Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

2009 BON NA INNOWACJE Program pilotażowy 2008-2010 edycja 2009 ZESPÓŁ INNOWACJI I TECHNOLOGII Warszawa, maj 2009.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "2009 BON NA INNOWACJE Program pilotażowy 2008-2010 edycja 2009 ZESPÓŁ INNOWACJI I TECHNOLOGII Warszawa, maj 2009."— Zapis prezentacji:

1 2009 BON NA INNOWACJE Program pilotażowy 2008-2010 edycja 2009 ZESPÓŁ INNOWACJI I TECHNOLOGII Warszawa, maj 2009

2 Warszawa, maj 2009 Plan prezentacji Wnioskodawcy Informacje podstawowe Wykonawcy Etapy realizacji działań Wydatki kwalifikowane Konieczne dokumenty i wymogi formalne Wyłączenia Pomoc publiczna

3 Warszawa, maj 2009 WNIOSKODAWCY mikroprzedsiębiorca lub mały przedsiębiorca, który: Posiada siedzibę na terytorium RP; W roku złożenia wniosku oraz w okresie ostatnich trzech lat nie korzystał z usług żadnej jednostki naukowej w zakresie prac usług dotyczących wdrożenia lub rozwoju produktu lub technologii ; Nie jest osobowo lub kapitałowo powiązany z jednostką naukową, której zleca usługę objętą wsparciem w ramach Bonu na innowacje; Zobowiąże się, że usługa dotycząca wdrożenia lub rozwoju produktu lub technologii (nie tylko usługa badawczo-rozwojowa, jak określało poprzednie rozporządzenie) w ramach Bonu na innowacje, będzie zamówiona w jednej jednostce naukowej; Zobowiąże się do pokrycia wydatków usługi dotyczącej wdrożenia lub rozwoju produktu lub technologii w części nie objętej wsparciem w ramach programu.

4 Warszawa, maj 2009 Informacje podstawowe Celem programu Bon na innowacje jest zainicjowanie kontaktów przedsiębiorstw z jednostkami naukowymi; Wsparcie programu jest przeznaczone na usługę dotyczącą wdrożenia lub rozwoju produktu lub technologii, mającej na celu opracowanie nowych lub udoskonalenie istniejących technologii lub wyrobów danego przedsiębiorstwa; W ramach programu Bon na innowacje jeden przedsiębiorca może uzyskać wsparcie o wartości maksymalnej 15 000 zł; Program Bon na innowacje jest dostępny w latach 2008-2010 i zostanie sfinansowany ze środków budżetu państwa; Budżet programu w 2009 r. wynosi 7,65 mln zł; Wnioski o udzielenie wsparcia są przyjmowane przez PARP do 15 sierpnia br, bądź do wyczerpania środków finansowych, zaś maksymalny termin realizacji usługi oraz złożenia wniosku o płatność (z zał.) w ramach programu upływa 30 września w 2009 r.

5 Warszawa, maj 2009 Wykonawcy usługi dotyczącej wdrożenia lub rozwoju produktu lub technologii Jednostki naukowe, posiadające siedzibę na terenie RP, prowadzące w sposób ciągły badania naukowe lub prace rozwojowe, np.: Podstawowe jednostki organizacyjne uczelni w rozumieniu statutów tych uczelni; Placówki naukowe Polskiej Akademii Nauk; Jednostki badawczo-rozwojowe; Międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych przepisów; Jednostki organizacyjne posiadające status jednostki badawczo-rozwojowej; Polska Akademia Umiejętności; Beneficjent dokonuje wyboru Wykonawcy usługi kierując się możliwościami merytorycznymi, technicznymi i potencjałem badawczym, umożliwiającymi wykonanie usługi przy racjonalnym stosunku jakości do ceny.

6 Warszawa, maj 2009 Etapy realizacji działań (I) Wnioskodawca składa wniosek do PARP, w którym wskazuje Wykonawcę usługi dotyczącej wdrożenia lub rozwoju produktu lub technologii; Zostaje podpisana Umowa pomiędzy Beneficjentem i PARP; Następuje realizacja usługi dotyczącej wdrożenia lub rozwoju produktu lub technologii przez Wykonawcę na rzecz Beneficjenta; Wykonawca przygotowuje raport z wykonania usługi w określonym przez PARP formacie; Wykonawca wystawia Beneficjentowi fakturę za wykonaną usługę na kwotę równą rzeczywistej wartości zrealizowanej usługi; Beneficjent dokonuje płatności kosztów niekwalifikowanych na konto Wykonawcy usługi, tj. płatności: 1.różnicy pomiędzy kwotą wskazaną na fakturze a kwotą przyznaną Beneficjentowi przez PARP zgodnie z umową; 2. kwoty podatku od towarów i usług (VAT).

7 Warszawa, maj 2009 Etapy realizacji działań (II) Beneficjent dostarcza do PARP komplet dokumentów potwierdzających wykonanie usługi: - wypełniony dokument Bon na innowacje stanowiący jednocześnie wniosek o wypłatę wsparcia; - raport Wykonawcy z wykonanej usługi zaakceptowany przez Beneficjenta; - poświadczoną przez Beneficjenta za zgodność z oryginałem kopię faktury za wykonanie usługi; - poświadczone przez Beneficjenta za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających dokonanie płatności kosztów wykonanej usługi nie będących kosztami kwalifikowanymi; PARP weryfikuje wniosek o płatność w terminie 30 dni od dnia otrzymania kompletu dokumentów. PARP ma prawo poprosić Wnioskodawcę o uzupełnienia bądź wyjaśnienia dotyczące wniosku. Wnioskodawca jest zobowiązany do dokonania niezbędnych wyjaśnień czy uzupełnień w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania; Wsparcie w ramach Bonu na innowacje jest wypłacane przez PARP na rachunek jednostki naukowej (Wykonawcy) po w/w wykazaniu przez przedsiębiorcę wykonania na jego rzecz usługi dotyczącej wdrożenia lub rozwoju produktu lub technologii objętej wsparciem.

8 Warszawa, maj 2009 Wydatki kwalifikowane (I) Wydatkami kwalifikującymi się do objęcia wsparciem w ramach programu Bon na innowacje są koszty niezbędne do realizacji usługi dotyczącej wdrożenia lub rozwoju produktu lub technologii; Koszty poniesione po dniu złożenia wniosku o udzielenie wsparcia na zakup usługi dotyczącej wdrożenia lub rozwoju produktu lub technologii do dnia określonego w umowie, pomniejszone o naliczony podatek od towarów i usług; Wnioskodawca może – na własną odpowiedzialność – zamówić u Wykonawcy wykonanie usługi i rozpocząć jej realizację przed dniem oceny formalnej wniosku i zawarciem umowy z PARP, jednak należy się wtedy liczyć z ewentualnością odrzucenia wniosku i brakiem wsparcia z programu; W sytuacji, gdy wartość zrealizowanych prac wyniesie więcej niż 15 000 zł netto, wielkość wsparcia ulegnie proporcjonalnie obniżeniu a wypłacona kwota wyniesie maksymalnie 15 000 zł; W przypadkach, gdy wartość zrealizowanych prac wyniesie mniej niż 15 000 zł kwota wypłaconego wsparcia wynosi 100% wydatków kwalifikowanych.

9 Warszawa, maj 2009 Wydatki kwalifikowane (II) Przykładowe usługi kwalifikujące się do objęcia wsparciem: Badania naukowe, w tym badania przemysłowe; Prace rozwojowe, w tym tworzenie projektów, opracowywanie prototypów, testowanie produktów i usług; Opracowanie i zastosowanie narzędzi zarządzania innowacją, w tym zarządzania jakością; Zaprojektowanie zmian procesu, zmian w zarządzaniu łańcuchem dostaw; Opracowanie nowego modelu rozwoju przedsiębiorstwa; Opracowanie nowego sposobu dostarczania usługi i obsługi klienta; Rozwój nowej usługi; Przygotowanie do i przeprowadzenie audytu innowacyjnego / technologicznego. Usługi doradcze (dotyczące rozwoju produktu lub technologii)

10 Warszawa, maj 2009 Wydatki kwalifikowane (III) Kosztami, które nie kwalifikują się do objęcia wsparciem są: Zobowiązania podatkowe, w tym podatek od towarów i usług (VAT); Koszty zakupu usługi w części przekraczającej wartość dofinansowania w ramach programu Bon na innowacje; Koszty poniesione przed lub po upływie terminu ponoszenia wydatków określonym w umowie o udzieleniu wsparcia.

11 Warszawa, maj 2009 Konieczne dokumenty i wymogi formalne Do wniosku o udzielenie wsparcia w ramach Bonu na innowacje przedsiębiorca powinien dołączyć: Kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o udzielenie wsparcia w ramach programu Bon na innowacje, poświadczona za zgodność z oryginałem; Kopię upoważnienia osoby (osób) do podpisania wniosku o udzielenie wsparcia w ramach programu Bon na innowacje, potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez przedsiębiorcę, w przypadku gdy wniosek o udzielenie wsparcia w ramach programu Bon na innowacje nie jest podpisany przez osobę upoważnioną zgodnie z aktualnym wpisem we właściwym rejestrze. Ponadto wymagania formalne to: Złożenie wniosku w PARP w terminie; Kompletność dokumentacji; Wniosek wraz z załącznikami jest zgodny z wymogami programu; Wnioskodawca jest mikro lub małym przedsiębiorcą oraz prowadzi działalność i ma siedzibę w RP; Realizacja przedsięwzięcia mieści się w ramach czasowych programu; Wnioskowana kwota wsparcia jest zgodna z zasadami finansowania programu (nie przekracza 15 000 zł).

12 Warszawa, maj 2009 Wyłączenia dotyczące działalności Wsparcie nie może być udzielone na projekty w zakresie działalności gospodarczej: - W sektorze rybołówstwa i akwakultury; - Związanej z produkcją podstawową produktów rolnych; - Związanej z przetwarzaniem i wprowadzaniem do obrotu produktów rolnych; - Przemysłu węglowego. Pomoc nie może być także przyznana, jeżeli: - Byłaby przeznaczona na nabycie pojazdów; - Byłaby związana z wywozem towarów do państw trzecich lub państw członkowskich UE; - Byłaby uwarunkowana pierwszeństwem korzystania z towarów krajowych w stosunku do towarów sprowadzanych z zagranicy.

13 Warszawa, maj 2009 Wyłączenia dotyczące podmiotów Wsparcie nie może być udzielone Wnioskodawcy: Spełniającemu kryteria przedsiębiorcy w trudnej sytuacji ekonomicznej, określonych w przepisach wspólnotowych dotyczących pomocy publicznej lub znajdującemu się w okresie restrukturyzacji przeprowadzanej z wykorzystaniem pomocy publicznej; Będącemu osobą fizyczną, jeżeli został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo; Niebędącemu osobą fizyczną, w którym osoba będąca członkiem jego organów zarządzających bądź wspólnikiem, została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa; Który posiada zaległości z tytułu należności publicznoprawnych; Pozostaje pod zarządem komisarycznym bądź znajduje się w toku likwidacji, postępowania upadłościowego; W okresie 3 lat przed złożeniem wniosku o udzielenie wsparcia naruszył w sposób istotny umowę zawartą z PARP; Który jest osobowo lub kapitałowo powiązany z jednostką naukową, której zleca usługę objętą wsparciem w ramach programu; W okresie ostatnich trzech lat kalendarzowych poprzedzających rok złożenia wniosku lub w roku złożenia wniosku o udzielenie wsparcia w ramach programu korzystał z usług jakiejkolwiek jednostki naukowej w zakresie usług dotyczących wdrożenia lub rozwoju produktu lub technologii; Nie zobowiąże się do pokrycia wydatków usługi badawczo-rozwojowej w części nie objętej wsparciem w ramach programu; Nie zobowiąże się, że usługa dotycząca wdrożenia lub rozwoju produktu lub technologii, która ma być objęta wsparciem w ramach programu, będzie realizowana przez jedną jednostkę naukową; W celu potwierdzenia spełniania powyższych kryteriów Wnioskodawca składa stosowne oświadczenia.

14 Warszawa, maj 2009 Pomoc publiczna Wsparcie w ramach programu Bon na innowacje stanowi pomoc de minimis i jest udzielane zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z 28.12.2006 r.); Wnioskodawca ubiegający się o wsparcie oświadcza w treści wniosku składanego do PARP, iż uzyskana przez niego pomoc de minimis w ciągu bieżącego roku kalendarzowego i 2 poprzednich lat kalendarzowych, nie przekracza kwoty stanowiącej równowartość 200 000, a w przypadku przedsiębiorcy prowadzącego działalność w sektorze transportu 100 000.

15 Warszawa, maj 2009 Dziękuję za uwagę. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa Telefony informatorium 22 432 89 91, 22 432 89 92, 22 432 89 93 0 801 33 22 02, 0 801 406 416 www.parp.gov.pl


Pobierz ppt "2009 BON NA INNOWACJE Program pilotażowy 2008-2010 edycja 2009 ZESPÓŁ INNOWACJI I TECHNOLOGII Warszawa, maj 2009."

Podobne prezentacje


Reklamy Google