Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

STANOWIENIE PRAWA I PODSTAWY FINANSÓW PUBLICZNYCH (wykład 20 marca 2010 r.)

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "STANOWIENIE PRAWA I PODSTAWY FINANSÓW PUBLICZNYCH (wykład 20 marca 2010 r.)"— Zapis prezentacji:

1 STANOWIENIE PRAWA I PODSTAWY FINANSÓW PUBLICZNYCH (wykład 20 marca 2010 r.)

2 FINANSE PUBLICZNE: zasoby pieniężne będące w dyspozycji podmiotów prawa publicznego: państwa jednostek samorządu terytorialnego operacje tymi zasobami normy prawne regulujące te zagadnienia

3 FUNKCJE FINANSÓW PUBLICZNYCH: fiskalna redystrybucyjna interwencyjna ewidencyjno - kontrolna

4 WŁADZTWO FINANSOWE: PAŃSTWA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO prawo ustanawiania i emitowania środków pieniężnych jako prawnych środków płatniczych prawo ustanawiania i pobierania ciężarów publicznoprawnych prawo dokonywania wydatków w trybie publicznym prawo administrowania przypadającymi państwu środkami publicznymi (prowadzenie gospodarki finansowej)

5 W POLSKIM SYSTEMIE PRAWNYM MOŻNA WYRÓŻNIĆ NASTĘPUJĄCE PLANY FINANSOWE: budżet państwa budżety JST plany finansowe państwowych funduszy celowych wieloletni plan finansowy państwa wieloletnia prognoza finansowa JST

6 ZASADY BUDŻETOWE: zasada równowagi budżetowej zasada zupełności budżetu zasada jedności budżetu zasada jawności budżetu zasada szczegółowości budżetu

7 inicjatywa ustawodawcza – wyłączność Rady Ministrów termin przedłożenia projektu – najpóźniej na 3 m-ce przed rozpoczęciem kolejnego roku budżetowego (30 września) w wyjątkowych przypadkach możliwe złożenie projektu w późniejszym terminie (do 31 grudnia, jeśli po tej dacie – konieczność złożenia projektu ustawy o prowizorium budżetowym) PROCEDURA UCHWALANIA BUDŻETU

8 SKIEROWANIE PROJEKTU USTAWY BUDŻETOWEJ DO SEJMU PROBLEMATYKA UZASADNIENIA PROJEKTU USTAWY BUDŻETOWEJ W REGULAMINIE SEJMU I W USTAWIE O FINANSACH PUBLICZNYCH INSTYTUCJA AUTOPOPRAWKI PIERWSZE CZYTANIE PROJEKTU USTAWY BUDŻETOWEJ

9 PRACE NAD PROJEKTEM USTAWY BUDŻETOWEJ W KOMISJACH: PRACE W KOMISJACH BRANŻOWYCH PRACE W KOMISJI FINANSÓW PUBLICZNYCH - rozpatrzenie części projektu ustawy budżetowej właściwych dla Komisji Finansów Publicznych - rozpatrzenie stanowisk innych komisji sejmowych, które rozpatrywały części projektu ustawy budżetowej, przekazane im do rozpatrzenia w postanowieniu Marszałka Sejmu - rozstrzygnięcie o kształcie sprawozdania komisji – poprzez rozpatrzenie wszystkich zgłoszonych wniosków i poprawek (tzw. głosowania)

10 DRUGIE CZYTANIE PROJEKTU USTAWY BUDŻETOWEJ prawo wnoszenia poprawek: - wnioskodawca - grupa co najmniej 15 posłów - przewodniczący klubu (upoważniony przez niego wiceprzewodniczący) - przedstawiciel porozumienia klubów lub kół mającego reprezentację w Konwencie Seniorów, jeżeli reprezentuje co najmniej 15 posłów - Rada Ministrów (w przypadku budżetu – wnioskodawca) w przypadku wniesienia poprawek projekt ustawy kierowany jest do Komisji Finansów Publicznych

11 TRZECIE CZYTANIE PRZEKAZANIE USTAWY DO SENATU PRACE W SENACIE ROZPATRZENIE POPRAWEK SENATU

12 UPRAWNIENIA PREZYDENTA RP PO PRZEKAZANIU MU USTAWY podpisanie ustawy skierowanie ustawy do Trybunału Konstytucyjnego

13 SKUTKI NIEUCHWALENIA USTAWY BUDŻETOWEJ nieuchwalenie ustawy przed 1 stycznia roku budżetowego (art. 219 ust. 4 Konstytucji - Rada Ministrów prowadzi gospodarkę finansową na podstawie przedłożonego projektu ustawy budżetowej) nieuchwalenie ustawy w ciągu 4 miesięcy od dnia przekazania projektu Sejmowi (art. 225 Konstytucji - jeżeli ustawa budżetowa nie zostanie przedstawiona Prezydentowi do podpisu w ciągu 4 m-cy od dnia przedłożenia Sejmowi projektu ustawy budżetowej, Prezydent może w ciągu 14 dni zarządzić skrócenie kadencji Sejmu)

14 NOWE REGULACJE W USTAWIE O FINANSACH PUBLICZNYCH Wieloletni Plan Finansowy Państwa Budżet środków europejskich Budżet zadaniowy

15 UCHWAŁA BUDŻETOWA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - PROCEDURA BUDŻETOWA

16 UCHWAŁA W SPRAWIE TRYBU PRAC NAD PROJEKTEM UCHWAŁY BUDŻETOWEJ – ORGAN STANOWIĄCY JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO (JST) INICJATYWA UCHWAŁODAWCZA W ZAKRESIE PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ, PROJEKTU UCHWAŁY O PROWIZORIUM BUDŻETOWYM ORAZ PROJEKTU UCHWAŁY O ZMIANIE UCHWAŁY BUDŻETOWEJ PRZYSŁUGUJE ZARZĄDOWI JST UCHWALENIE BUDŻETU (DO 31 GRUDNIA ROKU POPRZEDZAJĄCEGO, W SZCZEGÓLNIE UZASADNIONYCH PRZYPADKACH DO 31 STYCZNIA ROKU BUDŻETOWEGO)

17 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU UCHWAŁA O UDZIELENIU ABSOLUTORIUM UCHWAŁA O NIEUDZIELENIU ABSOLUTORIUM SKUTKI: 1)podjęcie inicjatywy przeprowadzenia referendum w sprawie odwołania wójta, jeżeli uchwała została podjęta po upływie 9 miesięcy od dnia wyboru wójta i nie później niż na 9 miesięcy przed zakończeniem kadencji 2)złożenie wniosku o odwołanie zarządu powiatu lub województwa (nie ma ograniczeń czasowych)

18 NADZÓR NAD GOSPODARKĄ FINANSOWĄ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO SPRAWOWANY PRZEZ RIO ustalanie budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielanie wyjaśnień w sprawach dotyczących stosowania przepisów o finansach publicznych

19 PRAWO PODATKOWE Podatek ( zgodnie z art. 6 ustawy - Ordynacja podatkowa) - publicznoprawne, nieodpłatne, przymusowe oraz bezzwrotne świadczenie pieniężne na rzecz Skarbu Państwa, województwa, powiatu lub gminy, wynikające z ustawy podatkowej. Cechy podatku: świadczenie jednostronne, nieekwiwalentne, przymusowe, pieniężne, bezzwrotne i generalne.

20 ŹRÓDŁA PRAWA PODATKOWEGO KONSTYTUCJA USTAWY ROZPORZĄDZENIA UCHWAŁY RAD GMIN (uchwały rad gmin w zakresie podatków mogą być podejmowane na podstawie wyraźnego upoważnienia wynikającego z ustaw podatkowych)

21 WŁADZTWO FINANSOWE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - wynika z art. 167 Konstytucji RP, który przewiduje gwarancję wyposażenia go w dochody publiczne proporcjonalnie do potrzeb wyznaczonych przez zakres zadań własnych lub zleconych. WŁADZTWO PODATKOWE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO zostało unormowane w art. 168 Konstytucji, zgodnie z którym jednostki samorządu terytorialnego mają prawo ustalania wysokości podatków i opłat lokalnych w zakresie określonym w ustawie.

22 WŁADZTWO PODATKOWE PRZYSŁUGUJE JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W ODNIESIENIU DO NASTĘPUJĄCYCH PODATKÓW I OPŁAT: 1.podatki i opłaty lokalne 2.podatek rolny 3.podatek leśny 4.ordynacja podatkowa 5. opłata skarbowa

23 1. USTAWA Z DNIA 12 STYCZNIA 1991 R. O PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH: 1) podatek od nieruchomości: a) rada gminy określa wysokość stawek podatkowych w granicach określonych w ustawie, przy czym rada gminy może jednocześnie różnicować wysokość tych stawek dla poszczególnych przedmiotów opodatkowania, kierując się określonymi w ustawie kryteriami (art. 5); b) rada gminy określa wzory informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych składanych przez osoby fizyczne (art. 6 ust. 13 w zw. z ust. 6), oraz wzory deklaracji na podatek od nieruchomości, składanych przez osoby prawne (art. 6 ust. 13 w zw. z ust. 9);

24 c) rada gminy może zarządzić pobór podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczyć inkasentów i określić wysokość przysługującego im wynagrodzenia za inkaso (art. 6 ust. 12); d) rada gminy może określić warunki i tryb składania informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości za pomocą środków komunikacji elektronicznej (art. 6 ust. 14); e) rada gminy może wprowadzić inne zwolnienia przedmiotowe niż określone w art. 7 ust. 1 oraz w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 2 października 2003 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych ustaw (art. 7 ust. 3), natomiast rada gminy nie może ustanawiać innych zwolnień podmiotowych niż te, które są określone w art. 7 ust. 2;

25 2) podatek od środków transportowych: a) rada gminy określa wysokość stawek podatkowych w granicach określonych w ustawie, przy czym rada gminy może jednocześnie różnicować wysokość tych stawek dla poszczególnych przedmiotów opodatkowania, kierując się określonymi w ustawie kryteriami, z tym że jeżeli górna granica stawki podatku jest niższa od stawki minimalnej określonej w ustawie, przyjmuje się stawkę minimalną określoną w ustawie (art. 10); b) rada gminy może wprowadzić, ograniczonym zakresie, inne zwolnienia przedmiotowe niż określone w ustawie (art. 12 ust. 4); c) rada gminy może wprowadzić możliwość składania deklaracji na podatek od środków transportowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej (art. 6 ust. 14);

26 3) opłaty lokalne (opłata targowa, opłata miejscowa, opłata uzdrowiskowa, opłata od posiadania psów): a) rada gminy może wprowadzić opłatę od posiadania psów, z tym że stawka tej opłaty nie może przekraczać stawki określonej w ustawie (art. 18a i art. 19 pkt 1 lit. f); b) rada gminy ustala, które miejscowości na terenie gminy odpowiadają warunkom określonym przez Radę Ministrów w rozporządzeniu dla miejscowości, na terenie których może być pobierana opłata miejscowa, i w których – w związku z tym – pobiera się opłatę miejscową (art. 17 ust. 5); c) rada gminy określa zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności i wysokość stawek opłat lokalnych, z tym że stawki tych opłat nie mogą przekroczyć stawek maksymalnych określonych w ustawie (art. 19 pkt 1); d) rada gminy może zarządzić pobór opłat lokalnych w drodze inkasa oraz wyznaczyć inkasentów i określić wysokość przysługującego im wynagrodzenia za inkaso (art. 19 pkt 2); e) rada gminy może wprowadzić inne zwolnienia przedmiotowe niż określone w ustawie (art. 19 pkt 3).

27 2. Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym: a) sejmik województwa na wniosek rady gminy może, po zasięgnięciu opinii izby rolniczej, w szczególnych, gospodarczo uzasadnionych wypadkach zaliczyć niektóre gminy do innego okręgu podatkowego niż określony w rozporządzeniu Ministra Finansów o zaliczeniu jednostki samorządu terytorialnego do danego okręgu podatkowego, jednakże nie może to spowodować zmniejszenia liczby hektarów przeliczeniowych dla tego województwa o więcej niż 1,5 % (art. 5 ust. 2); b) rada gminy, po zasięgnięciu opinii izby rolniczej, może w szczególnych, gospodarczo uzasadnionych wypadkach zaliczyć niektóre wsie do innego okręgu podatkowego niż określony dla gminy, jednakże nie może to spowodować zmniejszenia liczby hektarów przeliczeniowych dla tej gminy o więcej niż 1,5 % (art. 5 ust. 3); c) rada gminy może obniżyć cenę skupu żyta, przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy (art. 6 ust. 3);

28 d) rada gminy określa wzory informacji o gruntach, składanych przez osoby fizyczne (art. 6a ust. 5 w zw. z ust. 11), oraz wzory deklaracji na podatek rolny, składanych przez osoby prawne (art. 6a ust. 8 pkt 1 w zw. z ust. 11); e) rada gminy może określić warunki i tryb składania informacji o gruntach oraz deklaracji na podatek rolny za pomocą środków komunikacji elektronicznej (art. 6a ust. 12); f) rada gminy może zarządzić pobór podatku rolnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określać inkasentów i wysokość wynagrodzenia za inkaso (art. 6b); g) rada gminy może wprowadzić inne zwolnienia i ulgi przedmiotowe niż określone w ustawie, z uwzględnieniem przepisów dotyczących pomocy publicznej (art. 13e);

29 h) rada gminy określa tryb i szczegółowe warunki zwolnienia od podatku użytków rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej, na okres nie dłuższy niż 3 lata (art. 12 ust. 9); i) sejmik województwa ustala wykaz miejscowości w danym województwie położonych na terenach podgórskich i górskich (miejscowości, w których co najmniej 50 % użytków rolnych jest położonych powyżej 350 m nad poziomem morza), w których podatek rolny od gruntów położonych na tych terenach obniża się, w zależności od klasy gruntów o 30 % albo o 60 % (art. 13b).

30 3. Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym: a) rada gminy może obniżyć kwotę stanowiącą średnią cenę sprzedaży drewna, przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku leśnego na obszarze gminy (art. 4 ust. 5); b) rada gminy może zarządzić pobór podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczyć inkasentów i określić wysokość wynagrodzenia za inkaso (art. 6 ust. 8); c) rada gminy określa wzory informacji o lasach, składanych przez osoby fizyczne (art. 6 ust. 2 w zw. z ust. 9), oraz wzory deklaracji na podatek leśny, składanych przez osoby prawne (art. 6 ust. 5 pkt 1 w zw. z ust. 9); d) rada gminy może określić warunki i tryb składania informacji o lasach oraz deklaracji na podatek leśny za pomocą środków komunikacji elektronicznej (art. 6 ust. 10); e) rada gminy, może wprowadzić inne zwolnienia przedmiotowe niż określone w ustawie, z uwzględnieniem przepisów dotyczących pomocy publicznej (art. 7 ust. 3).

31 4. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa: a) rada gminy, rada powiatu oraz sejmik województwa może ustalać wynagrodzenie dla płatników lub inkasentów z tytułu poboru podatków stanowiących dochody, odpowiednio, budżetu gminy, powiatu lub województwa (art. 28 § 4); b) rada gminy, rada powiatu oraz sejmik województwa może wprowadzić opłatę prolongacyjną, w wysokości nie większej niż określona w ustawie, z tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności podatków oraz zaległości podatkowych stanowiących dochód gminy, powiatu lub województwa, a także z tytułu odroczenia lub rozłożenia na raty należności płatników lub inkasentów, następców prawnych oraz osób trzecich (art. 57 § 7 i § 8); c) rada gminy, rada powiatu oraz sejmik województwa mogą dopuścić zapłatę podatków, stanowiących dochody gminy, powiatu lub województwa, kartą płatniczą (art. 61a § 1).

32 5. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej: - rada gminy może zarządzić pobór opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczyć inkasentów oraz określić wysokość wynagrodzenia za inkaso (art. 8 ust. 2).


Pobierz ppt "STANOWIENIE PRAWA I PODSTAWY FINANSÓW PUBLICZNYCH (wykład 20 marca 2010 r.)"

Podobne prezentacje


Reklamy Google