Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Instrukcja postępowania

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Instrukcja postępowania"— Zapis prezentacji:

1 Instrukcja postępowania
dla upoważnionych nadawców/odbiorców stosujących Nowy Skomputeryzowany System Tranzytowy NCTS

2 Działania upoważnionego nadawcy
w Urzędzie Wyjścia

3 Upoważniony nadawca - poprawne działanie systemu (1)
Komunikacja z systemem NCTS administracji celnej realizowana jest na podstawie udostępnionej specyfikacji XML, z wykorzystaniem następujących komunikatów: IE009-DECYZJA O UNIEWAŻNIENIU -Wysyłany do podmiotu w miejscu wyjścia z urzędu wyjścia komunikat, informujący o decyzji funkcjonariusza odnośnie unieważnienia zgłoszenia. IE014-WNIOSEK O UNIEWAŻNIENIE ZGŁOSZENIA -Wysyłany przez podmiot w miejscu wyjścia do urzędu wyjścia. IE015-DANE ZGŁOSZENIA -Zgłoszenie w formie elektronicznej. IE016-ODRZUCENIE ZGŁOSZENIA -Komunikat wysyłany do podmiotu w miejscu wyjścia z urzędu wyjścia, z informacją, że IE015 jest niepoprawny i został odrzucony. IE028-NADANIE MRN -Komunikat wysyłany do podmiotu w miejscu wyjścia z urzędu wyjścia, informujący, że zgłoszenie zostało przyjęte. IE029-ZWOLNIENIE DO TRANZYTU -Komunikat wysyłany do podmiotu w miejscu wyjścia z urzędu wyjścia, informujący o zwolnieniu towaru do tranzytu. IE051-ODMOWA ZWOLNIENIA DO TRANZYTU -Wysyłany z urzędu wyjścia do podmiotu w miejscu wyjścia. IE054-WNIOSEK O ZWOLNIENIE -Wysyłany do urzędu wyjścia od podmiotu w miejscu wyjścia. IE062-ODRZUCENIE WNIOSKU O ZWOLNIENIE TOWARU DO TRANZYTU -Wysyłane z urzędu wyjścia od podmiotu w miejscu wyjścia. IE917-ODRZUCENIE ZGŁOSZENIA – Wysyłany z systemu do podmiotu

4 w formie elektronicznej
Upoważniony nadawca - poprawne działanie systemu (2) Niedopuszczalne jest samodzielne generowanie TDT przez zgłaszającego, z wykorzystaniem aplikacji stosowanych do edycji dokumentu SAD Czas automatycznego zwolnienia przesyłki do tranzytu przez system jest określony w pozwoleniu na stosowanie procedury uproszczonej. IE15 Zgłoszenie w formie elektronicznej Zwolniono do tranzytu P L T Weryfikacja formalna KONTROLA W przypadku podjęcia decyzji o kontroli przesyłki zostaje wyłączony mechanizm automatycznego zwolnienia przesyłki do tranzytu.

5 Upoważniony nadawca - poprawne działanie systemu (3)
System NCTS umożliwia dokonywanie wysyłki towarów poza godzinami urzędowania dla upoważnionych nadawców w sytuacjach, gdy możliwość taka wynika z udzielonego podmiotowi pozwolenia. W przypadku przesłania zgłoszenia w sposób elektroniczny, złożenie zgłoszenia na dokumencie SAD nie jest wymagane. Upoważniony nadawca zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji umożliwiających organom celnym skuteczną kontrolę prawidłowości realizacji procedur tranzytowych. Na witrynie internetowej Komisji Europejskiej, pod adresem: istnieje możliwość śledzenia stanu operacji tranzytowej na podstawie numeru MRN (UWAGA: usługa dotyczy wyłącznie operacji tranzytowych realizowanych w obszarze międzynarodowym, tj. przez terytorium więcej niż jednego kraju). Wpis: „Potwierdzenie: (art. 199 ust. 2 Przepisów Wykonawczych do Kodeksu Celnego / art. 4 ust 2 Załącznika III do Konwencji)”, stanowi automatyczne potwierdzenie Tranzytowego Dokumentu

6  Upoważniony nadawca - postępowanie awaryjne (1) FAX Oddział Celny
(po stronie nadawcy lub administracji) PROCEDURA AWARYJNA NCTS DANE NIE SĄ DOSTĘPNE W SYSTEMIE OTWARTO W DNIU__________________ (data/godzina) FAX Oddział Celny KONTROLA ? \600000 Karta 1 SAD, dostarczona przez podmiot w terminie określonym w pozwoleniu, archiwizowana jest w siedzibie placówki celnej.

7 Upoważniony nadawca - postępowanie awaryjne (2)
(po stronie nadawcy lub administracji) Jeżeli podmiot posiada pozwolenie na wysyłkę poza godzinami urzędowania, możliwa jest ona także w przypadku awarii. Ważne: Decyzja o realizacji operacji tranzytowej poza systemem powinna być podejmowana w sytuacjach wyjątkowych. Każdorazowo upoważniony nadawca powinien skonsultować ją z centrum wsparcia dla systemu NCTS – helpdesk (tel ).  Uwaga: W przypadku zwolnienia towaru do tranzytu poza systemem należy niezwłocznie za pośrednictwem faksu zgłosić do właściwego urzędu wniosek o unieważnienie zgłoszeń tranzytowych, które zostały przesłane do systemu podczas prób rejestracji zgłoszenia.

8 Działania upoważnionego odbiorcy w Urzędzie Przeznaczenia

9 Upoważniony odbiorca - poprawne działanie systemu (1)
Komunikacja z systemem NCTS administracji celnej realizowana jest na podstawie udostępnionej specyfikacji XML, z wykorzystaniem następujących komunikatów: IE007 - ZAWIADOMIENIE O PRZYBYCIU TOWARU - Wysyłany przez podmiot w miejscu przeznaczenia do urzędu przeznaczenia. IE008 - ODRZUCENIE ZAWIADOMIENIA O PRZYBYCIU TOWARU - Odrzucenie IE007. Wysyłane do podmiotu w miejscu przeznaczenia przez urząd przeznaczenia. IE043 - POZWOLENIE NA ROZŁADUNEK - Wysyłane z urzędu przeznaczenia do podmiotu w miejscu przeznaczenia. IE044 - UWAGI ROZŁADUNKOWE - Wysyłane przez podmiot w miejscu przeznaczenia do urzędu przeznaczenia. IE025 - ZAWIADOMIENIE O ZWOLNIENIU TOWARÓW - Wysyłane do podmiotu w miejscu przeznaczenia z urzędu przeznaczenia. IE058 - ODRZUCENIE UWAG ROZŁADUNKOWYCH - Wysyłane z urzędu przeznaczenia do podmiotu w miejscu przeznaczenia. IE917-ODRZUCENIE ZGŁOSZENIA – Wysyłany z systemu do podmiotu

10 NCTS Celina Upoważniony odbiorca - poprawne działanie systemu (2) PLT
W przypadku podjęcia decyzji o kontroli przesyłki zostaje wyłączony mechanizm automatycznego zwolnienia przesyłki do rozładunku towaru. PLT Zawiadomienie o przybyciu Pozwolenie na rozładunek IE43 Pozwolenie na rozładunek IE07 NCTS PWD Powiadomienie dot. kolejnej procedury Nowa procedura celna Zwolnienie towarów do procedury w CELINIE nie może nastąpić wcześniej niż zwolnienie towarów z tranzytu. Celina

11 NCTS Upoważniony odbiorca - poprawne działanie systemu (3)
Po otrzymaniu pozwolenia na rozładunek upoważniony odbiorca wysyła do urzędu przeznaczenia uwagi rozładunkowe, w terminie określonym w pozwoleniu, w celu umożliwienia przesłania stosownego komunikatu do urzędu wyjścia. IE44 Uwagi rozładunkowe Zawiadomienie o zwolnieniu towaru IE25 NCTS Urząd przeznaczenia musi odesłać do urzędu wyjścia komunikat o przybyciu towaru, a następnie wyniki kontroli w terminach określonych przez urząd wyjścia. Niedotrzymanie ww. terminów skutkuje wszczęciem przez urząd wyjścia procedury poszukiwawczej oraz brakiem możliwości zwolnienia zabezpieczenia majątkowego.

12 Upoważniony odbiorca - poprawne działanie systemu (4)
System NCTS umożliwia dokonywanie zakończenia operacji tranzytowych poza godzinami urzędowania dla upoważnionych odbiorców, gdy: wynika to z udzielonego podmiotowi pozwolenia na stosowanie proc. uproszczonej po procedurze tranzytu następuje procedura dopuszczenia do obrotu wyłącznie dla towarów określonych w pozwoleniu na stosowanie procedury uproszczonej przy dopuszczeniu do obrotu Upoważniony odbiorca zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji umożliwiających organom celnym skuteczna kontrolę prawidłowości realizacji procedur tranzytowych. Na witrynie internetowej Komisji Europejskiej, pod adresem istnieje możliwość śledzenia stanu operacji tranzytowej na podstawie numeru MRN (uwaga: usługa dotyczy tranzytu międzynarodowego).

13 Zawiadomienie o przybyciu
Upoważniony odbiorca - postępowanie awaryjne (1) Zawiadomienie o przybyciu Kontrola Uwagi rozładunkowe FAX Oddział Celny PWD Powiadomienie dot. kolejnej procedury Nowa procedura celna Celina Zwolnienie towarów do procedury w CELINIE nie może nastąpić wcześniej niż zwolnienie towarów z tranzytu. Ważne: Przed podjęciem decyzji o przejściu na obsługę zgłoszenia poza systemem należy skontaktować się z Centrum wsparcia – helpdesk.

14  Upoważniony odbiorca - postępowanie awaryjne (2)
Jeżeli upoważniony odbiorca posiada pozwolenie na dokonywanie zakończenia operacji tranzytowych poza godzinami urzędowania, jest to możliwe również w przypadku awarii systemu. Operacja tranzytowa realizowana na kartach SAD Powiadomienie nr z pola C SAD Uwagi rozładunkowe Kontrola FAX Oddział Celny Karta 4 5 + inne


Pobierz ppt "Instrukcja postępowania"

Podobne prezentacje


Reklamy Google