Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Spotkanie w sprawie benchmarków Ministerstwo Gospodarki, sala 111

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Spotkanie w sprawie benchmarków Ministerstwo Gospodarki, sala 111"— Zapis prezentacji:

1 Spotkanie w sprawie benchmarków Ministerstwo Gospodarki, sala 111
w dniu 8 kwietnia 2010 r. Ministerstwo Gospodarki, sala 111

2 Tematy spotkania Działania MG Propozycje zgłaszane przez PL
Konsultacje publiczne KE Terminarz

3 Działania MG Konsultacje sektorowe i udział w posiedzeniach TWG/TF ds. benchmarków Spotkanie Ministra Marcina Korolca w Brukseli ( r.) Spotkanie ekspertów ds. benchmarków z różnych krajów członkowskich ( r., Bruksela)

4 Główne postulaty zgłaszane przez PL
Benchmarki fuel-specific Liniowy współczynnik redukcji stosowany do puli przemysłowej (Art.10a ust. 5) oraz dla CHP, ciepłownictwa (Art.10a ust. 4) i nowych instalacji (Art. 10a ust. 7) Benchmarki produktowe mniej restrykcyjne i rozszerzona lista tych wskaźników Stopniowe dochodzenie do właściwych poziomów benchmarków Emisje procesowe bez współczynnika korygującego Uprawnienia z tytułu przepływów ciepła między instalacjami dla producentów

5 Benchmarki fuel specific
KE: Brak rozróżnienia paliwowego Paliwem referencyjnym gaz ziemny, co wynika ze struktury paliwowej przemysłu w Europie (ETS) PL: Konieczność uwzględnienia różnych paliw Zagrożenie dla konkurencyjności przemysłu (brak zachowania dotychczasowych reguł gry na rynku) Brak możliwości szybkiej zmiany struktury paliwowej Rozwiązanie: współczynniki korygujące, tak by uwzględnić większą emisyjność przy zastosowaniu innych paliw ? – propozycja IGMNiR

6 Struktura paliwowa w przemyśle w UE

7 Liniowy współczynnik korygujący
KE: Po wstępnej propozycji zastosowania współczynnika LF do wszystkich instalacji KE wycofała się, jednakże z zastrzeżeniem, iż nadal bada sytuację w tym zakresie pod kątem zapewnienia równego traktowania wszystkich podmiotów PL: Polska zgłosiła sprzeciw wobec pierwszej propozycji KE.

8 Benchmarki mniej restrykcyjne i rozszerzona lista tych wskaźników
KE: Benchmarki powinny być ambitne, stymulować podmioty do ograniczenia emisji GC Brak jakichkolwiek wyłączeń instalacji z krzywych BM (nietypowych, prostych, stosujących biomasę jako paliwo itp.) PL: Benchmarki powinny być ambitne, aczkolwiek dostosowane do możliwości i wymogów technologicznych w sektorach (np. koks) Konieczne jest uwzględnienie większej liczby benchmarków ze względu na zróżnicowanie produkcji w sektorach (szkło, papier) Rozwiązanie: Propozycje przedstawione przez PL w formie pisemnej (lista wskaźników) Negocjacje sektorowe z KE

9 Stopniowe dochodzenie do właściwych poziomów benchmarków
KE: Benchmarki obowiązują od 2013 r. Wartość może być stała (ale skorygowana o dodatkowe aspekty) bądź zmienna (malejąca) PL: Benchmarki powinny mieć stałą wartość, która będzie osiągana do 2020 r., co da możliwość na dostosowanie się sektorów do nowych warunków Rozwiązanie: ?

10 Zaostrzenie wartości benchmarków

11 Emisje procesowe (EP) bez współczynnika korygującego
KE: Emisje procesowe objęte grandfatheringiem Uprawnienia wyliczone na podstawie średniej z historycznych emisji Korekta o współczynnik tzw. effort sharing factor PL: Emisje procesowe nie powinny być korygowane Do EP powinny być włączane emisje wynikające z paliw, reduktorów i innych wsadów, które mają styczność z surowcem w procesie produkcji Rozwiązanie: ?

12 Uprawnienia z tytułu przepływów ciepła między instalacjami dla producentów
KE: Komisja proponuje częściowy przydział uprawnień dla producenta i konsumenta PL: Problem w przypadku Polski jest marginalny Opowiada się za przydziałem uprawnień dla producenta Rozwiązanie: Czy w przypadku Polski proponowane opcje są do zaakceptowania?

13 Społeczne konsultacje KE w sprawie CL
W jaki sposób zmieniły się główne wskaźniki narażenia na CL w sektorach energochłonnych od momentu przyjęcia pakietu klimatyczno-energetycznego pod koniec 2008 r.? Czy rezultaty COP w Kopenhadze, w tym deklaracje ze strony konkurencyjnych, pozaeuropejskich sektorów energochłonnych przełożą się na dodatkową redukcję emisji GHG, wystarczającą aby dokonać rewizji listy sektorów narażonych na CL? Jeśli tak, to w jaki sposób i dlaczego?

14 Społeczne konsultacje KE w sprawie CL
Co stanowiłoby nowy czynnik ekonomiczny lub inny, który wymagałby zmiany poziomu alokacji bezpłatnych uprawnień dla sektorów narażonych na CL? Czy rozdział bezpłatnych uprawnień dla sektorów stanowi wystarczający instrument zapobiegający ryzyku wystąpienia CL? Czy należy przewidzieć alternatywne lub dodatkowe środki?

15 Terminarz Projekt w zakresie metodologii wyliczania benchmarków oraz zasad alokacji kwiecień 2010 Projekt decyzji ws. benchmarków i zasad alokacji czerwiec 2010 Głosowanie na CCC odnośnie decyzji ws. benchmarków i zasad alokacji lipiec – wrzesień 2010 3-miesięczna kontrola decyzji w PE i RE wrzesień-listopad 2010 Przyjęcie decyzji przez KE grudzień 2010

16 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Spotkanie w sprawie benchmarków Ministerstwo Gospodarki, sala 111"

Podobne prezentacje


Reklamy Google