Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Gminne Standardy Wychodzenia z Bezdomności na przykładzie Miasta Białystok Białystok na rzecz wychodzenia z bezdomności Edyta Marzena Mozyrska zastępca.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Gminne Standardy Wychodzenia z Bezdomności na przykładzie Miasta Białystok Białystok na rzecz wychodzenia z bezdomności Edyta Marzena Mozyrska zastępca."— Zapis prezentacji:

1 Gminne Standardy Wychodzenia z Bezdomności na przykładzie Miasta Białystok Białystok na rzecz wychodzenia z bezdomności Edyta Marzena Mozyrska zastępca dyrektora Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Białymstoku Białystok, 23 października 2012 r.

2 Białystok na rzecz wychodzenia z bezdomności
Projekt systemowy – 1.18 „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej” w zadaniu (nr 4) w zakresie standaryzacji pracy z bezdomnymi w tym: opracowanie modelu „Gminnego Standardu Wychodzenia z Bezdomności”

3 Białystok na rzecz wychodzenia z bezdomności
Model - Gminny Standard Wychodzenia z Bezdomności (GSWB) – to model rozwiązywania problemu bezdomności realizujący funkcje i obejmujący poziomy oddziaływania Prewencji, Interwencji i Integracji; zawierający pewien katalog/pakiet standardów różnorodnych usług w obszarach tj. streetworking, praca socjalna, mieszkalnictwo i pomoc doraźna, zdrowie, partnerstwo lokalne, zatrudnienia i edukacji. Model jako szerokie spektrum rozwiązań, odpowiednio wystandaryzowanych, służy dopasowaniu wsparcia do potrzeb, możliwości i barier osób potrzebujących, sprzyja i służy upodmiotowieniu, włączeniu i partycypacji w proces rozwiązania problemu.

4 Białystok na rzecz wychodzenia z bezdomności
Prewencja – to pewna funkcja i poziom oddziaływania polityki społecznej w zakresie rozwiązywania problemu bezdomności, której zadaniem jest zapobieganie bezdomności w wymiarze jednostkowym, grupowym i społecznym. Usługi ukierunkowane na zapobieganie bezdomności wykorzystują różnorodne instrumenty i narzędzia.

5 Białystok na rzecz wychodzenia z bezdomności
Profilaktyka – odnosi się do całego społeczeństwa, celem jej jest zwiększenie wiedzy i świadomości w zakresie bezdomności i zagrożenia nią, a także redukowanie zagrożenia doświadczania problemów społecznych. Profilaktyka ukierunkowana jest na komunikację społeczną i edukację, których zadaniem jest kształtowanie prawidłowych postaw związanych z sytuacją braku domu i budzenie świadomości w zakresie czynników prowadzących do bezdomności, tj. uzależnienia, przemoc domowa, choroby psychiczne, niepełnosprawność czy bezrobocie, chroniąc obywateli przed zagrożeniami, które potencjalnie mogą przyczyniać się do niej. Działania takie skierowane są do wszystkich obywateli.

6 Białystok na rzecz wychodzenia z bezdomności
Interwencja - to pewna funkcja i poziom oddziaływania polityki społecznej w zakresie rozwiązywania problemu bezdomności, polegająca na doraźnym i tymczasowym zapewnieniu wsparcia, którego zadaniem jest ochrona zdrowia i życia osób bezdomnych oraz zabezpieczenie najważniejszych i podstawowych potrzeb życiowych. Celem interwencji jest zminimalizowanie negatywnych skutków doświadczania bezdomności.

7 Białystok na rzecz wychodzenia z bezdomności
Integracja – to pewna funkcja i poziom oddziaływania polityki społecznej w zakresie rozwiązywania problemu bezdomności, której zadaniem jest integracja społeczna osób lub grup doświadczających bezdomności oraz uzyskanie samodzielności życiowej w kilku sferach m.in. zawodowej, mieszkaniowej, społecznej, dostosowana do potrzeb i możliwości ludzi bezdomnych. Integracja jest celem dla wszystkich osób bezdomnych, oznacza wielowymiarowy proces włączenia lub przywrócenia tej grupy w ogół społeczeństwa i możliwość korzystania z pełni praw i usług dostępnych tylko dla większości. Polega na zintegrowanym wykorzystywaniu instrumentów różnych sfer polityki społecznej tj, mieszkalnictwo, zatrudnienie, edukacja, zdrowie czy pomocy społecznej, w celu wyjścia z bezdomności.

8 Białystok na rzecz wychodzenia z bezdomności
Standard – uzgodnione i uznane za obowiązujące, najczęściej utrwalone w postaci dokumentu lub zestawu dokumentów stwierdzenia, w których szczegółowo opisano czym jest i czym powinien się charakteryzować obiekt standardu. Dokumenty zawierające standardy nie muszą operować nazwą „standard”, mogą one określać też normy, wymogi, warunki, reguły czy zasady dotyczące standaryzowanego obiektu. Standard usługi pomocy społecznej – uzgodnione i uznane za obowiązujące, najczęściej utrwalone w postaci dokumentu lub zestawu dokumentów, stwierdzenia, w których szczegółowo opisano, czym jest i czym powinna się charakteryzować dana usługa pomocy Społecznej.

9 Białystok na rzecz wychodzenia z bezdomności
Na Model GSWB składają się standardy usług skierowane do osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością w następujących obszarach: − Streetworkingu − Pracy socjalnej − Mieszkalnictwa i pomocy doraźnej − Partnerstw lokalnych − Zdrowia − Zatrudnienia i edukacji

10 Białystok na rzecz wychodzenia z bezdomności – faza pilotażu
Partnerstwo Białystok na rzecz wychodzenia z bezdomności – faza pilotażu TERMIN REALIZACJI PROJEKTU: r. – r.

11 Białystok na rzecz wychodzenia z bezdomności
SKŁAD PARTNERSTWA LOKALNEGO: Miasto Białystok (Urząd Miejski, MOPR) - Lider Partnerstwa Caritas Archidiecezji Białostockiej ELEOS Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia Diecezji Białostocko-Gdańskiej Fundacja „Spe Salvi” Stowarzyszenie „Ku Dobrej Nadziei” Fundacja Edukacji i Twórczości

12 Białystok na rzecz wychodzenia z bezdomności
ZADANIA PARTNERÓW: Urząd Miejski: Zarządzanie Pilotażowym wdrożeniem Partnerstwo lokalne MOPR: Praca socjalna Caritas Archidiecezji Białostockiej Mieszkalnictwo i pomoc doraźna Zdrowie ELEOS: Mieszkalnictwo i pomoc doraźna Zatrudnienie i edukacja Fundacja „Spe Salvi” Streetworking Stowarzyszenie „Ku Dobrej Nadziei” Fundacja Edukacji i Twórczości Praca socjalna

13 Białystok na rzecz wychodzenia z bezdomności
Budżet Projektu PLN

14 Białystok na rzecz wychodzenia z bezdomności
BUDŻET PROJEKTU WG PARTNERÓW: Urząd Miejski zł MOPR - 188 300 zł Caritas Archidiecezji Białostockiej - 161 950 zł ELEOS Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia Diecezji Białostocko-Gdańskiej - 122 340 zł Fundacja „Spe Salvi” - 154 006 zł Stowarzyszenie „Ku Dobrej Nadziei” zł Fundacja Edukacji i Twórczości ,00 zł

15 Białystok na rzecz wychodzenia z bezdomności
BUDŻET PROJEKTU WG PARTNERÓW:

16 Białystok na rzecz wychodzenia z bezdomności
BUDŻET PROJEKTU WG ZADAŃ: zadanie kwota Zarządzanie Pilotażowym wdrożeniem 65 300 Streetworking Praca socjalna Mieszkalnictwo i pomoc doraźna Partnerstwo Lokalne 55 590 Zdrowie 98 000 Zatrudnienie i edukacja 64 420 koszty pośrednie 26 728

17 Białystok na rzecz wychodzenia z bezdomności
BUDŻET PROJEKTU WG ZADAŃ:

18 Białystok na rzecz wychodzenia z bezdomności
Cele pilotażowego wdrożenia Partnerstwo lokalne Poprawa współpracy i komunikacji pomiędzy instytucjami i NGO oraz koordynacja ich działań na rzecz OB i OZB. Zdrowie Zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego chorym niekwalifikującym się do leczenia szpitalnego, przebywającym w Domu dla Bezdomnych. Zatrudnienie i edukacja Rozbudzanie świadomości osobistej i społecznej OB i OZB do korzystania z instrumentów indywidualnych i instytucjonalnych oraz wyposażenie ich w wiedzę i umiejętności niezbędne do poruszania się na rynku pracy.

19 Białystok na rzecz wychodzenia z bezdomności
Cele pilotażowego wdrożenia Streetworking: Poprawa monitorowania bezdomności ulicznej oraz przeciwdziałanie utracie zdrowia i życia OB przebywających w miejscach niemieszkalnych. Praca socjalna: Poprawa funkcjonowania i pełnienia ról społecznych OB i OZB. Mieszkalnictwo i pomoc doraźna: Poprawa warunków życia OB pozostających bez schronienia gwarantującego ochronę zdrowia i życia oraz zwiększenie liczby osób objętych wsparciem w postaci treningów mieszkalnictwa, doradztwa i pracy socjalnej.

20 Białystok na rzecz wychodzenia z bezdomności
DZIĘKUJĘ Edyta Marzena Mozyrska


Pobierz ppt "Gminne Standardy Wychodzenia z Bezdomności na przykładzie Miasta Białystok Białystok na rzecz wychodzenia z bezdomności Edyta Marzena Mozyrska zastępca."

Podobne prezentacje


Reklamy Google