Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Tryb i zasady realizacji projektów własnych oraz warunki przyjęcia prac przez Komisję Odbioru Prac Naukowo-Badawczych Katowice, dnia 19 maja 2009 r. Dział

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Tryb i zasady realizacji projektów własnych oraz warunki przyjęcia prac przez Komisję Odbioru Prac Naukowo-Badawczych Katowice, dnia 19 maja 2009 r. Dział"— Zapis prezentacji:

1 Tryb i zasady realizacji projektów własnych oraz warunki przyjęcia prac przez Komisję Odbioru Prac Naukowo-Badawczych Katowice, dnia 19 maja 2009 r. Dział Badań Naukowych

2 Uchwała Nr 32/2008/2009 SENATU AKADEMII EKONOMICZNEJ IM. KAROLA ADAMIECKIEGO W KATOWICACH z dnia 26 marca 2009 roku w sprawie zasad finansowania badań własnych Zarządzenie Nr 16/09 z dnia 26 marca 2009 r. Rektora Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach w sprawie szczegó ł owych zasad i kryteriów przyznawania i rozliczania środków na badania własne Dział Badań Naukowych

3 Z dotacji na badania własne finansowane są: 1. indywidualne projekty badawcze służące rozwojowi kadry naukowej, 2. zespołowe projekty badawcze związane z rozwojem specjalności naukowych i kierunków kształcenia oraz doskonalenia metod dydaktycznych inicjowanych przez Dziekanów, 3. rezerwa celowa. Dział Badań Naukowych

4 Badania własne – projekty indywidualne: 1. Indywidualne projekty badań własnych są zgłaszane przez asystentów i adiunktów. 2. O dofinansowanie projektu indywidualnego mogą się ubiegać wyłącznie osoby zatrudnione na pełnym etacie w AE, która jest ich podstawowym miejscem pracy. 3. Wnioskodawca projektu indywidualnego musi być jego wyłącznym realizatorem. 4. Osoby, które: - nie posiadają otwartego przewodu doktorskiego mogą ubiegać się o dofinansowanie badań tylko jeden raz, - wszczęły przewód doktorski mają prawo do czterokrotnego dofinansowania swoich projektów, - realizują projekt związany z przewodem habilitacyjnym mają prawo do pięciokrotnego dofinansowania swoich projektów. 5.Wnioski o dofinansowanie projektów indywidualnych oceniane są przez dwóch recenzentów powołanych decyzją Prorektora ds. Nauki. Dział Badań Naukowych

5 Badania własne – projekty zespołowe: 1.Zespołowe badania własne podejmowane są przez zespoły katedralne lub międzykatedralne. 2.Kierownikiem projektu może być wyłącznie samodzielny pracownik nauki. 3.Projekty zespołowych badań własnych są opiniowane, a następnie oceniane przez Dziekanów z punktu widzenia realizacji celów strategicznych Wydziałów w obszarze dydaktyki. 4.O wysokości dofinansowania projektów zespołowych decyduje miejsce w rankingu ustalone na Wydziałąch oraz wyskość dotacji przeznaczonej na realizację projektów zespołowych. Dział Badań Naukowych

6 Rezerwa celowa: 1.Z bieżącej dotacji na badania własne wyodrębniana jest rezerwa celowa na pokrycie kosztów priorytetowych inicjatyw badawczych służących podniesieniu konkurencyjności Uczelni. 2.Rezerwa ustalona jest w wysokości 5% przyznanej Uczelni dotacji. Dział Badań Naukowych

7 Badania własne indywidualne 1. Asystenci i adiunkci mogą składać wnioski o dofinansowanie badań własnych indywidualnych na wniosku będącym załącznikiem do Zarządzenia Rektora nr 16/09. Termin składania wniosków ustala corocznie Prorektor ds. Nauki. 2. Oceny projektów indywidualnych dokonuje dwóch recenzentów powołanych przez Prorektora ds. Nauki spośród profesorów i doktorów habilitowanych zatrudnionych w Akademii. 3. Wniosek przekazywany do oceny jest dla recenzenta anonimowy. 4. Recenzent ocenia wartość merytoryczną wniosku oraz budżet projektu. Oceniając wniosek recenzent może przyznać maksymalnie 40 punktów. 5. Recenzja przeprowadzana jest zgodnie z kryteriami ustalonymi w Arkuszu oceny projektu indywidualnych badań własnych, także stanowiącym załącznik do Zarządzenia Rektora nr 16/09. 6. Recenzenci otrzymują wynagrodzenie w wysokości 35 zł za recenzję wniosku projektu badań własnych indywidualnych. Dział Badań Naukowych

8 Badania własne indywidualne 1. O wysokości dofinansowania projektu decyduje liczba uzyskanych punktów przyznanych przez recenzentów a także wysokość dotacji przeznaczonej na realizację projektów indywidualnych. 2. Senacka Komisja ds. Nauki, biorąc pod uwagę sumaryczną punktację wszystkich ocenionych wniosków oraz przyznaną dotację, ustala minimalną liczbę punktów kwalifikującą projekt do dofinansowania oraz listę rankingową projektów wraz z propozycją wysokości dofinansowania, proporcjonalną do uzyskanej liczby punktów. Proponowana wysokość dofinansowania nie może być wyższa niż zawarta we wniosku. 3. Ostateczną wysokość środków przyznanych na realizację projektu ustala Prorektor ds. Nauki. 4. Nie później niż w terminie 7 dni wnioskodawca otrzymuje na piśmie informację o wysokości przyznanych środków. 5. W terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji wnioskodawca składa do Działu Badań Naukowych korektę kalkulacji kosztów. Dział Badań Naukowych

9 Badania własne zespołowe 1. Wnioski o dofinansowanie badań własnych zespołowych (zwanych dalej projektami zespołowymi) składane są przez zespoły katedralne lub międzykatedralne. Termin składania wniosków ustala corocznie Prorektor ds. Nauki. 2. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik nr 3 do zarządzenia. 3. Projekty zespołowe są opiniowane, a następnie oceniane przez Dziekanów z punktu widzenia realizacji celów strategicznych Wydziałów w obszarze dydaktyki, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia. 4. Dziekani oceniają wartość merytoryczną wniosku i budżet projektu zespołowego oraz dzielą pulę środków przeznaczoną na badania własne zespołowe. Oceniając wniosek Dziekan może przyznać maksymalnie 40 punktów. Dział Badań Naukowych

10 Badania własne zespołowe 1. Dziekan ustala kwotę środków przyznanych na realizację projektu zespołowego. 2. Nie później niż w terminie 7 dni kierownik projektu zespołowego otrzymuje na piśmie informację o wysokości przyznanych środków. 3. W terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji kierownik projektu zespołowego składa do Działu Badań Naukowych korektę kalkulacji kosztów. Dział Badań Naukowych

11 Wydatkowanie środków przyznanych na realizację badań własnych 1. Wydatkowanie środków powinno być zgodne z preliminarzem projektu, uwzględniającym koszty: - wynagrodzenia – do wysokości 40% kosztów projektu, - materiałów – zakup literatury fachowej, materiałów eksploatacyjnych do sprzętu komputerowego (tonery, dyskietki, płyty CD, pendrivey), usług obcych – usługi świadczone przez obce podmioty, rozliczane na podstawie faktury VAT, - podróży służbowych, - publikacji naukowych, - innych kosztów bezpośrednich, - środków trwałych o wartości do 3 500 zł, jednorazowo umarzanych oraz aparatury specjalnej o wartości 3 500zł i powyżej – sprzęt komputerowy łącznie z urządzeniami peryferyjnymi, oprogramowanie komputerowe. Dział Badań Naukowych

12 Wydatkowanie środków przyznanych na realizację badań własnych 2. Środki przeznaczone na pokrycie kosztów publikacji muszą zostać rozliczone do końca roku następującego po roku finansowania projektu. 3. Po uzyskaniu zgody Prorektora ds. Nauki środki przeznaczone na pokrycie kosztów uczestnictwa w konferencjach i kosztów podróży służbowych związanych z tematem projektu mogą być rozliczone do 30 marca roku następującego po roku finansowania projektu. 4. Wydatkowanie środków na aparaturę powinno uwzględniać zakup aparatury zawartej w wykazie i parametrach zgodnych z przyjętymi w AE standardami i ustalonej szacowanej wartości. W uzasadnionych przypadkach wydatkowanie środków może dotyczyć aparatury o parametrach wyższych - niż przyjęte w AE normy. 5. Krajowe podróże służbowe są rozliczane zgodnie z zasadami określonymi w zarządzeniu nr 23/08 z dnia 16 czerwca 2008 roku Rektora Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach w sprawie wprowadzenia Instrukcji w sprawie podróży służbowych na obszarze kraju pracowników Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach (z późn. zm.). 6. Niewykorzystane środki z realizacji projektów powiększają rezerwę celową Rektora. Dział Badań Naukowych

13 Wyniki badań własnych należy przedstawić w terminie do dnia 20 listopada 2009 r. w formie pisemnego opracowania wraz z syntetycznym raportem z badań oraz raportem finansowym, uwzględniającym odchylenia od kalkulacji kosztów. Faktury za zakupioną w ramach badań własnych literaturę naukową prosimy dostarczyć do Działu Badań Naukowych również do dnia 20 listopada 2009 r. Uwaga Dział Badań Naukowych

14 Najpóźniej do 31 grudnia 2009 roku muszą zostać zakończone wszystkie czynności związane z wystawieniem i obiegiem dokumentów, dotyczących roku 2009, tj.: - rozliczanie faktur za książki zamówione przed 20 listopada 2009 r. w księgarniach wysyłkowych, internetowych polskich i zagranicznych (np. amazon), - rozliczenia delacji służbowych, krajowych i zagranicznych, - rozliczenia pobranych dewiz oraz - wszystkie rozliczenia dotyczące roku 2009 i mające związek z wpłatami i wypłatami gotówki z kasy Uczelni). Uwaga Dział Badań Naukowych

15 Wyplata wynagrodzeń przewidzianych w projekcie następuje dopiero po uzyskaniu pozytywnej oceny Komisji Odbioru Prac Naukowo Badawczych. Niezrealizowanie projektu lub otrzymanie negatywnej oceny Komisji skutkuje niemożnością ubiegania się o dofinansowanie projektu w roku przyszłym. Uwaga Dział Badań Naukowych

16 Wyciąg z REGULAMINU odbioru prac naukowo-badawczych w Akademii Ekonomicznej w Katowicach 1. Odbioru prac naukowo-badawczych realizowanych w ramach badań własnych dokonuje Komisja Odbioru Prac Naukowo-Badawczych. 2. Warunkiem podjęcia procedury odbioru prac naukowo-badawczych jest: - w przypadku badań własnych indywidualnych: złożenie opracowania końcowego będącego syntezą z prowadzonych badań (np. rozdziału pracy promocyjnej, referaty, artykuły na konferencje zawierające wyniki własnych badań empirycznych bądź krytyczną analizę literatury przedmiotu, powiązane z problematyką pracy promocyjnej) i syntetycznego raportu z prowadzonych prac, - w przypadku badań własnych zespołowych: złożenie tekstu zwartego opracowania (wraz z niezbędnymi dla danego rodzaju badań programami i scenariuszami) lub monografii naukowej przeznaczonej do publikacji, a także syntetycznego raportu z prowadzonych badań. Dział Badań Naukowych

17 3. Recenzentami wyników badań własnych są członkowie Komisji Odbioru Prac Naukowo - Badawczych, reprezentujący dziedzinę, z której napisana jest praca badawcza. W przypadku, gdy treść opracowania ma wąski i specjalistyczny charakter, Przewodniczący Komisji w porozumieniu z Prorektorem ds. Nauki może skierować prace do recenzenta spoza Komisji. 4. Komisja ocenia prace naukowo-badawcze pod względem merytorycznym i formalnym. Dział Badań Naukowych

18 5. Na merytoryczną ocenę prac naukowo-badawczych składają się: w przypadku badań własnych INDYWIDUALNYCH: - ocena osiągnięcia celu badawczego określonego we wniosku, - ocena zgodności zakresu rzeczywiście przeprowadzonych badań z przewidzianymi we wniosku, - ocena uzyskanych wyników badawczych na tle założeń badawczych zawartych we wniosku, - opinia o wartości merytorycznej rezultatów badań, - ocena zasadności wysokości i struktury nakładów, - ocena treści raportu z przeprowadzonych badań. Dział Badań Naukowych

19 5. Na merytoryczną ocenę prac naukowo-badawczych składają się: w przypadku badań własnych ZESPOŁOWYCH: - ocena stopnia realizacji celu badawczego, - ocena wyników badań dla rozwoju specjalizacji naukowej, - ocena praktycznej przydatności wyników badań dla kształtowania specjalności dydaktycznych lub kierunków kształcenia, - ocena przedstawionej koncepcji doskonalenia metod dydaktycznych, - ocena zasadności wysokości i struktury nakładów, - ocena treści raportu z przeprowadzonych badań. Dział Badań Naukowych

20 6. Odbiór formalny dotyczy konstrukcji pracy (wstęp, zakończenie, bibliografia, spis treści) i redakcji tekstu oraz kompletności raportu z przeprowadzonych badań. 7. W przypadku krytycznej oceny pracy przez recenzenta, kierownik tematu powinien w formie pisemnej ustosunkować się do uwag zawartych w recenzji. Autor pracy powinien poprawić pracę zgodnie z uwagami zawartymi w recenzji. Dział Badań Naukowych

21 8. W terminie 14 dni od daty wydania negatywnej oceny pracy autor może złożyć odwołanie na piśmie. Organem odwoławczym jest Prorektor ds. Nauki. Prorektor ds. Nauki, w terminie 14 dni od dnia wniesienia przez autora odwołania, może: - skierować pracę do powtórnej recenzji i dokonać ostatecznej oceny pracy w oparciu o obie recenzje, - oddalić odwołanie z podaniem uzasadnienia na piśmie. Procedura odwoławcza Dział Badań Naukowych

22 9. Kierując się przeprowadzoną pod względem formalnym oraz merytorycznym oceną pracy, Komisja ustala ostateczną wielkość nakładów poniesionych na wykonanie tej pracy. 10. Po przeprowadzeniu odbioru pracy, w przypadku stwierdzenia istotnych różnic między wartością kosztorysową a faktycznie poniesionymi nakładami, Komisja może dokonać weryfikacji kosztorysu i wnioskować do Prorektora ds. Nauki o jego zmianę. 11. Komisja ocenia prace naukowo-badawcze zgodnie z treścią protokołu zdawczo-odbiorczego. Dział Badań Naukowych

23 Dziękuję bardzo za spotkanie Dział Badań Naukowych


Pobierz ppt "Tryb i zasady realizacji projektów własnych oraz warunki przyjęcia prac przez Komisję Odbioru Prac Naukowo-Badawczych Katowice, dnia 19 maja 2009 r. Dział"

Podobne prezentacje


Reklamy Google