek liniowy, progresywny, regresywny? Ulgi podatkowe? Plusy i minusy podatku katastralnego Podatki lokalne. Opłata skarbowa

13 Podatek od środków transportowych
PRZEDMIOT ( zasada numerus clausus) Samochody ciężarowe ( DMC > 3,5 ton) / Ciągniki siodłowe i balastowe / Przyczepy i naczepy ( DMC > 7 ton razem z pojazdem) / Autobusy ZWOLNIENIA Pojazdy specjalne Pojazdy specjalnego przeznaczenia Zapasy mobilizacyjne PODMIOT Właściciel lub podmiot, na którego dany pojazd jest zarejestrowany ( Obowiązek podatkowy powstaje 1 dnia nast. m-ca po miesiącu, w którym pojazd został po raz pierwszy zarejestrowany) PODSTAWA Liczba zarejestrowanych pojazdów na terenie Polski STAWKI Ustalane przez rady gmin, z tym że nie mogą one przekroczyć ustawowych górnych limitów PŁATNOŚĆ Zobowiązanie powstaje ex lege, płatność w dwóch ratach – do 15 lutego oraz 15 września każdego roku Powstanie obowiązku podatkowego Płatność podatku Po 1 września Jedna rata ( + 14 dni od powstania obow.) Między 1 lutego a 1 września Dwie raty: pierwsza + 14 dni od powstania obow., druga – do 15 września Podatki lokalne. Opłata skarbowa

14 Opłaty jako daniny publiczne
PUBLICZNOPRAWNE Pobierane są na rzecz Skarbu Państwa lub JST Są jednostronnie ustanawiane przez organy władzy publicznej OGÓLNE Zasady wymiaru i poboru oparte są na normach generalno – abstrakcyjnych ZASADNICZE Główny cel poboru – funkcja fiskalna BEZZWROTNE Raz pobrane nie wracają do donatora ( istnieją wyjątki – np. zwrot opłaty skarbowej) ODPŁATNE ( tym elementem różnią się od podatków!) Istnieje wymiana świadczeń: pieniężnego ze strony dawcy i niepieniężnego ze strony państwa lub JST PRZYMUSOWE Nadają się do egzekucji administracyjnej Podatki lokalne. Opłata skarbowa

15 Za usługi świadczone przez JSFP
Wybrane rodzaje opłat Opłaty Eksploatacyjna ( z tytułu udzielenia koncesji na wydobywanie kopalin np. gips, granit, piasek, gaz ziemny, ropa naftowa, węgiel, wody lecznicze) . Opłata = stawka kwotowa x ilość wydobytej kopaliny w tonach lub m^3. Drogowe ( przejazd promami, autostradami) Za wykonanie czynności urzędowych (paszportowe, wpis do rejestru lobbystów) Za usługi świadczone przez JSFP ( badania inspekcji weterynaryjnej) Paliwowa ( wprowadzanie na rynek krajowy paliw). Stawka: 95 zł za 1000 l paliwa i 222 zł za 1 kg LPG. Opłata wliczana do ceny paliwa. Alokacja: 80% na Krajowy Fundusz Drogowy, 20% na Fundusz Kolejowy) Podatki lokalne. Opłata skarbowa

16 Podatki lokalne. Opłata skarbowa
Zakres Wymiar Podstawa prawna – ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku Przedmiot opodatkowania: 1/ czynności urzędowe ( akt małżeństwa, informacja adresowa, zmiana imienia, wypis z planu zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzenie projektu budowlanego, decyzja o nadaniu obywatelstwa polskiego) 2/ zaświadczenia ( duplikaty dokumentów, o braku zaległości podatkowych) 3/ zezwolenia ( posiadanie broni, osiedlenie się, uprawa maku i konopi, nabycie nieruchomości przez cudzoziemca, „zgody podatkowe” – np. z art. 66 Ordynacji podatkowej) 4/ dokumenty ( o ustanowieniu pełnomocnika) Od 2007 roku uchylono obowiązek uiszczania opłaty skarbowej od podań wnoszonych do organów administracji STAWKI Określone w ustawie - dominują kwotowe, np.: za akt urodzenia 11 zł za złożenie pełnomocnictwa 17 zł za zezwolenie na działalność TUW zł Procentowe – np. zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego ( 0,1% x kapitał założycielski banku czyli minimum euro) POBÓR Można płacić gotówką lub bezgotówkowo na rachunek organu władzy lub administracji albo znakami opłaty naklejanymi i kasowanymi na pismach ZWROT Jeżeli – mimo uiszczenia opłaty – nie dokonano czynności urzędowej lub nie wydano zezwolenia / zaświadczenia Termin zwrotu: 5 lat licząc od końca roku, w którym zapłacono opłatę skarbową Podatki lokalne. Opłata skarbowa

17 Podatki lokalne. Opłata skarbowa
Jakie znaczenie fiskalne mają podatki lokalne? (dochody budżetowe gmin za rok 2012, w mld zł) Podatki lokalne. Opłata skarbowa


Pobierz ppt "Podatki lokalne. Opłata skarbowa"

Podobne prezentacje


Reklamy Google