Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

EFEKTYWNOŚĆ USŁUG PUBLICZNYCH NA PRZYKŁADZIE POWIATÓW DOLNOŚLĄSKICH dr Marian Kachniarz Skuteczny i efektywny samorząd terytorialny Warszawa 8 października.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "EFEKTYWNOŚĆ USŁUG PUBLICZNYCH NA PRZYKŁADZIE POWIATÓW DOLNOŚLĄSKICH dr Marian Kachniarz Skuteczny i efektywny samorząd terytorialny Warszawa 8 października."— Zapis prezentacji:

1 EFEKTYWNOŚĆ USŁUG PUBLICZNYCH NA PRZYKŁADZIE POWIATÓW DOLNOŚLĄSKICH dr Marian Kachniarz Skuteczny i efektywny samorząd terytorialny Warszawa 8 października 2010r.

2 EFEKTYWNOŚĆ Zagadnienie efektywności należy do podstawowych kwestii, którymi zajmuje się ekonomia. Jest to bowiem zasadnicze kryterium optymalizacji decyzji gospodarczych i funkcjonowania organizacji. W powszechnym ekonomicznym ujęciu, efektywność (efficiency) to relacja określonego efektu do danego czynnika produkcji lub zespołu czynników produkcji.

3 Efektywność jest głównym paradygmatem sektora prywatnego Odnosi się wrażenie, że wszystkie działania we współczesnym świecie poddane są ocenie efektywności W sektorze publicznym znaczenie efektywności jest wręcz kwestionowane Przy założeniu, że w Europie sektor publiczny dystrybuuje średnio 46% PKB, okazuje się, że niemal połowa wydatków realizowana jest z pominięciem zasad efektywności

4 EFEKTYWNOŚĆ W SEKTORZE PUBLICZNYM Przy wielu debatach publicznych na temat efektywnego gospodarowania środkami publicznymi (bo przecież pochodzą one z przymusowych danin społecznych) zasadniczo nie są one poddane takim ocenom (sic!)

5 W tzw. koncepcji związania prawnego, ykonawczy charakter administracji publicznej oznacza, że organy tej administracji ograniczają swe działania jedynie do konkretyzowania prawa powszechnie obowiązującego, do wykonywania tego prawa. W tzw. koncepcji związania prawnego, wykonawczy charakter administracji publicznej oznacza, że organy tej administracji ograniczają swe działania jedynie do konkretyzowania prawa powszechnie obowiązującego, do wykonywania tego prawa. Nic więcej i nic ponadto! [Błaś, Boć, Jeżewski 2004, s. 34]. Marginalizacjaefektywności Legalność i efektywność czy racjonalność nie zawsze są celami zgodnymi ze sobą, często wręcz dochodzi pomiędzy nimi do dysharmonii i sprzeczności. Optimum polityczne nie pokrywa się z ekonomicznym! [Ruśkowski 2005 s. 118].

6 konstruowanie nowych modeli, zasad organizacji i funkcjonowania współczesnej administracji. Zagadnienie efektywności zajmuje zwykle marginalną pozycję w monografiach dotyczących administracji, usług i finansów publicznych (Np. Hausner 2005; Flejterski i in. 2005; Miszczuk i in 2007; Brol 2004; Bondyra i in. 2005; Tucholska 2007; Błaś i in. 2004; Patrzałek 2000; Owsiak 2005; Izdebski, Kulesza. 1999; Leoński 2002; Stiglitz 2004). badania teoretyczne administracji publicznej analiza i opis funkcjonowania struktur i procesów administracyjnych Dominujące nurty badawcze:

7 art. 35 ust. 3 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych, stanowi że: …wydatki publiczne powinny być dokonywane w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów. Jednak w warstwie instrumentów nadzorczych (RIO) znajdują się jedynie te pozwalające badać wykorzystanie środków publicznych w sposób legalny i zgodny z przeznaczeniem. Oznacza to konieczność zachowania odpowiedniej procedury planowania budżetowego i zgodną z nim realizacją wydatków. Ocena zasadności wydatków pozostawiona jest organom stanowiącym (ocena polityczna a nie ekonomiczna) JAK TO WYGLĄDA W PRAKTYCE?

8 Rzecz nie tylko w tym, czy wydatek jest celowy (służy wykonaniu zadania), ale przede wszystkim, czy zasadne jest wydatkowanie właśnie takiej kwoty [Misiąg, 2005, s. 153]. Sprawnie zatem działa ten, kto osiąga maksimum założonego celu przy minimum kosztów. Tymczasem naszą polską tradycją jest nastawienie na skuteczność, osiągnięcie celu niezależnie od kosztów [Kieżun, 2004, s. 42]. Nawet gdy ilościowy i jakościowy pomiar jest relatywnie prosty, nikt nie kwapi się do wprowadzenia systemu mierników zadań do procedur budżetowych. Zwolnienie z przedstawienia mierzalnych wyników swej działalności, daje komfort działania [Misiąg, 2005, s.155].

9 Budżety podmiotów publicznych sporządzane w oparciu o system klasyfikacji budżetowej nie uwzględniają w sposób wystarczający celowości i efektywności wydatków,

10 Obecny system stanowi narzędzie wydatkowania a nie zarządzania Ujęcie statystyczneUjęcie statystyczne Historyczna metoda tworzeniaHistoryczna metoda tworzenia Nadrzędny cel: zgodność z prawemNadrzędny cel: zgodność z prawem Brak związania nakładów z uzyskiwaniem efektów Klasyfikacja wymaga specjalistycznej wiedzyKlasyfikacja wymaga specjalistycznej wiedzy Brak określonych kosztów jednostkowychBrak określonych kosztów jednostkowych

11 Trudności w ocenie efektywności przez ciała stanowiące: hieroglify skarbników ujęcie ilościowe a nie jakościowe pozorna porównywalność danych z tego samego działu Efektywność w praktyce administracji publicznej

12 Pozorna porównywalność danych: porównywanie wydatków z danego działu nie uwzględnia zróżnicowanej struktury wykonywania usług w różnych jednostkach ujęcie ilościowe a nie jakościowe Efektywność w praktyce administracji publicznej

13 Rada Gminy Urząd Gminy Jednostki budżetowe Gimnazjum GOPS Dom kultury Biblioteka Wójt Rada Gminy Urząd Gminy Jednostki budżetowe Szkoła podstawow a Gimnazjum GOPS Dom kultury Biblioteka publiczna Wójt Zakład budżetowy ZGK, ZWiK Spółki komunalne Wodociągi i kanalizacja Nieruchomości Śmieci, utrzymanie porządku Umowy cywilno- prawne Wywóz śmieci Odśnieżanie dróg Fundacje i stowarzyszenia Promocja, sport, kultura …wykonywane są przez różne formy organizacyjne, co ma istotny wyraz w strukturze budżetu jak to porównywać? co ma istotny wyraz w strukturze budżetu jak to porównywać? Autonomia w tworzeniu struktur organizacyjnych powoduje, że takie same zadania…

14 W efekcie dokonujemy porównań nie uwzględniających specyfiki poszczególnych jednostek administracyjnych Urząd Spółka kom. Jednostka budż. Gospodarstwo pom. Outsourcing Usługi publiczne

15 Badania efektywności muszą opierać się o system wskaźników jednostkowych (podstawa benchmarkingu) Obecna klasyfikacja budżetowa nie daje podstaw do precyzyjnego określenia takich wskaźników (bazy RIO i GUS) W związku z tym konieczne jest sformułowanie takiego systemu (wzór krajów anglosaskich) Do momentu skazani jesteśmy na kosztochłonne badania podstawowe Wnioski

16 Określenie efektywności usług publicznych w powiatach dolnośląskich Wymienione problemy stały się dla autora przesłanką do podjęcia badań, których celem było: Hipotezą badawczą było stwierdzenie że: Pomimo standaryzacji usług publicznych, ich efektywność w poszczególnych jednostkach jest znacznie zróżnicowana

17 26 powiatów na Dolnym Śląsku26 powiatów na Dolnym Śląsku 15 kategorii usług publicznych (administracyjnych, społecznych i technicznych)15 kategorii usług publicznych (administracyjnych, społecznych i technicznych) Dla każdej usługi identyfikowano dane pozwalające określić: koszt jednostkowy, wydajność, jakość i standard.Dla każdej usługi identyfikowano dane pozwalające określić: koszt jednostkowy, wydajność, jakość i standard. Na tej podstawie skonstruowano 3 – 5 wskaźników efektywności i wydajności dla każdej usługiNa tej podstawie skonstruowano 3 – 5 wskaźników efektywności i wydajności dla każdej usługi Przedmiot i zakres badań

18 Jak mierzono efektywność? Ilość spraw na jednego zatrudnionego Ilość spraw na jednego zatrudnionego Ilość wykonywanych zadań w relacji do środków konsumowanych Ilość wykonywanych zadań w relacji do środków konsumowanych przez wykonujących te zadania przez wykonujących te zadania Warunki techniczne, Warunki techniczne, Stopień zabezpieczenia zasobu geodezyjno-kartograficznego Stopień zabezpieczenia zasobu geodezyjno-kartograficznego Wyposażenie w sprzęt komputerowy. Wyposażenie w sprzęt komputerowy. Dane doprowadzono do wartości miar znormalizowanych z rozkładu scharakteryzowanego przez średnią i odchylenie rozkładu scharakteryzowanego przez średnią i odchylenie standardowe standardowe Zastosowano podejście dynamiczne, charakteryzujące zmiany tych warunków w okresie 1999 – 2008. Miara syntetyczna efektywności funkcjonowania administracji geodezyjno-kartograficznej stanowi średnią ze wszystkich badanych znormalizowanych wartości.

19 Metodoogia Wskaźniki efektywności wsk.1wsk.2wsk.n Wskaźniki wydajności wsk.1wsk.2wsk.nwsk.1wsk.2wsk.nwsk.1wsk.2wsk.n normalizacja Miara syntetyczna efektywności Miara syntetyczna wydajności

20 gdzie: Kjkom – koszt jednostkowy usług komunikacyjnych Krp – wydatki bieżące związane z rejestracją pojazdów Kpj – wydatki bieżące związane z wydawaniem praw jazdy Lpj – liczba zarejestrowanych pojazdów, Lpj – liczba wydanych praw jazdy, Przykład konstrukcji wskaźnika dla usług komunikacyjnych

21 Klasyfikacja budżetowa Dane ! Dane zbierane bezpośrednio w jednostkach

22 Wydajność jednostkowa usług komunikacyjnych w powiatach dolnośląskich (ilość procedur/1 zatr.) WYNIKI BADAŃ PRZYKŁAD 1 Pracownicy komunikacji mogą obsłużyć 2x, 3x a nawet niemalże 4 razy więcej zestandaryzowanych procedur niż ich koledzy w drugim urzędzie!

23 Legenda Kjkom 21 - 30 31 - 40 41 - 55 56 - 84 85 - 195 KŁODZKI MILICKI OLEŚNICKI TRZEBNICKI LEGNICKI ŚREDZKI WROCŁAWSKI BOLESŁAWIECKI LUBIŃSKI ŚWIDNICKI GÓROWSKI ZĄBKOWICKI LWÓWECKI POLKOWICKI WOŁOWSKI OŁAWSKI JAWORSKI STRZELIŃSKI LUBAŃSKI ZŁOTORYJSKI WAŁBRZYSKI GŁOGOWSKI DZIERŻONIOWSKI ZGORZELECKI JELENIOGÓRSKI KAMIENNOGÓRSKI Koszt jednostkowy usług komunikacyjnych w powiatach dolnośląskich (zł na 1 procedurę) Koszt jednostkowy tych samych procedur waha się od 21 zł do 195zł/procedurę!

24 Miara syntetyczna efektywności funkcjonowania administracji geodezyjno-kartograficznej w powiatach dolnośląskich. WYNIKI BADAŃ PRZYKŁAD 2 Średnia wartość miary syntetycznej dla wszystkich powiatów wynosi 0. Wartości + znamionują wyższą niż przeciętna efektywność a wartości – niższą. Odległość od 0 świadczy o dystansie do średniej.

25 Koszt jednostkowy usług geodezyjnych (zł na 1 procedurę) Wydajność usług geodezyjnych (liczba procedur/1 zatrud.)

26 Koszt jednostkowy usług architektonicznych (zł na 1 procedurę) Wydajność usług architektonicznych (liczba procedur/1 zatr.) WYNIKI BADAŃ PRZYKŁAD 3

27 Nakłady (w zł) 1 ucznia Wskaźnik efektywności adm. oświatowej WYNIKI BADAŃ PRZYKŁAD 4

28 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 0% 10% 20% 30% 40% 50% x - procent uzyskanych wyników; y - przeciętne koszty kształcenia Źródło: Jeżowski 2008 Wyniki testów kompetencyjnych w gimnazjach a nakłady na 1 ucznia Brak korelacji pomiędzy nakładami a osiągniętymi rezultatami

29 Efekt edukacyjny Nakłady Wyniki kształcenia

30 Skuteczność gosp. drogami powiatowymi Sprawność Skuteczność/koszt jed. WYNIKI BADAŃ PRZYKŁAD 5

31 Legenda Dolny_Śląsk_powiaty Esynt -10,340000 - -5,697723 -5,697722 - -2,228192 -2,228191 - 1,290435 1,290436 - 4,759966 4,759967 - 9,370000 KŁODZKI MILICKI OLEŚNICKI TRZEBNICKI LEGNICKI ŚREDZKI WROCŁAWSKI BOLESŁAWIECKI LUBIŃSKI ŚWIDNICKI GÓROWSKI ZĄBKOWICKI LWÓWECKI POLKOWICKI WOŁOWSKI OŁAWSKI JAWORSKI STRZELIŃSKI LUBAŃSKI ZŁOTORYJSKI WAŁBRZYSKI GŁOGOWSKI DZIERŻONIOWSKI ZGORZELECKI JELENIOGÓRSKI KAMIENNOGÓRSKI Wskaźnik syntetyczny efektywności WYNIKI BADAŃ SYNTETYCZNA MIARA EFEKTYWNOŚCI POWIATÓW Im barwa ciemniejsza tym powiat efektywniejszy

32 Wskaźnik syntetyczny efektywności Wskaźnik syntetyczny efektywności Średnia wartość miary syntetycznej dla wszystkich powiatów wynosi 0. Wartości + znamionują wyższą niż przeciętna efektywność a wartości – niższą. Odległość od 0 świadczy o dystansie do średniej.

33 Wskaźnik syntetyczny wydajności WYNIKI BADAŃ SYNTETYCZNA MIARA WYDAJNOŚCI POWIATÓW Im barwa ciemniejsza tym powiat wydajniejszy

34 Wyniki Różnice w efektywności poszczególnych grup usług publicznych w poszczególnych powiatach sięgają 200% (!) Różnice w kosztach jednostkowych konkretnych rodzajów usług przekraczają nawet 900% (!!!) np. koszt rej. poj. Kłodzko – 194,56 zł/1 poj; Złotoryja – 20,83 zł/1 poj Złotoryja – 20,83 zł/1 poj

35 Efektywność a wielkość powiatu Wsk. efektywności Liczba mieszkańców Brak korelacji pomiędzy efektywnością a wielkością jednostki

36 Wydajność a wielkość powiatu Wsk. wydajności Liczba mieszkańców (tys.) Brak korelacji pomiędzy efektywnością a wielkością jednostki

37 Konkluzja 1 Zróżnicowanie wskaźników efektywności i wydajności jest zaskakująco duże co świadczy o sporych możliwościach usprawniania tej sfery administracji Świadomość w miarę równej efektywności w poszczególnych jednostkach jest całkowicie błędna Jeżeli tak to koniecznie trzeba pogłębiać ten kierunek badań!

38 Konkluzja 2 Świadomość tych różnic jest bardzo niska (a w zasadzie jej brak!) Przyczyną jest brak systemów danych bez których odpowiednie pozycjonowanie, benchmarking i (co się z tym wiąże) usprawnianie tej sfery administracji jest niemożliwe! Obecny system klasyfikacji budżetowej jest do tych celów niemal całkowicie nieprzydatny

39 Konkluzja 3 Nie zanotowano korelacji pomiędzy efektywnością a jakością, standardem i terminowością świadczenia usług Nie jest prawdą, że większe nakłady na świadczenie usług wynika np. z lepszego standardu pomieszczeń, szybszą, sprawniejszą i bardziej komfortową obsługą Tańszy nie zawsze jest gorszy!

40 Konkluzja 4 Poszukiwanie przyczyn zróżnicowania efektywności eliminuje efekt skali jako merytoryczną podstawę dla projektów konsolidacyjnych w administracji Bigger jest nie zawsze better!

41 Konkluzja 5 Dominujący wpływ na kształtowanie efektywności i wydajności mają uwarunkowania nieformalne związane ze sposobem kształtowania administracji przez kierownictwo urzędów Dążenie do gromadzenia zasobów (kadrowych, finansowych, materialnych itp.)


Pobierz ppt "EFEKTYWNOŚĆ USŁUG PUBLICZNYCH NA PRZYKŁADZIE POWIATÓW DOLNOŚLĄSKICH dr Marian Kachniarz Skuteczny i efektywny samorząd terytorialny Warszawa 8 października."

Podobne prezentacje


Reklamy Google