Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

IZBA CELNA WE WROCŁAWIU

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "IZBA CELNA WE WROCŁAWIU"— Zapis prezentacji:

1 IZBA CELNA WE WROCŁAWIU
Wieloosobowe Stanowisko Centralne Biuro ds. Konsultacji i Obsługi Systemu ISPP

2 Podstawa prawna funkcjonowania Centralnego Biura Konsultacji i Obsługi Systemu ISPP:
Art. 293 ust. 1 i art. 500 ust. 1 Rozporządzenia Komisji EWG nr 2454/93 § 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia r. w sprawie wyznaczenia dyrektorów Izb Celnych w Gdyni, Szczecinie, Warszawie i Wrocławiu do prowadzenia niektórych spraw celnych. § 6 ust. 12, pkt 1,2,4,5, i 6 Zarządzenia nr 24 Ministra Finansów z r. w sprawie nadania statutów izbom i urzędom celnym § 26 Regulamiu Organizacyjnego Izby Celnej we Wrocławiu stanowiącego Załącznik do Decyzji Dyrektora IC we Wrocławiu nr 7/PO z dn r.

3 Do zadań Wieloosobowego Stanowiska – Centralne Biuro Konsultacji i Obsługi Systemu ISPP należy m.in.: prowadzenie procedury konsultacyjnej, o której mowa w art. 292 ust. 5 i art Rozporządzenia Wykonawczego, wymaganej w przypadku wydawania: jednorazowych pozwoleń dla celów dozoru celnego ze względu na przeznaczenie towaru, pojedynczych pozwoleń na korzystanie z gospodarczych procedur celnych, obsługiwanie informatycznego systemu wymiany informacji dotyczących wydawania pozwoleń na gospodarcze procedury celne związane z uszlachetnianiem/przetwarzaniem towarów „ISPP”; przekazywanie Komisji Europejskiej informacji dotyczących procedury uszlachetniania czynnego, przetwarzania pod kontrolą celną i uszlachetniania biernego w zakresie: udzielonych pozwoleń,

4 odrzuconych wniosków o pozwolenie (z powodu niespełnienia warunków ekonomicznych),
anulowanych lub cofniętych pozwoleń (z powodu braku spełnienia warunków ekonomicznych), prowadzenia procedury konsultacyjnej, o której mowa w art. 253j i 253k Rozporządzenia Wykonawczego, wymaganej w przypadku wydawania pojedynczych pozwoleń na stosowanie procedury uproszczonej SASP; prowadzenie procedury konsultacyjnej i informacyjnej w postępowaniu o wydanie świadectw AEO; obsługa skrzynki poczty elektronicznej AEO Helpdesk.

5 Prowadzenie procedury konsultacyjnej związane jest z udzielaniem pojedynczych pozwoleń na stosowanie gospodarczych procedur celnych, pozwoleń jednorazowych na dopuszczenie do obrotu z przeznaczeniem końcowym oraz pojedynczych pozwoleń na stosowanie procedur uproszczonych SASP.

6 OBIEG DOKUMENTÓW W PROCEDURZE KONSULTACYJNEJ
- organ celny udzielający pozwolenia przekazuje państwu, które uczestniczy w wydaniu pozwoleniu: kopię wniosku, projekt pozwolenia oraz wszelkie dokumenty i informacje konieczne do wydania pozwolenia, - administracje celne konsultowanych państw członkowskich zobowiązane są powiadomić zezwalający organ celny o ewentualnych zastrzeżeniach w ciągu 30 dni kalendarzowych od dnia otrzymania projektu pozwolenia, z możliwością uzasadnionego przedłużenia o nie więcej niż kolejne 30 dni kalendarzowych, - wydanie pozwolenia wymaga współpracy i porozumienia państw członkowskich w zakresie procedury celnej realizowanej w ramach pozwolenia. Brak porozumienia lub zgłoszenie zastrzeżeń skutkuje odrzuceniem wniosku w zakresie w jakim zgłoszono zastrzeżenia.

7 Funkcjonowanie procedury konsultacyjnej I
W przypadku gdy Polska jest państwem wydającym pozwolenie, jego projekt wraz z załącznikami przekazywany jest do CBK. Po przetłumaczeniu przesyła się go za granicę w celu przeprowadzenia konsultacji. W wyznaczonym ustawowo terminie zagraniczna administracja celna zobowiązana jest do udzielenia odpowiedzi, która odsyłana jest do właściwej Izby Celnej.

8 Funkcjonowanie procedury konsultacyjnej II
W przypadku gdy państwem wydającym pozwolenie jest zagraniczna administracja celna, jego projekt wraz z załącznikami przekazywany jest do CBK. Po przetłumaczeniu przesyła się go zainteresowanym izbom celnym na terenie kraju w celu przeprowadzenia konsultacji. W wyznaczonym ustawowo terminie tut. izba celna zobowiązana jest do udzielenia odpowiedzi, która po przetłumaczeniu odsyłana jest do właściwej administracji zagranicznej.

9 SASP Pojedyncze Pozwolenie Na Stosowanie Procedury Uproszczonej
Pozwolenie na stosowanie procedury uproszczonej (zgłoszenie uproszczone i procedura w miejscu) obejmujące administracje celne co najmniej dwóch państw członkowskich, zgodnie z którym: - przedsiębiorca składa zgłoszenie celne w państwie członkowskim wydającym pozwolenie, - towary są przedstawiane w innym uczestniczącym państwie członkowskim.

10 Podstawa Prawna SASP Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1192/2008 z dnia 17 listopada 2008r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 2454/93 (Dz. Urz. L329/1 z dnia grudnia 2008r.) wprowadziło z dniem 1 stycznia 2009r. instytucję pozwoleń SASP (Single Authorisation for Simplified Procedures) art. 1 pkt. 13, 14; art. 201 ust. 3 lit. b), art. 253h – 253m

11 TERMINY Do dnia 31 grudnia 2009 r.:
Dla przedsiębiorcy posiadającego status AEO: - 90 dni dla organu celnego wydającego pozwolenie na sprawdzenie warunków i kryteriów z możliwością przedłużenia o kolejne 30 dni, - 30 dni dla państwa członkowskiego uczestniczącego w procedurze wydawania pozwolenia z możliwością przedłużenia o kolejne 30 dni. Dla pozostałych podmiotów: - 210 dni dla organu celnego wydającego pozwolenie na sprawdzenie warunków i kryteriów z możliwością przedłużenia o kolejne 30 dni,

12 TERMINY Od dnia 1 stycznia 2010 r.:
Dla przedsiębiorcy posiadającego status AEO: - 30 dni dla organu celnego wydającego pozwolenie na sprawdzenie warunków i kryteriów z możliwością przedłużenia o kolejne 30 dni, - 30 dni dla państwa członkowskiego uczestniczącego w procedurze wydawania pozwolenia z możliwością przedłużenia o kolejne 30 dni. Dla pozostałych podmiotów: - 90 dni dla organu celnego wydającego pozwolenie na sprawdzenie warunków i kryteriów z możliwością przedłużenia o kolejne 30 dni, - 30 dni dla państwa członkowskiego uczestniczącego w procedurze wydawania pozwolenia z możliwością przedłużenia o kolejne 30 dni

13 Procedura informacyjna i konsultacyjna AEO
informacyjna: zgodnie z art. 14l RWKC., w przypadku gdy organ celny jednego z państw członkowskich, inny niż organ celny wydający świadectwo, dysponuje istotnymi informacjami, które mogą być przeszkodą w przyznaniu świadectwa, przekazuje je w przeciągu 35 dni  organowi celnemu wydającemu świadectwo. W Polsce odpowiedzialnym za udzielenie ww. informacji jest Wydział Zarządzania Ryzykiem Izby Celnej we Wrocławiu, posiadający dostęp do systemu CKC, w którym gdzie dokonuje się sprawdzenia. W przypadku znalezienia jakichkolwiek zastrzeżeń przekazuje się stosowną informację do CBK celem przesłania jej władzom celnym wydającym świadectwo.

14 konsultacyjna: zgodnie z art
konsultacyjna: zgodnie z art. 14m, organ celny wydający świadectwo prosi o konsultacje inne państwo członkowskie, wówczas gdy analiza jednego lub kilku kryteriów określonych w art. 14g-14k nie może być wykonana przez organ celny wydający świadectwo ze względu na brak informacji lub możliwości sprawdzenia tych informacji. Dyrektor Izby Celnej we Wrocławiu koordynuje przebieg procedury konsultacyjnej w zakresie wniosków i pytań przesyłanych przez państwa członkowskie do polskiej administracji celnej. Od 1 lipca 2009 r. wprowadzono zmianę polegającą na tym, iż konsultacje przeprowadza się bezpośrednio w aplikacji obsługującej system AEO Koordynacja ta polega na wyszukiwaniu w Systemie EOS obowiązkowych konsultacji dotyczących polskiej administracji celnej i przekazywaniu informacji o istnieniu takiego zapytania do dyrektora właściwej izby celnej. Po przeprowadzeniu sprawdzenia warunków i kryteriów dyrektor właściwej izby celnej przekazuje wyniki bezpośrednio państwu członkowskiemu proszącemu o konsultacje wykorzystując w tym celu System EOS.

15 Obsługa skrzynki poczty elektronicznej AEO Helpdesk
Zadanie to polega na przekazywaniu oraz rozpowszechnianiu odpowiedzi udzielonych przez Komisję na pytania zadane przez administracje celne Państw Członkowskich, związane z interpretacją przepisów dotyczących instytucji upoważniony przedsiębiorca. W Polsce wyżej wymienione informacje wpływają do CBK. Po przetłumaczeniu są przekazywane do kooordynatorów ds. AEO we wszystkich Izbach Celnych. Wszelkie zapytania ze strony Izb Celnych wpływające do CBK są tłumaczone i przekazywane do TAXUD AEO Helpdesk w Brukseli. .


Pobierz ppt "IZBA CELNA WE WROCŁAWIU"

Podobne prezentacje


Reklamy Google