Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

OKRESOWA OCENA NAUCZYCIELI AKADEMICKICH W POLITECHNICE ŚLĄSKIEJ

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "OKRESOWA OCENA NAUCZYCIELI AKADEMICKICH W POLITECHNICE ŚLĄSKIEJ"— Zapis prezentacji:

1 OKRESOWA OCENA NAUCZYCIELI AKADEMICKICH W POLITECHNICE ŚLĄSKIEJ
Kraków, styczeń 2009 r.

2 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia ……………..
ZARZADZENIE Nr …… Rektora Politechniki Śląskiej z dnia …………….. w sprawie okresowej oceny nauczycieli akademickich za okres od ………………. do ………… Na podstawie art. 66 i 132 ust.2 Ustawy z dn. 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z poźn. zm.) oraz zgodnie z § 98 ÷ § 102 Statutu, zarządza się przeprowadzenie w Politechnice Śląskiej okresowej oceny nauczycieli akademickich na następujących zasadach:

3 § 1 Okresową ocenę należy przeprowadzić w oparciu o „Zasady okresowej oceny nauczycieli akademickich” (Załącznik do Nin. Zarządzenia), do których ankietę opracowała Senacka Komisja ds. Kadry Naukowej. Wyniki oceny należy przesłać do Działu Spraw Osobowych Nauczycieli Akademickich w terminie do …………………

4 § 2 Do oceny nauczycieli akademickich, zatrudnionych na stanowiskach profesora zwyczajnego, profesora nadzwyczajnego, docenta oraz adiunkta ze stopniem doktora habilitowanego, powołuje się na poszczególnych Wydziałach Komisje Wydziałowe, w składzie: Dziekan Wydziału – jako przewodniczący oraz dwóch nauczycieli akademickich z tytułem naukowym zatrudnionych na tym samym Wydziale, wyznaczonych przez Dziekana. Do oceny profesorów, wchodzących w skład ww. komisji i do oceny kierowników jednostek międzywydziałowych i pozawydziałowych oraz do oceny nauczycieli akademickich zatrudnionych w tych jednostkach, posiadających tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego, powołuje się Komisję Uczelnianą w składzie: - przewodniczący: ……… (Rektor Pol. Śl.) - członkowie: ………. ………. (Prorektorzy Pol. Śl.)

5 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
§ 3 Ocena Rektora, Prorektorów, Dziekanów i Prodziekanów przeprowadzona zostanie zgodnie z § 102 Statutu ust. 1 ÷ 4. § 4 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Rektor Politechniki Śląskiej

6 OKRESOWEJ OCENY NAUCZYCIELI AKADEMICKICH
Załącznik do Zarz. Nr ………. ZASADY OKRESOWEJ OCENY NAUCZYCIELI AKADEMICKICH Okresowej oceny nauczycieli akademickich dokonuje bezpośredni zwierzchnik, którym jest: dla pracowników na stanowisku docenta ze stopniem naukowym doktora, adiunkta, starszego wykładowcy, wykładowcy, asystenta – kierownik odpowiedniej, wewnętrznej jednostki organizacyjnej Wydziału, dla nauczycieli akademickich, nieposiadających tytułu naukowego lub stopnia naukowego doktora habilitowanego, zatrudnionych w jednostkach międzywydziałowych i pozawydziałowych – kierownik jednostki, dla pracowników na stanowisku profesora zwyczajnego, profesora nadzwyczajnego i adiunkta ze stopniem naukowym doktora habilitowanego – komisje powołane przez Rektora. Oceny Rektora, Prorektorów, Dziekanów i Prodziekanów dokonuje się zgodnie z § 3 Zarządzenia.

7 Pracownik przygotowuje informację o swych osiągnięciach dydaktycznych, naukowych i organizacyjnych.
Informacja ta, poza osiągnięciami dokonanymi, powinna również obejmować zamierzenia na najbliższy okres, dotyczące między innymi uzyskania stopni naukowych bądź tytułu naukowego. Bezpośredni zwierzchnik, po zapoznaniu się z informacją, przeprowadza rozmowę z pracownikiem.

8 Bezpośredni zwierzchnik wypełnia pomocniczą ankietę (wzór w Załączniku do nin. Zasad), w której dokonuje się wyboru wariantu/oceny stopnia wykonania poszczególnych zadań, w ramach działalności dydaktycznej, naukowo-badawczej i organizacyjnej, w następującej skali: wyróżniająca (W) poprawna (P) tak (T) nie dotyczy (N) brak (B) źle (Z) inne (I)

9 a następnie przeprowadza merytoryczną ocenę w następujących dziedzinach:
osobowość pracownika, działalność dydaktyczna, działalność naukowo-badawcza, działalność organizacyjna, przydatność dla Uczelni, perspektywa rozwoju. Przy ocenie osobowości pracownika należy wziąć pod uwagę: etykę zawodową, kulturę osobistą, stosunek do studentów, obiektywność, rzetelność, obowiązkowość, zdyscyplinowanie, punktualność, zaangażowanie, koleżeńskość, lojalność.

10 Przy ocenie wykonania zadań i ocenie merytorycznej, należy wziąć pod uwagę zajmowane stanowisko pracy na Politechnice Śląskiej, w części dotyczącej wypełniania obowiązków dydaktycznych należy wziąć pod uwagę ankiety studentów oceniających prowadzącego zajęcia dydaktyczne (Zarządzenie Nr 29/02/03). Wynik oceny w formie pisemnej, podpisany przez oceniającego, przedstawiony jest ocenianemu, który powinien się z nim zapoznać i podpisać. Na samym końcu ocena powinna m.in. zawierać wniosek o przedłużeniu lub nieprzedłużeniu okresu zatrudnienia ocenianego nauczyciela akademickiego na danym stanowisku. Od wyników oceny przysługuje ocenianemu, zgodnie ze Statutem Politechniki Śląskiej, prawo odwołania się odpowiednio do Dziekana (§ 100 ust. 6 Statutu) lub Rektora (§ 99 ust.4, § 101 ust. 2 i § 102 ust. 9 Statutu).

11

12

13

14 Liczba nauczycieli akademickich, którzy otrzymali ocenę negatywną
lub warunkową za lata Jednostka Ocena negatywna Ocena warunkowa Wydział Architektury 2 osoby 4 osoby Wydział Chemiczny 1 osoba Wydział Elektryczny Wydział Górnictwa i Geologii 5 osób Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki Wydział Matematyczno-Fizyczny 11 osób Suma 6 osób 22 osoby


Pobierz ppt "OKRESOWA OCENA NAUCZYCIELI AKADEMICKICH W POLITECHNICE ŚLĄSKIEJ"

Podobne prezentacje


Reklamy Google