Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt realizowany przez Uniwersytet Szczeciński w partnerstwie z Combidata Poland sp. z o.o. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt realizowany przez Uniwersytet Szczeciński w partnerstwie z Combidata Poland sp. z o.o. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet."— Zapis prezentacji:

1 Projekt realizowany przez Uniwersytet Szczeciński w partnerstwie z Combidata Poland sp. z o.o. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.3. Poprawa jakości kształcenia, Poddziałanie 3.3.4 Modernizacja treści i metod kształcenia – projekty konkursowe Projekt AS KOMPETENCJI jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego AS Założenia i realizacja projektu AS KOMPETENCJI

2 Projekt realizowany przez Uniwersytet Szczeciński w partnerstwie z Combidata Poland sp. z o.o. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.3. Poprawa jakości kształcenia, Poddziałanie 3.3.4 Modernizacja treści i metod kształcenia – projekty konkursowe Projekt AS KOMPETENCJI jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego AS Projekt AS KOMPETENCJI jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego

3 REALIZATORZY PROJEKTU Uniwersytet Szczeciński Lider projektu COMBIDATA Poland sp. z o.o. Partner projektu - Wydz. Matematyczno-Fizyczny - Wydz. Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

4 Zachodniopomorski Kurator Oświaty Wielkopolski Kurator Oświaty Lubuski Kurator Oświaty PATRONI PROJEKTU

5 GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PROJEKTU Obszar realizacji projektu: Województwa: zachodniopomorskie, wielkopolskie, lubuskie Okres realizacji projektu: październik 2009 roku - sierpień 2012 / czerwiec 2013 roku Odbiorcy (beneficjenci) bezpośredni projektu: Uczniowie klas pierwszych roku szkolnego 2009/2010 szkół ponadgimnazjalnych z województw objętych projektem.

6 DWA NURTY PROJEKTU Nurt szkolny – Uczniowskie Grupy Projektowe (UGP) 180 grup w 90 szkołach (2 grupy w każdej szkole) – w każdej grupie średnio 10 uczniów. UGP realizowały zajęcia pozalekcyjne na terenie szkoły w oparciu o uczniów z danej szkoły, pod kierunkiem nauczyciela z tej szkoły (8 godzin zajęć w miesiącu, tj. 40 godz. w każdym z 5 semestrów, łącznie 200 godzin w czasie trwania całego projektu). Nurt uczelniany – Naukowe Koła Projektowe (NKP) 12 kół – po 10 uczniów w każdym kole. NKP realizowały zajęcia pozaszkolne i były one prowadzone na US oraz uczelniach wyższych w Pile i Gorzowie, przez kadrę naukową tych uczelni i z wykorzystaniem zaplecza naukowo-badawczego uczelni. (6 godzin zajęć w miesiącu, tj. 30 godz. w każdym z 5 semestrów, łącznie 150 godzin w czasie trwania całego projektu)

7 W projekcie w ramach UGP brało udział 90 szkół z 3 województw: lubuskie– 10 szkół wielkopolskie – 47 szkół zachodniopomorskie– 33 szkoły

8 KOMPETENCJE ROZWIJANE W UGP I NKP Zajęcia UGP i NKP odbywały się w 2 kompetencjach: matematyczno-fizycznej przedsiębiorczości UGP w projekcie AS: kompetencja matematyczno-fizyczna – 107 grup kompetencja przedsiębiorczości – 73 grupy NKP w projekcie AS: kompetencja matematyczno-fizyczna – 12 kół kompetencja przedsiębiorczości – 3 koła

9 DZIAŁANIA UCZNIÓW W RAMACH PROJEKTU Każda UGP pracowała w każdym semestrze nad jednym tematem projektowym (wybranym z puli 120 tematów projektów). Każda UGP nawiązała współpracę z inną UGP, tworząc tzw. Międzyszkolną Grupę Projektową (MGP). Każda MGP wybierała i pracowała wspólnie nad jednym tematem projektowym w roku. Każde NKP opracowywało w ciągu roku szkolnego jeden temat projektowy. Uczestnicy UGP i NKP powadzili na portalu projektu swoje e-kroniki, obrazujące postępy prac.

10 WSPARCIE DLA UCZNIÓW ZE STRONY KADRY NAUKOWEJ Opracowanie Portalowego Zasobu Kompetencji, zawierającego 120 tematów projektowych wraz z konspektami. Ocena przez Zespół Oceny Projektów projektów wykonanych przez UGP, MGP i NKP. Przeprowadzenie przez kadrę naukową uczelni z każdą UGP dwóch 4-godzinnych zajęć w każdym semestrze. Prowadzenie przez kadrę uczelni mentoringu czyli konsultacji on-line za pośrednictwem portalu lub telefonicznie. Materiały e-learningowe dla uczniów dostępne na portalu. Wykłady synchroniczne – wykłady prowadzone na żywo za pośrednictwem portalu

11 INNE FORMY WSPARCIA I NAGRADZANIA UCZNIÓW Po każdym roku projektu 10 najlepszych UGP w każdej kompetencji brało udział w Festiwalu Uczniowskich Grup Projektowych, na którym uczniowie otrzymywali nagrody książkowe. Na festiwalach wygłaszane były przez pracowników naukowych 2 wykłady. Co roku 2 najlepsze MGP w każdej kompetencji nagradzane były wycieczką do krajowego ośrodka badawczo-naukowego. Po każdym roku projektu wszyscy uczestnicy NKP brali udział w podsumowującym ich działalność Uczelnianym Festiwalu Naukowych Kół Projektowych, na którym wręczane były nagrody książkowe dla wszystkich uczniów oraz wygłaszane były przez pracowników naukowych 2 wykłady. Co roku 4 najlepsze NKP nagradzane były wycieczką do zagranicznych ośrodków naukowo-badawczych, a następne 8 kół brało udział w wycieczkach naukowych organizowanych na terenie kraju.

12 CELE PROJEKTU Cel główny Rozwój kompetencji kluczowych uczniów w zakresie matematyki, fizyki oraz przedsiębiorczości.

13 CELE PROJEKTU Cele szczegółowe: Wzrost zainteresowania uczniów dalszą nauką w szkołach wyższych na kierunkach ścisłych, technicznych, inżynierskich i ekonomicznych. Osiągnięcie przez uczestników projektu wyników powyżej średniej wojewódzkiej z egzaminu maturalnego z matematyki lub fizyki. Rozwój u uczniów umiejętności samokształcenia się oraz umiejętności pracy zespołowej. Wzrost wykorzystywania przez uczniów w nauce nowoczesnych technologii (e-lerningu i Internetu). Rozwój umiejętności stosowania wiedzy w praktyce, rozwiązywania zadań problemowych, odczytywania i interpretowania źródeł informacji.

14 KORZYŚCI DLA UCZNIÓW Z UDZIAŁU W PROJEKCIE Bezpłatny udział w atrakcyjnych zajęciach pozalekcyjnych lub pozaszkolnych, prowadzonych przez nauczycieli oraz kadrę naukowo-dydaktyczną uczelni wyższych. Możliwość korzystania z nowoczesnych pomocy dydaktycznych i edukacyjnych zakupionych w ramach projektu. Uczniowie rozwijali swoje kompetencji matematyczno-fizyczne lub z przedsiębiorczości, oraz inne kompetencje przydatne w dalszej nauce. Poprzez współpracę z kadrą uczelni uczniowie mieli możliwość zapoznania się ze środowiskiem akademickim oraz realiami i możliwościami edukacyjnymi uczelni wyższych. Uczniowie mogli korzystać z nowoczesnych rozwiązań edukacyjnych wykorzystujących portal edukacyjny. Uczniowie nabywali umiejętności pracy zespołowej, stosowania wiedzy w praktyce, analitycznego, logicznego i twórczego myślenia.

15 PRZEWIDYWALNE REZULTATY PROJEKTU (MIĘKKIE) Minimum 812 uczniów z grup z kompetencji matematyczno-fizycznej (ok. 70% uczniów w tej kompetencji) uzyska wynik powyżej średniej wojewódzkiej na egzaminie maturalnym z matematyki lub fizyki. U minimum 1632 uczniów (ok. 85% uczniów) nastąpi wzrost kompetencji z zakresu nauk matematyczno-fizycznych lub przedsiębiorczości. Minimum 1344 uczniów (ok. 70% uczniów) zadeklaruje chęć kontynuacji nauki na studiach związanych z matematyką, fizyką lub przedsiębiorczością, m.in. na kierunkach ścisłych, technicznych, inżynierskich i ekonomicznych. 1536 uczniów (ok.80% uczniów) rozwinie kompetencje samokształcenia się oraz wykorzystywania w nauce e-learningu i Internetu.

16 PORTAL PROJEKTU askompetencji.eduportal.pl

17 TEMATY PROJEKTOWE Tematy z kompetencji matematyczno fizycznej – 100 Tematy z matematyki – 34 Tematy z fizyki – 66 Tematy z kompetencji przedsiębiorczości – 20

18 AS – TEMATY Z MATEMATYKI 1.Kongruencje i ich zastosowania 2.Wzór Eulera dla wielościanów 3.Problemy ekstremalne w geometrii trójkąta 4.Konstrukcje geometryczne samym cyrklem 5.Indukcja matematyczna w geometrii 6.Geometria środka ciężkości 7.Współrzędne barycentryczne i współrzędne biegunowe 8.Konstrukcje geometryczne przy użyciu linijki 9.Nierówności w geometrii 10.Kontrprzykłady w matematyce 11.Modelowanie miejsca geometrycznego punktów za pomocą programu C.a.R 12.Liczby Fibonacciego

19 AS – TEMATY Z MATEMATYKI 13.Równania diofantyczne 14.Elementy geometrii trójkąta 15.Geometria i mechanizmy przegubowe 16.Inwersja 17.Metoda iteracji 18.Paradoksy nieskończoności 19.Równania funkcyjne 20.Zasada Cavaleriego 21.Problem izoperymetryczny 22.Różne własności liczb naturalnych 23.Statystyczny uczeń naszej szkoły

20 AS – TEMATY Z MATEMATYKI 24.Nasza szkoła w liczbach 25.Statystyczna rzeczywistość naszego miasta 26.Narzędzia informatyczne w matematyce szkolnej 27.Wykorzystanie Excela w nauczaniu matematyki 28.Intuicje w rachunku prawdopodobieństwa 29.Metody kombinatoryczne w rachunku prawdopodobieństwa 30.Geometria w programie C.a.R. 31.Pomiar i miara 32.Sukces z matematyką na GMAT 33.Arytmetyka i algebra przez geometrię 34.Matematyka w testach IQ

21 AS – TEMATY Z FIZYKI 1.Ruch 2.Siłą fizyki jest siła 3.Dynamika Newtona 4.W świecie dźwięków i ciszy 5.Zasady zachowania w fizyce 6.Elektrostatyka 7.Ruch falowy 8.Elektromagnetyzm 9.Stały i przemienny prąd elektryczny 10.Radioaktywność 11.Drgania harmoniczne – wszechobecny ruch 12.Siła, praca, energia 13.Światło – promienie i fale 14.Początkiem wszechrzeczy jest woda

22 AS – TEMATY Z FIZYKI 15.Badanie i analiza ruchu 16.Drgania wokół nas 17.Z prądem i pod prąd 18.Badanie zjawisk cieplnych 19.W świecie dźwięków 20.Zjawisko indukcji elektromagnetycznej 21.Procesy wykładnicze 22.Promieniowanie wokół nas 23.Przemiany gazowe 24.Energia i jej przemiany 25.Laser - atomowe światło – pół wieku od odkrycia 26.Siły i ruch 27.Fizyka opadów atmosferycznych 28.Drgania i fale mechaniczne

23 AS – TEMATY Z FIZYKI 29.Niebo nad głową 30.Loty kosmiczne 31.Światło i my 32.Podróż do świata kwantów 33.Pola i ruch 34.Niezwykły taniec pod mikroskopem 35.Ciekawe zjawiska na granicy faz 36.Gdy nie można założyć, że opór powietrza pomijamy … 37.Zachowanie się ciał w układach obracających się 38.Czy boimy się elektrowni atomowych? 39.Pierwiastki promieniotwórcze wokół nas 40.Hałas wokół nas 41.Gdy płynie prąd 42.Badamy pole magnetyczne

24 AS – TEMATY Z FIZYKI 43.Gaz dokonały i nie tylko 44.Barwy 45.Woda 46.Jak się waha wahadło? 47.Pomiar oporu elektrycznego 48.Zależność oporu elektrycznego od temperatury 49.Elektroliza 50.Obwód RC 51.Załamanie światła 52.Lunety 53.Interferencja światła 54.Ciecz – jeden ze stanów skupienia materii 55.Maszyny proste wokół nas 56.Zderzenia ciał

25 AS – TEMATY Z FIZYKI 57.Dlaczego ciała spadają? Pole grawitacyjne 58.Zjawiska falowe w przyrodzie 59.Obserwacja jasnej i ciemnej strony nieba 60.Wzajemne oddziaływanie ciał 61.Budujemy maszynę parową 62.Fizyka współczesna wokół nas 63.Elektryczność w służbie człowieka 64.Patrząc okiem fizyka na człowieka 65.Przyroda, która nas otacza 66.Optyka geometryczna i falowa Zjawiska optyczne w atmosferze (tylko w 1 semestrze)

26 AS – TEMATY Z PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 1.Narzędzia pracy grupowej 2.Mój pierwszy e-biznes 3.Tworzenie profilu zawodowego w Internecie 4.Identyfikacja luki inwestycyjnej na podstawie strategii regionalnych 5.Wylęgarnia pomysłów biznesowych 6.Zarządzanie marketingowe małym i średnim przedsiębiorstwem 7.Personel w przedsiębiorstwie 8.Projektowanie i zakładanie firmy 9.Współczesne problemy rynku pracy 10.Funkcjonowanie przedsiębiorstwa w warunkach gospodarki rynkowej 11.Koncepcja firmy sprzedającej rośliny ozdobne przez Internet 12.Moja firma w Internecie – pomysł na szybki biznes

27 AS – TEMATY Z PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 13.Jak wykorzystać informatykę w planowaniu swojej kariery zawodowej? 14.Przedsiębiorstwo wirtualne – nowe perspektywy przedsiębiorczości 15.E-commerce – koncepcja biznesu 16.Osobowość a rozwój człowieka 17.Regionalny rynek pracy 18.Etyczna reklama 19.Etyczna firma – etyczne i nieetyczne zachowania w biznesie 20.Popyt na regionalnym rynku pracy – pracodawcy w regionie Lokalny rynek pracy (tylko w 1 semestrze) Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej (tylko w 1 semestrze) Pozyskanie środków na podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej (temat dodatkowy)

28 NAJCZĘŚCIEJ WYBIERANE TEMATY Z MATEMATYKI Statystyczny uczeń naszej szkoły– 38 razy Nasza szkoła w liczbach– 33 razy Różne własności liczb naturalnych– 31 razy Metody kombinatoryczne w rach. prawdopod.– 27 razy Matematyka w testach IQ – 23 razy Liczby Fibonacciego – 23 razy

29 NAJCZĘŚCIEJ WYBIERANE TEMATY Z FIZYKI Czy boimy się elektrowni atomowych?– 21 razy Hałas wokół nas – 18 razy Woda – 17 razy W świecie dźwięków i ciszy – 15 razy Gdy płynie prąd – 15 razy Laser - atomowe światło – 13 razy Loty kosmiczne – 12 razy

30 NAJCZĘŚCIEJ WYBIERANE TEMATY Z PRZESIĘBIORCZOŚCI Osobowość a rozwój człowieka – 44 razy Etyczna reklama – 42 razy Projektowanie i zakładanie firmy– 40 razy Personel w przedsiębiorstwie – 39 razy Tworzenie profilu zawodowego w Internecie– 30 razy Etyczna firma – 28 razy

31 dr Andrzej Wiśniewski Instytut Matematyki Uniwersytetu Szczecińskiego Dziękuję Państwu za uwagę


Pobierz ppt "Projekt realizowany przez Uniwersytet Szczeciński w partnerstwie z Combidata Poland sp. z o.o. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet."

Podobne prezentacje


Reklamy Google