Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

EWALUACJA PROGRAMU SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE w SP5 - Leszno 2012/13

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "EWALUACJA PROGRAMU SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE w SP5 - Leszno 2012/13"— Zapis prezentacji:

1 EWALUACJA PROGRAMU SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE w SP5 - Leszno 2012/13

2 SZPZ akceptuje fakt, ze zdrowie społeczności szkolnej może być tworzone przez połączenie edukacji zdrowotnej i innych działań, które podejmuje szkoła aby chronić i poprawić zdrowie wszystkich, którzy się w niej znajdują. Edukacja zdrowotna ma określony czas w programie nauczania szkoły oraz w ramach nauczania poszczególnych przedmiotów. Tworzy rzeczywiste partnerstwo między szkołą, domem i społecznością lokalną. Zwraca uwagę nie tylko na treści ale także na metody nauczania. Skuteczne działania ludzi w SzPZ jest możliwe dzięki uczeniu się planowania działań oraz ewaluacji ich procesów i wyników.

3 Analiza obserwowanych zajęć
Zgodnie z podanymi kryteriami, przyjęto, że po zrealizowaniu tematyki z edukacji zdrowotnej nasi uczniowie w 95% będą umieli pracować według ustalonych i wspólnie wypracowanych norm ,reguł i zasad zachowania. Zajęcia miały na celu rozbudzenie i kształcenie u dzieci umiejętności współdziałania w grupie, w klasie, w szkole. Obserwacja (przez prowadzących zajęcia) zachowań uczniów , ich pracy na zajęciach , w grupie rówieśniczej pozwala stwierdzić, że 94,5% uczniów przestrzega ustalonych reguł i pełni określoną rolę w grupie. Założone kryterium minimalnie nie zostało osiągnięte (0,5%).

4 KLASY I -III We wszystkich klasach w edukacji wczesnoszkolnej prowadzone były zajęcia tematyce zdrowotnej. Celem zajęć było; - kształtowanie umiejętności zdrowego stylu życia kształtowanie umiejętności współżycia w grupie, wyposażenie uczniów w wiedzę i umiejętności niezbędne do podejmowania wyborów dla poprawy własnego zdrowia, dbanie o swoje zdrowie i bezpieczeństwo. Kryterium sukcesu- założone; 95% uczniów postrzega ustalonych reguł i pełni określoną rolę w grupie – obserwacja prowadzących zajęcia 80% uczniów ma przyswojone wiadomości o zdrowiu- ankieta

5 EWALUACJA – KL. IKL RAZEM WZROST TEMATY I A I B I C
KRYT. SUKC. OSIĄG. 1.Chcemyuczyć się i bawić razem- ustalamy normy, reguły i zasady. 93% 94% 96% 95% 94,5% 2.Umiem rozpoznawać i nazywać uczucia. 98% 91% 90% 3.Zmieniłem się od urodzenia. 86% 80% 85% 4.Mogę być silny i zdrowy-czyli ,co pomaga mi w utrzymaniu dobrego stanu zdrowia. 88% 90,3% 5.Czuję się bezpiecznie w domu i w szkole. 87% 81% 87,3% RAZEM 92,2% 91,4% 88 % 89% 9o,2% WZROST 3,2% 2,4% ------ 1,2%

6 EWALUACJA- KL.II TEMATY II A II B RAZEM WZROST
KRYT. SUKC. OSIĄG 1.Mam przyjaciół, nie jestem sam 91% 93% 85% 92% 2.W różnych sytuacjach przeżywam różne uczucia. 72% 76% 60% 74% 3.Skąd się wziąłem? 68% 70% 4.Dbam o swoje zdrowie ! 94% 80% 5.Jak zachować bezpieczeństwo w relacjach z nieznajomymi? 90% RAZEM 84,6% 83,8% 73% 84,2% WZROST 11,6% 10,8% 11,2%

7 EWALUACJA- KL.III RAZEM WZROST TEMATY IIIA IIIB KRYT. SUKC. OSIĄG.
1.Przyjażń warunkiem dobrej atmosfery w klasie. 95% 93% 90% 94% 2.Okazuję własne uczucia i rozpoznaję je w innych. 72% 74% 65% 73% 3.Nikt nie jest samotną wyspą- istnieję jako dziewczyna i chłopak. 96% 4.Gdyby moje ciało mogło mówić… 88% 82% 80% 85% 5.W jaki sposób zachowujemy bezpieczeństwo? 92% RAZEM 88,6% 89% WZROST 6,6% 7% 6%

8 ANALIZA ANKIET KL. I-III
Pyt. I A IB I C IIA IIB IIIA IIIB 1. 100% 96% 85% 87% 84,4% 91% 2. 98% 90,5% 89,3% 89% 92,2% 89,2% 3. 86%% 95,2% 80% 93% 94,6% 4. 88% 81,5% 87,5% 5. 85,4% 79% 84% 94,5% % 93,4% 94,4% 87,2% 87%% 91,4% 13,4% 14,4% 9% 7,2% 7% 11,4% 11% Kryterium sukcesu (80%) we wszystkich klasach osiągnięto.

9 EWALUACJA We wszystkich klasach zostały przeprowadzone zaplanowane zajęcia warsztatowe. Założone kryterium sukcesu zostało osiągnięte. Wskazują na to wyniki ewaluacji poszczególnych zajęć jak również wyniki ankiet. WNIOSKI: 1.Pracować z dziećmi nad zdobyciem umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach ( zagrożenie, niebezpieczeństwo…) 2.W klasie trzeciej więcej uwagi poświęcić na zajęcia dotyczące mocnych stron dzieci oraz dotyczących okazywania uczuć. 3.Konsekwentnie egzekwować ustalone normy, reguły i zasady zachowania- zwiększyć dyscyplinę! 4.Wykorzystanie takich technik i metod pracy, które umożliwią zwiększenie aktywności dzieci nieśmiałych. 5.Szukanie sposobów dobrej komunikacji między uczniami.

10 KLASY IV- VI W KLASACH STARSZYCH IV-VI- ZAJĘCIA Z PROMOCJI ZDROWIA ODBYWAŁY SIĘ W RAMACH GODZIN WYCHOWAWCZYCH ( 5 WARSZTATÓW- PROWADZONYCH PRZEZ WYCHOWAWCĘ ) ORAZ NA LEKCJACH EDUKACJI ZDROWOTNEJ (prowadzonych przez Koordynatora SZPZ- jeden raz tygodniowo w semestrze) Celem zajęć było: - kształtowanie umiejętności zdrowego stylu życia oraz podejmowanie działań na rzecz zdrowia własnego i innych, - poznanie, rozwijanie, doskonalenie oraz wykorzystanie umiejętności życiowych poprzez rozwiązywanie zadań, wymagań i wyzwań życia codziennego, - znalezienie oparcia w drugim człowieku, -podejmowanie wysiłku i rozwiązywanie problemów pojawiających się w życiu.

11 SPOSOBY REALIZACJI PROGRAMU
-promowanie zdrowego stylu życia psychicznego i fizycznego w ramach lekcji, wycieczek szkolnych, kół zainteresowań, -organizowanie w szkole imprez tematycznych( konkursy, happeningi, przedstawienia, festyny….) -prowadzenie pogadanek ,debat… na godzinach wychowawczych, - organizowanie spotkań z policją, adwokatem , psychologiem, pielęgniarką….. ( walka z nałogami, uzależnieniami), - prowadzenie zajęć z udzielania pierwszej pomocy -organizowanie spotkań z rodzicami (problemowych , tematycznych), -stworzenie przyjaznego klimatu ( dobra komunikacja, osobowe relacje pomiędzy nauczycielami i uczniami, udzielanie emocjonalnego wsparcia dzieci, szczególnie w trudnych sytuacjach….)

12 Nauczyciele-wychowawcy prowadzący zajęcia ze SZPZ dokonali ewaluacji KOŃCOWEJ zgodnie z podanymi przy tematach sposobach i kryteriach sukcesu, a zebrane wyniki przekazali szkolnemu koordynatorowi SzPZ. Koordynator natomiast dokonał ewaluacji działań .

13 KLASY IV 1.CHCĘ BYĆ DOBRY – KONTAKT Z DRUGIM CZŁOWIEKIEM.
UCZNIOWIE WSPÓLNIE STWORZYLI I PODPISALI REGULAMIN ,ZROZUMIELI, ŻE OBOWIĄZUJCE ZASADY, NORMY I REGUŁY W SZKOLE UMOŻLIWIAJĄ ORGANIZACJĘ ZYCIA SZKOLNEGO, DOSTRZEGLI , IŻ POZYTYWNE NASTAWIENIE DO INNYCH LUDZI I UMIEJĘTNOŚĆ SŁUCHANIA POZWALA NA ICH ZROZUMIENIE I SZACUNEK UCZYLI SIĘ POSZUKIWAĆ SPOSOBÓW DOBREGO KOMUNIKOWANIA SIĘ Z INNYMI

14 2. JAK STAWAĆ SIĘ PRACOWITYM CZŁOWIEKIEM? EMPATIA.
UCZNIOWIE UZNALI, ŻE NALEŻY ROZWIJAĆ W SOBIE BARDZO WAŻNĄ CECHĘ - PRACOWITOŚĆ, STWIERDZILI ,ŻE WARTO PLANOWAĆ DZIŁANIA ( DOTYCZY TO SPRAW BIEŻĄCYCH I TYCH ODLEGŁYCH) DOSTRZEGLI POTRZEBĘ WŁAŚCIWEGO GOSPODAROWANIA CZASEM, POZNALI KORZYŚCI WYNIKJĄCE Z BYCIA PRACOWITYM

15 3. ABY SKUTECZNIE DĄŻYĆ DO CELU… PLANOWANIE
- MŁODZIEŻ UCZYŁA SIĘ WŁAŚCIWIE GOSPODAROWAĆ SWOIM CZASEM ORAZ PLANOWAĆ DZIAŁANIA, UCZNIOWIE NAUCZYLI SIĘ PRZEWIDYWAĆ KONSEKWENCJE SWOICH DECYZJI I DZIAŁAŃ 4. „CHCĘ KOCHAĆ I BYĆ KOCHANYM” - UCZNIOWIE DOSZLI DO WNIOSKU, ŻE SAMOAKCEPTACJA I AKCEPTACJA INNYCH LUDZI SĄ BARDZO ISTOTNE W ŻYCIU KAŻDEGO CZŁOWIEKA -SZUKANO SWOICH SŁABYCH I MOCNYCH STRON , - UCZNIOWIE ODPOWIEDZIELI SOBIE NA PYTANIE „CO TO ZNACZY BYĆ ASERTYWNYM?”…I JAK MOŻNA KSZTAŁTOWAĆ TAKĄ POSTAWĘ?

16 5. STRES I LĘK MOGĘ POKONAĆ.
UCZNIOWIE DOWIEDZIELI SIĘ, ZE ABY SKUTECZNIE DZIAŁAĆ POTRZEBNY JEST M.IN.SPOKÓJ I OPANOWANIE POZNALI RÓŻNE SPOSOBY POKONYWANIA LĘKU LUB STRACHU - UCZNIOWIE UŚWIADOMILI SOBIE, ZE STRES I LĘK JEST NIEODŁĄCZNYM ELEMENTEM ŻYCIA CZŁOWIEKA, U

17 KLASY V 1. DOBRZE GOSPODARUJĘ CZASEM.
- UCZNIOWIE DOWIEDZIELI SIĘ ,ŻE DOBRE ROZPLANOWANIE SWOICH OBOWIĄZKÓW UŁATWIA ŻYCIE I POZWALA CIESZYĆ SIĘ CZASEM WOLNYM BEZ ZANIEDBYWANIA OBOWIĄZKÓW -WYTWORZYLI I OMAWIALI PRZYKŁADOWE PLANY DNIA W TAKI SPOSÓB, ŻEBY NIE MARNOWAĆ CZASU NA ZBĘDNE CZYNNOŚCI, ZDAJĄ SOBIE SPRAWĘ, ŻE UPORZĄDKOWNY PLAN DZIAŁAŃ PRZYNOSI POZYTYWNE KORZYŚCI 2. ŻYCZLIWOŚĆ OKAZYWANA INNYM OWOCUJE W ŻYCIU. UCZNIOWIE POTRAFIĄ ROZPOZNAWAĆ I NAZYWAĆ UCZUCIA WIEDZĄ JAK WAŻNA CECHĄ KAŻDEGO CZŁOWIEKA JEST EMPATIA I ŻE NALEŻY JĄ U SIEBIE WYĆWICZYĆ, JEŻELI NIE MA SIĘ JEJ WRODZONEJ

18 3. NORMY I REGUŁY OBOWIĄZUJĄCE W ŻYCIU.
WIEDZĄ , ŻE BEZ RESPEKTOWANIA PODSTAWOWYCH NORM I ZASAD ŻADNA GRUPA NIE MOŻE PRAWIDŁOWO FUNKCJONOWAĆ, ZROZUMIELI , ZE Z KAŻDEJ „PATOWEJ” SYTUACJI NALEŻY SZUKAĆ WYJŚCIA ( NIE ZAŁAMYWAĆ SIĘ) UCZNIOWIE POTRAFIĄ STWORZYĆ SWÓJ ZESTAW NORM I ZASAD, WIEDZĄ, ŻE PRZESTRZEGANIE ZASAD POMAGA WE WZAJEMNYM ZROZUMIENIU I GWARANTUJE DOBRĄ WSPÓŁPRACĘ Z OTOCZENIEM 4. JESTEM ODPOWIEDZIALNY ZA TO, CO ROBIĘ I MÓWIĘ. - UCZNIOWIE WIEDZĄ , ŻE SŁOWA I CZYNY SĄ ICH „WIZYTÓWKĄ” UCZNIOWIE SĄ ŚWIADOMI , ŻE NALEŻY BRAĆ ODPOWIEDZALNOŚĆ ZA SWOJE SŁOWA I CZYNY, UŚWIADOMILI SOBIE, IŻ SŁOWA I CZYNY WPŁYWAJĄ NA ICH ŻYCIE ORAZ RELACJE Z INNYMI OSOBAMI (JAKOŚĆ RELACJI, PRZYJAŹŃ, MIŁOŚĆ), SZUKA SPOSOBÓW BOBREJ KOMUNIKACJI,

19 5. WIEM KIM JESTEM….. UCZNIOWIE POTRAFILI WYKAZAĆ SWOJE MOCNE I SŁABE STRONY, UCZNIOWIE WIEDZĄ , ŻE PRAWDA W ŻYCIU JEST NAJWYŻSZĄ WARTOŚCIĄ, STARAJĄ SIĘ ZROZUMIEĆ, ŻE KAŻDY CZŁOWIEK POWINIEN UMIEĆ PRZYZNAC SIĘ DO POPEŁNIONYCH BŁĘDÓW

20 KL.VI 1.NIKT NIE JEST SAMOTNĄ WYSPĄ
UCZNIOWIE MAJĄ ŚWIADOMOŚĆ ,ŻE PRZYJACIÓŁ TRZEBA ”SZUKAĆ”, POTRAFIĄ SŁUCHAĆ TYCH, KTÓRZY SĄ W POTRZEBIE, WYKAZALI SIĘ UMIEJĘTNOŚCIĄ WSPÓŁPRACY W GRUPIE, OKAZUJĄ UCZUCIA INNYM

21 2.SZTUKA PODEJMOWANIA DECYZJI
UCZNOWIE DOBRZE ZROZUMIELI TEMAT, DOKONYWALI WYBORÓW- POTRAFILI PODAĆ ARGUMENTY UZASADNIAJĄCE DOKONANY WYBÓR, SZUKALI RÓŻNYCH SPOSOBÓW ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW, PRAWIDŁOWO FORMUŁOWALI WNIOSEK, ŻE DLA PODJĘCIA NAJLEPSZEJ DECYZJI POTRZEBNA JEST DUŻA ILOŚĆ INFORMACJI…. WYKAZALI SIĘ DUZYM ZROZUMIENIEM POJĘCIA „MANIPULACJA”

22 3. WIEM KIM JESTEM I DOKĄD PODĄŻAM
Uczniowie potrafią wskazać swoje mocne i słabe strony, Mają plany na życie ( założone cele), Dostrzegają, że realizując własne cele należy brać pod uwagę dobro innych ludzi, Mają świadomość, że realizacja zamierzonych celów w dużej mierze zależy od ich wkładu pracy i wytrwałości

23 4. GDY MI JEST TRUDNO TO… UCZNIOWIE ZROZUMIELI, ŻE NAJWIĘKSZYM PROBLEMEM CZŁOWIEKA JEST UTRATA PANOWANIA NAD SWOIMI MYŚLAMI I ZACHOWANIEM, UCZNOWIE DOKONYWALI SAMOKONTROLI SWOICH DZIAŁAŃ, UCZYLI SIĘ ROZWIĄZYWAĆ KONKRETNE SYTUACJE-UZASADNIALI WYBÓR I PROPONOWALI ROZWIĄZANIA, OPRACOWALI STRATEGIĘ ZACHOWAŃ W SYTUACJACH TRUDNYCH W FORMIE PORAD, POZNALI SPOSOBY RADZENIA SOBIE Z LĘKIEM I STRESEM

24 5.JESTEM CZŁOWIEKIEM PRZEDSIĘBIORCZYM…
UCZNIOWIE DOBRZE ROZUMIEJĄ POJĘCIE „PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ”, UCZEŃ PRZEKONAŁ SIĘ, ŻE PRACOWITOŚĆ JEST CECHĄ OSOBOWOŚCI CZŁOWIEKA, PRZYGOTOWANY ZOSTAŁ DO AKTYWNEGO UCZESTNICTWA W ŻYCIU SPOŁECZNYM, UCZYLI SIĘ TECHNIK POZYSKIWANIA INFORMACJI Z RÓŻNYCH ŹRÓDEŁ I ICH WARTOŚCIOWANIA, UCZEŃ POZNAŁ PROCEDURY ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW I PODEJMOWANIA DECYZJI, ZGODNIE USTALONO , ZE CZŁOWIEK PRZEDSIĘBIORCZY POWINIEN ROZPOCZĄĆ „KARIERĘ” JUŻ W SZKOLE POPRZEZ PILNĄ NAUKĘ

25 WNIOSKI DO DALSZEJ PRACY:
1.UCZYĆ RADZENIA SOBIE Z PRESJĄ GRUPY, WSKAZYWAĆ MIEJSCA GDZIE SZUKAĆ POMOCY W SYTUACJACH TRUDNYCH, 2. W DALSZYM CIĄGU KONTYNUOWAC ĆWICZENIA ZWIĄZANE Z WYRABIANIEM UMIEJETNOŚCI PODEJMOWANIA WŁASCIWYCH DECYZJI, 3. UCZYĆ DZIECI PANOWANIA NAD NEGATYWNYMI EMOCJAMI (PRZEMOC, AGRESJA , ZŁOŚĆ)- UCZYC POKOJOWEGO ROZWIĄZYWANIA KONFLIKTÓW, 4. UCZYĆ RADZENIA SOBIE Z PRESJA GRUPY, LĘKIEM I STRESEM ( KSZTAŁCIĆ POSTAWY ASERTYWNE)POPRZEZ POZNANIE TECHNIK RELAKSACJI ROZŁADOWUJĄCYCH NAPIĘCIE, 5UCZYĆ DZIECI PRZEWIDYWANIA KONSEKWENCJI WŁASNYCH DZIAŁAŃ I ZACHOWAŃ, 6. PRZYGOTOWAĆ UCZNIÓW DO AKTYWNEGO UCZESTNICTWA W ŻYCIU SPOŁECZNYM- UCZEŃ POWINIEN WIEDZIEĆ , ŻE PRACOWITOŚĆ TO CECHA JEGO OSOBOWOŚCI

26 DZIĘKUJĘ WSZYSTKIM ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "EWALUACJA PROGRAMU SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE w SP5 - Leszno 2012/13"

Podobne prezentacje


Reklamy Google