Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Spotkanie informacyjne Dokumentacja konkursowa Nr 1/8.1.3/10 Nr 1/8.2.1/10 Szczecin, 22 lutego 2010 r. Spotkanie współfinansowane.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Spotkanie informacyjne Dokumentacja konkursowa Nr 1/8.1.3/10 Nr 1/8.2.1/10 Szczecin, 22 lutego 2010 r. Spotkanie współfinansowane."— Zapis prezentacji:

1 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Spotkanie informacyjne Dokumentacja konkursowa Nr 1/8.1.3/10 Nr 1/8.2.1/10 Szczecin, 22 lutego 2010 r. Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

2 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Stan wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie zachodniopomorskim Stan na dzień 31.01.2010 r.

3 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Stopień wykorzystania alokacji 2007-2013

4 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Konkurs nr 1/8.1.3/10

5 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Konkurs nr 1/8.1.3/10 jest konkursem otwartym W konkursie otwartym nabór wniosków i ich ocena prowadzone są w sposób ciągły, do zamknięcia konkursu uzasadnionego odpowiednią decyzją WUP w Szczecinie (np. z powodu wyczerpania określonego limitu środków). Wnioski o dofinansowanie projektu można składać osobiście, kurierem lub pocztą do Wojewódzkiego Urzędu Pracy od dnia 3 lutego 2010 r. od godz. 9.00 (decyduje data wpływu wniosku do Wojewódzkiego Urzędu Pracy) w godzinach od 9.00 do 15.00 Szczecin - pokój nr 211 Koszalin – pokój 25 Posiedzenia Komisji Oceny Projektów zaplanowano kolejno na: 17 marca 2010 – termin złożenia projektu warunkujący przekazanie wniosku do oceny merytorycznej na tym posiedzeniu Komisji upływa z dniem 25 lutego 2010; 20 kwietnia 2010 - termin złożenia projektu warunkujący przekazanie wniosku do oceny merytorycznej na tym posiedzeniu Komisji upływa z dniem 30 marca 2010.

6 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Alokacja 1 656 662,00 zł W tym: -wsparcie finansowe EFS: 1 408 162,70 zł -wsparcie finansowe krajowe: 248 499,30 zł

7 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Dopuszczalne typy projektów 1.Inicjatywy podejmowane na poziomie lokalnym i regionalnym przez związki pracodawców i związki zawodowe, mające na celu zwiększanie zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorców, w szczególności w zakresie: - organizacji pracy; - form świadczenia pracy; - promocji podnoszenia kwalifikacji zawodowych; - godzenia życia zawodowego i prywatnego. 2.Promowanie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, w szczególności w odniesieniu do lokalnego rynku pracy, warunków pracy pracowników i środowiska naturalnego. 3.Upowszechnianie na poziomie lokalnym i regionalnym idei flexicurity.

8 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wymagania odnośnie grupy docelowej Projekty muszą być skierowane bezpośrednio do następujących grup odbiorców: - pracodawcy i pracownicy przedsiębiorstw; - organizacje pracodawców; - związki zawodowe; - jednostki samorządu terytorialnego; - instytucje rynku pracy; - społeczność lokalna; - organizacje pozarządowe. Zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi kwalifikowalności w ramach PO KL oraz Zasadami systemu sprawozdawczości PO KL, w zakresie deklaracji uczestnictwa, każdy uczestnik z chwilą przystąpienia do projektu podpisuje deklarację uczestnictwa w projekcie. Deklaracja ta jest potwierdzeniem kwalifikowalności uczestnika. Od dnia podpisania ww. deklaracji rozpoczyna się jego udział w projekcie.

9 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Szczegółowe kryteria dostępu (kryterium obligatoryjne): 1.Maksymalny okres realizacji projektu: do 31 grudnia 2011 r. (stosuje się do wszystkich typów projektów) Jak spełnić? Maksymalny okres realizacji projektu wynosi od dnia złożenia wniosku do 31 grudnia 2011 r. W pkt 1.8 należy więc wskazać właściwy okres realizacji projektu.

10 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Szczegółowe kryteria dostępu (kryterium obligatoryjne): 2.Beneficjent w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu na terenie województwa zachodniopomorskiego, z dostępną pełną dokumentacją wdrażanego projektu (dokumentacja ta powinna dotyczyć dokumentów merytorycznych i finansowych związanych z realizowanym wsparciem) oraz z kluczowym personelem realizującym projekt (personel zarządzający projektem wskazany we wniosku). Dotyczy to również przechowywania dokumentacji projektu po zakończeniu jego realizacji. (stosuje się do wszystkich typów projektów) Jak spełnić? -W punkcie 3.5 wniosku projektodawca musi jasno zadeklarować, że w okresie realizacji projektu będzie prowadził biuro na terenie województwa zachodniopomorskiego, w którym będzie dostępna pełna dokumentacja projektu (również po jego zakończeniu) oraz gdzie będzie pracował kluczowy personel realizujący projekt. -Jeśli projektodawca posiada siedzibę na terenie województwa zachodniopomorskiego (wskazaną w punkcie 2.5 wniosku) to jest to wystarczające dla spełnienia kryterium.

11 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Szczegółowe kryteria dostępu (kryterium obligatoryjne): 3.W zależności od wyboru grupy docelowej objętej wsparciem w ramach projektu wybranej z katalogu określonego dla Poddziałania 8.1.3 w Szczegółowym Opisie Priorytetów PO KL, w przypadku kierowania wsparcia do osób, należy wskazać na fakt ich zamieszkania w województwie zachodniopomorskim (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego), a w przypadku podmiotów, na prowadzenie działalności na terenie woj. zachodniopomorskiego. Kryterium uznaje się za spełnione również w przypadku objęcia wsparciem pracowników wyodrębnionej organizacyjnie części przedsiębiorstwa (krajowego lub zagranicznego) funkcjonującej na terenie województwa zachodniopomorskiego (filia, oddział, zakład). (stosuje się do wszystkich typów projektów) Jak spełnić? - W części 3.2 wniosku należy wyraźnie wskazać, że wybraną z katalogu grupą docelową będą stanowiły osoby zamieszkałe w województwie zachodniopomorskim lub podmioty prowadzące działalność na terenie województwa zachodniopomorskiego. - Prowadzenie działalności gospodarczej na terenie województwa zachodniopomorskiego rozumiane jest jako prowadzenie działalności gospodarczej zarejestrowanej na terenie województwa zachodniopomorskiego, czyli działalność powinna być zarejestrowana w organach ewidencyjnych znajdujących się na terenie woj. Zachodniopomorskiego na terenie woj. Zachodniopomorskiego.

12 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie W konkursie nie będą stosowane kryteria strategiczne

13 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Pomoc publiczna W Poddziałaniu 8.1.3 pomoc publiczna co do zasady nie występuje, gdyż realizowane działania mają głównie charakter promocyjny. Jednak wnioskodawca na etapie tworzenia projektu powinien zwrócić szczególną uwagę na to, czy planowane wsparcie nie spełnia łącznie wszystkich czterech przesłanek występowania pomocy publicznej, które zachodzą, gdy wsparcie: -jest przyznawane przez Państwo lub pochodzi ze środków państwowych; -jest udzielane na warunkach korzystniejszych niż oferowane na rynku; -ma charakter selektywny; -zakłóca lub grozi zakłóceniem konkurencji oraz wpływa na wymianę handlową między Państwami Członkowskimi.

14 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Konkurs nr 1/8.2.1/10

15 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Konkurs nr 1/8.2.1/10 jest konkursem otwartym W konkursie otwartym nabór wniosków i ich ocena prowadzone są w sposób ciągły, do zamknięcia konkursu uzasadnionego odpowiednią decyzją WUP w Szczecinie (np. z powodu wyczerpania określonego limitu środków). Wnioski o dofinansowanie projektu można składać osobiście, kurierem lub pocztą do Wojewódzkiego Urzędu Pracy od dnia 17 lutego 2010 r. od godz. 9.00 (decyduje data wpływu wniosku do Wojewódzkiego Urzędu Pracy) w godzinach od 9.00 do 15.00 Szczecin - pokój nr 211 Koszalin – pokój 25 Posiedzenia Komisji Oceny Projektów zaplanowano kolejno na: 31 marca 2010 – termin złożenia projektu warunkujący przekazanie wniosku do oceny merytorycznej na tym posiedzeniu Komisji upływa z dniem 11 marca 2010; 5 maja 2010 - termin złożenia projektu warunkujący przekazanie wniosku do oceny merytorycznej na tym posiedzeniu Komisji upływa z dniem 14 kwietnia 2010.

16 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Alokacja 4 000 000, 00 zł W tym: -wsparcie finansowe EFS: 3 400 000, 00 zł -wsparcie finansowe krajowe: 600 000, 00 zł

17 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Dopuszczalne typy projektów 1.Staże i szkolenia praktyczne dla: -pracowników przedsiębiorstw w jednostkach naukowych; -pracowników naukowych jednostek naukowych oraz pracowników naukowych i naukowo – dydaktycznych uczelni – w przedsiębiorstwach. 2.Tymczasowe zatrudnienie w MŚP wysoko wykwalifikowanego personelu.

18 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wymagania odnośnie grupy docelowej Projekty muszą być skierowane bezpośrednio do następujących grup odbiorców: -przedsiębiorcy; -pracownicy przedsiębiorstw; -uczelnie; -jednostki naukowe; -pracownicy naukowi jednostek naukowych; -pracownicy naukowi i naukowo – dydaktyczni uczelni. Zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi kwalifikowalności w ramach PO KL oraz Zasadami systemu sprawozdawczości PO KL, w zakresie deklaracji uczestnictwa, każdy uczestnik z chwilą przystąpienia do projektu podpisuje deklarację uczestnictwa w projekcie. Deklaracja ta jest potwierdzeniem kwalifikowalności uczestnika. Od dnia podpisania ww. deklaracji rozpoczyna się jego udział w projekcie.

19 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Szczegółowe kryteria dostępu (kryterium obligatoryjne): 1.Maksymalny okres realizacji projektu: do 31 grudnia 2012 r. (stosuje się do wszystkich typów projektów) Jak spełnić? Maksymalny okres realizacji projektu wynosi od dnia złożenia wniosku do 31 grudnia 2012 r. W pkt 1.8 należy więc wskazać właściwy okres realizacji projektu.

20 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Szczegółowe kryteria dostępu (kryterium obligatoryjne): 2.Beneficjent w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu na terenie województwa zachodniopomorskiego, z dostępną pełną dokumentacją wdrażanego projektu (dokumentacja ta powinna dotyczyć dokumentów merytorycznych i finansowych związanych z realizowanym wsparciem) oraz z kluczowym personelem realizującym projekt (personel zarządzający projektem wskazany we wniosku). Dotyczy to również przechowywania dokumentacji projektu po zakończeniu jego realizacji. (stosuje się do wszystkich typów projektów) Jak spełnić? -W punkcie 3.5 wniosku projektodawca musi jasno zadeklarować, że w okresie realizacji projektu będzie prowadził biuro na terenie województwa zachodniopomorskiego, w którym będzie dostępna pełna dokumentacja projektu (również po jego zakończeniu) oraz gdzie będzie pracował kluczowy personel realizujący projekt. -Jeśli projektodawca posiada siedzibę na terenie województwa zachodniopomorskiego (wskazaną w punkcie 2.5 wniosku) to jest to wystarczające dla spełnienia kryterium.

21 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Szczegółowe kryteria dostępu (kryterium obligatoryjne): 3.Projekt realizowany w porozumieniu przedsiębiorstwo – sektor naukowo-badawczy. (kryterium dotyczy 1 typu projektu) Jak spełnić? W części 3.3 wniosku należy zawrzeć odpowiednie zapisy z których jasno będzie wynikało, iż projekt jest realizowany w porozumieniu przedsiębiorstwo – sektor naukowo-badawczy. Porozumienie to nie musi mieć formalnego charakteru, ani oznaczać formalnego partnerstwa wnioskodawcy z drugim podmiotem. Należy wykazać, iż odbywanie stażu lub szkolenia praktycznego jest realizowane w oparciu o ustalenia między stronami i za ich wiedzą. 4.Wsparcie kierowane do osób zatrudnionych w przedsiębiorstwach lub pracowników naukowych uczelni i jednostek naukowych z terenu województwa zachodniopomorskiego. (kryterium dotyczy 1 typu projektu) Jak spełnić? W części 3.2 wniosku należy wyraźnie zapisać, że odbiorców projektu będą stanowiły osoby zatrudnione w przedsiębiorstwach lub pracownicy naukowi uczelni i jednostek naukowych z terenu województwa zachodniopomorskiego.

22 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Szczegółowe kryteria dostępu (kryterium obligatoryjne): 5.Wsparcie kierowane do przedsiębiorstw działających na terenie województwa zachodniopomorskiego. Kryterium uznaje się za spełnione również w przypadku objęcia wsparciem wyodrębnionej organizacyjnie części przedsiębiorstwa (krajowego lub zagranicznego) funkcjonującej na terenie województwa zachodniopomorskiego (filia, oddział, zakład). (kryterium dotyczy 2 typu projektu) Jak spełnić? W punkcie 3.2 wniosku projektodawca musi zapisać, że odbiorcami projektu będą przedsiębiorstwa działające na terenie województwa zachodniopomorskiego.

23 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Szczegółowe kryteria strategiczne (premia punktowa - kryterium fakultatywne) : 1. W projekcie określono efekty planowanego wsparcia – stażu i szkolenia praktycznego. Stosuje się do typu projektu nr 1 Waga punktowa: 20 Jak spełnić? W części 3.3 oraz 3.4 wniosku należy dokładnie wskazać efekty do których dąży projektodawca przyjmując osoby na staż i/lub szkolenie praktyczne. W szczególności należy wykazać korzyści z odbycia stażu lub szkolenia praktycznego, zarówno dla pracownika jak i podmiotu kierującego go na staż lub szkolenie praktyczne.

24 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Szczegółowe kryteria strategiczne (premia punktowa - kryterium fakultatywne) : 2. Zatrudnienie wysoko wykwalifikowanego personelu związane jest z działaniami mającymi na celu podniesienie innowacyjności przedsiębiorstwa, wsparcie procesów zmian w zakresie profilu działalności przedsiębiorstwa bądź wprowadzenia dodatkowych usług lub produktów. Stosuje się do typu projektu nr 2 Waga punktowa: 20 Jak spełnić? W części 3.3 wniosku należy wskazać cel, do jakiego dąży projektodawca zatrudniając wysoko wykwalifikowany personel. Informacje powinny mieć konkretny i szczegółowy charakter, aby wykazać iż zatrudnienie eksperta przełoży się na konkretne wyniki dla przedsiębiorstwa w kontekście wybranego celu, np.: opracowanie nowej instrukcji, która przyczyni się do lepszej organizacji pracy, a tym samym większej efektywności i oszczędności.

25 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Pomoc publiczna W Poddziałaniu 8.2.1 Pomoc publiczna może występować, jeśli będą realizowane następujące działania: a) udzielanie pomocy na tymczasowe zatrudnienie wysoko wykwalifikowanego personelu; b) pomoc de minimis.

26 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Sposób przygotowania i składania wniosku: Wniosek musi zostać przygotowany za pomocą aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych w wersji 5.3 lub późniejszej. GWA jest dostępny na stronie: www.generatorwnioskow.efs.gov.pl oraz www.pokl.wup.pl/pliki w zakładce Generator Wniosków Aplikacyjnychwww.generatorwnioskow.efs.gov.pl www.pokl.wup.pl/pliki Po wydrukowaniu wniosku osoba(y) upoważniona(e) do podejmowania decyzji wiążących w stosunku do projektodawcy (wymieniona(e) w punkcie 2.6 wniosku) musi(szą) złożyć swój własnoręczny podpis w części V Oświadczenie. Przy podpisie należy złożyć pieczęć imienną osoby podpisującej wniosek oraz pieczęć instytucji składającej wniosek. W przypadku nie posiadania pieczęci imiennej należy złożyć czytelny podpis oraz pieczęć instytucji. Jeśli projekt jest realizowany w partnerstwie konieczne jest jego podpisanie w części V Oświadczenie przez wszystkich partnerów. Wniosek należy dostarczyć w 2 egzemplarzach papierowych (tj. oryginał oraz kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem lub 2 oryginały) oraz w wersji elektronicznej (na płycie CD/DVD zapisany w formacie XML).

27 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Nowa wersja instrukcji dotyczącej wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zmiany w stosunku do dotychczasowej wersji dokumentu udostępnionej na początku stycznia mają charakter techniczny i obejmują wprowadzenie nowych zrzutów ekranowych oraz doprecyzowanie niektórych zapisów w związku z procesem dostosowywania Generatora Wniosków Aplikacyjnych PO KL do obsługi przez: osoby niedowidzące oraz niewidome korzystające ze standardowych narzędzi udźwiękowiających.

28 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie cd. Sposób przygotowania i składania wniosku: Na etapie składania wniosku o dofinansowanie projektu projektodawca składa tylko załącznik tj. dokument określający sytuację finansową projektodawcy a w przypadku składania projektu w partnerstwie krajowym również dokument określający sytuację finansową partnera: W przypadku projektodawcy (partnera) prowadzącego działalność powyżej jednego roku: wypełniona tabela (w dwóch egzemplarzach – dwa oryginały albo oryginał i kopia poświadczona za zgodność z oryginałem albo dwie kopie poświadczone za zgodność z oryginałem) stanowiąca załącznik nr 5.5.2 do niniejszej dokumentacji za ostatni zamknięty rok obrotowy. W przypadku projektodawcy (partnera) prowadzącego działalność poniżej jednego roku: wypełniona tabela (w dwóch egzemplarzach – dwa oryginały albo oryginał i kopia poświadczona za zgodność z oryginałem albo dwie kopie poświadczone za zgodność z oryginałem) stanowiąca załącznik nr 5.5.2 do niniejszej dokumentacji od dnia rozpoczęcia działalności do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku.

29 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Składana informacja określająca sytuację finansową, w zależności od sposobu prowadzenia księgowości powinna być zatwierdzona w następujący sposób: a) w przypadku prowadzenia księgowości przez podmiot zewnętrzny: podpisem księgowego wraz z pieczęcią imienną i firmy prowadzącej księgowość oraz podpisem osoby (osób) upoważnionej (upoważnionych) do reprezentowania projektodawcy/partnera (zgodnie z punktem 2.6 wniosku); b) w przypadku prowadzenia księgowości przez zatrudnionego księgowego: podpisem księgowego wraz z pieczęcią imienną oraz podpisem osoby (osób) upoważnionej (upoważnionych) do reprezentowania projektodawcy/partnera (zgodnie z punktem 2.6 wniosku); c) w przypadku prowadzenia księgowości samodzielnie przez projektodawcę/partnera: podpisem osoby (osób) upoważnionej (upoważnionych) do reprezentowania projektodawcy/partnera (zgodnie z punktem 2.6 wniosku);

30 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie cd. Sposób przygotowania i składania wniosku: jeśli załącznik składa się z więcej niż jednej strony, to osoby go podpisujące (w tym także księgowy), parafują wszystkie strony; jeśli składany załącznik jest kopią, to poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonują wszystkie osoby, które podpisały wniosek albo, co najmniej jedna z tych osób. W przypadku, jeśli jeden z załączników partnera jest kopią a drugi oryginałem to poświadczenia dokonuje osoba podpisująca wniosek ze strony partnera albo projektodawcy. Jeśli oba załączniki partnera są kopiami to potwierdzenia dokonuje osoba podpisująca wniosek ze strony partnera. Konieczne jest również podanie daty potwierdzenia. Jednostki sektora finansów publicznych są zwolnione z obowiązku składania załącznika określającego sytuację finansową. Wzór załącznika finansowego jest dostępny w ramach załączników do dokumentacji (załącznik nr 5.5.2 ).

31 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Uwaga! Wnioski nie umieszczone w kopertach (kartonach lub innych zabezpieczonych opakowaniach) oraz nieopisane nie będą przyjmowane. Do jednej koperty można włożyć tylko jeden segregator z wnioskiem o dofinansowanie. Należy zwrócić uwagę, iż umieszczenie oryginału wniosku i jego kopii w osobnych kopertach spowoduje nieprawidłowe zarejestrowanie wniosku oraz odrzucenie go na ocenie formalnej z powodu złożenia w jednym egzemplarzu.

32 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie WUP w Szczecinie w trakcie oceny wniosku posiłkuje się, oprócz dokumentów wchodzących w skład systemu realizacji PO KL, Podręcznikiem przygotowania wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Dokumenty do pobrania na stronie www.pokl.wup.pl/plikiwww.pokl.wup.pl/pliki W celu sprawdzenia, czy wniosek jest poprawny pod względem formalnym zaleca się użycie Listy sprawdzającej dla wnioskodawcy, będącej załącznikiem do Dokumentacji konkursowej. Dokument jest dostępny w ramach załączników do dokumentacji (załącznik nr 5.5.1)

33 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Należy zwrócić szczególną uwagę na wskazanie we wniosku rezultatów projektów, gdyż mają one decydujący wpływ na jego ocenę (można za nie uzyskać do 25 punktów). Dodatkowo w przypadku, gdy dwa projekty uzyskają taką samą liczbę punktów podczas oceny merytorycznej - o pozycji na liście rankingowej, w pierwszej kolejności, zdecyduje liczba punktów uzyskana za rezultaty projektu. Przy wyznaczaniu rezultatów projektu pomocnym może być Podręcznik przygotowania wniosków o dofinansowanie projektów w ramach PO KL oraz Instrukcja do wniosku o dofinansowanie. Dokumenty do pobrania na stronie www.pokl.wup.pl/plikiwww.pokl.wup.pl/pliki

34 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie W ramach konkursów 1/8.1.3/10 oraz 1/8.2.1/10 nie przewiduje się możliwości realizacji projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej oraz projektów z komponentem ponadnarodowym zaplanowanym do realizacji na etapie opracowania wniosku o dofinansowanie. Uwaga! Jeśli projektodawca wypełniając wniosek o dofinansowanie zaznaczy (poprzez zaznaczenie tak w polach 1.10, 1.11, 1.12), że projekt ma charakter ponadnarodowy, innowacyjny bądź jest projektem z komponentem ponadnarodowym, to zostanie on odrzucony podczas oceny formalnej.

35 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Zarządzanie Projektem W budżecie projektu obowiązkowe jest wykazanie zadania odnoszącego się do zarządzania projektem, o ile projektodawca planuje ponosić wydatki w tym zakresie. W zadaniu tym powinny być uwzględniane w szczególności koszty: wynagrodzenia koordynatora/kierownika projektu lub innej osoby mającej za zadanie koordynowanie lub zarządzanie projektem; wynagrodzenia innego personelu bezpośrednio zaangażowanego w zarządzanie projektem o ile jego zatrudnienie jest niezbędne dla realizacji projektu, np. specjalista ds. zamówień publicznych, pracownik ds. obsługi finansowej projektu (o ile nie wykonuje on zadań związanych z obsługą finansową podstawowej działalnością beneficjenta), pracownik ds. monitorowania projektu itp.; związane z otworzeniem i prowadzeniem rachunku bankowego; związane z ustanowieniem zabezpieczeń prawidłowej realizacji umowy;

36 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie zakupu lub amortyzacji sprzętu lub wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych do zarządzania projektem; działań informacyjno-promocyjnych związanych z realizacją projektu (np. zakup materiałów promocyjnych i informacyjnych, zakup ogłoszeń prasowych); ewaluacji projektu; inne – o ile są bezpośrednio związane z koordynacją i zarządzaniem projektem. Wydatki związane z wynagrodzeniem osób, które wykonują więcej niż jedno zadanie/funkcję w ramach projektu lub są zatrudnione w więcej niż jednym projekcie, mogą być uznane za kwalifikowane, o ile obciążenie wynikające z wykonywania danego zadania /funkcji nie wyklucza możliwości prawidłowej i efektywnej realizacji pozostałych zadań/funkcji powierzonych danej osobie. Beneficjent może zostać zobowiązany przez podmiot będący stroną umowy do przedstawienia odpowiednich informacji dotyczących zatrudnienia personelu w projekcie. W związku z wątpliwościami dotyczącymi prawidłowej i efektywnej realizacji powierzonych funkcji oraz podwójnego finansowania, nie jest zatem zasadnym stosowanie rozwiązań, w których członkowie zespołu zarządzającego wykonują równocześnie inne zadania merytoryczne w projekcie na podstawie odrębnych umów, czy też w których personel projektu zatrudniany jest do zadań okresowych (np. rekrutacja) lub cyklicznych (np. przygotowania wniosków o płatność) na okres dłuższy niż bezpośrednio wynika ze zlecanych zadań.

37 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Partnerstwo W przypadku projektów partnerskich realizowanych na podstawie umowy partnerskiej, podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), ubiegający się o dofinansowanie, dokonuje wyboru partnerów spoza sektora finansów publicznych z zachowaniem zasady przejrzystości i równego traktowania podmiotów, w szczególności jest zobowiązany do: ogłoszenia otwartego naboru partnerów w dzienniku ogólnopolskim lub lokalnym oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. W ogłoszeniu powinien być wskazany termin, co najmniej 21 dni na zgłoszenie partnerów; uwzględnienia przy wyborze partnerów: zgodności działania potencjalnego partnera z celami partnerstwa, oferowanego wkładu potencjalnego partnera w realizację celu partnerstwa, doświadczenie w realizacji projektów o podobnym charakterze, współpracę z beneficjentem w trakcie przygotowania projektu; podania do publicznej wiadomości informacji o stronach umowy o partnerstwie oraz zakresu zadań partnerów.

38 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Ogólne kryteria horyzontalne: 1.Zgodność z właściwymi politykami i zasadami wspólnotowymi (w tym: polityką równych szans i koncepcją zrównoważonego rozwoju) oraz prawodawstwem wspólnotowym Jak spełnić: zachowanie zasady równości szans; zapewnienie możliwości udziału w projekcie osobom niepełnosprawnym. Pomocne raporty: http://www.stat.gov.pl/gus/45_3748_PLK_HTML.htm http://www.psz.praca.gov.pl/_files_/publikacje/raport_aktywnosc1.zip http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PUBL_Kobiety_w_Polsce.pdf Pomocne strony internetowe: http://www.undp.org.pl/pl/index.php http://bezuprzedzen.org/ http://www.rownystatus.gov.pl/

39 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie cd. Ogólne kryteria horyzontalne: 2.Zgodność z prawodawstwem krajowym Jak spełnić: projekt musi być zgodny z prawodawstwem dotyczącym wnioskodawcy oraz realizowanych przez niego w projekcie działań; zapisy wniosku muszą być w szczególności zgodne z prawem zamówień publicznych (dotyczy to podmiotów, które z godnie z ustawą prawo zamówień publicznych są zobowiązane do stosowania odpowiedniego trybu realizacji zamówienia publicznego) oraz zasadami udzielania pomocy publicznej (patrz pkt 3.3 dokumentacji); w przypadku realizacji niektórych typów projektów konieczne jest stosowanie odpowiednich odrębnych przepisów prawa; jeśli projektodawca jest zobowiązany do wyboru partnera w sposób określony w art. 28a ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, to we wniosku o dofinansowanie w polu 3.5 zobowiązany jest umieścić informację na temat sposobu wyboru partnerów do projektu. W przypadku braku informacji, że partnerzy zostali wybrani prawidłowo, projekt może być uznany za niezgodny z tym kryterium horyzontalnym i odrzucony.

40 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie cd. Ogólne kryteria horyzontalne: 3. Zgodność ze Szczegółowym Opisem Priorytetów PO KL Jak spełnić: Projekt musi być zgodny z tym dokumentem w szczególności należy zwrócić uwagę, czy działania wpisują się w dany typ projektu (niektóre typy projektów są mocno sformalizowane i ich zakres regulują odpowiednie ustawy bądź rozporządzenia) oraz czy projekt skierowano do odpowiedniej grupy docelowej. W Szczegółowym Opisie Priorytetów PO KL określono również dopuszczalny poziom cross -financingu w projekcie, co także jest przedmiotem weryfikacji tego kryterium.

41 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Standard minimum Standard minimum jest spełniony w przypadku uzyskania 2 pozytywnych odpowiedzi. IZ PO KL od 2010 roku będzie zwiększać ilość pozytywnych odpowiedzi wymaganych do spełnienia standardu minimum.

42 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Analiza sytuacji kobiet i mężczyzn Analiza 4 kroków KROK I: REPREZENTACJA ILOŚCIOWA Ile jest K i M w danym obszarze? Jaka jest struktura grupy K i M pod względem m.in. wieku, wykształcenia, stażu pracy? Jak te dane zmieniają się w czasie? Jak kształtuje się popyt na pracę/usługi/branże? KROK II: PORTRET UCZESTNIKA Kto się zajmuje dziećmi i osobami zależnymi? Kto i kiedy ma wolny czas? Kto i gdzie mieszka? Kto ma prawo do lokalu mieszkaniowego? Kto i z jakim stopniu korzystał z form wsparcia? Z jaką efektywnością? Kto i gdzie pracuje? Na podstawie jakiej umowy? Ile zarabia? Na jakie trudności napotykają K i M w swoim życiu? Kto posiada samochód? Kto korzysta z transportu publicznego?

43 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie cd. Analiza sytuacji kobiet i mężczyzn KROK III: PRZYCZYNY Dlaczego tak jest? Jakie są zależności między położeniem K i M a społecznymi rolami przypisywanymi K i M? Kto ma wpływ na sytuację w danym obszarze? Kto podejmuje decyzje? Jakie są bariery równości w danym obszarze? Które z barier są kluczowe i dopiero ich likwidacja spowoduje trwałą zmianę sytuacji danej płci? KROK IV: POTRZEBY KOBIET I MĘŻCZYZN Jakie są potrzeby K, a jakie M w związku z zaistniałą sytuacją? Jakie są potrzeby praktyczne, bieżące? Jakie są potrzeby strategiczne, długofalowe? Jak możemy uwzględnić te potrzeby planując nasz projekt?

44 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Przykłady równościowego sposobu zarządzania projektem W zespole projektowym jasno określona jest odpowiedzialność za przestrzeganie zasady równości szans. Inne zadania związane z równością przypisane są do obowiązków koordynatora/koordynatorki ds. komunikacji, inne do działu współpracującego z uczestnikami i uczestniczkami projektu, jeszcze inne zdefiniowane są w obszarze sprawozdawczości projektowej. W podejmowaniu decyzji projektowych zaangażowane są zarówno kobiety jak i mężczyźni. Struktura zarządzania projektem gwarantuje zrównoważony pod kątem płci udział w procesach decyzyjnych i wspiera zaangażowanie mężczyzn w działania na rzecz równości płci.

45 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Przykłady równościowego działania informacyjnego i promocyjnego Komunikacja dotycząca projektu powinna uwzględniać fakt istnienia kobiet i mężczyzn, a więc zakładać stosowanie języka wrażliwego na płeć (np. żeńskie końcówki w nazwie zawodów) Należy także pamiętać o przekazach obrazkowych (np. zdjęcia do publikacji, grafika ulotek, plakatów itp.) i zapewnić, że np. zdjęcia używane w naszym projekcie przełamują stereotypy na temat kobiet i mężczyzn. W materiałach projektowych warto powoływać się na przykłady przełamujące stereotypy (np. kobieta zakładająca firmę budowlaną) oraz pamiętać o wadze ról modelowych (np. starsza kobieta jako coach dla młodszych kobiet).

46 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Standard minimum Analiza sytuacji kobiet i mężczyzn 1.Czy projekt zawiera analizę sytuacji kobiet i mężczyzn dotyczącą obszaru interwencji i/lub zasięgu projektu, która wskazuje na nierówności ze względu na płeć? Warunki, które muszą zostać spełnione, aby odpowiedź była pozytywna : jest analiza*; analiza wskazuje na nierówności płci. *Musi również zostać spełniony co najmniej jeden z poniższych warunków: analiza dotyczy obszaru interwencji; analiza dotyczy zasięgu projektu.

47 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Standard minimum Analiza sytuacji kobiet i mężczyzn 2. Czy analiza sytuacji kobiet i mężczyzn, zawiera dane ilościowe, które wskazują na brak istniejących nierówności w obszarze interwencji i/lub zasięgu projektu? Warunki, które muszą zostać spełnione, aby odpowiedź była pozytywna: jest analiza; analiza zawiera dane ilościowe; dane wskazują na brak nierówności płci*. *Musi również zostać spełniony co najmniej jeden z poniższych warunków: brak nierówności dotyczy obszaru interwencji projektu; brak nierówności dotyczy zasięgu projektu.

48 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Standard minimum Analiza sytuacji kobiet i mężczyzn 3. Czy użyte w analizie sytuacji kobiet i mężczyzn dane w podziale na płeć dotyczą obszaru interwencji i zasięgu projektu? Warunki, które muszą zostać spełnione, aby odpowiedź była pozytywna : jest analiza; analiza zawiera dane dotyczące obszaru interwencji projektu; analiza zawiera dane dotyczące zasięgu projektu.

49 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Standard minimum Analiza sytuacji kobiet i mężczyzn Zgodnie z zapisami PO KL każdy wniosek o dofinansowanie projektu musi zawierać analizę sytuacji kobiet i mężczyzn w danym obszarze projektowym, niezależnie czy wsparcie kierowane jest do osób czy instytucji. Do zdobycia pozytywnej odpowiedzi w przypadku analizy sytuacji kobiet i mężczyzn winno być podanie przynajmniej jednej danej dotyczącej zasięgu i obszaru interwencji projektu w podziale na płeć.

50 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Standard minimum Działania projektu 4. Czy rozwiązania planowane do wypracowania i/lub działania odpowiadają na nierówności ze względu na płeć, istniejące w obszarze interwencji i/lub zasięgu projektu i/lub różnicują działania (formy wsparcia) dla kobiet i mężczyzn? Warunki, które muszą zostać spełnione, aby odpowiedź była pozytywna: działania odpowiadają na nierówności płci*; i/lub działania są zróżnicowane wobec K i M. * Musi również zostać spełniony co najmniej jeden z poniższych warunków: nierówności istnieją w obszarze interwencji projektu; nierówności istnieją w obszarze zasięgu projektu.

51 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Standard minimum Działania projektu Do zdobycia pozytywnej odpowiedzi w punkcie czwartym winno upoważniać podanie przynajmniej jednego przykładu działania, jakie zostanie zrealizowane w projekcie na rzecz wyrównywania szans kobiet i mężczyzn lub działania zmierzającego do przestrzegania zasady tak, aby na żadnym etapie realizacji projektu nie pojawiły się nierówności szans kobiet i mężczyzn.

52 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Standard minimum Rezultaty projektu 5.Czy rezultat(y) są podane w podziale na płeć i/lub wskazują jak projekt wpłynie na sytuację kobiet i mężczyzn w obszarze interwencji i/lub zasięgu projektu? Warunki, które muszą zostać spełnione, aby odpowiedź była pozytywna: co najmniej 1 rezultat wskazuje jak projekt wpłynie na sytuację K i M*; i/lub co najmniej 1 rezultat podany w podziale na płeć. * Musi również zostać spełniony co najmniej jeden z poniższych warunków: wpływ dotyczy obszaru interwencji; wpływ dotyczy zasięgu projektu.

53 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Standard minimum Rezultaty projektu Minimalnym wymogiem upoważniającym do zdobycia pozytywnej odpowiedzi jest podanie przynajmniej jednego rezultatu w podziale na płeć (w przypadku projektów skierowanych do osób) lub krótkiej informacji w jaki sposób rezultat wpłynie na ograniczenie nierówności w obszarze projektowym.

54 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Standard minimum Zarządzanie projektem 6. Czy projekt wskazuje w jaki sposób zostanie zapewnione równościowe zarządzanie projektem? Warunki, które muszą zostać spełnione, aby odpowiedź była pozytywna: opisano sposób równościowego zarządzania projektem.

55 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Standard minimum Zarządzanie projektem Minimalnym warunkiem do uzyskania pozytywnej odpowiedzi jest zaplanowanie w ramach projektu przynajmniej jednego działania równościowego (np. przeszkolenie zespołu projektowego z zasady równości szans kobiet i mężczyzn w kontekście problematyki projektu, organizacja pracy zespołu uwzględniająca elastyczne formy pracy).

56 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie 7. Czy projekt należy do wyjątku, co do którego nie stosuje się standardu minimum? Wyjątki do których nie stosuje się standardu minimum: profil działalności projektodawcy (ograniczenia statutowe); realizacja działań pozytywnych (działania te pozwalają na wpłynięcie na niekorzystną sytuację danej płci w konkretnym obszarze interwencji, a tym samym wyrównanie jej szans społecznych i zawodowych); zamknięta rekrutacja. Wyjątki

57 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Źródła danych www.badania.ngo.pl oraz www.ekonomiaspoleczna.pl ; www.badania.ngo.plwww.ekonomiaspoleczna.pl Raport GUS Kobiety w Polsce – 2008; Raport UNDP Polityka równości płci – Polska 2007 - 2007; Krajowy System Monitorowania Równego Traktowania Kobiet i Mężczyzn - www.monitoring.rownystatus.gov.pl;www.monitoring.rownystatus.gov.pl Obserwatoria Rynku Pracy; System Informacji Oświatowej.

58 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Poradnik Zasada równości szans kobiet i mężczyzn jest dostępny m.in. na stronach: www.efs.gov.pl/dzialaniapromocyjne/Documents/zasadarownociszans.pdf www.mrr.gov.pl/Aktualnosci/Strony/Poradnik_Zasada_rownosci_szans_kobiet_i_mezczyzn_w_projekt ach_POKL.aspx wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/444516.html

59 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Błędy formalne

60 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Błędy formalne Dopuszczalne jest uzupełnienie lub korekta wniosku zawierającego błędy formalne dotyczące: nie podpisania wniosku w części V Oświadczenie, przez osobę/osoby wskazane w polu 2.6 wniosku. W takiej sytuacji nie dopuszcza się wprowadzania zmian w polu 2.6 wniosku, lecz uzupełnienie podpisów przez osobę/osoby wskazaną/e w polu 2.6; braku lub złożenia niewłaściwego lub niewłaściwie podpisanego i/lub zaparafowanego załącznika potwierdzającego sytuację finansową wnioskodawcy i/lub partnera/partnerów; nie złożenia pieczęci instytucji w części V wniosku Oświadczenie; nie podpisania oświadczenia w części V wniosku przez wszystkich partnerów projektu, jeśli jest więcej niż jeden partner; podpisania oświadczenia w części V wniosku przez partnera/partnerów projektu w miejscu przeznaczonym na podpis projektodawcy;

61 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie braku oświadczenia lub niewłaściwe poświadczenie za zgodność z oryginałem kopii wniosku; braku nośnika danych lub typ nośnika danych jest niezgodny z wymaganiami określonymi w Dokumentacji konkursowej; braku wersji elektronicznej wniosku (plik XML) lub niedająca się odczytać wersja elektroniczna wniosku (plik XML), przy czym za obowiązującą wersję wniosku uznaje się jego wersję papierową. Oznacza to, iż projektodawca na wezwanie WUP w Szczecinie, zobowiązany jest do dostarczenia wersji elektronicznej wniosku opatrzonej sumą kontrolną zgodną z przedstawioną wersją papierową; braku strony/stron w którymkolwiek egzemplarzu wniosku.

62 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Najczęściej popełniane błędy merytoryczne

63 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Kryteria horyzontalne : wnioski sprzeczne z zapisami Szczegółowego Opisu Priorytetów; wnioski sprzeczne z zapisami Szczegółowego Opisu Priorytetów - zbyt wysokie koszty w ramach cross-financingu.

64 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie 3.1 Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu: pobieżnie opisano kwestie problemowe – brak powołania się na dane źródłowe oraz podania ich wartości; niepoprawnie sformułowane cele, niezgodne z Działaniem, nie wynikające z diagnozy i opisu problemu; brak rzetelnej diagnozy i uzasadnienia potrzeby realizacji projektu.

65 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie 3.2 Grupy docelowe projektu: grupa niedostosowana do proponowanego wsparcia, nie wynikająca z diagnozy; grupa przedstawiona w sposób ogólny, nie wskazujący na charakter wnioskowanego wsparcia; niewystarczający opis rekrutacji – brak metod i sposobu rekrutacji; niespójność grupy z realizowanym typem wsparcia; brak uzasadnienia liczebności grupy.

66 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie 3.3 Działania: ogólny opis działań, bez wskazania terminów realizacji czy merytorycznego zakresu wsparcia; niespójność z harmonogramem i budżetem; brak informacji o wymiarze etatów; brak opisu działań promocyjno – informacyjnych; brak wskazania, czy kampania promocyjna będzie prowadzona w kontekście idei przedsiębiorczości akademickiej.

67 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie 3.4 Rezultaty projektu: wskazane rezultaty stanowią produkty określające jakie zadania będą realizowane w projekcie; nieadekwatność do realizowanych działań; brak trwałości rezultatów; niespójność z celami projektu; niedoprecyzowany sposób monitorowania rezultatów.

68 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie 3.5 Potencjał wnioskodawcy i sposób zarządzania projektem: brak doświadczenia w realizacji podobnych przedsięwzięć; brak metod i technik zarządzania oraz kwalifikacji osób pełniących kluczowe role w projekcie; niejasny podział obowiązków i struktury zespołu projektowego; niespójność danych dotyczących zaplecza technicznego z planowanymi wydatkami w projekcie; ogólny opis roli partnera; brak wyraźnego podziału zadań pomiędzy Wnioskodawcę a Podwykonawcę.

69 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie IV Wydatki projektu: błędy rachunkowe; brak spójności z opisanymi działaniami; brak zachowania relacji nakład/rezultat (zawyżone koszty jednostkowe, wysokie koszty zarządzania projektem); dublowanie kosztów pośrednich w kosztach bezpośrednich; błędne określanie cross – financingu; brak lub błędna metodologia wyliczenia kosztów pośrednich; brak uzasadnienia dla bardzo wysokich kosztów.

70 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Dobre praktyki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Numer i nazwa Poddziałania: 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw

71 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Typ projektu: staże i szkolenia praktyczne: 1.We wniosku należy dokładnie wskazać efekty do których dąży projektodawca kierując osoby na staż i/lub szkolenie praktyczne. W szczególności należy wykazać korzyści z odbycia stażu lub szkolenia praktycznego, zarówno dla pracownika jak i podmiotu kierującego go na staż lub szkolenie praktyczne. 2.Staże i szkolenia praktyczne powinny wiązać się np.: - z uzyskaniem wiedzy na temat możliwości wdrażania wyników badań w przedsiębiorstwie, -praktycznym przetestowaniem opracowanych technologii, -pozyskiwanie informacji niezbędnych dla opracowania nowych technologii itp.

72 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Typ projektu: tymczasowe zatrudnienie w MŚP wysoko wykwalifikowanego personelu: 1.Możliwość pozyskania dla firmy wsparcia eksperckiego powinna zostać wykorzystana w kierunku przygotowania przedsiębiorstw do funkcjonowania w przyszłym okresie ożywienia gospodarczego i wypracowania strategii rozwoju, umożliwiającej podniesienie konkurencyjności i zapewnienie kontynuacji działalności gospodarczej. 2.We wniosku należy wskazać cel, do jakiego dąży projektodawca zatrudniając wysoko wykwalifikowany personel. np: - opracowanie nowej instrukcji, która przyczyni się do lepszej organizacji pracy, a tym samym większej efektywności i oszczędności; - opracowanie nowej technologii pozwalającej na zmianę profilu działalności; - zdefiniowanie nowych rynków świadczenia usług przez przedsiębiorstwo i dostosowanie organizacji pracy pod tym kątem.

73 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Dobre praktyki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Numer i nazwa Poddziałania: 8.1.3 Wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności

74 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie ZADANIA (najważniejsze elementy projektu): koordynacja projektu; stworzenie materiałów informacyjnych i promocja projektu; promocja idei flexicurity w terenie; warsztaty promocyjno-doszkalające w zakresie flexicurity. REZULTATY Rezultaty twarde: zwarta publikacja promująca idee flexicutrity, obejmująca analizę 12 obszarów tematycznych; opracowanie i opublikowanie wyników badań, na podstawie 1100 ankiet dotyczących świadomości oraz zainteresowania BO ideą flexicurity; strona internetowa promująca idee flexicurity. Rezultaty miękkie: zwiększenie świadomości w zakresie możliwości form bezpiecznego zatrudnienia wśród pracobiorców; zwiększenie motywacji pracobiorców do wydłużonej aktywności zawodowej; zwiększenie poczucia odpowiedzialności przez pracodawców. BUDŻET 440 090,60 zł

75 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Fexicurity – dobra praca dla większej liczby ludzi PROJEKTODAWCA : Północny Związek Pracodawców CZAS TRWANIA PROJEKTU: Od 1 czerwca 2009 do 30 maja 2010 CEL PROJEKTU: Głównym celem projektu jest upowszechnienie wiedzy o elastycznych formach zatrudnienia, zwiększanie świadomości możliwości aktywności zawodowej pracobiorców i popularyzacja elastycznych form zatrudnienia wśród pracodawców i pracobiorców województwa zachodniopomorskiego. ODBIORCY PROJEKTU (GRUPA DOCELOWA): Projekt ma charakter informacyjno – promocyjny. Głównymi odbiorcami są pracodawcy i pracobiorcy, ale także inne podmioty i instytucje rynku pracy, jak również jednostki samorządu terytorialnego.

76 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Działanie/Poddziałanie TerminForma konkursu Alokacja 6.1.1 I kwartałZamknięty 12 698 472,00 6.2 I kwartałZamknięty 18 785 344,00 7.2.1 I kwartałOtwarty 10 939 882,00 7.2.2 I kwartałOtwarty 7 191 788,00 7.3 I kwartałOtwarty 2 000 000,00 8.1.1 (3) I kwartałZamknięty 12 000 000,00 8.1.3 I kwartałOtwarty 1 656 662,00 8.2.1 I kwartałOtwarty 4 000 000,00 9.1.2 I kwartałZamknięty 22 907 566,00 6.3 II kwartałOtwarty 702 961,00 8.1.1 (1,2) II kwartałOtwarty 8 700 000,00 8.1.2 II kwartałOtwarty 24 262 144,00 9.1.1 II kwartałZamknięty 6 262 149,00 9.2 II kwartałZamknięty 15 000 000,00 9.3 II kwartałZamknięty 8 000 000,00 VII innowacyjne II kwartałZamknięty 13 942 747,00 VIII innowacyjne II kwartałZamknięty 14 262 144,00 9.4 III kwartałZamknięty 3 500 000,00 9.5 III kwartałZamknięty 2 000 000,00

77 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Punkt Konsultacyjny EFS działa w godzinach: 9.00 – 15.00 od poniedziałku do piątku Dodatkowych informacji udzielają: Punkt Konsultacyjny EFS Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie ul. A. Mickiewicza 41 tel. 091 42 56 163/164 e-mail: pokl@wup.plpokl@wup.pl www.pokl.wup.pl oraz Punkt Konsultacyjny EFS Wojewódzki Urząd Pracy - filia Koszalin ul. Słowiańska 15a tel. 94 344 50 25/26 e-mail: poklkoszalin@wup.plpoklkoszalin@wup.pl www.pokl.wup.pl SKYPE: WUP_SZCZECIN

78 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Instytucje, które pomogą Państwu przygotować projekt: Regionalny Ośrodek EFS w Szczecinie Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego ul. Stoisława 2 70-223 Szczecin tel. 091 432 93 13 e-mail: info_szczecin@roefs.plinfo_szczecin@roefs.pl www.szczecin.roefs.pl oraz Regionalny Ośrodek EFS w Koszalinie Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A ul. Przemysłowa 8 75-216 Koszalin tel. 094 343 26 33 e-mail: info_koszalin@roefs.plinfo_koszalin@roefs.pl www.koszalin.roefs.pl

79 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Dziękujemy za uwagę!


Pobierz ppt "Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Spotkanie informacyjne Dokumentacja konkursowa Nr 1/8.1.3/10 Nr 1/8.2.1/10 Szczecin, 22 lutego 2010 r. Spotkanie współfinansowane."

Podobne prezentacje


Reklamy Google