Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Założenia i realizacja projektu

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Założenia i realizacja projektu"— Zapis prezentacji:

1 Założenia i realizacja projektu
AS Założenia i realizacja projektu „AS KOMPETENCJI”

2 Projekt „AS KOMPETENCJI”
jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego AS

3 REALIZATORZY PROJEKTU
Uniwersytet Szczeciński COMBIDATA Poland sp. z o.o. Lider projektu Partner projektu - Wydz. Matematyczno-Fizyczny - Wydz. Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

4 PATRONI PROJEKTU Zachodniopomorski Kurator Oświaty
Wielkopolski Kurator Oświaty Lubuski Kurator Oświaty

5 GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PROJEKTU
Obszar realizacji projektu: Województwa: zachodniopomorskie, wielkopolskie, lubuskie Okres realizacji projektu: październik 2009 roku - sierpień 2012 / czerwiec 2013 roku Odbiorcy (beneficjenci) bezpośredni projektu: Uczniowie klas pierwszych roku szkolnego 2009/2010 szkół ponadgimnazjalnych z województw objętych projektem. 

6 DWA NURTY PROJEKTU Nurt szkolny – Uczniowskie Grupy Projektowe (UGP)
180 grup w 90 szkołach (2 grupy w każdej szkole) – w każdej grupie średnio 10 uczniów. UGP realizowały zajęcia pozalekcyjne na terenie szkoły w oparciu o uczniów z danej szkoły, pod kierunkiem nauczyciela z tej szkoły (8 godzin zajęć w miesiącu, tj. 40 godz. w każdym z 5 semestrów, łącznie 200 godzin w czasie trwania całego projektu). Nurt uczelniany – Naukowe Koła Projektowe (NKP) 12 kół – po 10 uczniów w każdym kole. NKP realizowały zajęcia pozaszkolne i były one prowadzone na US oraz uczelniach wyższych w Pile i Gorzowie, przez kadrę naukową tych uczelni i z wykorzystaniem zaplecza naukowo-badawczego uczelni. (6 godzin zajęć w miesiącu, tj. 30 godz. w każdym z 5 semestrów, łącznie 150 godzin w czasie trwania całego projektu)

7 W projekcie w ramach UGP brało udział 90 szkół z 3 województw:
lubuskie – 10 szkół wielkopolskie – 47 szkół zachodniopomorskie – 33 szkoły

8 KOMPETENCJE ROZWIJANE W UGP I NKP
Zajęcia UGP i NKP odbywały się w 2 kompetencjach: matematyczno-fizycznej przedsiębiorczości UGP w projekcie AS: kompetencja matematyczno-fizyczna – grup kompetencja przedsiębiorczości – grupy NKP w projekcie AS: kompetencja matematyczno-fizyczna – 12 kół kompetencja przedsiębiorczości – 3 koła

9 DZIAŁANIA UCZNIÓW W RAMACH PROJEKTU
Każda UGP pracowała w każdym semestrze nad jednym tematem projektowym (wybranym z puli 120 tematów projektów). Każda UGP nawiązała współpracę z inną UGP, tworząc tzw. Międzyszkolną Grupę Projektową (MGP). Każda MGP wybierała i pracowała wspólnie nad jednym tematem projektowym w roku. Każde NKP opracowywało w ciągu roku szkolnego jeden temat projektowy. Uczestnicy UGP i NKP powadzili na portalu projektu swoje e-kroniki, obrazujące postępy prac.

10 WSPARCIE DLA UCZNIÓW ZE STRONY KADRY NAUKOWEJ
Opracowanie Portalowego Zasobu Kompetencji, zawierającego tematów projektowych wraz z konspektami. Ocena przez Zespół Oceny Projektów projektów wykonanych przez UGP, MGP i NKP. Przeprowadzenie przez kadrę naukową uczelni z każdą UGP dwóch 4-godzinnych zajęć w każdym semestrze. Prowadzenie przez kadrę uczelni mentoringu czyli konsultacji „on-line” za pośrednictwem portalu lub telefonicznie. Materiały e-learningowe dla uczniów dostępne na portalu. Wykłady synchroniczne – wykłady prowadzone na żywo za pośrednictwem portalu

11 INNE FORMY WSPARCIA I NAGRADZANIA UCZNIÓW
Po każdym roku projektu 10 najlepszych UGP w każdej kompetencji brało udział w Festiwalu Uczniowskich Grup Projektowych, na którym uczniowie otrzymywali nagrody książkowe. Na festiwalach wygłaszane były przez pracowników naukowych 2 wykłady. Co roku 2 najlepsze MGP w każdej kompetencji nagradzane były wycieczką do krajowego ośrodka badawczo-naukowego. Po każdym roku projektu wszyscy uczestnicy NKP brali  udział  w podsumowującym ich działalność Uczelnianym Festiwalu Naukowych Kół Projektowych, na którym wręczane były nagrody książkowe dla wszystkich uczniów oraz wygłaszane były przez pracowników naukowych wykłady. Co roku 4 najlepsze NKP nagradzane były wycieczką do zagranicznych ośrodków naukowo-badawczych, a następne 8 kół brało udział w wycieczkach naukowych organizowanych na terenie kraju.

12 CELE PROJEKTU Cel główny
Rozwój kompetencji kluczowych uczniów w zakresie matematyki, fizyki oraz przedsiębiorczości.

13 CELE PROJEKTU Cele szczegółowe:
Wzrost zainteresowania uczniów dalszą nauką w szkołach wyższych na kierunkach ścisłych, technicznych, inżynierskich i ekonomicznych. Osiągnięcie przez uczestników projektu wyników powyżej średniej wojewódzkiej z egzaminu maturalnego z matematyki lub fizyki. Rozwój u uczniów umiejętności samokształcenia się oraz umiejętności pracy zespołowej. Wzrost wykorzystywania przez uczniów w nauce nowoczesnych technologii (e-lerningu i Internetu). Rozwój umiejętności stosowania wiedzy w praktyce, rozwiązywania zadań problemowych, odczytywania i interpretowania źródeł informacji.

14 KORZYŚCI DLA UCZNIÓW Z UDZIAŁU W PROJEKCIE
Bezpłatny udział w atrakcyjnych zajęciach pozalekcyjnych lub pozaszkolnych, prowadzonych przez nauczycieli oraz kadrę naukowo-dydaktyczną uczelni wyższych. Możliwość korzystania z nowoczesnych pomocy dydaktycznych i edukacyjnych zakupionych w ramach projektu. Uczniowie rozwijali swoje kompetencji matematyczno-fizyczne lub z przedsiębiorczości, oraz inne kompetencje przydatne w dalszej nauce . Poprzez współpracę z kadrą uczelni uczniowie mieli możliwość zapoznania się ze środowiskiem akademickim oraz realiami i możliwościami edukacyjnymi uczelni wyższych. Uczniowie mogli korzystać z nowoczesnych rozwiązań edukacyjnych wykorzystujących portal edukacyjny. Uczniowie nabywali umiejętności pracy zespołowej, stosowania wiedzy w praktyce, analitycznego, logicznego i twórczego myślenia.

15 PRZEWIDYWALNE REZULTATY PROJEKTU (MIĘKKIE)
Minimum 812 uczniów z grup z kompetencji matematyczno-fizycznej (ok. 70% uczniów w tej kompetencji) uzyska wynik powyżej średniej wojewódzkiej na egzaminie maturalnym z matematyki lub fizyki. U minimum 1632 uczniów (ok. 85% uczniów) nastąpi wzrost kompetencji z zakresu nauk matematyczno-fizycznych lub przedsiębiorczości. Minimum 1344 uczniów (ok. 70% uczniów) zadeklaruje chęć kontynuacji nauki na studiach związanych z matematyką, fizyką lub przedsiębiorczością, m.in. na kierunkach ścisłych, technicznych, inżynierskich i ekonomicznych. 1536 uczniów (ok.80% uczniów) rozwinie kompetencje samokształcenia się oraz wykorzystywania w nauce e-learningu i Internetu.

16 PORTAL PROJEKTU askompetencji.eduportal.pl

17 TEMATY PROJEKTOWE Tematy z kompetencji matematyczno fizycznej – 100
Tematy z matematyki – 34 Tematy z fizyki – 66 Tematy z kompetencji przedsiębiorczości – 20

18 AS – TEMATY Z MATEMATYKI
Kongruencje i ich zastosowania Wzór Eulera dla wielościanów Problemy ekstremalne w geometrii trójkąta Konstrukcje geometryczne samym cyrklem Indukcja matematyczna w geometrii Geometria środka ciężkości Współrzędne barycentryczne i współrzędne biegunowe Konstrukcje geometryczne przy użyciu linijki Nierówności w geometrii Kontrprzykłady w matematyce Modelowanie miejsca geometrycznego punktów za pomocą programu C.a.R Liczby Fibonacciego

19 AS – TEMATY Z MATEMATYKI
Równania diofantyczne Elementy geometrii trójkąta Geometria i mechanizmy przegubowe Inwersja Metoda iteracji Paradoksy nieskończoności Równania funkcyjne Zasada Cavaleriego Problem izoperymetryczny Różne własności liczb naturalnych Statystyczny uczeń naszej szkoły

20 AS – TEMATY Z MATEMATYKI
Nasza szkoła w liczbach Statystyczna rzeczywistość naszego miasta Narzędzia informatyczne w matematyce szkolnej Wykorzystanie Excela w nauczaniu matematyki Intuicje w rachunku prawdopodobieństwa Metody kombinatoryczne w rachunku prawdopodobieństwa Geometria w programie C.a.R. Pomiar i miara Sukces z matematyką na GMAT Arytmetyka i algebra przez geometrię Matematyka w testach IQ

21 AS – TEMATY Z FIZYKI Ruch Siłą fizyki jest siła Dynamika Newtona
W świecie dźwięków i ciszy Zasady zachowania w fizyce Elektrostatyka Ruch falowy Elektromagnetyzm Stały i przemienny prąd elektryczny Radioaktywność Drgania harmoniczne – wszechobecny ruch Siła, praca, energia Światło – promienie i fale Początkiem wszechrzeczy jest woda

22 AS – TEMATY Z FIZYKI Badanie i analiza ruchu Drgania wokół nas
Z prądem i pod prąd Badanie zjawisk cieplnych W świecie dźwięków Zjawisko indukcji elektromagnetycznej Procesy wykładnicze Promieniowanie wokół nas Przemiany gazowe Energia i jej przemiany Laser - atomowe światło – pół wieku od odkrycia Siły i ruch Fizyka opadów atmosferycznych Drgania i fale mechaniczne

23 AS – TEMATY Z FIZYKI Niebo nad głową Loty kosmiczne Światło i my
Podróż do świata kwantów Pola i ruch Niezwykły taniec pod mikroskopem Ciekawe zjawiska na granicy faz Gdy nie można założyć, że opór powietrza pomijamy … Zachowanie się ciał w układach obracających się Czy boimy się elektrowni atomowych? Pierwiastki promieniotwórcze wokół nas Hałas wokół nas Gdy płynie prąd Badamy pole magnetyczne

24 AS – TEMATY Z FIZYKI Gaz dokonały i nie tylko Barwy Woda
Jak się waha wahadło? Pomiar oporu elektrycznego Zależność oporu elektrycznego od temperatury Elektroliza Obwód RC Załamanie światła Lunety Interferencja światła Ciecz – jeden ze stanów skupienia materii Maszyny proste wokół nas Zderzenia ciał

25 AS – TEMATY Z FIZYKI Dlaczego ciała spadają? Pole grawitacyjne
Zjawiska falowe w przyrodzie Obserwacja jasnej i ciemnej strony nieba Wzajemne oddziaływanie ciał Budujemy maszynę parową Fizyka współczesna wokół nas Elektryczność w służbie człowieka Patrząc okiem fizyka na człowieka Przyroda, która nas otacza Optyka geometryczna i falowa Zjawiska optyczne w atmosferze (tylko w 1 semestrze)

26 AS – TEMATY Z PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
Narzędzia pracy grupowej Mój pierwszy e-biznes Tworzenie profilu zawodowego w Internecie Identyfikacja luki inwestycyjnej na podstawie strategii regionalnych Wylęgarnia pomysłów biznesowych Zarządzanie marketingowe małym i średnim przedsiębiorstwem Personel w przedsiębiorstwie Projektowanie i zakładanie firmy Współczesne problemy rynku pracy Funkcjonowanie przedsiębiorstwa w warunkach gospodarki rynkowej Koncepcja firmy sprzedającej rośliny ozdobne przez Internet Moja firma w Internecie – pomysł na szybki biznes

27 AS – TEMATY Z PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
Jak wykorzystać informatykę w planowaniu swojej kariery zawodowej? Przedsiębiorstwo wirtualne – nowe perspektywy przedsiębiorczości E-commerce – koncepcja biznesu Osobowość a rozwój człowieka Regionalny rynek pracy Etyczna reklama Etyczna firma – etyczne i nieetyczne zachowania w biznesie Popyt na regionalnym rynku pracy – pracodawcy w regionie Lokalny rynek pracy (tylko w 1 semestrze) Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej (tylko w 1 semestrze) Pozyskanie środków na podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej (temat dodatkowy)

28 NAJCZĘŚCIEJ WYBIERANE TEMATY Z MATEMATYKI
Statystyczny uczeń naszej szkoły – 38 razy Nasza szkoła w liczbach – 33 razy Różne własności liczb naturalnych – 31 razy Metody kombinatoryczne w rach. prawdopod. – 27 razy Matematyka w testach IQ – 23 razy Liczby Fibonacciego – 23 razy

29 NAJCZĘŚCIEJ WYBIERANE TEMATY Z FIZYKI
Czy boimy się elektrowni atomowych? – 21 razy Hałas wokół nas – 18 razy Woda – 17 razy W świecie dźwięków i ciszy – 15 razy Gdy płynie prąd – 15 razy Laser - atomowe światło – 13 razy Loty kosmiczne – 12 razy

30 NAJCZĘŚCIEJ WYBIERANE TEMATY Z PRZESIĘBIORCZOŚCI
Osobowość a rozwój człowieka – 44 razy Etyczna reklama – 42 razy Projektowanie i zakładanie firmy – 40 razy Personel w przedsiębiorstwie – 39 razy Tworzenie profilu zawodowego w Internecie – 30 razy Etyczna firma – 28 razy

31 Dziękuję Państwu za uwagę
Koniec dr Andrzej Wiśniewski Instytut Matematyki Uniwersytetu Szczecińskiego


Pobierz ppt "Założenia i realizacja projektu"

Podobne prezentacje


Reklamy Google